Kelet-Magyarország, 1995. január (52. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

Munkahelyek Sokan vállalkoznának, de egy kistelepülésen hiányzik a fizetőképes kereslet. 3. oldal Ibrz tükör Az új év küszöbén gondolataink élet és halál misztériuma köré csoportosultak. 5. oldal Koordinátor A tervek szerint a jövőben a Rakamaz lesz a nyíregyháziak báziscsapata. 15. oldal SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA ui. évf., i. sz. 1995. január 2., hétfő Ára: 17,90 Ft Tűzszünet Belgrád (MTI) — Vasár­nap délben Boszniában életbe lépett a valamennyi frontra érvényes, négy hó­napra kötött fegyvemyug- vási egyezmény. Az első je­lentések szerint a boszniai szerbek és a muzulmánok tiszteletben tartják a szom­bat este aláírt dokumentu­mot. ENSZ-források szerint csak az északnyugat-bosz­niai muzulmán enklávé északi részén lévő Velika Kladusa környékén dörög­nek a fegyverek, ahol a kra- jinai szerbek és a velük szö­vetséges muzulmán egy­ségek továbbra is támadják a kormánycsapatok vona­lait. Edward Joseph bihaci ENSZ-szóvivő szerint a tá­madók harckocsik és tü­zérség bevetésével igye­keznek visszaszorítani az Atif Dudakovic parancs­noksága alatt álló ötödik hadtestet. A szóvivő azt is elmondta, hogy a krajinai szerbek továbbra sem en­gedik be az enklávéba a segélyszállítmányokat, s emiatt mind a lakosság, mind pedig a térségben ál­lomásozó 1200 bangladesi ENSZ-katona válságos helyzetben van. Ukrajnában... ...hétfőn megkezdik a pri­vatizációs kuponok szét­osztását a lakosságnak. El­sőként öt körzet, Kijev, Zsitomir, Zaporozsje, Ki­rovograd és Hmelnyickij környékének lakói juthat­nak hozzá az igazolvány­hoz, amellyel részesedést vásárolhatnak maguknak a kiárusítandó állami vállala­tokból. (MTI) A Cseh... ...Köztársaság autópályáin január elsejétől kötelező autópálya-díjat kell fizetni. Ez elsősorban a Pozsonyt Prágával összekötő autó­pálya csehországi szakaszát érinti. A Magyarország fe­lől érkező, Szlovákián átha­ladó autósok a Kúty-Lanz- hot közti szlovák-cseh ha­tárátkelőhely igénybevéte­lekor kötelesek fizetni. Épségben... ..., de teljesen kifosztva megkerült az a magyar tu­rista autóbusz, amelyet is­meretlen tettesek pénteken reggel loptak el a dél-olasz­országi Capua városban. A Neoplan Skyliner típusú, emeletes járművet a vá­rostól mintegy 40 kilomé­terre találták meg. (MTI) Három és... ...fél millió néző és hallgató előtt lépett színpadra vasár­nap Rio de Janeiróban Rod Stewart. (AP) Jaszusi... ..., az ENSZ főtitkárának délszláv ügyekben illetékes képviselője szerint hamaro­san megkezdődhetnek a boszniai szerbek és muzul­mánok közötti közvetlen ‘ béketárgyalások. (MTI) Az 52. heti... ...lottószámok a követke­zők: 6/45-ből: 12, 15, 25, 26, 31, 45. Pótszám: 21. 5/90-ből: 31,34,43,74,90. A Jókerszám: 346385. (MTI) Javaslatok Budapest (MTI) — Fodor Gábor miniszter felhívására folyamatosan érkeznek a közoktatási törvény módo­sítását érintő javaslatok a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tanügyigaz- gatási főosztályára — tájé­koztatta az MTI-t a szaktár­ca sajtóosztálya. Közölték: beváltak a tárca azon remé­nyei is, miszerint a kezde­ményezők köre igen széles, igazolva, hogy az iskolaügy mindenki számára fontos. A javaslatokat megfogal­mazók között ugyanis szü­lők, orvosok, pedagógusok, iskolaigazgatók, megyei pedagógiai intézeti igaz­gatók, tanárképzéssel fog­lalkozó egyetemi oktatók is megtalálhatók. A módosítási javaslatok több ponton megegyeznek a kormányprogramban megfogalmazott változta­tási irányokkal, érintik az iskolaszerkezet változását, a nemzeti alaptantervre vo­natkozó előírásokat, a pe­dagógus munkakörben al­kalmazhatók képesítési elő­írásait. Új év — reménnyel, türelemmel Göncz Árpád köztársasági elnök újévi ünnepi beszéde a magyar televízióban Göncz Árpád Archív felvétel Budapest (MTI) — A Ma­gyar Köztársaság elnöke, Göncz Árpád harmincegye­dikén éjfélkor a televízióban újévköszöntő beszédet mon­dott. Részleteit az alábbiak­ban közöljük. Honfitársaim! Kedves Bará­taim! Vessünk ma este számot az ország életének legutóbbi esz­tendejével. Kezdjük azzal: 1994-ben kétszer választot­tunk. Elsőként az országgyű­lési képviselőinket. Az ország hitet tett a rendszerváltás során közmegegyezéssel létrehozott politikai intézményrendszer — a parlamenti demokrácia— folyamatossága mellett. Má­sodjára önkormányzati válasz­tást tartottunk. Áz esztendő politikai sikerének, nagy elő­relépésnek ítélem a helyi ön- kormányzatok mellett % fél­ezernyi nemzetiségi óíikor- mányzat létrejöttét. Helyzetünk a világban — ha változott — a javunkra válto­zott. Mindinkább részesei va­gyunk egy történelmi folya­matnak, az európai egység létrejöttének. Napról napra, visszafordíthatatlanul köze­lebb kerülünk a politikai Eu- ropanoz, az Európai unióhoz. Ez a gyorsuló, mindannyi­unkat, mindennap nehezen el­fogadható és nehezen irá­nyítható feladatok elé állító átalakulás határozza meg évek óta társadalmunk állapotát és közérzetét. Ami rosszabb, mint az állapota. Úgy tetszik, 1994 nemcsak a politikai élet, hanem a társa­dalom és a gaz­daság állapotát tekintve is az ér­lelődő fordulat éve volt. A tavalyi év végleges gazda­sági mérlege még nem készült el: de annyi már megállapítható, hogy hosszú és meredek hanyat­lás után ipari termelésünk kö­zel 10 százalék­kal emelkedett. A korábbinál fél százalékkal ke­vesebb energiafogyasztás mel­lett. S termelékenysége a tér­ségünkben Kiemelkedően a legjobb. Mezőgazdaságunk eredménye — nehéz helyzete és értékesítési gondjai ellenére is — lényegesen jobb, mint 1993-ban volt. Kétségtelen: a költségvetés hiánya igen ma­gas, s ez — bár a költségvetési hiánnyal még évekig leszünk kénytelenek együtt élni — megköveteli az állami kiadá­sok szigorú csökkentését. De az tény, hogy hazánk gazdasá­ga háromévi meredek hanyat­lás után ismét növekedésnek indult. A térségünkbe irányuló működő tőke legnagyobb há­nyada 1994-ben is Magyar- országot célozta meg. Végezetül: hadd kérjek Önöktől az új év első percei­ben valamit: ne csak az erejük­kel, szűk anyagi eszközeikkel éljenek megfontoltan; gazdál­kodjanak jól a reménység- és türelemtartalékaikkal 1995- ben is. Nem lesz könnyű év az biztos, de semmi okom azt hinni, hogy a végre-valahára megindult kedvező gazdasági folyamat zökkenve megáll. Higgyék el nekem, lesz itt még szőlő — kezdetben kicsi fürt —, ha nem is rögtön lágy, de legalább madárlátta ke­nyérrel. Amit a magunk mun­kájával termelünk meg. Ehhez kívánok az új esztendőben mindannyiunknak erőt, egész­séget, s ehhez kérem mind- annyiukra Isten nélkülözhe­tetlen áldását. Nyíregyháza (KM - T. K.) — Tóth Noémi Ivett az egyike annak az öt újszülöttnek, aki az újév első órájában szüle­tett és sorsolás útján az ÁB- AEGON százezer forintos Aranyfonal biztosítását nyerte. Az édesanya, Tóth Csabáné nyíregyházi ruhakészítő na­gyon boldog: alig értek be a férjével a kórházba, második gyermeke, 3200 grammal egy óra alatt megszületett dr. Leskó Tibor szakorvos segít­ségével, a vártnál 10 nappal korábban. S tegnap hívták fel a biztosítótól: az ő kislánya is elnyerte a cég ajándékát. Á 2,5 ÁB-bébi született Nyíregyházán Noémi a mama és az orvos társaságában Harasztosi Pál felvételei éves fia, Csaba Arnold és tér- várják, hogy mielőbb otthon mészetesen a papa már nagyon legyen a család. A szilveszter és az újév első napja az átlagosnál jóval na­gyobb forgalmat hozott a me­gyei kórház szülészetén. Teg­nap az ügyeletvezető, dr. Fü- gedi László főorvos elmondta: a melegfront miatt óránként vezettek szülést, szilveszter reggelétől 24óra alatt 14 gyer­meknek adtak életet az anyu­kák. Még 23 óra 50-kor és éj­fél után 5 perccel is jegyeztek be szülést. Egyébként is igaz­ságosnak érzik, — mondta a főorvos —, hogy sok év után nyíregyházi újszülöttnek is kedvezett Fortuna, hiszen ta­valy 3995-en születtek a me­gyei kórházban, s az országos csúcsot régóta mi tartjuk. Kinek csendes, kinek késelős szilveszter Nyíregyháza (KM - T. K.) — Baráti társaságban, szórako­zóhelyen vagy otthon, a tévé előtt léptünk át az új eszten­dőbe. Nem hiányzott a vidám­ság, a pezsgő és a kivilágos kivirradtig tartó mulatozás sem a megye jelentősebb ven­déglátóhelyein. Tragikusan kezdődött Kán- torjánosi, Emma-tanyán az új év: tegnap 11 órakor M. G. negyvenéves helyi lakoshoz a 27 éves Z. S. kán törjánosi szomszéd baltával állított be, és megöléssel fenyegette a családot. A házigazdát és élet­társát megsebesítette, mire M. G. konyhakéssel szívtájékon szúrta: a támadó a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az ügyet még vizsgálják. Vaklárma mi­att riasztották a rendőröket Porcsalmára: a családi perpat­varba végül is nem kellett beavatkozniuk a rend őreinek. Egyébként csendes volt a szol­gálat — tudtuk meg Tóth Atti­la őrnagy, megyei ügyelet- vezetőtől. Megemlegeti a szilvesztert és sajnálhatja 200 kilós, levá­gott, feldolgozott disznaját egy vitkai család: a füstölőre felakasztott hús és szalonna begyulladt és odaégett az egész, legalább 15 ezer forin­tos kárt okozva. Érpatakon egy tonna alomszalma vált a lángok martalékává, de sze­mélyi sérülés itt sem történt. Agyi-vérkeringési panaszok miatt szállítottak be sok be­teget a megyei kórház sür­gősségi osztályára szilvesz­terkor és az előző napon — hallottuk dr. Mertus Attila ügyeletvezetőtől. A túlzott al­koholfogyasztás miatt egy be­teget vettek fel a detoxikálóba. A szilveszteri malac a fénypont volt a Koronában ^ ** $»: i 91,, , u . " « M» iW *7 „ i * * cfc----- ——-—..... .......—-"— . 7 • . nMV ' I a t, T dH 1 i fii* j * IIISSililÄSfciiiliSillÄSiS

Next

/
Thumbnails
Contents