Kelet-Magyarország, 1975. december (32. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

(Kelet-Magyarország telefoto) Kádár János, az MSZMP KB első titkára fogadta Werner Lamberzet, a NSZEP KB titkárát Ülést tartott az SZKP Központi Bizottsága Heghatározták az SZKP XXV. kongresszusának napirendjét Moszkvában hétfőn plená­ris ülést tartott a Szovjet­unió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. A részt­vevők meghallgatták Leo- nyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának be­számolóját ~az SZKP soron következő, XXV. kongresz- szusával kapcsolatos kérdé­sekről. A Központi Bizott­ság plénuma ezen kívül meg­hallgatta Nyikolaj Bajba- Jíovnak, a Szovjetunió mi­nisztertanácsa elnökhelyet­tesének, az állami tervbi­zottság elnökének a Szov­jetunió ' l!)7(j. évi népgazda­ságfejlesztési tervéről, vala­mint Vaszilij Garbuzov pénz­ügyminiszternek a Szovjet­unió 1976. évi állami költ­ségvetéséről szóló beszámo­lóját. Az SZKP KB plénuma Leonyid Brezsnyey beszá­molója alapján a következő­képpen határozta meg az SZKP XXV. kongresszusá­nak napirendjét: — az SZKP Központi Bi­zottságának beszámolója és a párt soron következő bél­és külpolitikai feladatai — előadó Leonyid Brezsnvev, az SZKP KB főtitkára; — az SZKP Központi He- • viziós Bizottságának beszá­molója — előadó Gennagyij Szizov, -a Központi Revíziós Bizottság elnöke; — a Szovjetunió népgaz­dasága fejlesztésének alap­vető irányvonalai az 1976— 1980-as évekre — előadó Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió minisztertanácsának elnöke; _ r A párt központi szervei­nek megválasztása. A plénum megállapította a kongresszusi képviselet nor­máját: • ezek szerint az SZKP XXV. kongresszusán minden 3000 párttagot egy küldött képvisel. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára hétfőn fogadta a ha­zánkban tartózkodó Werner Lamberzet, a Német Szocia­lista Egységpárt Politikai Bi­zottságának tagját, a Közpon­ti Bizottság titkárát, valamint a kíséretében lévő Kurt Tied- két és Rudolf Ásingert, a KB tagjait. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen részt vett Győri Imre, a Központi Bi­zottság titkára és Grósz Ká­roly, a KB osztályvezetője. Jelen volt Gerhard Reinert, az NDK budapesti nagyköve­te is. „ÉN, A DOLGOZÓ MAGYAR NÉP FIA..." Katonai eskütételek 11 KGST közlekedési bizottságának jubileumi ülése A szocialista országok köz­lekedésének fontos nemzetkö­zi szervezete, a KGST Közle­kedési Állandó Bizottsága de­cember 1—6 között Budapes­ten tartja 50. ülését. A jubileumi tanácskozást hétfőn dr. Szekér Gyula, a Minisztertanács elnökhelyet­tese ünnepélyesen nyitotta meg a Gellért-szállóban. A kormány nevében köszöntöt­te az ülés résztvevőit, majd arról szólt, hegy a következő tervidőszak növekvő feladatai a közlekedésre is nagyobb terhet rónak, végrehajtásuk­hoz a tagországok összehan­golt intézkedéseire, a közle­kedési integráció felülvizsgá­latára van szükség. Ezt szol­gálja a közlekedési állandó bizottság, ehhez nyújt segít­séget a mostan^ ülés, amely­nek munkájához sok sikert, az eddigiekhez hasonló jó eredményeket kívánt. A bizottság munkájában részt vesznek a tagállamok — Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Ma­gyarország, Mongólia, az NDK, Románia és a Szovjet­unió — valamint Jugoszlávia delegációi. Jelen vannak a tanácskozáson a KGST titkár­ságának, valamint a közleke­dési együttműködés nemzet­közi szervezeteinek a képvi­selői. ‘ A jubileumi tanácskozás érdemi munkája az első ple­náris ülésen a napirend meg­határozásával kezdődött. Az egyhetes ülésen a tagországok delegációi együttesen és szak­értői bizottságokban foglal­koznak egyebek között a KGST komplex programjá­ból a bizottságra háruló fel­adatok végrehajtásával, a közlekedés -integrációjának fejlesztésével kapcsolatos leg­fontosabb tennivalókkal. Az Hétfőn a Parlamentben ér­tekezletet tartottak az ország- gyűlés tisztségviselői, állandó bizottságainak elnökei, a fő­városi, s a megyei képviselő- csoportok vezetői. A tanács­kozáson — amelyen részt vett Sarlós István, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, vala­mint Péter János, Inokai Já­nos és Raffai Sarolta, az or­szággyűlés alelnöke — első­ként Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke tájé­koztatta a képviselőket a parlament következő, téli ülésszakának előkészítéséről, s az abból adódó feladatok­ról. Ezután Huszár István, az ülés napirendjén szerepel a tagállamok közlekedési együttműködésének fejleszté­se 1980-ig és az azt követő időszakra. Megtárgyalják a vasúti áru- és személyszállí­tás közös problémáit, értéke­lik a bizottság tevékenységét, meghatározzák az 1976—1977. évre szóló munkatervét. MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke vázolta az V. ötéves tervről szóló tör­vényjavaslat főbb vonásait, majd Madarasi Attila pénz­ügyi államtitkár számolt be az államháztartás jövő évi költségvetésének tervezetéről, illetve a tanácsok 1976—1980. évi pénzügyi tervéről. Az előadásokat követő vi­tában felszólalt dr. Pesta László, dr. Ortutay Gyula, dr. Vida Miklós, dr. Lakatos Pál, Rujsz Lászlóné, dr. Gonda György, Juratovics Aladár, Nagy Miklós, Gócza József, dr. Szabó József és Sándor József országgyűlési képvise­lő. Az értekezlet Apró Antal zárszavával ért véget. Vasárnap katonafiatalok és határőrök ünnepélyes es­kütételére került sor me­gyénkben Nyíregyházán és Nyírbátorban. A Báthori István laktanyá­ban Szomor Jenő alezredes, a nyírbátori határőr kerület MSZMP-bizottságának titká­ra mondott beszédet. Hang­súlyozta: „Egységünk, amely harminc évvel ezelőtt harc­ban született, gazdag hagyo­mányokkal rendelkezik. Az elmúlt években komoly sike­rek születtek a határőrizet­ben, a szocialista verseny­mozgalomban, kulturális és sport téren egyaránt, s az esküt tevő fiatalokra is vár a feladat, hogy tovább gazda­gítsák e nagyszerű eredmé­nyeket, ápolják a kerület harci hagyományait és azo-/ kát újabb eredményekkel gazdagítsák. Az államhatár őrizetében bátran támaszkod­hatunk fegyverbarátaink és a határ menti lakosság _ egyre nagyobb és hatékonyabb se­gítségére.” Az ünnepi beszédet köve­tően a felsorakozott fiatal ha­tárőrök letették az esküt a csapatzászló előtt. A BM Ha­tárőrség Országos Parancs­noksága, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Határőrségi Bizottsága nevében Nyíri La­jos alezredes köszöntötte az esküt tett határőröket, akik nevében Klement Lajos ha­tárőr szólt. Az Internacionálé elhangzása után, az esküt tett fiatal határőrök a Klapka-in- duló pattogó ütemére, dísz­menetben vonultak el a tri­bünön helyet foglaló járási, városi párt-, állami és kato­nai vezetők, valamint az ün­nepségen részt vevő szülők és hozzátartozók előtt. * Katonafiatalok ünnepélyes eskütételére került sor va­sárnap Nyíregyháza helyőr­ségben is. Parlamenti csoportelnökök tanácskozása Budapesten MA Hozzászólás a honorárium- Rejtvénypályázat vitához _________________________(2. oldal) (3' 0ldal) Gyorslista a lottó tárgy nyeremény- Sportjelentéseink sorsolásról (3 Qldal) ______._______(4-oldaI)

Next

/
Thumbnails
Contents