Kelet-Magyarország, 1993. május (53. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

. oldal Fülek éillgatók oldal Kirakass vakabla . oldal Zsugori Afész L. évfolyam, 101. szám Ara: 14,80 forint 1993. május 3., hétfő Tóparti csendélet Washiron v&m Bili C/ínelnök döntött arról, mily részben kato­nai — keket kell az Egyesült lantoknak, a nemzetköz közösségnek tennie a btiai válság le­küzdésére. lépésekről a következőapokban tár­gyalnak Ipában és bíz­nak a közdláspont kiala­kulásában NewYk mumm A megvizott körülmé­nyek miat magyar kor­mány a kobi helyett új, a parlamenti klus lejártáig terjedő má: éves, 600-700 millió dolls hitelmegálla­podásról tyal a Nemzet­közi Valutappal. A beha­tó tárgyalás az utolsó rész­leteknél tanak, azokat a következő apókban foly­tatják, és jiusban, az IMF képviselőjek budapesti lá­togatásán lírhatják. Bukartf mmm < Szombat életbe léptek a közszüksé.tti cikkek és az energia rtámogatásának megszüntse nyomán beje­lentett úja korábbiaknál 4,5- 10-sze magasabb árak Romániáh. A kormány a bérből éláek havi 13 000, a nyugdíjaknak havi 7600 lej kompeációt biztosít, a minimált« 17 600 lejről 28 [ ezerre, az lagbér 43 ezerről 56 ezerre nelkedik. Párizs -"rín; Párizsba röviddel vasár­nap éjfél tán bejelentették, hogy elhnyt Pierre Béré- govoy, vet miniszterelnök, aki előzőiap késő délután követett i öngyilkosságot. Nem ismretes, hogyan ju­tott hozzá testőr fegyveré­hez, amivl fejbe lőtte ma­gát. Politcai elemzők arra gyanaksznak, hogy az ex- minisztermök cselekede­tében nag szerepet játszha­tott a szoialista párt közel­múltban ^szenvedett nagy­arányú veesége. r .................. A munka világa Jók az' olyan alkalmak, amikor tét nélkül, kötetlen formában, oldott légkörben beszélgethetnek a munka vi­lágának képviselői. Ezt kí­nálta fel amikor május elseje alkalmából szombaton bará­ti beszélgetésre invitálta Göncz Árpád az ÉT munká­jában részt vevő hat szak- szervezet, valamint a mun­káltatók képviselőit — mondta vasárnap a távirati iroda érdeklődésére Ory Csaba, a LIGA elnöke. Jeszenszky­nyilatkozat Ukrajna és Magyarország kapcsolataiban nagyon lé­nyeges elem a kisebbségek kezelésének kérdése — mu­tatott, rá Jeszenszky Géza külügyminiszter vasárnap a rádió Világóra című műso­rában elhangzott nyilatkoza­tában a pénteki ma­gyar-ukrán kormányfői ta­lálkozó kapcsán. (A találko­zó részleteiről bővebben a kilencedik oldalon található beszámoló.) Biohumuszügyi^i A biohomusztermesztés kárvallottjait hívta nagygyű­lésre a Demokratikus Kis­gazda- és Polgári Párt (DKPP) a Biohumuszter- mesztők Országos Egyesü­letével közösen vasárnap, Győrött. Bereczki Vilmos, a DKPP társelnöke egyebek kijött elmondta: az OTP 100 millió forintos alapít­ványt tett, s ennek felhasz­nálásával visszafizetési ked­vezményben részesíti azo­kat, akik képtelenek törlesz­teni adósságukat. Üdvözlő távirati* Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke Len­gyelország nemzeti ünnepén táviratban üdvözölte Lech Walesát, a Lengyel Köztár­saság elnökét — tudatta a Külügyminisztérium. Szabó Muszorgszkij- rendezése Lipcsében Bonn, Lipcse (MTI) — A Szabó István rendezte Godu- nov-berrutatóval kezdődött meg szombaton a lipcsei Operaház fennállásának 300. évfordulóján színre vitt zeneművek sorozata. Össze­sen hét darabot mutatnak be július 3-áig a lipcsei operá­ban, s a rendezvényt opera­bál zárja. A város két másik patinás zenei intézménye szintén kerek jubileumot ül: a Gewandhaus zenekara 250, a Mendelssohnról elne­vezett konzervatórium 150 éves. Szombaton este a publi­kum szűnni nem akaró taps­sal fogadta Muszorgszkij magyarok által színpadra ál­modott grandiózus művét. Verőfényes majális a dombok között Nyíregyháza-Kabalás (KM) — A perzselő napsü­tésnek köszönhetően igazi majálisban lehetett része an­nak a sok ezer nyíregyházi és környékbeli szórakozni vá­gyónak, aki a kabalási dom­bokat választotta szombati kikapcsolódásának helyszí­néül. A május elsejei nagy rendezvénynek immár kilen­cedszer otthont adó szabad­idő parkban ezúttal is látvá­nyosságok sorozatában gyö­nyörködhettek kicsik, na­gyok, de pártnézetekkel is megismerkedhettek az ér­deklődők. Emberek áradata indult el, gyalog, kerékpárral, és autók százaival szombaton reggeli után a megyeszékhelyről a ka­balási majálisra, hogy a sza­badban szórakozva töltse el a napot. A több helyen kialakí­tott ideiglenes parkoló és a közlekedésrendészet motoros rendőrei révén mégis gond nélkül talált mindenki helyet a dombok környékén. A 14 hol­das területen, a tulajdonos nyírpazonyi önkormányzat erőfeszítéseinek köszönhetően tisztaság, a rendező MSZOSZ jóvoltából pedig látványos műsor várta a vendégeket. A területet bérelt százhar­minc kereskedő gondoskodott az enni és innivalóról, a pénz különféle elköltési lehetősé­geiről, de a gyerekeknek ren­dezett tűzoltó-totó nyere­ménytárgyairól is. Egy utazási iroda gesztusaként ingyenes autóbuszjárat vitte-hozta az embereket Kabalás és a sóstói Kabalás ’93 múzeumfalu között. Miköz­ben a központi színpadon egymást váltották a különböző tánccsoportok, zenekarok és a karatézó fekete-ninja-gyere- kek, a réten Szent Flórián je­gyében a tűzoltók tartottak látványos oltási bemutatót. A „katlanban” az őrző-védő ku­tyák tudását csodálhatták meg a kutyabarátok, akik akár ve­hettek is egy kölyköt a néhány méterrel távolabb tartó ku­tyavásáron. A levegő is látvá­nyosságot kínált. A műrepülő-kötelék ugyan csak rövid időre kápráztatta el a domboldalakon napozó, körhintázó, lovaskocsizó, eszegető-iszogató, bámészko­dó forgatagot, a helikopter vi­szont megállás nélkül röptette azokat, akik áldoztak a légi városnézésre. A majálisozó pártok sátrai­nál is sokan megfordultak. Az MSZP-nél a parlamenti frak­cióvezető, Gál Zoltán és az alelnök Baja Ferenc válaszolt a legkülönfélébb kérdésekre, miközben folyt a gyermek­rajzverseny, meg az aláírás- gyűjtés „a jó magyar fociért”. Az SZDSZ-nél Felbermann Endre alpolgármestert faggat­hatták 11 órától a nyíregyházi­ak, a nap folyamán pedig egy­aránt szépen fogyott a sátor előtt osztogatott számos párt­kiadvány és a mellette mért ol­csó sör. A FIDESZ-esek csak jelen akartak lenni. Sátrukban kü­lönösebb propaganda nélkül, zászlóikkal és naranccsal vár­ták a látogatókat. A munkás­párt szókirakó versenyt, sport­totót rendezett az ifjúságnak és kerekasztal-beszélgetést az idősebbeknek. A legkisebb sá­tor előtt a Nyíregyházi Anar­chista Föderáció teljes ön­igazgatást hirdető tagjait lehe­tett megszólítani. Az est beálltáig mindenki jól szórakozott. A mentőknek, rendőröknek szerencsére alig akadt dolga. A rendezők két­ségei ellenére remélhetőleg jö­vőre is lesz majális ugyanitt, s kikerül valahonnan a pénz az immár „kinőtt” elektromos hálózati fejlesztésére. Főzőverseny és politikai fórum Csurka István a fórumon Balázs Attila felvételei Dombrád (KM - BJ) — Vasárnap a dombrádi Tisza- partra hívta majálisra a Ma­gyar Demokrata Fórum a pi­henni, kikapcsolódni és politi­zálni akarókat. Már kora dél­előtt hangoltak a zenekarok, pódiumra lépett a nyíregyházi Szikes, a Texas, valamint a mátészalkai Szinkron együt­tes, majd Samsula György közlekedési és hírközlési mi­niszter mondott rövid ismerte­tőt a tárca terveiről, a várható infrastukturális fejlesztések­ről. A telefonhálózat fejlesztésé­ben minden bizonnyal késésre számíthatunk, mert a Kontrax nem tudja előteremteni a zárt körű részvénytársaság létreho­zásához szükséges pénzt. Sí­nen van az autópálya ügye, Nyíregyháza közelében már jövőre elkezdődnek az alapo­zás munkálatai. Korszerűsítik a 4-es utat, épül a cigánd-ti- szakanyári, az aranyosapá- ti-tiszaadonyi híd. Délután Dinnyés József dal­tulajdonos vonta be műsorába a közönséget, majd azzal csal­ta a távolabb ülőket, szórako- zókat a dobogó közelébe, hogy Csurka István követke­zik. Nagy tapssal köszöntötte az író-politikust a Tisza-parti majális közönsége. A tőle megszokott módon bíráló sza­vakkal kezdte mondandóját, mert az elmúlt három év, az új alapokra helyeződő gazdasági rendszer sem tudja a társada­lom minden anyagi igényét ki­elégíteni. A tennivalók között a Ma­gyar Út Mozgalom vezetője az igazságteremtést említette első helyen, mert nem lehet a ma­gyar földet kiárusítani, nem lehet, hogy a gazdasági hata­lom és ennek következtében a politikai hatalom azoknak a kezében maradjon, akikében volt, nem lehet kielégítetlen az emberek igazságérzete, nem maradhatnak meg- torlatlanul a politi­kai és gazdasági bűnök, mert akkor a nép soha nem fogja hazának érezni a hazát, ak­kor a demokrácia üres szó marad. Nem lehet, hogy az adóterheket csak azok viseljék, akiknek a jövedel­mét ki lehet mutat­ni, s akiknek sok­kal több van, az arányos közteher­viselés alól kibúj­janak. Ha követelményeket ál­lítunk fel az 1994 után felálló rendszer elé, akkor az legyen az igazságosság, a nép életé­nek megjavítása mellett — és ezzel szoros összefüggésben —, hogy induljon meg a mun­ka ebben az országban. Ha a kormányzat nem tudja leszorí­tani a költségvetés hiányát a Világbank által követelt szint­re, akkor legalább munkahely­teremtő beruházások kezdőd­jenek az országban. Változtat­ni kell, s e változtatás motorjá­nak szánjuk a Magyar Utat — mondta Csurka István. (Beszé­dére és Samsula György tájé­koztatójára visszatérünk). A legfrissebb __ Tovább­jutottak Fehérgyarmat (KM - N. I. A.) — Az idén, a Fehér- gyarmaton rendezett Orszá­gos Weöres Sándor Gyer­mekszínjátszó Fesztivál me­gyei döntőjében huszon­négy csoport mérte össze tu­dását, hogy eldöntse, melyik képviseli megyénket két hét múlva Debrecenben, a terü­leti döntőben. A pénteken este befejező­dött versenyen több színvo­nalas produkciót látott a kö­zönség és a szakmai zsűri. Egyértelműen megfogalma­zódott, hogy egyre jobban látszanak a továbbképzések eredményei, hiszen több csoport az országos átlag­hoz viszonyítva színvonala­sabb bemutatóval jött a ver­senyre. A zsűri három csoportot hívott a területi döntőbe. Ezek: „Meskete”, Encsencs, általános iskola: „Pinok­kió”, Nyíregyháza, 19. Sz. Általános Iskola; „Happy”, Nyíregyháza, Báthory Ist­ván Általános Iskola.

Next

/
Thumbnails
Contents