Kelet-Magyarország, 1993. augusztus (53. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-02 / 178. szám

Véget ért a kosárlabda EB-selejtező mérkőzéssorozata. A csapatok az eredményhirdetésre várnak. Részletes tudósításunk a 16. oldalon Mán László felvétele L. évfolyam, 178. szám Ára: 15,40 forint 1993. augusztus 2., hétfő ■■■m2, óllal Macskák hat és fél millió forintért 3. oldal Szórakozni kéne menni! 7. oldal Komputerizált bűnüldözés Belgrad A muzulmán fegyveresek a közép-boszniai Jablanica közelében levő Doljaniban meggyilkolták a településen maradt horvátok többségét — jelentette vasárnap a hor- vát rádió. A tömeggyilkos­ságnak 50 ember, többségé­ben nő, gyermek és öreg esett áldozatául. A Doljani- ból elmenekült horvátok sze­rint a muzulmánok saját há­zaikban végeztek az áldoza­tokkal. A Horvát Védelmi Ta­nács katonái megerősítették a menekültek beszámolóit és közölték, hogy legalább húsz megkínzott ember holttestét látták a településen. Prága . A Cseh Köztársaság ösz- szesen 165,6 milliárd korona (5,3 milliárd dollár) értékű árut exportált 1993 első hat hónapjában. Ezzel 901 mil­lió koronás (30 millió dol­láros) kereskedelmi többlet­re tett szert — közölte a CTK-val a Cseh Statisztikai Hivatal. Róma Az olasz hatóságok tovább­ra is a sötétben tapogatóznak a kedd éjféli merénylet tette­seit illetően. Nem sikerült megállapítani annak a 25 év körüli szőke nőnek a sze­mélyazonosságát, akit szem­tanúk a milánói merénylet és egy korábbi római robbantás helyszínén is láttak. BukarestMMMi A kormánnyal folytatott bértárgyalások kudarca nyo­mán hétfőn reggel 6 órától sztrájkot hirdetett meg a zsil- völgyi szénbányászok Miron Cozma vezette szakszer­vezete. Calvia Hét vízszállító repülőgép és mintegy négyszáz ember küzd a Mallorca szigetén szombaton fellobbant, ám máris igen kiterjedt erdő­tűzzel. A lángok eddig 300 hektárnyi erdőséget pusztí­tottak el a Spanyolországhoz tartozó üdülőszigeten. BM-cáfolat . i A kémkedés alapos gya­nújával március óta előzetes letartóztatásban lévő, a szlo­véniai fegyverszállításban is érintett Dieter Hofmann osztrák állampolgár ügyével kapcsolatban Magyarorszá­gon egyetlen belügymi­nisztériumi tisztségviselőt sem tartóztattak le. Ennek közlését a Bélügyminiszté- rium sajtófőnöke, Szabó Eszter kérte vasárnap az MTI-től. Béketábor A békéért, határok nélkül címmel nemzetközi ifjúsági béketábor nyílt vasárnap, a Vas megyei Közgyűlés bala- tonberényi gyermek és if­júsági üdülőjében. A tábort ezentúl évente megrendezik —jelentette be Pusztai Gyu­la a megyei Közgyűlés el­nöke. Dráva Rádió mm A hazai rádiózás törté­netének különleges esemé­nye volt vasámaap a Dráva Rádió megszólalása. A 91,2 megahertzes ultrarövid hul­lámon hallható adást ugya­nis horvát területről sugá­rozzák Dél-Magyarországra, de fogható lesz a Vajdaság­ban és erdély-közeli terüle­teken is. Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. köz­lése szerint a 31. játékhéten 5 találatot egy fogadó ért el. Nyereménye 139 099 761 forint. Négytalálatos szel­vénye 101 fogadónak volt, nyereméyük egyenként 206 645 forint. Három találata 9 329 fogadónak volt, nye­reményük egyenként 1 864 forint. A kéttalálatos szel­vények száma 229 517 da­rab, ezekre egyenként 91 fo­rintot fizetnek. Ausztria Lottó mm A Lottó Unió Kft. tájékoz­tatása szerint a 30. játékhét nyerőszámai a következők: 2,4, 6, 26, 29,42, a pótszám 32. Jókerszám: 553223 Kultúra A Sztálin-film díjakra számíthat A Sztálin című televíziós filmet tíz Emmy-díjra jelölte az Amerikai Televíziós Aka­démia tagsága — tájékoztat­ta az Atlantic Sajtószolgálat az MTI-t vasárnap. A rész­ben Magyarországon forga­tott film a Home Box Office amerikai kábeltelevíziós tár­saság saját produkciójában készült. Hogy valóban így lesz-e, később derül ki. A zene a szeretet forrása Bezárta kapuját a nyírbátori Nemzetközi Ifjúsági Zenei Tábor Nyírbátor (KM - BE) — A zenei tábor ellene kiált a mai világ keserűségének, a meg nem értésnek, az önzésnek és a gyűlöletnek, hivatásunk­kal, munkánkkal a szépet, a szelídséget, s mindenek előtt a szeretetet hirdetjük. E gondolatok jegyében zárta be a nyírbátori Nemzetközi Ifjúsági Zenei Tábor kapuját vasárnap délután Petrovics Emil zeneszerző, egyetemi tanár. Július közepétől a világ minden tájáról érkezett 150 ifjú muzsikus fejlesztette zenei tudását a táborban: an­gol, finn, japán, kanadai, né­met, román, svájci, svéd, szerb és ukrán fiatalok koncerteztek a magyarokkal együtt a város­ban és a környező települé­seken. A táborzáró ünnepségen dr. Gaál Mihály alpolgármester A taoorzaras pillanata adta át a város emlékplakett­jét, Varga Éva szobrászmű­vész alkotását. Ezt kapta Pet­rovics Emil, Körber Tivadar- né, a művelődési minisztérium főmunkatársa, Kovács László karnagy, Szabadi Vilmos he­gedűművész, Kiss Kálmán ve­liARASZTOSI PAL FELVETELE zérőmagy, a BM határőrség tábornoka és Héra András, a tábor legaktívabb muzsikusa. Zenekari hangversennyel ért véget a tábori munka a refor­mátus templomban, ahol Var­ga Éva szobrászművész mun­kái láthatók augusztus 20-áig. Csökkent a közúti balesetek száma Nyíregyháza (KM — CS. GY.) — Idén januártól júniu­sig az elmúlt év hasonló időszakához képest 30 száza­lékkal kevesebb baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg közútjain — hangzott el július 30-án a megyei rendőr-főkapi­tányság sajtótájékoztatóján. Tamás György Lajos alezre­des, az MRFK közbiztonsági igazgatója elmondta, a 397 baleset közül 32 volt halálos kimenetelű, ami közel 26 százalékkal kevesebb, mint a korábbi évben. Mérséklődött a súlyos, illetve a könnyű sé­rüléssel járó balesetek száma is. Az eredmények nem kis mértékben a rendőrségnek a közlekedési felügyelettel, a határőrséggel, valamint a pol­gárőrséggel végrehajtott ak­cióinak (16 volt), továbbá a kemény hatósági fellépésnek, s nem utolsó sorban a tö­megtájékoztatási eszközök se­gítségének köszönhető. Mind­ez nem jelenti azt, hogy a köz­lekedési helyzettel elégedettek lennének, ugyanis Európa fej­lettebb országaihoz viszonyít­va nálunk az általános kép még mindig nem megnyug­tató. Tolnai József, a megyei rendőr-főkapitányság közleke­dési osztályának vezetője egyebek mellett az idén már­ciusban életbe lépett KRESZ- szabályok, valamint a bün­tetési díjtételek módosításá­nak közlekedési fegyelemja­vító hatásairól, és a baleset­megelőzési bizottság tevé­kenységéről adott tájékozta­tást. Növekedett a főútvonalakon bekövetkezett balesetek szá­ma. amelyek többségét a jár­művezetők okozták. A karam­bolok nagy része a sebesség helytelen megválasztása és a szabálytalan előzés miatt tör­tént. A tragédiák zöme újabban nem péntek-szombat-vasár- napra, hanem csütörtökre esik. A legtöbb baleset 7-10, illetve 16 és 20 óra között volt. Csökkent az ittasan előidézett balesetek aránya. / Dr. Tisza Miklós igazgatás- rendészeti osztályvezető az ügyek feldolgozásáról adott információt. A szabálysértése­ken belül a közlekedéssel kap­csolatosak száma növekedett. Emelkedett a kiemelt szabály- sértések aránya. A járművezetők a kiszabott bírságtól is jobban félnek a jo­gosítványuk bevonásától, hi­szen a vezetői engedélyt jó idő múlva, valamint az utánkép- zésen való részvétel után kap­hatják vissza, nem beszélve annak anyagi terheiről. A legfrissebb Vegyes vállalat Mátészalka (KM -N. L.) — Az ÉRDÉRT Vállalat mátészalkai telepén mosta­nában kis létszámmal, csök­kent mértékben termelnek. Már készülnek a vegyes vál­lalat létrehozására és a ter­melés felfuttatására. A közelmúltban az illeté­kesek megállapodtak abban, hogy kóra ősszel, várhatóan szeptember elején a telepen magyar-orosz vegyes válla­latot hoznak létre. A szer­ződés előkészítésére a kö­zeli napokban várják az orosz gazdasági és keres­kedelmi szakembereket. A közös terv szerint az alapa­nyagot, a jó minőségű fát az oroszok szállítják majd, a feldolgozás pedig a máté­szalkai üzemben a jelen­leginél is nagyobb létszám­nak adhat munkát és megél­hetést. Tisztelt Olvasó! A Kelet-Magyarország mától 15,40 forintba kerül — hatvan fillérrel többe, mint eddig. Az áremelésre rajtunk kívülálló ok miatt kényszerülünk: a korábbi hatszázalékos áfa augusztus 1-jétől tíz százalék, s a ki­adó ezt nem tudja átvállal­ni. Tisztelt Olvasóink meg­értését kérjük. Az előfize­tési díjak változatlanok ma­radtak. Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. Hát, ezt is megértük! Harasztosi Pál felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents