Kelet-Magyarország, 1995. március (52. évfolyam, 51-77. szám)

1995-03-01 / 51. szám

Inzultus Lakógyűlést, afféle falufórumot tartottak a Huszár telepiek. Rendet szeretnének. 2. oldal Földre várók Kilincselt a minisztérium­ban a 13 unokájának. A piricsei cigányok mun­kából akarnak megélni. 3. oldal Művészpalánta Most zajlanak a megyei Ki mit tud? különböző fordulói. Az elődöntőkben közel ötszáz gyerek lép fel. 12. oldal Bokros Lajos és Suchman Tamás eskütétele Nagy Gábor (ISB) felvétele Budapest (MTI) — A Par- lépő két új minisztere: lamentben a plenáris mun- Bokros Lajos, a pénzügyi ka kezdetén letette hivatali tárca vezetője és Suchman esküjét a Hom-kormány Tamás privatizációs tárca március elsejével hivatalba nélküli miniszter. Fél óráig... ...tartott Józef Oleksy len­gyel miniszterelnök-jelölt és Lech Walesa államfő keddi találkozója. Oleksy nem terjesztette elő a be­ígért kormánylistát. (MTI) Nyugati szakértők... ...véleménye szerint moszkvai sugallatra jelen­tette be a múlt héten Alek­­szander Lukasenko fehér­orosz elnök, hogy Minszk felfüggeszti az európai ha­gyományos fegyveres erők csökkentésére aláírt egyez­mény végrehajtását. (MTI) Ezen a héten... ...nem jelent meg a horvát­országi magyarság egyetlen hetilapja, az egyébként 1952 óta folyamatosan megjelenő Magyar Képes Újság. A lap ebben az évben még nem kapott anyagi segítséget. (MTI) Christopher... ...amerikai külügyminiszter soron következő közel-ke­leti tárgyalásainak közép­pontjában az atomsorom­­pó-szerződés meghosszab­bítása szerepel. (MTI) Azonnali hatállyal... ...elbocsátották tisztségéből a Srí Lanka-i felderítő szol­gálat vezetőjét, mert ameri­kai látogatása idején bizal­masan próbált közeledni egy taxisofőrnőhöz. (MTI) Zágráb (MTI) — Zágráb­ban kedden átadta utódjá­nak a volt Jugoszlávia területén állomásozó ENSZ Oltalmi Erők (Unprofor) parancsnokságát Bertrand de Lapresle tábornok. A szintén francia Bemard Janvier tábornok a zágrábi AP-felvétel ENSZ-főhadiszálláson ün­nepélyes külsőségek között vette át a kéksisakosok pa­rancsnoki tisztét. Az átadá­si ceremónián jelen volt Akasi Jaszusi, az ENSZ-fő­­titkár délszláv ügyekben il­letékes különmegbízottja is. Mától drágábban gyógyulunk Nyíregyháza (KM - Sz. J.) — Mától lép életbe az a ren­delet, mellyel alapvetően megváltozik a gyógyszerek társadalombiztosítási támo­gatásának eddigi gyakorla­ta. A társadalombiztosítás január végi számításai sze­rint az új finanszírozási rend hatására a patikákban kap­ható 2092 gyógyszer közül 402 térítési díja csökken, mintegy 300-ért fizetünk változatlan árat, a többiért viszont átlagosan ötvenhá­rom százalékkal kérnek majd többet. Az árváltozás oka, hogy ettől a naptól kezdve mi, fogyasztók fizetjük meg a termelői árak növekedéséből és a forintleér­tékelésből adódó emeléseket. Természetes jelenség a fel­vásárlás, különösen olyan ter­mékek esetében, melyek min­dennapi életünket vagy közér­zetünket, egészségünket érin-Csendes délelőtt a jósavárosi patikában Elek Emil felvétele Világszínvonalon készülnek a fényforrások Elek Emil felvétele Kisvárda (KM - N. L.) — A General Elektric kisvárdai fényforrásgyárának termékei keresettek Amerikában. Indiá­ban és természetesen az öreg kontinensünkön, Európában is. A stabil cég most is majd­nem ezer embernek ad munkát és megélhetést. Újabb energia­­takarékos termékekkel akar­nak megjelenni a piacon, a kö­zeli jövőben szeretnék vissza­szerezni a keleti piacot is. Mindez azon a sajtótájékozta­tón hangzott el, amelyet a gyár vezetői tartottak abból az alka­lomból, hogy március 1-én 20 éve annak, hogy megkezdték a termelést az üzemben. A 20 év alatt 1 milliárd 120 millió fényforrást gyártottak a kisvárdaiak, így méltán nevez­hetik magukat a fény városá­nak. Az első munkanapon 332 ember kezdte a termelést, majd jó pár évvel később, a fénykorban 1760 dolgozót foglalkoztatott a gyár, amely most is jelentős szerepet tölt be a város és a környék életé­ben. Sokan itt tanulták meg a műszerész szakmát. Korszerű technikával és technológiával készült többek között gépko­csikba és bányászlámpákba való égő, valamint stúdiólám­pa. Napjainkban is 30 mérnök és 250 szakmunkás garantálja a világszínvonalnak megfelelő minőséget. Az idén 57 millió fényforrás gyártását tervezik a kisvárdai gyárban. Kisvárda, a fény városa Armanipuláló praktikák Nyíregyháza (KM - Gy. Á.) — A komolyabb szankciók el­lenére évről évre romlik a ke­reskedelmi, szolgáltatási mo­rál szűkebb pátriánkban. A Fogyasztóvédelmi Főfelügye­lőség megyei felügyelőségé­nek munkatársai 1994-ben a hazánkban kimutatott átlagnál gyakrabban találkoztak a fo­gyasztók megkárosításával — hallhattuk tegnap a Holló Jánosné felügyelőségvezető által tartott sajtótájékoztatón. A tavalyi évben 1314 ellen­őrzés során 10 vizsgált egy­ségből 7-ben találtak kifogá­solni valót. Összesen 169 mil­lió forint értékű áru értékesíté­sét korlátozták, és 1,2 millió forint értékű árut koboztak el. Ennek ellenére a jelentős hasz­not hozó üzleteknél a csekély (maximum 30 ezer forint) elégségesek. Terjednek az ár­pénzbírságnak nincs hatása. A manipulációk, s ez kapcsolat­jogkövető magatartás kikény- ban áll a belső revízió lazasá­­szerítésére a fogyasztóvéde- gával. A kialakult praktikák lem jelenlegi eszközei nem nehezen ellenőrizhetők. Próbavásárlással bizonyították a vevők megkárosítá­sát Harasztosi Pál felvétele tik — így vélte Oláh Tiborné megyei tiszti-főgyógyszerész, amikor a mai gyógyszerár-vál­tozás előzményeiről és utóha­tásairól kérdeztük. Elmondta, hogy a patikusok tapasztalatai szerint az emberek jól tájéko­zottak voltak az egyes termé­kek leendő áráról, így azzal, amit szednek vagy szedni fog­nak — rövid ideig tartó kész­letekkel — feltöltötték a házi­patikákat. Nem volt pánikhan­gulat, tömött sorok sem kí­gyóztak a gyógyszertárak előtt, a kollégák állták a sarat, hiánycikkekről sem érkezett információ. Az ideiglenes zár­va tartást a leltározás és a készletek felmérése indokolta, de ezeket a szükséges tevé­kenységeket mindenütt igye­keztek jó szervezéssel a leg­gyorsabban elvégni. Majd két hónap múlva lehet és kell is át­tekinteni, hogy a rendelet célja hogyan érvényesül a gyakor­latban. Új igazgató Nyíregyháza (KM) — A megyei munkaügyi köz­pont igazgatói posztjára pá­lyázatot írtak ki. Ä beér­kezett tizenegy pályázatot elbírálták, így tegnap Bu­dapesten Kósáné Kovács Magda munkaügyi minisz­ter március 1-jei hatállyal Husin Józsefet nevezte ki a megyei munkaügyi köz­pont élére. Rusin József bő másfél évtizede dolgozik munkaügyi szakemberként. Az utóbbi hónapokban a megyei szervezet megbí­zott igazgatójaként tevé­kenykedett. KisKelet Nyíregyháza (KM) — Csütörtökön ismét megje­lenik a KisKelet. Nyírségi kiadás: Fazont igazít a Teleki, „Kovács Anyó” az almafán, A szám­elmélet bűvésze, Szurkálás a vendéglátásért. Szatmári és tiszaháti ki­adás: Válságban a magyar kórházügy, A belvíz is ve- j szélyes, Nem tétlen a falu jegyzője, Jótékonysági bál az oktatásért. Felső-szabolcsi, beregi kiadás: Parlamenti hírmor­zsák a képviselőktől, Szép kutya, okos kutya. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA LM. évf., 51. sz. 1995. március 1., szerda Ára: 21,90 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents