Kelet-Magyarország, 1995. szeptember (52. évfolyam, 206-231. szám)

1995-09-01 / 206. szám

Értelem Sok gyermek nem vesz részt semmiféle iskolaelőkészítő foglalkozáson. 3. oldal A NATO kettős célja Boszniában Az ENSZ gyorsreagálású erői felkészültek egy Szarajevó elleni esetleges szerb támadásra AP-felvételek Kijev (MTI) — Nyolcezer ukrán vállalat augusztus 31-től nem kap egyáltalán villamos áramot, mert már hosszabb ideje képtelen fi­zetni az energiáért. Csütör­töktől kezdve egyes váro­sok is jelentősen kevesebb energiához juthatnak hoz­zá, mint korábban. Csök­kentették az Odesszába, Temopolba és a Donyec- medence több városába szállított energia mennyisé­gét, mivel éppen ezek a te­lepülések a legnagyobb adósok. A tömeges fizetésképte­lenség következtében az energetikai minisztérium Tizen életüket... ...vesztették, tizenöten pe­dig megsebesültek, amikor csütörtök délelőtt bomba robbant Algír Bab el-Ued nevű nyugati negyedében. A robbanás helyi idő sze­rint nem sokkal dél előtt kö­vetkezett be Algírnak eb­ben a főként munkások lak­ta negyedében, amely az iszlám fundamentalisták egyik fészkének számít. Grúz-török... ...csúcstalálkozó kezdődött csütörtökön Tbilisziben, mindössze két napal az­után, hogy ismeretlen tette­sek merényletet kíséreltek meg Eduard Sevardnadze grúz vezető ellen. (MTI) Helmut Kohl... ...német kancellár és Borisz Jelcin orosz államfő csütör­tökön telefonon cserélt vé­leményt a boszniai válság legújabb fejleményeiről, il­egyszerűen csődbe ment. Az állam országos viszony­latban az energiának csak­nem 40 százalékát térítés- mentesen kénytelen a fo­gyasztókhoz eljuttatni. Ha­talmas veszteségeket köny­velhet el az állam annak kö­vetkeztében is, hogy mind ez idáig nem vezették be az új, megemelt díjtételeket. Ukrajna katasztrofális ener­giahelyzetére utal az a tény is, hogy a tavalyi 212 milli­árd kilowattórával szemben idén már csak 196 milliárd kilowattóra, azaz 7,5 száza­lékkal kevesebb villamos áram előállítását tervezi az illetékes minisztérium. letve rendezésének lehető­ségeiről. Kohl és Jelcin egyeztette a szeptember 2- 3-án Moszkvában munka­látogatást tévő kancellár programját, s a tárgyalásra kerülő témákat. (MTI) Nincs szerencséje... ...az Endeavour nevű ame­rikai űrkompnak. Túlságo­san átforrósodott az űrjár­mű egyik üzemanyagtartá­lya, s így csütörtökön dél­után az amerikai űrközpont (NASA) a floridai Cap Ca- raveralban megszakíttatta a visszaszámlálást, (dpa) A franciák... ...többsége ellenzi az atom­kísérletek felújítását — erő­síti meg a Greenpeace nem­zetközi környezetvédő szervezet közvélemény-ku­tatása. Az eredmény szerint a megkérdezettek 63 száza­léka helyteleníti a kísérle­tet. (MTI) Brüsszel (MTI) — A NATO eltökélt abban, hogy csak ak­kor állítja le szerda hajnalban kezdődött boszniai műveleteit, ha egyértelmű bizonyítékok­kal rendelkezik arról, hogy a szerb erők feloldották Szaraje­vó ostromát — közölte csütör­tökön a szövetség egyik, neve mellőzését kérő illetékese. A katonai akciók megkezdésé­nek alapvetően kettős célja volt. Katonai értelemben az, hogy a bosnyák főváros körze­téből vonjanak ki minden ne­hézfegyvert, nyissák meg újra a szarajevói repülőteret, sza­badítsák fel a humanitárius szállítmányok útvonalait, azaz egyszer és mindenkorra szűn­jön meg a fővárost övező ost­romgyűrű. — Konkrét bizonyítékokat várunk minderre, és többé nem megyünk bele abba, hogy az agresszor úgy mutasson békés arcot, hogy közben az áldozat nyakán hagyja a kést — szögezte le az említett for­rás. A politikai cél, hogy a szer- bek előtt világossá tegyék: ka­tonai értelemben nem maradt a számukra igazi opció, s az óra körül az orosi takarékszö­vetkezethez egy Wartburggal három személy hajtott. Ketten kiszálltak, majd a hivatalban álarcban, valamint pisztollyal, vagy annak látszó tárggyal fe­nyegetve, a dolgozókat az asz­tal alá parancsolták. Felszólí­tották őket arra, hogy a riasztó készüléket nehogy működésbe hozzák. A pult mögött egy ka­zettát magukhoz vettek, benne körülbelül öt-hatszázezer fo­egyetlen járható út visszatérni a tárgyalásokhoz. A két célban teljes az egyet­értés az ENSZ és a NATO ille­tékesei között. A fennmaradt védett övezetek, de mindenek­előtt Szarajevó mentesítése tisztán katonai feladat, ame­lyet csak a NATO képes meg­oldani — mutatott rá. A szövetség illetékese egyúttal elismerte, hogy a mostani művelettel az eddigi békefenntartás helyébe foko­zatosan a békekikényszerítés lépett. Úgy vélte azonban, hogy mindez nem jelenti még rinttal. Ezután a helyiségből kimenekültek, s a ház előtt ál­ló Wartburgba vágták magu­kat. Egy arra haladó Ladában tartózkodók a szituációt gya­núsnak találták, s utánuk haj­tottak. Állítólag a rablók őket is megfenyegették. A támadók és az őket köve­tők Nyírpazony felé vették az útjukat. Közben velük szem­ben egy rendőrautó közeledett. Ezt látva a Wartburgban uta­a Mogadishu-vonal átlépését, avagy az Öböl-háború harci cselekményeit. Nincs ugyanis szó például a szerbek által el­foglalt területek bármiféle fel­szabadításáról, csupán a már korábban rögzített védett öve­zetek státusának helyreállítá­sáról. — A szerbek harcolhatnak továbbra is, ha ennek látják ér­telmét, de meg kell érteniük, hogy a védett övezet és általá­ban az ENSZ-határozatok ér­vénye ezután tényleg sérthe­tetlen — szögezte le a szövet­ség idézett illetékese. r-------------------------------------------------------------------------­1 1 ■ 1 1 ■ 1 Ismét BNV Budapest (ISB - P. Cs.);— A Budapesti Nemzetközi Vásár több évtizedes törté­netének hagyományait folytatva az idei őszön a Hungexpo Rt. ismét meg­rendezi a fogyasztási cik­kek seregszemléjét. A kő­bányai vásárközpont szep­tember 8. és 17. között ad otthont a most 99. alkalom­mal megnyíló vásárnak. Az idén csaknem 40 ezer négy­zetméteren több mint 1200 magyar és külföldi cég állít ki. Három földrész 19 or­szágából vonultatnak fel termékeket. így Szingapúr­ból, Tajvanról, Thaiföldről is érkeznek vállalatok. A vásári kínálat 47 száza­lékát az Otthon témakörben bútorok, lakberendezési kellékek, háztartási gépek teszik ki. A már hagyomá­nyos Interplayexpo, a szó- rakozató elektronika tárhá­za: Kép és Hang Musicex- po, Souvenir mellett a Ked­venceink elnevezés égisze alatt a hobbiállattartás esz­közei színesítik a vásári pa­lettát. A közel két hét alatt tucatnyi kulturális rendez­vény várja az odalátogató­kat. Vendég a miniszter ' Nyíregyháza (KM) — Bokros Lajos szombaton Nyíregyháza vendége lesz. A pénzügyminiszter, Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési minisz­ter és Csabai Lászlóné pol­gármester a városháza dísz-' termében önkormányzati képviselőknek, gazdasági szakembereknek a költség- vetés ez évi várható válto­zásairól, a hátrányos hely­zetű térségek felzárkózatá- sáról, a megye és á megye- székhely gazdasági fejlesz­tési lehetőségeiről, a záho­nyi különleges gazdasági övezetről tart előadást. Jő termés vetőburgonyából Kisvárda, Balkány (KM - G. B.) — Mindenütt megkezdő­dött megyénkben a burgonya betakarítása. A kisvárdai Ag- romarkt Kft. 70 hektár burgo­nyájából mintegy negyvenen termelt vetőgumót a keresett Cleopatra, Condor és Desiree fajtákból, s 30 hektáron étke­zési burgonyát. Mint ügyvezetőjük Bogár Attila lapunknak elmondta, az elmúlt napokban a korai érésű Cleopatra felszedésével vé­geztek. A később betakarítan­dó étkezési burgonya jobb ér­tékesítését szolgálja majd az a napokban vásárolt német cso­magológép, amely 2 és 50 kiló között bármilyen súlyú egysé­gekbe képes kiszerelni a válo­gatott árut. Egy másik nagy megyei ve­tőburgonya-előállító, a balká- nyi Agrosumma Rt. is meg­kezdte a 65 hektár termőterü­letének betakarítását. Bagoly István ügyvezető elmondta, Munkában a betakarítógépsor Balázs Attila felvétele Tv Plusz A Kelet-Magyarország televízió műsormelléklete szeptember 2-től szeptember 8-ig. 11-18. oldal Teljesebb élet | Nagy szükség lenne Pethő-intézetre a megyének. Már hallottak róla valahol. 2. oldal SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA ui. évf. 206. sz. 1995. szeptember 1., péntek Ára: 24.50 Ft ' '■ " 1 " IÉHHHÉÉmmHÉM Energiastop Tetten ért és elfogott rablók zók megijaedtek, s nagy se­bességgel egy villanyoszlop­nak ütköztek. Két elkövetőt nyomban, a kocsiból kiugró harmadikat pedig a helyszín közelében fogták el. Mindhárom tettes fi­atal és nyírpazonyi, közülük az egyik határőr sorkatona. Egyikük könnyebben megsé­rült. A rablók és a tanúk kihallga­tása lapzártakor még tartott. Nyíregyháza (KM - Cs. Gy.) — Menekülés közben villany- oszlopnak ütközött, s ripityára tört a Wartburgja három rabló­nak augusztus 31-én Oroson. A tettesek előtte a Rakamaz és Vidéki Takarékszövetkezet orosi fiókjából fenyegetéssel több százezer forintot szerez­tek. A rendőrségtől és a szövet­kezet egyik vezetőjétől kapott információ szerint tegnap 14 hogy a jelenlegi 50-58 forin­tos kilogrammonkénti vető­krumpli ár a keresett fajtáknál még emelkedhet 5 százalék­kal.

Next

/
Thumbnails
Contents