Kelet-Magyarország, 1995. február (52. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

Hulladékégetés Magánosítás Ha az emberek elvesztik a hitüket, az beláthatatlan következményekkel járhat. 2. oldal Az „ingyen” felajánlott megoldás nem jelent semmilyen kockázatot — mondja a szakember. 13. oldal Osztrák vonzalom Bécs (MTI) — Áz osztok exportgazdaság tavaly to­vább terjeszkedett Kélet- Európa felé. Osztrák ré­szesedéssel 19^4 végén 12 400 vegyes vállalat mű­ködött a volt szocialista országokban, 10 száza­lékkal több, mint 1993-ban — hangzott el egy bécsi vitafórumon. A statisztikák szerint osztrák érdekeltségű minden tizedik vegyes vál­lalat Kelet-Európábán. A reformországokban eszközölt osztrák befekte­tések terén messze Magyar- ország vezet, 5 ezer vegyes vállalattal — tűnik ki az APA ismertetéséből. Ma­gyarországon az osztrák be­fektetések növekedésének dinamizmusa is kiemelke­dő: az átlagos 10 százalék­kal szemben itt 22 száza­lékkal emelkedett az oszt­~ rák érdekeltségű vegyes vállalatók száma 1994-ben. , A budapesti osztrák keres­kedelmi kirendeltség arra számít, hogy „magas szin­ten fog stagnálni” az oszt­rák befektetők beruházási tevékenysége' Magyaror­szágon, ennek előfeltétele azonban, hogy a magyar kormány áttekinthető és ki­számítható politikát foly­tasson. Csehországban jelenleg 2800 vegyes vállalat műkö­dik osztrák tőkével, az oszt­rák befektetőket itt megelő­zik a németek. Osztrák megítélés szerint a politi­kai, társadalmi és a makro- ökonómiai stabilitás, to­vább az EU-előírásokkal egyre inkább összhangban álló jogi keretek teszik vonzó befektetési célponttá Csehországot. Göncz Árpád... ...köztársasági elnök fele­sége társaságában február 6. és 11. között hivatalos lá­togatást tesz az Olasz Köz­társaságban, majd pedig magánlátogatás keretében felkeresi a Vatikánt, s ma­gánkihallgatáson találkozik II. János Pál pápával. Feb­ruár 9-én a köztársasági el­nök Ugo Mifsud Bonnici máltai köztársasági elnök látogatását viszonozva hi­vatalos látogatásra érkezik Vallettába. (MTI) Negyvenre... ...emelkedett az Algír köz­pontjában hétfőn elkövete­tett pokolgépes merénylet halálos áldozatainak száma A sebesültek száma leg­alább 256, közülük 55 sé­rült állapota válságos. Moszkvában... ...kedden hivatalosan beje­lentették, hogy a parlamenti választásokat ez év decem­berére, az elnökválasztást pedig 1996 júniusára tűzték ki. (MTI) Ausztria Lottó A Lottó Unió Kft. tájékoz­tatása szerint a 4. játékhéten a leadott lottószelvények száma 2 195 860 darab volt. A lottó fogadási díj 106 718 930 schilling. A nyereményösszeg első nye­rőosztályban 25 007 839 schilling. A lottószámok: 2, 11, 20, 28, 30, 35, a pót­szám 8. A joker fogadási díj 23 937 326 schilling. A jo­ker nyereményösszeg első nyerőosztályban 4 787 465 schilling. A jokerszám: 074 020. (MTI) Ismét pecsételnek Budapest (MTI) — Meg­szűnt az úgynevezett „inte­getés” ellenőrzés a magyar határállomásokon, elsősor­ban a nemzetközi bűnö­zés visszaszorítása érdeké­ben. Kásán Attila ezredes, a Határőrség szóvivője ked­den az MTI kérdésére el­mondta, hogy valamennyi belépő külföldi állampolgár útlevelét elkérik és abba be­pecsételik a belépés napját. A kilépő külföldiek útiok­mányát is ellenőrzik annak érdekében, hogy megálla­pítsák: jogszerűen tartóz­kodtak-e a Magyar Köztár­saság területén. A szigorított ellenőrzés a magyar állampolgárokat is érinti, azzal a különbséggel, az ő útlevelükbe nem pe­csételnek. Az „integetés” a magyarok esetében is meg­szűnt, mert útlevelüket a határőrök személyazonosí­tás miatt minden esetben el­kérik. Vita a privatizációról Az ellenzéki pártok szinte egyhangúan elutasították a kormány előterjesztését Budapest (MTI) — Egész délelőtti munkanapját a pri­vatizációs stratégia és tör­vény tárgyalásának szentelte kedden az Országgyűlés. Még az ebédszünet is megrö­vidült, és elmaradtak a szoká­sos sajtótájékoztatók, hogy minden vezérszónok a televí­zió nyilvánossága előtt mond­hassa el véleményét a törvény- javaslatról. Békési László pénzügyminiszter majdnem egyórás beszédben állt ki a törvényjavaslat legfőbb alap­elvei, a privatizáció felgyorsí­tása, a készpénzes bevételek előtérbe helyezése mellett, rögzítve ugyanakkor azt is, hogy a különféle prioritások és Munkában a parlament 1SB - Nagy Gábor felvétele — | Ízesített tejitalok Budapest (KM - M. Cs.) — A cég sikeres privatizációjáról, a fejlesztésekről valamint a reorganizációs tervekről tar­tott sajtótájékoztatót kedden Budapesten a Szabolcstej Részvénytársaság. Márföldi István vezérigazgató a sajtó munkatársainak elmondta, hogy az AVÜ IT döntése értel­mében a részvénytársaság öt­ven százalék plusz egy szava­zati jogot biztosító részvény- csomagjára a részvénytársaság MRP szervezetéből és a LAK­TO Kft.-ből álló konzorcium pályázatát fogadták el, amely­nek finanszírozására az Inter- Európa Bank Rt. vállalkozott. A pénzintézet emellett ötven­millió forintos tőkeemelésre is garanciát vállalt, amely a na­pokban zajlik, ezzel a bank tu­lajdonosa lesz a részvénytár­saságnak. A maradék rész­vénycsomagot továbbra is az ÁVÜ birtokolja, ugyanis a mezőgazdasági termelők ré­szére felkínált 25 százalék plusz egy szavazati jogot biz­tosító részvénycsomagra be­nyújtott ajánlatot a vagyon­ügynökség nem fogadta el. Márföldi István jelentős fej­lesztésekről is beszámolt. A cég az elmúlt év végén kötött megállapodást a PKLH Kft., illetve a Maresi céggel egy felújított tartós termékek gyár­tására alkalmas technológiai vonal telepítésére, amelyen habtejszínt, ízesített tejitalo­kat, pudingokat, kávétejszínt és iskolatejet gyártanak külön­böző kiszerelésben. Nem lesz szénszünet Nyíregyháza (KM — P. Cs.) — Az ország igen sok általá­nos és középiskolájában lesz energiatakarékossági okok mi­att tanítási szünet. A korábbi esztendők egyre rosszabb gaz­dasági helyzete miatt mindin­kább elterjedt, hogy a legtöbb iskola a szokásos szünetek mellett, néhány napra szabad­ságot ad diákjainak. Ilyen jel­legű intézkedésre általában pénz- (szén-) hiány miatt ke­rült sor. Az 1994-95-ös tanévben (bár összesítő, megyénk min­den egyes intézményére vo­natkozó adatunk nincsen) a legtöbb iskolában nem adtak ki ilyen ok miatt „szabadna­pot” a diákoknak. Erről tájé­kozódtunk Méhteleken, Már­kén, Geszteréden és Gemzsén a felsorolt települések iskolái­ban. Mint megtudtuk: rend­kívüli szünet ez idáig nem volt, nincs, s várhatóan nem is lesz. szempontok között a haté­konyság növelése játssza a legfőbb szerepet. A javaslat a pénzügyminiszter szerint lehe­tővé teszi a privatizáció há­rom-négy éven belüli befeje­zését. A szocialista és a sza­baddemokrata vezérszónokok is támogatólag szóltak a tör­vényjavaslatról; azonban míg Tardos Márton (SZDSZ) szin­te teljes egészében változtatás nélkül elfogadhatónak nevezte azt, Kari Imre (MSZP) már több ponton is szükséges mó­dosításokról szólt. Az ellenzé­ki pártok szinte egyhangúan elutasították a kormány előter­jesztését, s habár annak meg­vitatásától nem zárkóztak el kategorikusan, a későbbi tár­gyalást tartanák célszerűnek, hogy egyeztetni lehessen a pri­vatizációs törvényt a moder­nizációs programmal, illetve a kormány gazdaságpolitikai programjával. kínáló** Nyíregyháza (KM) -4 Csütörtökön ismét megje­lenik 8 oldalon 3 változat­ban lapunk térségi mellék­lete, a KisKelet. Ízelítőül néhány írást szeretnénk ol­vasóink figyelmébe ajánla­ni. Nyírségi kiadás: Velünk élő cigánykultúra, Gyógy­szer a piacon, Tiszalöki tollforgatók. A lesiklás első örömei. Szatmári és tiszaháti ki­adás: Tanulnak a pedagó­gusok, Kettős szerepben a városért, Új remények a boldogulásra, Emléket állít az utókor, Egy gól döntött a döntőben. Felső-szabolcsi, beregi kiadás: A beregi diákok orvosa. Aki hamar ad, két­szer ad, Talpra magyar vas­út!, A harmadikból lett az első. (Leszerelő)búcsú a fegyverektől Nyíregyháza (KM - T. K.) — Két héttel az eredetileg terve­zett határidő előtt levetették az angyalbőrt a sorállományúak- ból tartalékossá minősített honvédek. Összevont leszere­Leszerelés után hazafelé Balázs Attila felvétele lési ünnepségen köszöntek el egymástól a csapattisztek és a tizenkét hónap után leszerelő katonák, összesen 210-en teg­nap a nyíregyházi Vay Adám laktanyában. Havasi Tibor ezredes hely­őrségparancsnok elismerését fejezte ki a Damjanich János Gépesített Lövészdandár elő­készítő törzse, a Vay Adám Ellátó Zászlóalj és a Báthory István Javító Zászlóalj állomá­nyától most leszerelő katonák­nak, hiszen katonai esküjüket megtartották, a harckészültsé­gi, kiképzési, őrzési, javító és ellátási feladataikat megoldot­ták. A mainál kisebb, a konf­liktusokat kezelni tudó, szak­mailag jól képzett honvéd­ségre van szükség, amellyel a NATO-hoz csatlakozhatunk, egyebek közt ezt is tartalmaz­za a haderőreform, amelynek hosszabb és rövidebb távú koncepcióján munkálkodnak a szakemberek. A leszerelő katonák közül 13-at szakaszvezetővé, 23-at tizedessé, 37-et őrvezetővé léptettek elő. A most búcsúzók nevében Szabó Gyula szakasz­vezetőből őrmesterré előlépett katona köszönt el a maradók­tól. Dilemma Feloldásra váró ellentétek feszülnek a szövetkezeti vagyon körül Ajakon. 3. oldal SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA lm. évf., 27. sz. 1995. február 1.. szerda Ára: 17.90 Ft----------------------------------------------------:—

Next

/
Thumbnails
Contents