Kelet-Magyarország, 1995. június (52. évfolyam, 128-152. szám)

1995-06-01 / 128. szám

Mellékleteink 8 oldalon 3 változatban. Kisvárda, Mátészalka, Nyíregyháza körzetében. 17-20. oldal Két tehénnel Csökkent az állattartási kedv. A statisztikai hivatal tükre a mezőgazdaságról. 3. oldal Nem jöttek Megpróbálnak összefogással a semmiből színházat csinálni a bácskaiak. 12. oldal Partnerség Noordwijk (MTI) — „A NATO-orosz partneri együttműködés rendkívül ígéretes vállalkozás”, de a zavartalan kooperáció fontos feltétele, hogy a Szö­vetség ne sodorja veszélybe egy esetleges elsietett bő­vítési folyamattal a még csak most formálódó új európai biztonsági rendszer épületét — fejtette ki And­rej Kozirev orosz külügy­miniszter, midőn szerdán reggel külön kétoldalú megbeszélés keretében ta­lálkozott szövetségi kollé­gáival, valamint Willy Claes NATO-főtitkárral. Kozirev egyúttal szorgal­mazta a NATO katonai szervezetből politikai jel­legűvé történő alakítását is. Claes, válaszbeszédében, kitartott a majdani bővítés fontossága mellett. Az orosz diplomácia ve­zetője a találkozó alkalmá­val — a dokumentumok ki­cserélésével — véglegesí­tette és hivatalosan is elfo­gadta az Oroszország és a NATO közötti békepartneri kétoldalú munkatervet, va­lamint a békepartnerség ke­retein kívüleső, úgyneve­zett intenzív párbeszédről szóló emlékeztetőt. A parlament... ...megkezdte a társadalom- biztosítás pénzügyi alapja­inak idei költségvetéséről szóló törvényjavaslat tár­gyalását. Expozéjában Sza­bó György népjóléti mi­niszter bejelentette, hogy a kormány visszavonja saját előterjesztését, vagyis a vi­ta során nem a kabinet, ha­nem a tb-önkormányzatok szövegváltozatát tárgyal­ják. (MTI) Horn Gyula... ...miniszterelnök megálla­podott az egyházak vezető­ivel, hogy a volt egyházi in­gatlanok visszaadása a tör­vényben megállapított 10 éven belül megtörténik, ugyanakkor a pénzbeni kár­térítés határidejét 20 évre emelik fel. (MTI) A nevével... ...fémjelzett csomag elfoga­dása után, szerdán, nem sokkal 0 óra után Bokros Lajos nyilatkozatot adott. A pénzügyminiszter öröm­mel vette, hogy a gazda­sági stabilizációs intéz­kedéseket viszonylag gyor­san elfogadta az Ország- gyűlés, így azok a teljes második fél évben kifejt­hetik hatásukat. Úgy vélte, nagy valószínűséggel „ösz- szejöhet” a tervezett 165— 170 milliárd forint költ­ségvetési megtakarítás. (MTI) Együtt a Nyugattal Budapest (MTI) — A kö- zép-kelet-európai régió számára hiányzik a nyugati kormányok konkrét közre­működése a válságkezelés­ben és a fejlesztési progra­mokban. Ez ügyben nem csak az Európai Uniónak, de egyes tagállamainak is nagyobb szerepet kellene vállalniuk — hangoztatta Horn Gyula miniszterelnök magyar és külföldi üzlet­emberek előtt a „The Eco­nomist” londoni hetilap ál­tal rendezett budapesti kon­ferencián szerdán. A kor­mányfő elmondta: Magyar- ország a külföldi befekte­tések ösztönzését, állami garanciákkal való támoga­tását és a fejlesztési irányok megfogalmazását várja a nyugati kormányoktól. Kí­sérletképpen Németország­gal közösen foglalkozunk egy ilyen konstrukció ki­dolgozásával, és amerikai utam során az Egyesült Ál­lamoknak is erre szeretnék javaslatot tenni — mondta. Horn Gyula hangsúlyozta: az Európai Unió nem halo­gathatja 1996-nál tovább, hogy döntsön Magyaror­szág csatlakozásának ide­jéről és feltételeiről. Ez az ország további fejlődésé­nek kulcskérdése, azért is, mert egy ilyen döntés után minden bizonnyal felgyor­sul a külföldi tőke beáram­lása. Ugyanakkor a minisz­terelnök leszögezte: Ma­gyarország egyetlen lépést sem kíván tenni a régió­ban lévő többi ország ro­vására. Az életre szavazó színház Nyíregyháza (KM —- K. J.) — Olyan időket élünk, ami­kor az értékeléseket — tet­szik, nem tetszik — a szá­mokkal, a tényekkel, a gaz­dálkodás adataival ildomos kezdeni. Nos, nem történt ez másként május utolsó nap­ján a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház évadzáró társulati ülésén sem. Móricz-gyűrű — a színészek szakmai véleménye alapján — Gazsó Györgynek Megtudhattuk: előadás- és né­zőcsúcs fémjelzi a most befe­jeződött szezont. A tíz bemu­tatódarab (hat nagy színmű, négy stúdióprodukció) 188 előadásban ment a nagyszín­padon, a kamaraszínházban pedig hetvenhatszor tapsolha­tott a közönség. A teátrum ala­csony férőhelykapacitásához képest lenyűgöző a nézőszám: 103 412! A társulat munkabí­rását, vállalkozó kedvét, s egy­ben leterheltségét sejteti: har­mincnyolc tájelőadást tartot­tak, ami országosan is szinte egyedülálló. Verebes István színigazgató visszatekintő, elemző és minő­sítő mondandójának bevezető­jeként fogalmazta meg: a ne­hezedő. nem túl rózsás, de alapjaiban megnyugtató kö­rülmények között színházának az életre, a folytatásra kell sza­vaznia. — Lassan jönnek az ered­mények — tette hozzá —, de a társulat szakmai fejlődése je­lentős állomásait nem lehet fi­Az évadzáró társulati ülés értékeltjei, hallgatói, résztvevői Elek Emil felvetele gyeimen kívül hagyni. Ezt iga­zolandó tekintett végig az évad legemlékezetesebb alakí­tásain, néven nevezve a sike­res szerepek megformálód. A jövőről beszélve mondot­ta: — Kíméletlen leszek a színház ízléskondíciójának szigorúságában. A jövő évad­ban az öncélúságot, a pontat­lanságot, a cirádát, a vidékies­séget szeretném „lesmirglizni” a társulat játékstílusáról. El­maradásaink vannak a publi- kusság dolgában — jegyezte meg —, nem tudjuk me­nedzselni magunkat. (Ezt il­letően éles szavakkal említette lapunk és a színház közös dol­gainak esetenként zavarkeltő momentumait.) A színház elsőszámú veze­tője elbúcsúzott a társulattól távozó Máthé Eta színmű­vésztől, s köszöntötte a két, frissen szerződtetett, fiatal szí­nészt: Róbert Gábort és Szabó Mártát. Bejelentette, hogy a ti­zenkilenc színészképzőt vég­zett hallgató közül tíz fiatalt tudnak foglalkoztatni, támo­gatni a következő évadban. Az évadzáró rendezvény zá­ró aktusaként számos szpon­zor, támogató, adományozó nívódíjait vehette át jó néhány színművészünk. A közönség- szavazatok alapján a legnép­szerűbb színész kitüntető cím Megyeri Zoltáné lett. A Mó- ricz-gyűrűt — a színészek szakmai véleménye alapján — Gazsó György vehette át. Az Arany Kalapács Boldizsár Zsolt színpadmesteré lett. Hozzon egy szál virágot! Ez volt a jelmondata, s egyben tartalma is annak a megemlékezésnek, amelyet a nyíregyházi Hősök temetőjében tartottak tegnap délelőtt. A nyíregyházi 107-es ipari szakközépiskola diákjai és tanárai egy-egy szál virágot helyeztek el a temetőben nyugvó hősök sírján Harasztosi Pál felvétele Szerdán az időjárás is ke­gyeibe fogadta azokat, akik úgy döntöttek, hogy részesei lesznek az idén ötödik alkalommal meghirdetett Kihívás Napja rendezvénysoro­zatnak. Szerte az ország­ban milliók tették magu­kévá a jelszót: 15 perc sporttal egészségünkért és településünkért. Me­gyénkben harminckilenc város és falu lakói kezd­ték kakasszóra vagy még korábban testmozgással a napot. Képünkön a nyíregyházi városi stadi­on versenyszámainak egyike Harasztosi Pál felvétele Gyakorlat- , . - : ■■' i ' -' ■ ■ Nyíregyháza (KM) — Ma, június elsején indul Kárpát- aljára megyénkből az a pol­gári védelmi csoport, amely részt vesz az Ungvár körzetében megrendezendő katasztrófavédelmi gyakor­laton. A csoport speciális felderítő, hegyi-barlangi mentő, kutyás sebesültku­tató, elsősegélynyújtó, va­lamint ellátó részlegből áll. Parancsnokuk: Tasnádi Já­nos pv. alezredes, Nyíregy­háza polgári védelmi pa­rancsnoka. Avató Beszterec (KM — K. J.) — Általános iskolát avat­nak Beszterecen június 2- án 11 órakor. A település szép küllemű tanodája — az új épület immár ünnepé­lyes birtokba vételével egyidejűleg — nevet is kap. A „keresztségben” Móricz Zsigmond nevét veszi fel. Az esemény al­kalmából nyitják meg az intézményben a Móricz- emlékkiállítást. MA: KisKelet Magyarországi 9J 9 Lll. évf., 128. sz. 1995. június 1., csütörtök Ára: 21,90 Ft SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents