Kelet-Magyarország, 1993. július (53. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

MA: KisKelet 8 oldalon 3 változatban Kisvárda, Mátészalka, Nyíregyháza körzetében Phnom Penh Kamara ARÉTEL A Nemzetgyűléülete előtt az új kambodzász- ló lobog. A pirosr-kék színű és az ősi Ar Wat templomot ábrázobogó ugyanolyan, mint előtt, Norodom Szihancrceg uralkodása idején Prága Kérdésessé vágy a cseh fél július elsbeve- zeti-e a szlovákon a szigorú rezsirr'agyis szoros őrizet aja-e a zöldhatárt és mis ala­possággal kezczsgál- gatni a nem C nem szlovák állampí útle­velét. Jan Rumfclügy- miniszter tervezott ki arra, hogy alapig kell szűrni a Szlov; Cseh­országba igyelföldie- ket. Ez a szita nem vonatkozik. Kijev Anatolij Zl&n kül­ügyminiszter a kije­vi amerikai nítel kö­zölte, hogy ^ elleni amerikai raklás bo­nyolulttá teíTART- megállapodáiamenti ratifikációs át- Uk­rán képvisefalmuk- nak adtak |z iraki hírszerzés e’ás mi­att, amelyeiggésbe hoztak Ukakleáris státusával. Berlin Ötszámjdai irá­nyítószámctnek be csütörtöktctország- ban az edcPen volt négyjegyű’számok helyett, émetor- szágban, i*lt NDK területén a város van, amebásik vá­roséval ayítószá- ma volt. párosokat W jelzésa keleti városokad kiilön- böztettékástól. A Gazdasági Kamara a beterjesztett pótköltségve­tést — mind benyújtásának indokait, mind egyes tételeit illetően, valamint a demok­rácia elemi megsértése miatt — jelenlegi formájában el­fogadhatatlannak tartja. Az érdekképviseleti szervezet szerint miközben a többlet- kiadások tételei nem segítik a gazdaság élénkülését, ugyanakkor a tervezett be­vételek a kereslet további szűküléséhez, az infláció gyorsulásához vezetőrnpdo- sításokat tartalmaznak. Csatlakozás Politikai és gazdasági szempontból egyaránt jelen­tősnek minősítette az Euró­pa Tanács koppenhágai érte­kezletén elfogadott és a kelet-európai országok csat­lakozásának perspektíváját is felmutató dokumentumot az Országgyűlés Európai Közösségi Ügyek Bizottsá­ga. A Külügyminisztérium képviselője kifejtette: két­ségtelen, hogy a dokumen­tum nem kezeli úgy a társult országokat, mintha azok ré­szei lennének az EK döntés- hozatalának, ám rendszere­síti a külügyminiszteri és a külügyi politikai főigazgatói (államtitkári) dialógust, és nem zárja ki a kormányfői és államfői csúcstalálkozókat sem. Frekvencia Nem alkotmányellenes a frekvenciagazdálkodásról szóló, az Országgyűlés által 1993. április 27-én elfoga­dott, de még ki nem hirdetett törvény. Ezt állapította meg az Alkotmánybíróság június 29-én aláírt határozatában, amelyet a köztársasági el­nöknek a törvény alkotmá­nyossági vizsgálata iránti in­dítványa, valamint a mu­lasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség meg­szüntetésére hivatalból indí­tott eljárása alapján hozott. Vámszabad Jövőre nehezebb lesz vámszabadterületet létre­hozni Magyarországon, mi­vel az illetékesek fokozot­tabban érvényesítik majd a piacvédelem szempontjait, és a magyar jogszabályokat az európaiakhoz szeretnék közelíteni — mondta Vám- és Pénzügyőrség főosztály- vezetője. Hozzátette: a vám­törvény tervezete értelmé­ben vámszabadterületet csak jogi személyiségű gazdasági társaság hozhat létre. Termel a nyírbátori cipőgyár A nyírségi üzemet a Ruggieri cég vásárolta meg a Pécsi Bőrgyártól Nyírbátor (MTI) — Meg­kezdte termelését szerdán az olasz tulajdonba került nyírbá­tori cipőgyár. Elsőként a tűzö- dei üzemrész 95 dolgozója lá­tott munkához, hogy előké­szítse a július 5-én már teljes kapacitással induló gyártást. Az üzem francia, német és olasz megrendelőknek készít majd 1000-1200 pár cipőt és csizmát. A nyírségi üzemet — me­lyet gazdaságtalan termelése Nyíregyháza (KM - Sz. E.) —; Mától három napon át Nyíregyháza ad otthont a Ma­gyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság idei kongresszusának. Az ország különböző ré­szeiből érkezett szakemberek tanácskoznak a logopédia, fo­miatt június 15-én kényszer­ből leállítottak és ötszáz dol­gozójának felmondtak — a Ruggieri cég vásárolta meg a Pécsi Bőrgyártól, üzleti titok­ként kezelt összegért. Az ola­szok, akiknek korábban bér­munkát végeztek, az utcára tett munkások közül eddig száznyolcvanötöt vettek visz- sza. Szándékaik szerint a töb­bieket is foglalkoztatják majd, a következő 6-12 hónapban 400-500-ra növelik a létszá­niátria, fül-, orr-, gégészet kapcsolatáról, e határszakmák összefogásának szükségessé­géről. Az utóbbi évek túlspecia- lizálódás felé mutató tenden­ciái után a beszédgyógyítással foglalkozó szakemberek célja, hogy meghatározzák, melyek mot. Mindezt a további nyu­gati megrendelés-jelzések te­hetik lehetővé, számos piaci ajánlat között választhat a Ruggieri cég. , Az olasz cég tervezi, hogy termékeinek egy részével a magyarországi piacot is meg­célozza. Később, a keleti pia­cok fizetőképességének ren­deződése után, ide is exportál­ni akarnak Nyírbátorból, ahol kelet-európai cipőgyártó-bá- zist szándékoznak kialakítani. azok a szükséges és elégséges közös ismeretek, melyek nél­kül a gyógyító ember — tegye azt szóval vagy műtéttel — hi­vatását teljesíteni nem tudja. A kongresszust a Népjóléti Mi­nisztérium és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium is támogatja. A legfrissebb ___ Nyári egyetem Nyíregyháza (KM - K. J.) — Á Magyar Tudomá­nyos Akadémia Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Tu­dományos Testületé nyári egyetemet szervez Nyíregy­házán augusztus 9-től 19-ig. Az Alkalmazott informatika elnevezésű, tíznapos ren­dezvény két helyszíne a Bessenyei György Tanár­képző Főiskola és a Me­zőgazdasági Főiskola lesz. Az eseménysorozat előké­szítő munkálatait a tanár­képző Számítástechnikai és Informatikai Tanszéke vég­zi, a támogatók között pedig ott találjuk az MTA megyei szervezete informatikai al­bizottságát, illetve az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottságot. Beszédgyógyítók kongresszusa Finanszírozás a teljesítmény után Nyíregyháza (KM - T. K.) — Az alapellátás után a járó- és a fekvőbeteg-ellátó intéz­ményekben is bevezetik a tel­jesítményarányos finanszíro­zást július elsejétől. A betege­ket közvetlenül nem érinti, az egészségügyi intézményeket viszont annál inkább a teljesít­ményarányos finanszírozás. A hosszabb időszak alatt meg­valósítható változásokról dr. Balogh Eszter főorvost, a megyei kórház orvosigazgató­helyettesét és Szabó Sándor informatikai és számítástech­nikai osztályvezetőt kérdez­tük. Elmondták: ez év január el­sejétől — a korábbi teljes bá­zisfinanszírozás helyett — az intézmény a báziselv alapján 70 százalékban, a teljesítmény után 30 százalékban kapja a működéshez szükséges anya­giakat. A rendelőintézetekben a teljesítményarányos pont- rendszert vezetik be a beavat­kozások, kezelések elszámo­lására, ehhez viszont igen ala­pos, pontos adatok közlésére van szükség. A tervek szerint néhány év alatt a bázis nullára csökken és valamennyi intézmény a tel­jesítmény szerint, egységes térítés alapján jut a bevételhez. Az intézmények gazdálkodá­sában átmenetileg kettősség lehetséges. A fekvőbeteg-el­látásban az aktív és a krónikus ágyak finanszírozása tér majd el egymástól, s ez esetben is fokozatos lesz az áttérés a tel­jesítmény szerinti finanszíro­zásra. (Háttér-információnk a lap 9. oldalán olvasható.) Betét­biztosítás Nyíregyháza (KM - R. J.) — A július 1-től elhelyezett betétekért — pénzintézeten­ként és betétesként 1 millió fo­rint értékig — az Országos Betétbiztosítási Alap vállal visszafizetési kötelezettséget. Az állami garancia nem szűnik meg, de csak a június 30-ig el­helyezett betétekre vonatko­zik. Újabb betétszavatosságot a betétbiztosítási törvény ha­tálybalépésétől már nem vállal a központi költségvetés. A jótállás feltétele, hogy betétet elhelyezni az Országos Betétbiztosítási Alap kötele­zettségvállalása mellett csak névreszólóan és egyéb azono­sító adatok közlésével lehetsé­ges. A bemutatóra szóló, azaz jeligés, vagy költött névre nyi­tott betétekért sem az ÓBA, sem az állam nem vállal fe­lelősséget. A betétek titkossá­gát nem érinti a rendelkezés. m———m 2. Oldal Bontakozik a Kossuth tér új arca Nyíregyháza (KM) •— A közelmúltban a nyíregyházi repülőtéren egy francia sugár- hajtású repülőgép akart le- szállni. A kifutópálya bővítése még nem fejeződött be, így csak 5 méter magasságban húzhatott el a betonsztráda felett, amelyről rádión jó véleménnyel volt és bejelen­tette, néhány hét múlva ismét visszatér. Ez a kis epizód csak egy azok közül, amellyel nap, mint nap találkoznak a repü­lőtér üzemeltetői. Szerdától a középkategóriájú utasszállító gépek zavartalanul leszállhat­nak Nyíregyházán. Ekkor ad­ták át a meglévő kifutópálya 400 méteres bővítését. A 37 millió forintos beruházással ezer méterre növekedett a be­ton kifutópálya, amely most már alkalmas akár kisebb su­gármeghajtású gépek fogadá­sára is. Határ Nyírbátor-Záhony (KM- Gy. L.) — A Nyírbátori Határőr Igazgatóságon dr. Petrányi László alezredes­től megtudtuk, Csengersi- mánál gyakorlatilag nincs várakozási idő sem a ki-, sem a beléptetésnél. A ma­gyar-ukrán kishatárátkelő- kön folyamatos, élénk a forgalom, ám itt sem halad­ja meg a várakozási idő a fél órát sem nálunk, sem a túloldalon. Talán a Tisza- becs-Tiszaújlak (Vilok) át­kelőnél csúcsidőben kissé hosszabb a belépés ideje. Jó tudni, hogy az imént em­lített átkelőhely éjjel-nap­pal nyitva tart, a többi csak reggel héttől este hétig, sőt, Lónya-Haranglábnál csak reggel nyolctól délután né­gyig. Záhonyban viszont a Tisza-híd alaposan meg­nyújtja a várakozási időt — tudtuk meg Baráth Zsig­monditól, a vámparancs­nokság hadnagyától. A hídon ugyanis folyik a felújítás, ezért félpályás le­zárás lassítja itt a forgalmat. Különösen a délutáni órák­ban gyűlik össze sok sze­mélygépkocsi magyar olda­lon, a kamionokról nem is beszélve. Az új pályáról egy osztrák kisgép emelkedik a magas­ba Elek Emil felvétele L. évfolyam, 151. szám Ára: 14,80 forint 1993. július 1., csütörtök Itt a husito — szódavíz! Balazs Attila felvetele Elkészült a betonpálya

Next

/
Thumbnails
Contents