Kelet-Magyarország, 1993. június (53. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

Jeruzsálem Izrael örömmel fogad minden arab vezetőt, aki meg kívánja látogatni — hangzott Jichak Rabin kor­mányfő óvatos megjegyzése arra a hírre, amely szerint Moamer el-Kadhafi líbiai vezető izraeli utat készül tenni, majd amikor hazatér a zsidó államba hétfőn érke­zett líbiai muzulmán zarán­dokcsoport. Egy minisztere a nap folyamán közölte, hogy voltak titkos érintke­zések Izrael és Líbia között. Ankara .*■■■ A török biztonsági erők a múlt hét folyamán 68 kurd szeparatistát öltek meg a Kurd Munkapárt tagjai ellen indított hajtóvadászatban. Az akció előzménye: a geril­lák a múlt hétfőn 33 katonát és két polgári személyt mé­szároltak le. Moszkva wsnmmm Hat orosz gyermek halálát okozta egy második világhá­borús taposóakna Vjazma közelében. A hétfői Izvesz­tyija jelentése szerint a fiúk egy egykori csatamezőn, há­borús csecsebecsék után ku­tatva bukkantak rá a robba­nószerkezetre, majd szóra­kozásból a tábortűzbe hají­tották az aknát: a nagyerejű robbanás darabokra tépte az áldozatokat, akik közül a legfiatalabb hét, a legidő­sebb pedig 16 esztendős volt. Washington Az orosz kormánynak az eddiginél jóval komolyabb lépéseket kell tennie azért, hogy ellenőrzése alá vonja a gazdaságot. Csak ezután számíthat Moszkva nagyobb nyugati támogatásra. Az AP szerint e két mondatba sűrít­hető az amerikai pénzügymi­niszter június 3-án kezdődő, kétnapos moszkvai látogatá­sának az üzenete. Prága mmmmm» A volt Csehszlovákia pénzügyminiszteri tárcájá­nak két egykori gazdáját is elítélték Prágában a „guruló dollárok” ügyében. A 65 éves Leopold Ler és az 51 éves Jaromir Zak volt pénz­ügyminisztereket hétfőn két- két év felfüggesztett börtön- büntetésre ítélték annak a vádnak az alapján, hogy a kommunista rezsim alatt hi­vatali visszaélést követtek el és nagy dollárösszegeket utaltak át illegálisan Moszk­vába, — jelentette az AFP- hírügynökség. Pünkösd vasárnapján úrvacsoraosztás a nyíregy­házi református templomban Balázs Attila felvétele Abban mind a hat parla­menti párt egyetért, hogy civil szervezetek nélkül nincs jól működő demokrá­cia, de e szerveződések gya­korlati működtetéséről, tá­mogatásáról már megoszlik a pártvéleményük — hang­súlyozták a „Bázisunk a ci­vil társadalom” címmel va­sárnap Debrecenben rende­zett országos tanácskozást követő sajtótájékoztatón. Szavazás 9mnmv A Szárligeten szombaton lezajlott népszavazás arra utal, hogy a lakosság többsé­gét nem érdekli, hogy tele­pülése Komárom-Eszter- gom megyéhez, vagy pedig továbbra is Fejér megyéhez tartozzon. A település lakos­ságát évek óta foglalkoztatja a Fejér megyétől való elsza­kadás gondolata. Az embe­rek jó része nehezményezi, hogy minden hivatalos ügy­ben a távoli megyeszékhely­re, Székesfehérvárra kell utaznia. Avatás mmsmmm Ünnepségen avatták fel hétfőn, a zalatámoki szabad­időparkban Matl Péter mun­kácsi szobrászművész An­gyalok című fa szoborkom­pozícióját. Az alkotást egy­házi szertartás keretében fel is szentelték. Röviddel ez­után Anatolij Platonov uk­rán tájfestő harminc olajkép­ből álló tárlatát nyitották meg a polgármesteri hivatal­ban. Emlékmű — Távol a politikától Minden színház megengedheti magának a gondolatgazdagságot Balázs Attila felvétele Kisvárda (KM) — Szom­baton este ünnepélyes kül­sőségek között megnyitották Kisvárdán az ötödik határon túli magyar színházak fesz­tiválját. Csikós Sándor színművész Shakespeare Ahogy tetszik cí­mű darabjából mondott egy részletet, majd Oláh Albert polgármester megnyitotta a fesztivált. A rendezvénysoro­zaton 16 színtársulat közel nyolcszáz résztvevője csak­nem ötven előadást tart. Köszöntötte a fesztivált Göncz Arpádné, a Magyar Köztársaság elnökének a fele­sége is. Arról beszélt, hogy a színház van a legközelebb az emberi szívekhez, s a legtávo­labb a politikától. Nagyon fon­tos a régiók összefogása, mert ez a legjobb eszköz az ellenté­tek feloldására. Hubay Miklós, a Magyar PEN Klub elnöke a kisebbségi sorsban működő színházakról szólt. Ha tizenhat színház ösz- sze tud jönni, akkor ez az ön­fenntartó ösztönök működésé­re vall a szellem szintjén. Nincs az a szegény színház, amelyik ne engedhetné meg magának a gondolatgazdagsá­got, mondta, majd arról be­szélt, hogy a kisvárdai feszti­vál a maga nemében egyedül­álló a világon. Az ünnepélyes megnyitó után a marosvásár­helyi színművészeti akadémia Szentgyörgyi István tagozata a „Bachus” avagy a bor istene című farsangi komédiát adta elő. Különleges gazdasági övezet , Záhony (MTI) — Döntő szakaszához érkezett a Zá­hony térségében tervezett kü­lönleges gazdasági övezet ki­alakítása — tájékoztatta Bajor Tibor, a város polgármestere a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Közgyűlés tagjait a na­pokban, a testület Záhonyba kihelyezett ülésén. Az önkormányzati vezető elmondta: a két évvel ezelőtti, nyíregyházi kormányülés után született határozat a gazdasági övezet kialakítására. Ezt köve­tően a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztéri­um koordinálásával a buda­pesti EUROPROJECTS-B Befektető és Tanácsadó Kft. által vásárolt és átalakításával mélyhűtött áruféleségek for­galmazására is alkalmassá tett autóbuszt Balogh Zoltán, a START Rehabilitációs Válla­lat vezérigazgatója vette át üzemeltetésre. A szociális diszkontként működő egység félmilliós árukészlettel indul útjára és mindennap megfor­dul a községekben. Polcait a elkészítette a részletes tanul­mánytervet. Az elképzelések ismertetésére június 2-án nem­zetközi konferenciát rendez­nek Záhonyban. Ott lesznek a Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok, a Pénzügy-, a Kül- ügy-, valamint a Környezet­védelmi és Területfejlesztési Minisztérium vezetői is. szükségletnek megfelelően Túrricsén, a vállalat egyik központi raktárában töltik fel. A guruló üzlettel — ami közreműködik majd az érintett településeken az önkormány­zatok segélycsomagjainak ki­szolgálásában is — a minisz­térium és az alapítvány, a meglévő szociális feszültsé­geket enyhíti. A legfrissebb Hatosztályos gimnázium Tiszavasvári (KM - HZs) — Tiszavasváriban döntöt­tek a képviselők, és elviek­ben elfogadták, hogy a ’94/95-ös tanévtől kezdődő­en hatosztályos gimnáziumi képzést indítanak be egy osztályban, a Váci Mihály Gimnáziumban. Az érdemi döntést a következő ülésre halasztották. A gimnázium igazgatójának dr. Litkei Lászlónét a megbízott intéz­ményvezetőt nevezték ki. A képviselő-testület az Alka­loida SE részére meghatáro­zatlan ideig tartó használati jogot biztosított a sportte­lepre. Diszkont menetrend szerint AII. magyar hadsereg tra­gédiájából le kell vonnunk a tanulságot: egy kis ország hadseregének az ország ha­tárainak védelme a köteles­sége, s nem az, hogy bele­szóljon a világpolitika for­málásába, hangsúlyozta Göncz Árpád köztársasági elnök hétfőn, a pákozdi Mé- szeg-hegyen, a Megbékélés emlékművének, a Don-ka- nyari emlékkápolnának az avató ünnepségén. Látogatás Szabad György, az Or­szággyűlés elnöke hivatalos látogatását befejezve hétfőn hazaérkezett Argentínából. Az Országgyűlés elnöke egyhetes dél-amerikai tar­tózkodása során a parlamen­ti kapcsolatok erősítésén túl megbeszéléseket folytatott Magyarország és a három dél-amerikai ország, Brazí­lia, Chile, Argentína közötti gazdasági együttműködés­ről. Gyermekzsivajtól volt hangos május utolsó vasárnapja Nyíregyháza (KM - D. B. G.) — Vidámságtól, kacagás­tól, gyermekzsivajtól volt han­gos a hétvége szerte a megyé­ben, mikor az apuval és a anyuval a gyerekek útrakeltek, hogy május utolsó napján ki­tombolják magukat. Ezt a na­pot a szülők még inkább igye­keztek emlékezetesebbé tenni, de ebben segítségükre volt jó néhány szervezet is. A nyíregyházi repülőtéren kétezer felnőtt belépőt adtak el, a gyerekek viszont ingyen élvezhették az ejtőernyős ug­ró, vitorlázórepülő-, sárkány­repülő-bemutatókat. Kétszáz gyereket föl is vittek a magas­ba. Horváth Péter a Tréner Kft. ügyvezető igazgatója el­mondta, hogy immár hagyo­mánya van a repülőtéri prog­ramoknak, az idén Encsencs- ről, Vásárosnaményból és Ti- szavasváriból is voltak látoga­tók. Nagy meglepetést és örö­met szereztek sok-sok fiatal­nak, amikor Vince Lilla pop­énekesnő is fellépett, aki szin­tén rajongója a repülésnek. Jól sikerültek a sóstói ren­dezvények is. Ennyi eszem- iszom régen nem volt, — je­gyezte meg néhány kiránduló. Persze voltak elégedetlenek is, hiszen a tombolánál mindenki az értékesebb dolgokat szeret­te volna megnyerni. A gyer­meknap azonban a legtöbb résztvevőnek egy nagy nyere­mény volt: egy gondtalan, békés kikapcsolódás, tele egy­más iránti figyelmességgel, szeretettel, hogy jól érezzük magunkat. fttMÜ ^ ■—i 2. oldal A búsuló szegfű mmmmmm 3. oldal Zsíros felszámolások m—5. oldal Hajlék a kultúrának Rozsály (KM) — Öt telepü­lés — Gacsály, Garbolc, Méh­telek, Rozsály, Tisztaberek — lakosságának ellátását javítja az a mozgó élelmiszerbolt, amelyet Kovács Ibolya a Nép­jóléti Minisztérium főosztály- vezetője ünnepélyes keretek között adott át rendeltetésének a rozsályi községháza előtt. A Gyorssegély Alapítvány Balázs Attila felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents