Kelet-Magyarország, 1993. február (53. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

Kultúra Kocsis Zoltán lépett fel szombaton este Párizsban, a Chatelet színház Bartók cik­lusának hangverseny-soro­zatában. A magyar pianista kirobbanó sikerrel adta elő a Harmadik zongoraversenyt, a francia rádió szimfonikus zenekarát Marek Janowsky vezényelte. A közönség vas­tapssal köszöntötte a kiváló művészt, akinek ráadást is kellett adnia: Bartók egy zongoraművét játszotta el. A zajló Tisza Gergelyiugornyánál Harasztosí Pál felvétele A legfrissebb um r r Tévés közgyűlés Nyíregyháza (KM) — Az idei költségvetésről, az étke­zési térítési díjakról, a köz- tisztasági rendeletről tárgyal többek között február else­jei. hétfői ülésén Nyíregyhá­za közgyűlése. Minden bi­zonnyal nagy érdeklődésre, tart számot a 20. Számú Ál­talános Iskola, illetve a 6-os, a 8-as és a 17-es óvoda be­zárásának kérdése, ezt a na­pirendi pontot délután fél öt­kor kezdik tárgyalni. A köz­gyűlés természetesen nyil­vános, várják az érintetteket és az érdeklődőket. A közgyűlésről készült felvételt — a múlt hetihez hasonlóan — délután négy órakor kezdi vetíteni a nyír­egyházi városi televízió. Kisvárda költségvetése Kisvárda (KM-KD) — Az egészségügyi ágazatot leszá­mítva — mivel a Társadalom- biztosítási Főigazgatóság még nem közölte a városi kórház és az alapellátás tervszámait — közel egymilliárd 35 millió forintból gazdálkodik Kisvár­da városa. Ebben a feszített költségvetésben az intézmény- hálózat biztonságos működte­tésére helyezi a fő hangsúlyt az önkormányzat, a fejlesztési feladatokra elég kevés pénz jut. Mivel a gázellátás megol­dódott a korábbi évek fejlesz­tési kiadásaiból, most az úthá­lózat rekonstrukciója kerül a figyelem középpontjába né­hány kisebb beruházás mellett, s folytatódik — céltámogatás­ból — a kórházrekonstrukció. A falujukat védik, szépítik Környezetvédelmi egyesület Beregsurányban Beregsurány (KM - CS. GY.) — Természetféltést és tenniakarást tükröz a bereg- surányi Környezetvédelmi és Községszépítő Egyesület programja. Angolét Sándor, a szervezet elnöke, a január 29-i közgyűlésen többek között el­mondta: várták a kishatármen- ti forgalom megindulását, de annak környezetvédelmi szempontból negatívumai is vannak. Az egyesület idei program­jában a „Tiszta udvar, rendes ház” — akció felújítása szere­pel. Ennek jegyében létrehoz­nak egy bizottságot, amely a a feltételek kidolgozása után el­látogat a portákra, s dönt a táb­lák odaítéléséről, elhelyezé­séről. Fásítást is szerveznek. Az elképzelések szerint a falu há­zai elé, vagy a kiskerteken tár­sadalmi munkában fenyőfát ültetnek. Ebben minden bi­zonnyal a helyi önkormány­zat, a téesz, az iskola, az egészségügy, a határőrség és a kereskedelmi egységek is részt vesznek. A fásításból ter­mészetesen nem maradnak ki a közületek, intézmények és az egyház területei sem. A községben a szemét ösz- szegyűjtése és elszállítása ér­dekében már néhány konténert elhelyeztek, de azok száma nem elegendő. Szeméttároló telepet kellene kijelölni. Fon­tos lenne a polgármesteri hiva­taltól nem messze lévő trágya­telep felszámolása. Nagy gond, hogy a termelőszövet­kezetben elhullott állatok nin­csenek megnyugtató módon elhelyezve, a tetemek szana­szét hevernek. Egy állathulla- temető megépítése elkerülhe­tetlen. Valamennyi jelenlévő egyetértett abban, hogy a kör­nyezetvédelemben átütő siker az emberek nagy része szem­léletváltozása nélkül nem ér­hető el. A rendezvényen — melyen jelen voltak a Határőrség, a Felső-Tiszavidéki Kömyeze' védelmi Felügyelőség, s a regszásziak képviselői többen hozzászóltak. Tanácskoznak a faluszépítők Harasztosí Pál felvétele Moszkva Az Interfax orosz hírügy­nökség kisebb jelentőségű­nek tüntette fel a Borisz Jel­cin ellen tervezett merény­letet, mint korábban a köz­ponti televízió vagy az ITAR-TASZSZ hírügynök­ség — jelentette az AFP. Az Interfax szerint a 33 éves Ivan Kiszlov őrnagyot csu­pán „csavargás” címén tar­tóztatták le és „dezertálás,, miatt emeltek vádat ellene, míg korábban az ITAR- TASZSZ „terrorizmus”-ban és „merényletkisérlet”-ben adta meg a vádpontokat. Bagdad Bagdad mindaddig nem számíthat a szankciók eny­hítésére, amíg meg nem nevezi atomfegyverpfog- ramjának külföldi szállítóit — vélekedett Maurizio Zif- ferero, az Irakból vasárnap eltávozott ENSZ nukleáris ellenőrök vezetője. A kül­döttség távozásáról a Reuter adott hírt. Bagdad minded­dig nem volt hajlandó elárul­ni, hogy mely külföldi cégek segítették fegyverkezési programjának megvalósítá­sát. Ha megnevezné a szál­lítókat, kitenné őket annak a veszélynek, hogy Izrael lik­vidálja őket. Moszkva Véget ért az NDSZ közgyűlése A párt programjának elfo­gadásával és a választmány újjáválasztásával vasárnap véget ért a Nemzeti De­mokrata Szövetség kétnapos közgyűlése. Az új választ­mány felkészültségén túl elegendő politikai erővel is rendelkezik a szükséges kompromisszumok megkö­téséhez — jelentette ki Pozsgay Imre a választást követően az MTI munkatár­sának. Megemlékezés a lengyel menekültekről Lengyelország német megszállását követően több mint 3000 lengyel katona ta­lált menedéket Fertőszent- miklóson. 1939 és 1944 \ között éltek a térségben, a községtől néhány kilométer­re fekvő Esterházy-major- ságban szállásolták el őket. Az 50 éves évfordulójáról vasárnap ünnepi misével, a szobor megkoszorúzásával emlékeztek meg. A megem­lékezésen részt vett Maciej Kozminski Lengyelország budapesti nagykövete. A 36-ok vitanapja r Egész napos vitaülést tart­va vasárnap megkezdte munkáját a 36-ok képviselő- csoportja. Az ülésen — az előzetes információk szerint — szó lesz a kormányátala­kítás kérdéséről, a történel­mi tagozatnak a 16-os ügy­vivő testületből történt kivá­lásról, a frakció tagjainak viszonyáról a különböző kisgazdaszervezetekhez, valamint a képviselőcsoport jövőbeli tevékenységéről. AP-felvétel Egy kozák parancsnok ül a tanácskozóteremben az oroszországi kozák mozga­lom vezetőinek ülésén Moszkvában. A pénteken megnyílt ülésen az állami szolgáltatások helyzetét vi­tatják meg, miután az orosz hadsereg úgy döntött, hogy különleges kozák egysége­ket hoz létre déli körzetei­nek ellátására. Lottó­nyeremények Az ötödik héten sem volt öttalálatos. A négyesekre 239 725, a hármasokra 2326, a kettesekre 80 forin­tot fizetnek. A hatodik hétre átvitt nettó nyereményösz- szeg 108 591 031 forint. Ausztria Lottó 4,24, 29, 36, 39 40, a pót­szám 34. A jókerszám: 332290. nak, valamint a helyi önkor­mányzatnak azért, hogy anya­gilag is támogatták a tanfolya­mot, amelyen 9 munkanélküli is részt vett. Mint elmondta, ahhoz, hogy a falu lakossága a legdrágább kincsét, a földet jól tudja hasznosítani, tudásra, hitre van szüksége a vállalko­zás egyéb fontos kellékein kívül. Tehetségkereső előválogatók Versek, táncok, zeneszámok parádéja Nyíregyháza (KM — K. J.) — Megyeszerte töb helyszí­nen a napokban zajlanak az 1993. évi Ki mit tud? válogató versenyei. A kisvárdai, a má­tészalkai és a nagykállói be­mutatókat követően január 30- án Nyíregyháza és a város vonzáskörzetének benevezett­jei léptek a közönség elé a VMK-ban, képviselve a me­gyéből összesen jelentkezet­tek (250 fő) közel egyharma- dát. A vers- és prózamondók mezőnyéből öten jutottak to­vább a megyei versenyre. A néptáncosok felkészültsé­gének igen magas színvonalát sejteti, hogy a zsűri valameny- nyi bemutatott számot tovább­engedte a megyei döntőre. A már jól ismert Nyírség, Sza­bolcs Volán, Igrice együttesek mellett új színt hozott a Nyakigláb kamaraegyüttes és a nagyhalászi Cigány Hagyo­mányőrző Csoport. A klasz- szikus és a modem balettet előadók közül a Katherine En­semble két, a Reflex egy, a Primavera pedig négy produk­ciójával szerepelhet a közép­döntőn. A vokális és a hang­szeres zene kategóriájában a népdaltól a jazz-rockig csak­nem minden műfaj jelen volt. A 14 továbbjutó közül csak példaként említjük a Banchieri énekegyüttest, a Galagonya népdalcsoportot, a Gozer rockcsapatot és a ZAZ jazz- rockzenekart. 2. oldal Csodadoktor Tatárországból 3. oldal Hanggal, képpel családtagként 5. oldal A tervezhető haszon L. évfolyam, 26. szám Ára: 14,80 forint 1993. február 1., hétfő H Ezüstkalászos minősítés a demecseri gazdáknak Főiskola, egyesület és televízió együttműködése égető László az FM megyei hi­vatalának vezetője is. A Demecseri Gazdakör el­nöke, a maga is vizsgát tett, Jakab Ferenc országgyűlési képviselő a záróünnepségen a szervezőkön kívül köszönetét mondott a megyei munkaügyi központnak, a Primom és a Népfőiskolái alapítványok­Demecser (KM-GB) — A demecseri gimnáziumban a megyében elsőként a hétvé­gén vizsgáztak annak a gaz­daképző tanfolyamnak a hallgatói, amelyiket a helyi gazdakör kérésére a nyír­egyházi mezőgazdasági főis­kola szervezett meg a Nagy- váthy János Gazdaképző Egyesületnek és a TV2 mű­sorának tavaly indított or­szágos akciója nyomán. Az ország legnagyobb lét­számú ilyen tanfolyamának negyvenöt, sokrétű tudáshoz jutott hallgatójából szombaton negyven szabolcsi gazda szer­zett oklevelet és viselheti büszkén a frissen megszerzett „Ezüstkalászos gazda” jel­vényt. A vizsgabizottságban a mezőgazdasági főiskola veze­tői és tanárai mellett, többek között helyet foglalt dr. Lelkes Lajos a Nagyváthy Gazda­képző Egyesüfet titkára, Nay 1 József a Gazdakörök Orszi. gos Szövetségének ügyvezető igazgatója, dr. Kecskés Mihály professzor a megyei tudomá­Az oklevél mellé hasznos kézikönyv is járt az ezüstka­lászos gazdáknak A szerző felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents