Kelet-Magyarország, 1993. április (53. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

2. oldal Hátba szúrta unokatestvérét 3. oldal Sérült homlok, sérült sorsok 5. oldal Esélyt a tehetségeknek Tavaszi vakáció Balázs Attila felvétele Moszkva ^Tiiiin Mintegy 1500 orosz kato­na és családtagja indult haza Kubából ezen a héten — je­lentette kedden az Interfax hírügynökség az orosz kül­ügyminisztérium illetékesé­re hivatkozva. A külügyi tisztviselő úgy vélekedett, hogy az orosz csapatkivo­nást júliusra befejezhetik. Washington Lengyelország, Magyaror­szág, Csehország és Szlová­kia sorsa változatlanul igen fontos az Egyesült Államok számára. Ezek közül az ál­lamok közül kerülnek ki majdan egy kibővített NA­TO új tagjai — válaszolta kedden egy kérdésre Warren Christopher amerikai kül­ügyminiszter. Ottawa : Mihail Gorbacsov szerint Borisz Jelcinnek új választá­sokat kellene kezdeményez­nie, mielőtt hatalma teljesen elapad. Ottawai sajtóérte­kezletén a volt szovjet elnök kedden kijelentette: decem­berig olyan embernek tartot­ta az orosz elnököt, aki ké­pes Oroszországot elvezetni a piacgazdasághoz, ám azóta a helyzet megváltozott és egyre kevésbé van meggyő­ződve arról, hogy Jelcin ké­pes erre. Texas AP-felvétel Dick DeGuerin riporterek­nek számol be David Koresh szektavezetővel történt tár­gyalásáról. Az állami ható­ságoknak optimistán nyilat­kozott: lehetőséget lát arra, hogy a makacs ellenállásnak hamarosan vége szakadjon. Kultúra mmKmmm Szívsebészeti centrum A Debreceni Orvostudo­mányi Egyetem (DOTE) II. számú klinikájának telepén szerdán átadták a több. mint 800 millió forintos költség­gel épült szívsebészeti cent­rumot. A keleti országrész csaknem kétmillió lakosá­nak speciális szakellátását szolgáló intézményben 3 műtő, 12 ágyas intenzív osz­tály, 48 ágyas kórházi rész­leg kapott helyet. Gyorssegély a családnak Százötvenezer forint gyorssegélyt kapott a szer­dára virradó éjjel bányabal­eset következtében elhunyt pécsi vájár családja. A halá­los kimenetelű kőzetomlás szerdára virradó éjjel történt a pécsi Mecsekurán Kft. ötös aknájának tizedik szint­jén. A baleset következtében a helyszínen életét vesztette Budai János huszonnégy éves vájár. Szabó Pál- emlékkiállítás Szabó Pa7-emlékkiállítás nyílt szerdán Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeum­ban. A tárlaton a száz évvel ezelőtt Biharugrán született, Kossuth-díjas író életútját és művészetét szemléltető do­kumentum-összeállítás lát­ható. A fényképek, köny­vek, újságok, s levelek mel­lett helyet kapott az anyag­ban Szabó Pál néhány kéz­műves szerszáma, s a Nem­zeti Parasztpárt egyik közsé­gi zászlaja is. Döntés a vagyon­nyilatkozatról eiBiiii A vagyonnyilatkozat-téte- li kötelezettség előírására vonatkozó rendelkezések teljes egészében alkotmány- ellenesek, ezért azokat az Alkotmánybíróság megsem­misíti. A testület határozatát dr. Herczegh Géza, az Al­kotmánybíróság ' helyettes elnöke szerdán hirdette ki nyilvánosan a megjelent közjogi méltóságok és a saj­tó képviselői előtt. Hamlet-bemutató Zsámbéki Gábor rendezé­sében a Katona József Szín­ház ismét bemutatja Shake­speare: Hamlet-jét. A Ka­marában korábban is sikerrel játszott drámát az elmúlt év januárjában 16 előadás után vették le a műsorról. Az új szereposztásban a címsze­repet Kaszás Gergő alakítja. A csütörtöki bemutatót kö­vetően áprilisban még négy Hamlet-előadás lesz a Ka­marában. Jól jött az eső a földeknek Komoly veszély fenyegeti a mélyen gyökerező kultúrnövényeket, gyümölcsösöket Nyíregyháza (KM) — Bár jó esőket kapott a megye — eltérően a határain kívül eső környező tájaktól — az égi áldás csak csökkentette az év elejétől újólag kialakulóban lévő csapadékhiányt. Az eső manapság mindig jól jön errefelé, ahol az országos helyzethez hasonlóan, az elmúlt három esztendőből ket­tő aszályos volt. Ám ezen a tavaszon, amikor a szakem­berek szerint már évtizedek óta nem látott vízhiány alakult ki a mélyebb — a félméteres mélységtől lejjebb elhelyezke­dő — talajrétegekben, különö­sen nagy örömet okozott az a 25-30 milliméter eső, amely március 28-tól hullott le négy nap alatt. — A tavalyi 100 milliméter után 1993 első negyedévének végéig már újabb 30-40 mil­liméter csapadékhiány hal­mozódott fel, amit a most lehullott esők csak enyhítettek — mondja a Vízügyi Igaz­gatóság illetékese Horváth Gábor. — Azonban aggoda­lomra igazán az ad okot, hogy a talaj vízkészlete és maga a talajvízszint is folyamatosan csökken, s jelenleg már a vala­ha mért minimumot közelíti a megyében. Míg az esők hatá­sára egy sor szántóföldi kul­túra számára most kedvezően változott a felső talajréteg nedvessége, addig víztartalé­kok híján és különösen 1-2-3 méter mélyen teljesen kiszá­radt alsó rétegek miatt komoly veszély fenyegetheti a mélyen gyökerező kultúrákat, elsősor­ban a gyümölcsösöket. Fegyelmezettebb katonákat nevelnek Nyíregyháza (KM - T. K.) — A polgári lakosság és a honvédség együttműködése az elmúlt évben erősödött, szoro­sabb kapcsolatot ápolnak a ka­tonák a megyei közgyűléssel és a helyi önkormányzatokkal — egyebek közt erről beszélt Havasi Tibor ezredes, belyőr- ségparancsnok az 1^92-és esz­tendőt értékelő értekezleten tegnap. Kiemelte: a legjelen­tősebb esemény tavaly a tarta­lékosokból alakított honvédel­mi dandár gyakorlata volt, amelynek elismeréseként csa­patzászlót adományozott a megyei közgyűlés a 314-es dandárnak. A hivatásos és a sorállo­mány élete nagyobb nyilvá­nossáv előtt zajlik, éppen ezért indokolt az egyenruhához méltó, fegyelmezett magatar­tás megkövetelése. Ezt egészí­tette ki dr. Fodor László fő­Negyvennégyek megyei társulata / Eves taggyűlést Tartottak a vízgazdálkodás szakemberei Mátészalka (KM - R. J.) — Negyvennégy település ön- kormányzata tekinthető az Ecsedi láp-Kraszna balparti Vízgazdálkodási Társulat tu­lajdonosának — derült ki a munkaszervezet beszámolójá­ból, amelyet a március 31-én Mátészalkán tartott taggyűlé­sére készítettek. A társulat rendezett pénzü­gyekkel, megnyugtató szerző­désekkel — köztük referencia­teremtő megbízásokkal — működő tagi és partnerkapcso­latokkal kezdte a tavalyi évet. A 106 főt foglalkoztató szer­vezet 1992-ben közcélú mun­kával, belterületi vízrendezés­sel, de döntő módon a MA­TÁV távközlési feladatainak elnyerésével 180 százalékra teljesítette bevételi tervét. A 180 millió forintos bevételt megcélzó 1993-as elképzelé­sek megvalósulása érdekében továbbra is elsősorban pályá­zatokon elnyerhető munkák­ban látja a társulat működőké­pességének biztosítékait. Leépítés a Taurusnál Nyíregyháza (KM — NyZs) — A gazdasági re­cesszió érezteti hatását a Taurus Mezőgazdasági Ab­roncsgyár nyíregyházi gyá­rában is, ahol két ütemben létszámcsökkentést tervez­nek. A költségcsökkentés legfájóbb lépéseként május 1-vel 120 (ők a felmondás előtt egy hónappal, április elsején kapják kézhez az ér­tesítést), június 1-vel pedig 80 dolgozónak szűnik meg a munkaviszonya a vállalat­nál. Ezzel a 200 dolgozót érintő leépítéssel a veze­tőség reményei szerint a mintegy 1000-1050 fős dol­gozói létszám állandósulni fog. Bővül az OTP székháza Megkapták a Csemege épületét Nyíregyháza (KM - CSK) — Az OTP költözik a régi, közismert nevén „nagy” Cse­megébe Nyíregyházán. Mádi Zoltán polgármester arról tájé­koztatta lapunkat, hogy az ön- kormányzat hosszú távú meg­oldásra törekedett, hiszen a Takarékpalota a város egyik legfrekventáltabb ingatlanja. Nagyon komoly szinten két céggel tárgyaltak a Csemege bérbe adásáról, az egyik az amerikai tulajdonú éttermi lánc volt, a másik pedig az OTP. Rajtuk kívül jelentkez­tek még komoly érdeklődők a kiskereskedelmi és a banki szférából is. Végül a piaci for­galomban történt meghirdetés feltételeivel az OTP kapta meg a bérleményt. A pénzügyi szempontok mellett a lakosság érdekeit tartotta szem előtt a polgármesteri hivatal: hiszen, ha a Damjanich utcai fiók be­költözhet a városközpontba, komplex szolgáltatást tud nyújtani az OTP. Mindez elő­segíti a gyorsabb ügyintézést. Iskolai megbetegedések 2. oldal Rend-szám Nyíregyháza (KM - H. Zs.) — Megszaporodott a Köz­egészségügyi és Járványügyi Szolgálat munkája a 2. Sz. Jókai Mór Általános Iskolá­ban. A héten rendkívüli szüne­tet rendeltek el az alsótagoza­tos diákoknak. A múlt héten 150 gyerek rosszullétre, has­fájásra panaszkodott, többen hánytak is. Az ételmérgezés nem bizonyosodott be, isme­retlen eredetű vírusos megbe­tegedés lehet az ok a vizsgálat szerint. Az ételben, a vízben és a gyerekek székletében sem volt kimutatható bakteriális kórokozó. Az öntözésre — aminek a kialakításhoz 40 százalékos támogatást ad az állam — va­lószínűleg nagy szükség lesz a nyár folyamán. Ehhez képest a vízügy összesen 40 millió köbméter befogadóképességű tizenegy fnegyei tározójának jelenlegi 40 százalékos feltöl- töttsége még nem megnyug­tató. Közel kétszer ennyi víz­tartalékra lenne szükség az ön­tözési idényre. így hát, ami a mezőgazdaságot illeti, jöhet­nek az újabb esők, különösen a nyírségi homoktalajokra. hadnagy (katonai ügyészség, Debrecen), valamint dr. Vasas Szilárd, a megyei rendőr-főka­pitányság bűnügyi igazgatója. Szó esett a helyőrség takaré­kosságra törekvő gazdálkodá­sáról, a szolgálati lakások el­adásáról, a hivatásos katonák és a polgári alkalmazottak mű­velődését, sportolását szorgal­mazó törekvésekről. Munká­jukat segíthetik az elfogadott honvédelmi alapelvek. A legfrissebb Tavaszi szünet Nyíregyháza (KM) — Bár kisebb megtorpanások­kal, mégiscsak közeleg a ta­vasz. Ezt sejteti az évről év­re megismétlődő „ese­mény”; az oktatási intézmé­nyek tavaszi szünetének kezdete. Április 1-jén még kibolondozhatják magukat az általános és középiskolá­sok, 2-án viszont már nem kell suliba menni. A pihenő utáni első tanítási nap április 14., szerda lesz. Több iskola azonban úgy döntött, hogy a már megkezdett hét többi napját a pedagógusok to­vábbképzésére, szakmai programokra fordítja. így a szerencsésebb diákok csak április 19-én, hétfőn gyür- kőznek neki az év végi haj­rának. A napközis ellátást a szünet idejére — ha leg­alább tíz tanuló igényli — az általános iskolák megold­ják. Drágábban üdülnek Vásárosnamény (KM) — A városi képviselő-tes­tület legutóbbi ülésén meg­tárgyalta a Gergelyiugor- nyai Ifjúsági Tábor helyze­tét. Tavaly a testület dönté­se alapján a gyermeküdül­tetés díja 300 Ft/fő/nap volt, ami a négyszeri étke­zésen kívül tartalmazta az összes költséget. Ez a díj azonban nem fedezte a va­lós kiadásokat, s a tábor 706 ezer forint veszteséggel zárta az idényt. Mivel az idén az élel­miszer- és energiaárak emelkedtek, a díjat kényte­lenek 400 forintra növelni. Ez épp hogy elegendő lesz a tábor fenntartásához, de nem oldja meg a teljes re­konstrukciót. L. évfolyam, 76. szám Ára: 14,80 forint 1993. április 1., csütörtök

Next

/
Thumbnails
Contents