Kelet-Magyarország, 1993. november (53. évfolyam, 255-280. szám)

1993-11-01 / 255. szám

Szarajevó Szerb katonai alakulatok vasárnap hajnalban heves tüzérségi tűz alá vették a ke­let-boszniai Gorazde muzul­mán területi szigetét. A tüz­érségi tűzben több muzul­mán polgári személy és ka­tona halálát lelte. Észak- Boszniában új támadásokat kezdeményeztek a szerbek a hónapok óta ostromlott Gra- dacac városa ellen. A szerb katonaság ebben a térségben nyilvánvalóan ismét arra tö­rekszik, hogy kiszélesítse keskeny utánpótlási folyosó­ját a Száva folyó völgyében. A szó hitele A Volán jól forgatja a volánt mmt.'i’am.-- O olHol sppn yj, vJIUUI Ismét akkumulátorok — Amikor én átlépem a határt és külföldön vagyok, akkor a belügyminiszter a helyettesem. Az ügyvivő jellegű feladatban, a kor­mányzat operatív irányításá­ban és a politikai kérdések megoldásában az elsőrendű felelősség őt terheli. Tehát én nem is csökkenthetem ezt a felelősséget semmiféle egyéb befolyással — szö­gezte le Antall József, a Kölnben gyógykezelésen tartózkodó miniszterelnök. A Hét vasárnapi adásában sugárzott beszélgetés során kifejtette: a rádiónak és a televíziónak megvan a jóvá­hagyott szervezeti szabály­zata, a köztársasági elnök ál­tal kinevezett két, elnöki jogkörrel felruházott, önál­lóan cselekvő alelnöke. A kormányzat felelőssége a költségvetésre vonatkozik. A miniszterelnök sajnálta, hogy a médiatörvényt nem fogadta el az országgyűlés, és ugyanígy sajnálta, hogy nem került sor az általa elő- teijesztettek kinevezésére. Ennek következtében az elő­állott helyzetben a rádió és a televízió ügyében ebből az állapotból kell kiindulni. Göncz programja — A köztársasági elnök való­ban külföldre utazik. Göncz Árpád az előzetes terveknek megfelelően november ele­jén nem hivatalos látogatást tesz a Koreai Köztársaság­ban. Kölni látogatás nem szerepel az államfő prog­ramjában. Egyébként a köz- társasági elnök és a kor­mányfő között rendszeresek a telefonbeszélgetések, ami­óta Antall Józsefet a kölni klinikán gyógykezelik. Szabad György vasárnap hazaérkezett ötnapos kínai látogatásáról. Az Ország- gyűlés elnöke az ázsiai or­szágban folytatott megbe­széléseit nagyra értékelte Li Peng kormányfővel, vala­mint a Csiao Si-vel, az Or­szágos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának elnökével folytatott tárgyalásokat. A Szerencsejáték Rt. köz­lése szerint a 44. héten egy öttalálatos szelvényt talál­tak, melynek nyereménye 100 000 000 forint. 84 négy- találatos szelvény akadt, nyereményük 239 451 fo­rint. A hármasokra 3141, a kettesekre 153 forintot fizet­nek. AP-felvétel David Wolf amerikai aszt­ronauta a Columbia űrrepü­lőgép fedélzetén tanulmá­nyozza a patkánykísérletek eredménylapját. Az amerikai űrhajósok a súlytalanság ha­tásait vizsgálják az élő szer­vezeteken. Németország négy számí­tógépet és 100 ezer márka értékben fotófelszerelést szállított Iránnak 1991-ben a két ország hírszerzési ügy­nöksége közötti együttmű­ködés keretében — állítja a Der Spiegel című német he­tilap. Iráni ügynökök tavaly a német hírszerzés müncheni kiképző központjában is jár­tak. Kína Szuhoj-27 típusú va­dászrepülőket vásárolt Oroszországtól. A 24-26 gép közül néhányat már átvett a pekingi hadsereg és ki is próbálta azokat — adta hírül egy tajvani újság, amely fényképeket is közölt. Az orosz rádió jelentése szerint a grúz kormányerők vasárnap ellentámadást indí­tottak Zviad Gamszahurdia egységei ellen, amelyek az elmúlt napokban visszafog­lalták Hobi és Szenaki váro­sát. A grúz kormányerők el­lentámadása olyan ütemben haladt, hogy estére már is­mét visszafoglalták Szena- kit. Hosszú próbaidőszak és nyári (kisvárdai) elöbemutatók után tartották meg O’Hirson-Schwarz- Emődi: Pippin című zenés játékának a premierjét október 30-án a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban Balázs Attila felvétele Gyógyír a pótlólagos tőkebevonás A mezőgazdaságba visszatérők a szövetkezetek csődhelyzete miatt nem találnak munkát Nyíregyháza (KM) — Pártállástól független, az agrárágazatért felelősséget érző szakemberek találkoz­tak szombaton Nyíregyhá­zán, a városi művelődési központban, hogy elemezzék a jelenlegi helyzetet, s mu­tassanak valamilyen kiveze­tő utat a mostani válságból. A Szabad Demokraták Szö­vetsége volt a rendező, dr. Lenti István, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa a fő szervező, a Friedrich Neu­mann Alapítvány pedig a fő támogató. Laborczi Géza országgyű­lési képviselő köszöntője, majd dr. Kecskés Mihály, a bi­ológia tudomány doktora, az MTA megyei tudományos tes­tületének elnökének megnyi­tója után Szénégető László, az FM megyei hivatalának veze­tője adott áttekintést az agrár- gazdaság jelenlegi helyzeté­ről. Arról többek között, hogy a közepesnél jóval gyengébb átlagértékű 594 ezer hektárnak kellene eltartani a megye Tardos Márton és Bálint György az előadások szüne­tében Balázs Attila felvétele lakosságának több, mint felét, miközben a volt piac össze­omlott, a termelési szerkezet nem megfelelő. A délelőtti program legérde­kesebb előadását Juhász Pál, az SZDSZ agrárszakértője, országgyűlési képviselő tartot­ta És most mit lehet tenni? címmel. (Erre a későbbiekben részletesen visszatérünk.) Az Agrárszövetséget dr. Bálint Csaba képviselte, előadásának címe Hagyomány és moderni­záció a mezőgazdaságban volt. A délutáni programból Tar­dos Márton előadása volt a legérdekfeszítőbb. A mező- gazdaság válsága mélyebb, mint az ország válsága, hang­súlyozta az SZDSZ ország- gyűlési képviselője. Egyre több munkanélküli, akik a vá­Kegyeleti hely Papon Pap (KM - K. J.) — Az első és a második világháború ál­dozatainak, harcokban és hát­országban elesettjeinek, bűn- telen elhurcoltjainak állított emlékjelet Pap község önkor­mányzata a holtakról való megemlékezés előnapján, ok­tóber 31-én. A Tilles Béla szobrászmű­vész megalkotta emlékmű avatását a település református templomának kertjéből kiala­kított kegyeleti helyen tartot­ták meg a lakosság nagyszámú részvételével. A Szózat el- éneklését követően Szónok Sándor, papi polgármester az egybegyűlteket köszöntve fo­galmazta meg: a magunk szá­mára nyitunk távlatot, ha méltóképpen törődünk a halot- tainkkal. A megindítóan ben­sőséges hangulatú rendezvé­nyen avató beszédet mondott Szendrei László, a Honvédel­mi Minisztérium államtitkára. — A mai csöndes megemlé­kezés — fogalmazta meg — a papiaké, a szabolcsiaké és Magyarországé. Nem az ün­neplés eseménye, sokkal in­kább a meditációé, a tovább­gondolásé, hogy a jövőben elejét vettessük mindenfajta értelmetlen pusztításnak, az öncélú hatalmi tülekedések­rosban dolgoztak, visszatér­nek lakóhelyükre, a falvakba, ahol a mezőgazdasági szövet­kezetek csődhelyzete miatt nem találnak munkalehető­séget. Mindez hatványozottan jelentkezik azokon a terüle­teken, ahol az infrastruktúra a hazai átlagnál fejletlenebb. Megyénk mezőgazdasági fejlődéséről szólva elmondta: legelőször a szabolcsi almater­més eladását, a gyümölcs fel­dolgozását kell megoldani. Egyik lehetőségként a szom­szédos ukrán és román keres­kedelmi kapcsolatok szélesí­tését említette, amely alapján a szabolcsi falvak ipari és ke­reskedelmi központokként funkcionálhatnak, így az egy­re növekvő munkanélkülit is felszippanthatják. A magyar gazdasági válság megoldása­ként pótlólagos tőkebevonás­ról, költségvetési megtakarítá­sokról és csökkentett személyi jövedelemadóról szólt Tardos Márton, aki külön kiemelte a hatékony fellépést a privatizá­ciónál tapasztalható korrupció ellen. A legfrissebb Virág a háborús emlékmű talapzatán Balázs Attila felvétele nek, az egymás ellen törő in­dulatoknak. Országunknak — tette hozzá — a most átadott emlékmű szimbolikus üzenete nem más, mint hogy erőseb­bekké kell válnunk az együtt- cselekvésben, az összetarto­zásban és a másság türelmes elviselésében. Gyerekeknek Nyíregyháza (KM - K. J.) — Elsősorban a gye­rekek érdeklődésére tarthat számot az a koncert, melyet november 3-án tartanak a nyíregyházi városi művelő­dési központ hangverseny- termében. A Nem ér a ne­vem, káposzta a fejem című igen hangulatos összeállítás főszereplői Peremartoni Krisztina és Dolák-Saly Róbert. A dalokból, mesék­ből és jelenetekből szer­kesztett műsorban közre­működik Födő Sándor. És hogy minél kevesebben maradjanak ki a kellemes szórakozás örömeiből, a művészek két előadással is kedveskednek az ifjabb korosztálynak. Az első dél­előtt 10 órakor kezdődik, a második pedig koradélután, 14 órakor. I Főnek a saját levükben Nyíregyháziak a Rendőrakadémián Zászlóbontás Csurkával L évfolyam, 255. szám Ára: 15,40 forint 1993. november 1., hétfő Balázs Attila felvétele |

Next

/
Thumbnails
Contents