Kelet-Magyarország, 1995. augusztus (52. évfolyam, 179-205. szám)

1995-08-01 / 179. szám

Fruskák A japánok közkedvelt étele a szusi, a tengeri moszatba csomagolt főtt rizs fűszerek nélkül. 2. oldal SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA Lll. évf., 179. sz. 1995.-augusztus 1„ kedd Ára: 21,90 Ft Fizető autópálya A finnek segítenek Ismeretlen... ...személyek tűzbombát dobtak török érdekeltségek németországi épületeire. Sorrendben ez volt a nyol­cadik ilyen eset egymást követő napokon. (MTI) Kilenc év... ...börtönbüntetésre ítélte adócsalás miatt hétfőn egy manilai bíróság Ferdinand Morcost, az egykori Fülöp- szigeteki diktátor fiát — adta hírül legfrissebb jelen­tésében a Reuter. (MTI) A londoni... ...kormány egyértelműen tudott 1989-ben arról, hogy egy angol cég a fegyver­szállítási tilalom ellenére hadianyagokat adott el Iraknak. (MTI) Helsinki (MTI) — A finn­országi hivatalos látogatá­son tartózkodó Horn Gyula miniszterelnök hétfőn dél­ben majdnem félórás meg­beszélést folytatott Martti Ahtisaari finn államfővel. A köztársasági elnök gra­tulált a kormányfőnek az EBESZ elnökét adó Ma­gyarországnak az európai biztonság érdekében kifej­tett tevékenységéhez. Ahti­saari fontos mérföldkőnek nevezte az EBESZ közvetí­tésével formálódó csecsen- földi rendezést. A két politikus ismertette egymással országaiknak az Európai Unióhoz történő, csatlakozással kapcsolatos elképzeléseit, várakozásait. Martti Ahtisaari megerő­sítette, hogy a január else­jétől Európai Unió-tag Finnország felajánlja Ma­gyarországnak a csatlako­záshoz segítségét és támo­gatását. Horn Gyula és a finn el­nök szót váltott a délszláv válságról is, amelynek megoldását illetően egyi­kük sem volt derűlátó. Úgy ítélték meg, hogy a fegyve­res konfliktust lezáró tár­gyalások lehetősége egye­lőre távoli. AP-felvétel ...Különleges Erők katonái­nak felvonulásával ünne­pelték meg vasárnap Limá­ban az ország függetlensé­gének 174. évfordulóját. Budapest (MTI) — Előter­jesztést készít a kormány számára a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztérium az M3-M30-as közúti szakasz, azaz a Gyöngyös és Miskolc kö­zötti folyosó autópályává kiépítéséről — tájékoztatta az MTI-t hétfőn a tárca saj­tóosztálya. Az útszakasz gyorsított kiépítését Észak- és Kelet-Magyarország fej­lődése, a hazai és tranzitfor­galom feltételeinek javítása teszi szükségessé. A tájékoztatás szerint a tárca a megvalósítás három módját dolgozza ki részle­tesen, amelyek a finanszí­rozás formájában térnek el egymástól. A koncesszió­ban, az állami beruházás­ban, vagy állami és magán­tőke vegyes finanszírozásá­ban történő építésről továb­bi vizsgálatok, tárgyalások és gazdaságossági számítá­sok alapján döntenek majd. A lehetséges variációkról a minisztérium szeptember 30-ig terjeszti a kabinet elé az elképzeléseket. A tervek kidolgozásában közremű­ködnek az EBRD szakem­berei is. A tervek szerint az épít­kezés 1996-ban kezdődne el és 2005-ben érne véget. A javaslatok már egy olyan autópályával számolnak, amelynek használata esetén díjat kell fizetni az autósok­nak. Rozsrétszőlő orvosra vár Butykatelep, Felsősima, Mandabokor, Rozsrétszőlő (KM — GY. Á.) — A minap lapunk Fórum oldalán Nyír­egyháza egyik külterületi ré­szének lakói panaszolták: többszörösen hátrányos hely­zetük erősödni látszik. Ezért számolunk be a környező bo­kortanyák közösségeit érintő, több esetben örömteli hírekről. Mandabokor legnagyobb problémája, hogy az iskola szükségtantermeiben csak tíz gyereket lehet elhelyezni. Mi­vel a bokortanya népessége növekszik, egyre inkább szük­ség lenne arra, hogy az iskola megkapja a művelődési ház épületét. Az önkormányzat felmérése szerint 12 millió fo­rint kellene az átalakításhoz. Döntés még nem született. Rozsrétszőlő körülbelül 1800 lakosa várja, mikor kap orvosi rendelőt. A közgyűlés idén egymillió forintot szava­zott meg e célra. Jelenleg úgy tűnik, a tejbegyűjtő tulajdono­sának eladási ajánlatát fogadja el a város, és a megfelelő mun­kák elvégzése után ott folyik majd a jövőben az alapfokú egészségügyi ellátás. Mindkét említett helyen hiányzik a tö­megsport gyakorlásához a sportpálya. Felsősimán talán nyugvó­pontra jut az óvodavita, amelyről a közelmúltban hosszabban is beszámoltunk. A júliusi falufórumon az a megállapodás született, hogy a mostani óvoda kihasználatla­nul álló részét az iskola első osztályos tanulócsoportjának rendelkezésére bocsátják. A tanítói szolgálati lakás pedig ezután is az marad. A butykatelepiek is kérel­met nyújtottak be a humán iro­dához, hogy az iskola udvarán álló egykori ifjúsági házat visszakaphassák, vállalták an­nak rendbehozását és az üze­meltetést is. A kedvező elbírá­láshoz többek közt a Váci Mi­hály Általános Iskola egyetér­tése is szükséges. Eltűnt 27 és fél millió meq az őr Nyíregyháza (KM - Cs. Gy.) — Július 31-én a Magyar Hi­telbank Rt. Nyíregyházi Ki- rendeltségének igazgatója a rendőrségnek bejelentette, hogy július 30-án 18 és július 31-én reggel 7 óra között a bankból eltűnt 27 millió 570 ezer forint, amely ötezres, ez­res, ötszázas és százas címletű papírbankjegyekből áll. Az említett időpontban a bankot a 25 éves Fekete Lász­ló biztonsági őr, Nyírpazony, Petőfi u. 36. sz. alatti lakos őrizte. A pénz eltűnésének időpont­jában Fekete László a bankból minden indok nélkül eltávo­zott az AEM-422 forgalmi rendszámú, sárga Polski Fiat 126-os típusú személygépko­csijával és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Á készpénz és Fekete Lász­ló felkutatásán a megyei rend­őr-főkapitányság nagy erőkkel dolgozik. Egyben kérik, aki az elvitt pénzösszeg, vagy Fekete László hollétéről tud, jelent­kezzen a legközelebbi rendőri szervnél. (Részletek all. oldalon) Ökumenikus tábor Tiszadobon lók, de Nyugat-Európából is jöttek vendégek. A tábor célja, hogy a külön­böző nemzetiségű és felekeze­tű fiatalok számára lehetősé­get teremtsenek a másság megismerésére, elfogadására, a demokrácia játékszabályai­nak a gyakorlására. A tudás gyarapításával és a kreativitás fejlesztésével, a közösségi élet tapasztalataival kívánják a résztvevők hitbeli és szemé­lyiségbeli fejlődését elősegíte­ni, a keresztény értékek felmu­tatásával pedig az európaiság­ra nevelni. A tábor idei témája az ószö­vetségi Dávid király élete. A reggeli és esti áhitatok mellett bibliatanulmányok, valamint záró istentisztelet adja a prog­ram keretét. Szakemberek irá­nyításával színész-, kézmű­ves-, szerepjáték-, zenei és új­ságírói munkacsoportokban mélyíthetik el a fiatalok hitü­ket, tehetik próbára képessé­güket, ízlelhetik meg az alko­tás örömét. Nyíregyháza (KM) — Immár hatodik nyáron rendezi meg Tiszadobon a Nemzetközi Ökumenikus Tábort a Nyír­egyházi Evangélikus Gyüleke­zet lelkészházaspára, Sztankó Gyöngyi és Laborczi Géza. Az augusztus 6-ig tartó tábort teg­nap nyitották meg a tiszadobi kastélyban. A résztvevők kö­zött voltak hazai és a szomszé­dos országokból érkezett fiata­Megérkezett az erdélyiek csoportja Harasztosi Pál felvétele Versenyvég A nézők jól szórakoztak a vasárnap véget ért Helia-D XIII. Ifjúsági Atlétikai Európa Bajnokságon. 16. oldal Egymás mellett A vállalkozások korát éljük, amelynek egyik jellemzője, hogy egymás mellett nyílnak az üzletek. 3. oldal |ÉfF Ilii á fr' £ Ék ' M I - í*i*i*J® Nyári pillanatkép a bokortanyán Harasztosi Pál felvétele EZX* i4j mV kttt# fq7WWT*Tj H ... ... .......... . " A Perui... v-x,- „-S- -''-V e e ír jm mm mm m Védőnők Nyíregyháza (KM ~ T. K.) — Az anyatejes táplálásnak nincs alternatívája — e megfogalmazás jegyében szervezik az idei világnapot ■ augusztus 4-én. Az ENSZ által meghirdetett világ- ' napot pár éve hazánkban és megyénkben is több ese­ménnyel köszöntik. 111 "7'.' .......-■■■- :/ . ...t v ‘í*«i • , t •

Next

/
Thumbnails
Contents