Kelet-Magyarország, 1995. április (52. évfolyam, 78-101. szám)

1995-04-01 / 78. szám

Lezuhant Bukarest (MTI) — Pén­teken reggel Bukarest köze­lében, nem sokkal a felszál­lás után, lezuhant a TA­ROM román légitársaság egyik járata — jelentette a Rompres hírügynökség. Az MTI tudósítójának értesü­lése szerint a TAROM brüsszeli járatát érte a tra­gédia, amelynek körülmé­nyei egyelőre nem ismere­tesek. A gépen a Rompres sze­rint ötvennégy utas tartóz­kodott, a legnagyobb ré­szük tranzitutas, azaz kül­földi állampolgárok. Rádió­értesülések szerint az Air­bus típusú gépen nagyrészt belga állampolgárok vol­tak, közöttük magas rangú diplomaták is. Valamennyi utas, és a személyzet is éle­tét vesztette. Magyarok nem tartózkodtak a gépen. A Rompres jelentése sze­rint Nicolae Vacaroiu mi­niszterelnök vezetésével kormánybizottság szállt ki a szerencsétlenség színhe­lyére. A szocialista... ...párt a kisgazdák mellé állt azzal, hogy visszalépett az alkotmányozást előkészítő ötpárti egyezség aláírásától. Ezt a KDNP frakcióvezető­je közölte sajtótájékoztató­ján. Az is elhangzott, hogy a kormány szociológiai ér­telemben megbukott, jogi értelemben pedig haldok­lik. (MTI) Horn Gyula... ...pénteken egy Szegeden tartott közbiztonsági aktí­vaértekezleten Csongrád megye és Szeged közbiz­tonságának helyzetéről tá­jékozódott. A tanácskozá­son szó volt a témával kap­csolatos kormányzati fel­adatokról is. (MTI) Ötvenmillió... ...márkás hitelígérvénnyel, illetve több, kedvező keres­kedelmi szerződés ígéreté­vel érkezett haza Németor­szágból az ipari és kereske­delmi miniszter. (MTI) Háromezer... ...honvédségi polgári alkal­mazottat bocsátanak el jú­lius 1-től a kormány már­cius 12-i döntésének végre­hajtása érdekében. Az ügy­ben szombaton lesz érdek- egyeztetés a tárcánál. (MTI) Gál Zoltán... ..., az Országgyűlés elnöke Hansch Klausnak, az Euró­pai Parlament elnökének meghívására április 4-én, kedden Strasbourgba utazik a közép- és kelet-európai országok parlamenti elnö­kei találkozójára. (MTI) Nem kötötték... ...meg az új kollektív szer­ződést a MÁV-nál a kitű­zött március 31-i határidőn belül. A Vasutas Érdek­egyeztető Tanács ülésén a MÁV és a vasutasszakszer­vezetek továbbra sem tud­tak megállapodni a kollek­tív szerződéstervezet vitás pontjaiban. (MTI) Kökény a részletekről Budapest (MTI) A Nép­jóléti Minisztérium politi­kai államtitkára szerint a március 12-i kormányülés döntéseihez képest a tárcá­nak sikerült bizonyos el­mozdulást elérnie a szigo­rító csomag szociálpoliti­kai, illetve egészségügyi fe­jezetei vonatkozásában. Kökény Mihály ezt egy pénteki sajtóbeszélgetésen mondta, ahol kiderült az is: a jogszabályváltozások részleteit még nem dolgoz­ták ki a tárcánál. Sőt — az államtitkár szerint — biztos, hogy a csomag par­lamenti tárgyalásáig sem si­kerül minden részletkérdést tisztázni. Közben ugyanis a minisztérium 15 százalék­kal csökkentendő apparátu­sának még a tb idei költ­ségvetését is elő kell készí­tenie. A költségvetés — mint az államtitkár mondta — nagy valószínűséggel csak június 1-jétől léphet életbe, de nem biztos, hogy az egész­ségügy bizonyos területein bevezetendő térítési díjak­ból befolyó összeg a tb be­vételei között szerepel majd. Tavaszi Afész-napok Április 3-8-áig kedvezményes vásár 10-30 százalékos árengedménnyel Hét vé ji bevásárlás a nyíregyházi Búza téri ABC-ben. Itt több, mint hetven árucikk tesz cLsóob hétfőtől Elek Emil felvétele Nyíregyháza (KM — Cs. K.) — A píakátokról és a szóró­lapokról már bizonyára többen tájékozódtak az ÁFEOSZ országos akciójá­ról, melyhez megyénk áfé- szei is csatlakoztak. Április 3-8-áig kedvezményes vá­sárt rendeznek, 10-30 száza­lékos árengedménnyel. A Nyír-coop Kft.-nél — amely a megyei áfészek nagy­kereskedelmi és elosztó rak­tára — Kovács Istvánná ügy­vezető igazgatótól érdek­lődtünk a részletekről. Meg­tudtuk: országosan több, mint száz terméket vontak be a leér­tékelésbe. A Nyír-Cooptól összesen hatvanmillió forint értékű árut rendelt a megye huszonhárom áfésze és a Kelet Áruház. Érdemes átböngészni az üzletek tételes ajánlatát, hol. mit vásárolhatunk olcsób­ban hétfőtől. Egyébként — bár az országos akció a jövő hét végéig tart — a megye több áfésze meghosszabbította a határidőt. A Nyíregyházi Áfésznél Onder János beszerzési és ér­tékesítési osztályvezetőtől megtudtuk: az akcióban min­den olyan üzletük részt vesz, amely élelmiszert, háztartási és vegyi árut forgalmaz. Kö­rülbelül hetven terméket, mintegy ötmillió forint értékű árut érint az árleszállítás, tőke­húst és töltelékárut nem, de például a májkrémet olcsób­ban fogják adni. Olcsóbb lesz a Floriol étolaj és a margari­nok is, a citromlé és az édes­ség, az üdítők, ételízesítők és egyes pörkölt kávék. A vegyi áruk közül az Ultra és Bip ter­mékek, valamint az OMO mo­sópor, az öblítők, samponok és fogkrémek ára lesz kedvezmé­nyes. A Nyíregyházi Áfésznél az akció addig tart, míg a leér­tékelt készlet el nem fogy. Keleti a keleti végeken Nyíregyháza (KM - T. K.) — Keleti György honvédelmi mi­niszter is részt vett tegnap az Arzenál Rt. igazgató-tanács­ülésén, s jó hírként közölte a délutáni sajtótájékoztatón: még a héten aláírt egy határo­zatot, amelynek értelmében a honvédség tulajdonában lévő részvénytársaságnál képződött nyereséget nem vonják el — ez esetben mintegy 3 millió forintot —, hanem visszafor­gathatják ezt a fejlesztésre. A technikai korszerűsítéssel függ össze: elfogadjuk az amerikai segélyajánlatot, és így 6,25 millió dollár érték­ben fejleszthetjük a magyar hadsereg repülésirányító köz­pontját. Ennek részeként pályázatot írnak ki ez év nyarán, s a ma­gyar beszállítást, technológiát vagy munkát a pályázóknak fi­gyelembe kell venniük. Több ezerrel csökkentik a honvédség létszámát, erről ma tanácskoznak a honvédségi dolgozók szakszervezetének képviselőivel. Mint lapunk munkatásának kérdésére a miniszter elmond­ta: lehet, hogy a mi megyénket nem sújtja nagyon ez a le­építés, mivel a Dunántúlról át­hoznak egy kisebb alakulatot, s ezzel a Damjanich laktanya kihasználatlansága is megol­dódik, ám túlzott reményeket nem szabad táplálni ezzel kap­csolatban. A Debreceni Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozata keretében e héten nagy sikerrel szerepelt a nyíregyházi Mandala Dalszínház a hajdú fővárosban. Három egymást követő napon léptek fel repertoárjuk két legnépszerűbb darabjával, a Krétarajzokkal és a Padlással. Az amatőr társulat produkciói iránt megnyilvánult közönségérdeklődés bizonyította: a mandalások lelkes, mind kiforrottabb játéka változatlanul sokakat képes becsalogatni a színházba. (Képünkön a Padlás egyik, a nyíregyházi VMK-beli előadásból „kimerevített" pillanata látható) Archív felvétel Balázs Attila felvétele Nyíregyháza (KM) — Vass János, a 27 éves MNB-s ‘ szakmai múlttal rendelkező, 45 éves gaz- > dasági-pénzügyi szakem­ber lett a Magyar Nemzeti Bank megyei Igazgatósá­gának új igazgatója. Az MNB elnökének április 1- jétől érvényes kinevezését l tegnap adta át Nyíregyhá- . zán Nagy Sándor az MNB alelnöké, aki egyben ünne­pélyes keretek között bú­csúztatta Vass János előd­jét, a nyugdíjba vonuló Farkas Ferencet. Apad a Tisza Nyíregyháza (KM) — A hét elején a Tiszán kiala­kult árhullám lassan el­hagyja megyénket, Vásá- rosnamény és Záhony kö­zött már fel is oldhatták az első fokú készültséget. Ajánlatunkból: A Kelet-Magyarország hét végi melléklete: Interjú • Riport • Vers Ritmus • Rejtvények 10-17. oldal Menza Az általános iskola az étkeztetés megoldásához más, korrekt partnert keres. 2. oldal Orvosvita Jóakarók háborúja Kisarban. Beadvány a polgármesteri hivatalnak. 3. oldal , « .s:-YP H&l* ’ SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA ui. évf., 78. sz. 1995. április i.. szombat Ára. 21.90 Ft- ■ m • Jr Kinevezés

Next

/
Thumbnails
Contents