Kelet-Magyarország, 1993. január (53. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02 / 1. szám

Nevetés minden mennyiségben mmmm ü2. oldol Flamand földön énekeltek i immíIó. oldal Zsóka körül forog a világ Vatikónváros Jeges folyók II. János Pál pápa a trónján ülve olvassa fel újévi üdvözletét pénte­ken a Szent Péter Bazi­likában tartott misén. iíz Árvízvédelmi és Bel­vízvédelmi Főfelügyelettől kaptt pénteki tájékoztatás szeint a Duna a jelentős le- hűis, a napok óta tartó hi­de) idő ellenére Po- zsoy-Komárom között je- lereg még jégmentes. A Koiárom-Budapest, Buda- pes-Dunaföldvár és Duna- fölvár-Mohács közötti fo- lyézakaszon már zajlik a jég A Tiszán Tiszabecstől Toijig beállt a jég, Ti- szaired és Szolnok között zapc, illetőleg a Szol- nol-Szeged közötti szaka- szc is összefüggő jég- pátél borítja a folyót. (AP-felv.) Pozsony * A Magyar Köztársaság pozsonyi főkonzulátusa pén­teken nagykövetséggé lépett elő. Erre annak következ­ményeként került sor, hogy a Magyar Köztársaság elis­merte a január elsejétől önál­lóvá vált Szlovák Köztársa­ságot. Az eddigi magyar főkonzulátus élén a korábbi főkonzul, Boros Jenő ide­iglenes megbízottként vezeti tovább a magyar diplomácia pozsonyi kirendeltségét. Bonn Robbanások történtek csü­törtökön délután München­ben egy távfűtőműben — közölte a Deutschlandfunk. Az első detonáció a kazán­házban pusztított, majd a helyszínre érkező tűzoltók még egy robbanást hallottak. Az anyagi kár milliókban mérhető. A robbanás az épület egész első emeletét szétrombolta. A törmelék száz méter sugarú körben szóródott szét. Tokió Iskolás lányok csoportos öngyilkossága váltott ki megdöbbenést Japánban új­év napján. A tragédia a gye­rekekkel való gondoskodás és az iskolai bánásmód vég­zetes hiányosságaira irányí­totta rá a figyelmet. Öt álta­lános iskolás lány fölmászott Tokió központjában egy ma­gas épület hetedik emeletére, ahol „szipózásba” kezdtek, majd öntudatlan állapotban leugrottak a magasból. Hítórforgalom is A elmúlt esztendő utolsó napíi gyér forgalom volt a hatánkelőhelyeken: nyuga­ton ? ezer, a déli határát­kelőin pedig 22 ezer gép- kocsbrdult meg. Ez az át- lagosétvégi forgalom fele — költe Kőműves József, a hatórség helyettes szó- vivőjt távirati iroda pénte­ki érdlődésére. A határőr­ség 1 személlyel szemben intézkett tiltott határát­lépés ennek kísérlete mi­att. Külük tizenegyen ha­mis vy hamisított útlevél­lel piáltak bejutni Ma- gyaroágra. Nagylaknál egy joszláv állampolgár akart /inni egy 1 millió 200 e; forint értékű lopott gépkot. Takc'tós A lárosi Közteriilet- fenntai Vállalat 351 dol- gozójalgozott pénteken a szilvesr „maradványai­nak” elarításán a fővárosi utcákoz aluljárókban és a metróánásokon. Elsőként a Belví utcái és terei tisz­tultak r az óévet búcsúz­tató mság hordalékától. Lottt i' m i mm A Sztcsejáték Rt. tájé- koztatászerint az 1. heti lottósons nyerőszámai a követke: 5, 25, 36, 54, 66. A2 héten öttalálatos szelvémem találtak. A követke hétre átvitt 5 találatoyereményösszeg: 65 177 forint. Kultúra Párizs (MTI) — Cziffra Györgyöt, a Franciaország­ban élő kiváló magyar zon­goraművészt a Becsületrend tiszti rendfokozatával tüntet­ték ki az újév alkalmából a francia kulturális miniszter előterjesztése alapján. Be­csületre: kapott Francia- ország Ipesti nagyköve­te, Pierrochand is: az ő neve ug:sak szerepel a legmaga francia kitün­tetést eh közéleti sze- mélyiségstáján. Békés óévbúcsúztató Tudósítóink jelentették a megye városaiból Fagyosan kezdődött A legfrissebb Balázs Attila felvétele Új év — új élet Nyíregyháza (KM) — Nem volt megyénkben bő gyermekáldás szilveszter éjjelén. Viszonylag csen­desen telt el a nyíregyházi Jósa András kórház szü­lészeti osztályán az éjsza­ka. Mim dr. Benedek Jó­zsef, az ügyeletes szülész szakorvos elmondta, az 1992-es év utolsó kisbabá­ja, egy kisfiú, 21.15 órakor született, az új esztendő első aprósága pedig hajnali 3 órakor jött a világra. Nem borult fel a nemek aránya, mert az idei első baba Nyíregyházán kislány lett. HUHHm...: • ■■■ül Fehérgyarmat, Mátészal­ka, Nyírbátor, Vásárosna- mény, Kisvárda KM - (Mol­nár Károly, Zsoldos Barnabás, Kovács Éva, Vincze Péter, Sánta Miklós) — Fehérgyar­maton az üzletek a korábbi évekhez hasonlóan nyitva tar­tottak szilveszter este 6 óráig. Kevés vevő volt, a boltosok többsége úgy vélte, jobb lett volna délben bezárni. Nem így a szórakozóhelyeken, ahol a hideg idő ellenére nagy volt a nyüzsgés, még újév hajnalán is. Tíz-tizenöt kilogrammos élő, illetve sült malacok kerül­tek nyertes gazdáihoz az Ibo­lya, Fortuna, Szamos és a Ha­waii, illetve a többi szórako­zóhelyen. Szerencsére a rend­őrségi naplóba semmi külö­nösebb esemény nem kellett, hogy kerüljön szilveszterkor. A mentőket is mindössze há­rom esetben riasztották. Ebből kétszer fehérgyarmati öngyil­kosokhoz (egy férfi és egy nő), mindketten élnek. Egy szerelmi felhevüléstől eltekintve, mely a rendőrségen végződött, csöndes volt a szil­veszteri éjszaka Mátészalkán. Természetesen azért lehetett hallani trombiták harsogását és petárdák robbanását is. A kikapcsolódás, az évbúcsúz­tatás színhelyei a családi fész­kek voltak és a magánkézben lévő szórakozóhelyek. A Hu­bertus panzióban a magyar vendégek mellett külföldiek is mulanak: Olaszországból, Ro­mániából és Ukrajnából étkez­tek, a két utóbbi országból csak erre az egy éjszakára. De az ügyeletek is csöndes éj­szakáról számoltak be. A kijó­zanítóba senki sem került, a tűzoltóknak sem volt mun­kájuk, és a kórház osztályait sem háborgatták a mentősök. Napfürdő Cipruson Újévi koncert a Bujtosi Szabadidő Csarnokban Szekeres Tibor felvétele Kitűnő hangulatban, ízléses környezetben búcsúztatták az óévet azok, akik Nyírbátor egyik legnagyobb, magánkéz­ben lévő vendéglátó egysé­gében, a Bástya étteremben, a hozzá tartozó night clubban szórakoztak. A bőséges vacso­ra után művészek műsora következett, közülük talán a legnagyobb sikere Janicsák Istvánnak, a Zizi labor vezető­jének s csapatának volt. Csendesen, inkább családi körben búcsúztatták 1992-t, s köszöntötték 1993-at Kisvár- dán és a környező községek­ben. Csendesen teltek a külön­böző ügyeletek éjszakái is. A városban az évforduló küszö­bén csak a petárdák robaja okozott hangosságot. Egy régi hagyományt elevenítettek fel vagy négy éve Vásárosna- ményban, s azóta minden évben a művelődési központ­ban megrendezett bállal bú­csúztatják az óévet a szóra­kozni vágyók. Az idei szil­veszteri batyúsbálon 350 sze­mély töltötte kellemesen az éjszakát, a hajnalt és a reggelt, ugyanis az utolsó bálozók reggel 7-8 körül mentek haza. Hagyomány már az is, hogy a zenéről a kárpátaljai Nagymu- zsaly községből meghívott Kontakt együttes gondosko­dik. Az éjféli koccintások után a városlakók a művelődési köz­pontnál gyülekeztek, ahol tárgynyeremény-sorsolást ren­deztek. Előtte Hegedűs Antal polgármester köszöntötte a résztvevőket, szólt röviden a város feladatairól. A sorsolás főnyereménye egy 110 kilo­grammos hízott sertés volt, ezt a helybeli Vaska István nyerte. Nyíregyháza (KM - M. M. L.) — Sok helyen és sokféle­képpen búcsúztatták az óévet megyénk lakói. A Nyírtourist Idegenforgal­mi Hivatal szervezésében az egyéni turisták főleg a cseh és a szlovák síparadicsomokat választották, azonban Auszt­riában is töltötték jó néhányan a szilvesztert. A meleget, a napot kedvelők a Kanári­szigeteken lubickolással egy­bekötve köszönthették az új évet. A Nyírtourist nemcsak a kiutazásban, hanem a külföl­diek beutaztatásában is köz­reműködött: egy lengyel turis­tacsoport Nyíregyházán a Ho­tel Szabolcsban élvezhette a magyaros vendéglátást. Az Express Utazási Irodától is sok egyéni utazó kért segít­séget. Ok szintén Szlová­kiában és a Kanári-szigete­ken töltötték a szilvesztert. (Egyébként a Kanári-szigetek népszerűsége állítólag a ked­vező árnak köszönhető: 1 hét­re 1 főnek repülővel és félpan­ziós ellátással 47 900 forint.) Az IBUSZ nyíregyházi irodájának szolgáltatásaival is sokan éltek. Hazánk szép tájai, s főleg a téli üdülőhelyek iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy az utolsó napokban je­lentkezett ügyfelek elhelye­zése már gondot jelentett. Elsősorban a Bükkben és a Mátrában szilvesztereztek me­gyénk lakói, külföldön pedig felcsendült a magyar ajkakról a Himnusz szilveszter éjjelén többek között Cipruson, Spa­nyolországban, Thaiföldön. TTévfolyanTTszám Ara: 14,80 forint 1993. január 2., szombat ' gjgjft v 'kSS?' '; • íj ... »V Balázs Attila felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents