Kelet-Magyarország, 1995. július (52. évfolyam, 153-178. szám)

1995-07-01 / 153. szám

Ajánlatunkból: A Kelet-Magyarország hét végi melléklete: Interjú • Riport • Vers Ritmus • Rejtvények. 9-15. oldal Saját otthon Az a legfontosabb, hogy megfizethető legyen. Ehhez élénkülnie kell a piacnak is. 2. oldal Fiatal felnőttek Lírai nosztalgia az ünnepen, kemény realitások ballagás és érettségi után. 15. oldal Új miniszter Dunai Imre Budapest (MTI) — Az újonnan hivatalba lépett ipari és kereskedelmi mi­niszter ünnepélyes esküté­telével kezdte meg munká­Nagy Gábor (ISB) felvétele ját pénteken az Országgyű­lés. Dunai Imre a közel­múltban menesztett Pál Lászlót váltja fel a minisz­teri székben. Az Atlantis... AP-felvétel ...űrrepülőgép parancsnoka az orosz MIR űrállomásbeli kollégájával ráz kezet csü­törtökön, miután a két Föld körül keringő jármű sikere­sen összekapcsolódott. Az Országgyűlés... ...titkos szavazással megvá­lasztotta Gönczöl Katalint, az állampolgári jogok par­lamenti biztosának, általá­nos helyettesének Polt Pé­teri. Az adatvédelmi biztos Majtényi László, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa pedig Kaltenbach Jenéi lett. (MTI) Gál Zoltán... ...az Országgyűlés elnöke megköszönve a képviselők és a parlamenti apparátus munkáját, pénteken kora délután berekesztette a T. Ház tavaszi ülésszakának utolsó napját. Az Ország- gyűlés legközelebb szep­tember 4-én ül össze. (MTI) Németek Boszniában Bonn (MTI) — A német parlament pénteken meg­szavazta a boszniai gyors- reagálású erőknek nyújtan­dó légi támogatást és ezzel jóváhagyta, hogy a máso­dik világháború óta először német katonákat külföldi harci bevetésre küldjenek. Mintegy hatórás, heves szócsatákkal tarkított vita után 386 képviselő támo­gatta, 258 elutasította a ke­resztény-liberális kormány előterjesztését. Az ellenzék mintegy félszáz képviselője a kormánypártokkal szava­zott. A sokak által történelmi­nek nevezett határozat sze­rint Németország szállító­repülőgépekkel, felderítő repülőgépekkel, egy tábori kórház felállításával, vala­mint az ellenséges légvé­delmi állások megbénításá­ra és megsemmisítésére ké­pes ECR-Tomado típusú harci repülőgépekkel segíti a nemzetközi gyorsreagálá­sú erőket. A jóváhagyott szövegben nincs időbeli korlátozás, és a bevethető erők haditech­nikája és létszáma sincs meghatározva. A védelmi minisztérium szerint össze­sen 28 repülőgépről és leg­feljebb 1700 katonáról lesz szó. Kint vannak a gödörből Az építkezés befejezése csak jövőre várható, akkor nyit a Metropol Nyíregyháza (KM) — A felú­jított Kossuth téren Nyíregy­házán már csak a régi ABC épülete volt. ami nem illeszke­dett a környező épületek stílu­sához, hangulatához. Helyén üzletház épül, s ebben kap he­lyet az ideiglenesen más hely­re költözött Csemege Julius Meinl is. A leendő üzletház külsejéről élénk vita bontakozott ki a közvéleményben. Többen bí­rálták az elképzeléseket. Az, hogy kinek volt igaza, csak akkor derül ki, ha elkészül. A pinceszinten már túl vannak a kivitelezők, „kijöttek” a mun­kagödörből. így most már a látványosabb részével folyta­tódik a munka. A Metropol Üzletház első ütemét a tervek szerint még az idén átadják, a befejezés azonban csak jövőre várható. Balázs Attila felvétele A csomag egy része alkotmányellenes Maradnak a szerzett jogok Védeni kell a családok érdekeit A kabinet nyilatkozata Budapest (MTI) — Az Alkot­mánybíróság több ponton az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette a gazdasági stabi­lizációs törvényt, az úgyne­vezett „Bokros-csomagot”. Azokat az indítványokat vi­szont, amelyek a törvény teljes egészében való megsemmisí­tését kérték, a testület elutasí­totta. Az idő rövidsége miatt az Alkotmánybíróság pénteken csak azon indítványokról dön­tött, amelyek széles rétegeket érintenek, jelentős változások­kal járnak és azonnal hatályba lépnek. A testület megállapította: a jogbiztonság a szerzett jogok védelme érdekében megköve­teli, hogy az anyasági és a gyermektámogatási rendszer keretei között a viszonylag rö­vid idejű támogatásokat — a várandósági pótlékot, a terhes­ségi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási-segélyt, a gyermekgondozási-díjat és a gyermeknevelési támogatást — a már megszületett és 1995. június 15-től számított három­száz napon belül megszületen­dő gyermekek esetében a hatá­lyosnál nem kedvezőtlenebb feltételekkel és időtartamra biztosítsák. (További részletek az 5. olda­lon) Budapest (MTI) — „A mi­niszterelnökség tudomást szerezve az Alkotmánybíró­ság 1995. június JO-ai hatá­rozatairól — amelyek a gaz­dasági stabilizációt szolgáló törvényekkel és végrehajtási rendeleteikkel foglalkoznak — megelégedéssel fogadta, hogy a testület a törvénycso­mag egészét alkotmányos­nak ítélte. Tekintettel ugyanakkor ar­ra, hogy a határozatok a tör­vények néhány rendelkezését megsemmisítették, és indok­lásaik szerteágazó jogi és társadalompolitikai kérdése­ket érintenek, kellő időre van szükség ahhoz, hogy a kor­mány azokat alaposan ele­mezze. ' A. miniszterelnök döntésé­nek megfelelően a kormány július b-ai iUésén áttekinti az előállott helyzetet és megte­szi azokat a lépéseket ; ame­lyek az ország pénzügyi-gaz­dasági stabilizációjának biz­tosítása és az államháztartás egyensúlyának javítása ér­dekében szükségesek. A korniányfő utasította az illetékes minisztereket, hogy haladéktalanul tájé­koztassák áz állampolgáro­kat az Alkotmánybíróság ha­tározataival összefüggő, őket érintő konkrét kérdések- ről.” Kéthetes, eredményes munka után tegnap tárlattal zárta be kapuit a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor Vaján. A Vay Ádám Múzeumban a második alkalommal megrendezett művésztelepen az idén 12 alkotó vett részt. A vendégek a sok munka mellett megyénk több települését felkeresték; Debrecenbe is ellátogattak. Az összegző szakmai beszélgetés alkalmával (képünkön) szó volt a tábor jövőjéről; arról, hogy szeretnének Vaján igazi szellemi műhelyt teremteni. A művészek az itt készült alkotások egy részét — amelyeket majd aukción értékesítenek — a jövőre rendezendő tábor céljaira ajánlották fel Harasztosi Pál felvétele SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA LM. évf., 153. sz. 1995. július 1.. szombat Ara: 21.90 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents