Kelet-Magyarország, 1975. november (32. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

NOVEMBER 7 TISZTELETÉRE Uj létesítményeket avattak Mátészalkán kősóknak és építésvezetők­nek. Délelőtt 11 órakor az új gépészeti szakközépiskola és kollégium avatásával folyta­tódott az ünnepség. Dr. Tar Imre, a megyei pártbizottság első titkára vágta át az új létesítmény bejáratánál lévő szalagot, majd a nagyterem­ben került sor az intézmény avatására. Dr. Forgács And­rás, a városi pártbizottság első titkára nyitotta meg az ünnepséget és emlékeztette a jelenlévőket arra a nagyará­nyú fejlődésre, amelyet a fia­tal város ezekben az évek­ben. hónapokban elért. Ez­után dr. Tar Imre tartott avatóbeszédet. Dr. Tar Imre beszéde tervezettnél két és félszer több óvodai helyet létesítet­tünk, mintegy százmillió fo­rintot fordítottunk az általá­nos iskolák felszereltségének javítására, több mint száz tanteremmel bővítettük a kö­zépfokú oktatási intézmé­nyeket és 170-nel az általá­nos iskolai tantermeket. A továbbiakban utalt ar­ra, hogy Mátészalka a felsza­badulás időszakában nem rendelkezett iparral, jelenleg pedig olyan üzemek dolgoz­nak a városban, mint a MOM gyáregysége, a Szatmár Bú­torgyár, az ISG és épül a tejporgyár, a húsfeldolgozó üzem, a kötöttárugyár. Máté­szalka több mint 6 ezer mun­kása mindinkább meghatáro­zó tényező a város társadal­mi, gazdasági, politikai és művelődési életében. Ezek után dr. Tar Imre a kulturá­lis fejlődéssel foglalkozott. — A Mátészalkai Esze Ta­Biszku Béla látogatása Borsod megyében A közlemény többek között beszámol arról, hogy a barát­ság és a kölcsönös megértés szellemében lefolytatott tár­gyalásokon Mohammed Sziad Barre tájékoztatást adott Szomália történetének egyes szakaszairól, a gyarmati múlt szomorú örökségéről és az 1969. október 21-én kibon­takozott népi forradalom utá­ni időszak eredményeiről. A szomáli fél hangsúlyozta: a szórnáli nép a fejlődés és a haladás egyedüli helyes útját, a szocializmust választotta. Az elnök tájékoztatta vendé­gét a forradalmi kormánynak a haladó és igazságos társa­dalmi rendszer felépítésében elért eredményeiről és tapasz­talatairól. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke tájékoztatást adott a hazánkban folyó szo­cialista építőmunkáról, aí-<or- szág előtt álló legfontósább feladatokról, amelyeket az Október 31-én, pénteken tartotta soron következő ülé­sét a Szakszervezetek Sza- bolcs-Szatmár Megyei Taná­csának elnöksége, amelyen megbeszélték a szakszerveze­ti választásokról készült je­lentést, az ott elhangzott ja­vaslatokat és észrevételeket, A megye mezőgazdasági üzemeiben ezekben a napok­ban már a megnövelt terüle­teken vetik a búzát. A trak­torok soron kívül szántják le a búzavetésre kijelölt és már letört kukoricatáblák földjét. Megyénkben a me­zőgazdasági üzemek az idei őszön több mint 100 ezer hektáron vetnek kalászost. A vetőmag e terület 85 száza­lékán már földbe került, a kikelt vetések szépen fejlőd­nek, bokrosodnak. Több termelőszövetkezet­ből jelezték, hogy csatlakoz­nak a tiszadobi Táncsics Termelőszövetkezet felhívá­sához és növelik búzavetésük területét. A kékesei Uj Élet Termelőszövetkezet ötven hektárral, a dombrádi Petőfi 137 hektárral, a vasmegyeri Micsurin 151 hektárral, a záhonyi Lenin 129 hektárral, a vencsellői Szabadság 30 hektárral vet több búzát, mint azt eredetileg tervezték. A tuzséri Rákóczi Termelő- szövetkezet öt százalékkal növeli eredeti vetésterületét. A nyírbátori, naményi, mátészalkai járásokban a me­MSZMP XI. kongresszusa ha­tározott meg. A felek kereskedelmi meg­állapodást, műszaki-tudomá­nyos együttműködési egyez­ményt és kulturális együtt­működési egyezményt írtak alá. Kifejezték reményüket, hogy az együttműködés bő­vítéséről folytatott tárgyalá­sok és az aláírt okmányok jó alapot biztosítanak a Magyar Népköztársaság és a Szomá­li Demokratikus Köztársaság baráti kapcsolatainak további fejlesztéséhez. A két elnök kölcsönösen tá­jékoztatta egymást kormá­nyaik nemzetközi tevékenysé­géről. Véleményt cseréltek a legfontosabb nemzetközi kér­désekről és megelégedéssel nyugtázták, hogy nézeteik azonosak, vagy nagyon kö- zelállóa.^ egymáshoz,„.„ (Folytatás a 4. oldalon) s azok megvalósításával kap­csolatos intézkedéseket. Ezt követően megvitatta az el­nökség azt a jelentést, amely az üzemi demokrácia érvé­nyesítésével és továbbfej­lesztésével kapcsolatos szak- szervezeti szervek teendőit elemezte. zőgazdasági üzemek többsé­ge szintén több búzát vet, mint ahogy azt eredetileg A közélet hírei Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke pénteken dél­után hivatalában fogadta Wolfgang Rauchfusst, az NDK minisztertanácsának el­nökhelyettesét. A szívélyes, baráti hangulatú találkozón részt vett dr. Szekér Gyula, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. Ott volt Gerhard Rei- nert, az NDK budapesti nagy­követe. Pénteken hazaérkezett Var­sóból a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának pártmunkásküldött­sége, amely Grósz Károlynak, a KB osztályvezetőjének ve­zetésével október 28—31 kö­zött tartózkodott Lengyelor­szágban és megbeszéléseket folytatott a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizott­ságának képviselőivel. Lázár György, a Miniszter­tanács elnöke pénteken hiva­talában fogadta Sven An- derssont, a Svéd Királyság külügyminiszterét. Eszmecse­rét folytattak a kétoldalú kapcsolatainkról és időszerű nemzetközi kérdésekről. A találkozón jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter és Lörincz Nagy János, a Ma­gyar Népköztársaság stock­holmi nagykövete; részt vett Gustaf Bonde budapesti svéd nagykövet. 1 - •-*- ■ j Pénteken délelőtt Gáspár Sándor, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, a SZOT fő­titkára fogadta Sven Anders- son svéd külügyminisztert. A megbeszélésen részt vett Púja Frigyes külügyminiszter és Lörincz Nagy János, a Ma­gyar Népköztársaság stock­holmi nagykövete. tervezték. A nyírbátori Bú­zakalász Termelőszövetkezet­ben nemcsak a vetésterületet Térzenével vette kezdetét Mátészalkán a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom kö­zelgő 58. évfordulója tiszte­letére tartott szakközépisko­lai lakóház-, üzlet- és szol- gáltatóházavató-ünnepség. Október 31-én zászlódíszbe öltözött a város, több százan jöttek el a Bajcsy-Zsilinszky utcai kis térre, ahol fél tíz órakor ünnepélyes külsősé­gek között tartották meg az új létesítmények átadását. Az avatáson megjelent dr. Tar Imre, a megyei pártbi­zottság első titkára, Hegyme- gi István, a Központi Bizott­ság tagja. Lánczi János, a városi tanács elnöke mondott beszédet. Hangsúlyozta, megszokottá vált már, hogy a nagy ünnepek előtt létesít­ményeket avatnak ország­szerte. Elmondta, hogy Má­tészalka város ezekkel a be­ruházásokkal teljesítette a IV. ötéves tervet. Többek között megépítettek 1733 la­kást, közel minden harmadik család új lakásba költözhe­tett. A város fejlődését és a távlatokat ismertető beszéd után jelképesen átadta a kul­csokat három több gyermekes családnak. Ezzel hivatalosan is át­adásra került a hatvan laká­sos lakóház, s a földszinten elhelyezkedő üzletsor, amely húsboltot, falatozót, háziipari szövetkezeti boltot, könyv- és zeneműboltot, presszót, háztartási és vegyi üzletet, fodrászüzletet, GÉLKA- é Patyolat-kirendeltséget fog­lal magában. Márki János, a Szabolcs megyei Álla­mi Építőipari Vállalat igaz­gatója az ünnepségen jutal­makat adott át. a legjobban dolgozó építőipari szakmur.­Elsőként arról szólt a me­gyei pártbizottság első titká­ra: Mátészalka életében ki­emelkedő jelentőségű lesz a nap, amikor ünnepélyes ke­retek között átadják a 46 millió forint költséggel épült új gépészeti szakközépiskolát és a kétszáz személyes kollé­giumot. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfor­dulójának méltatása után ha­zánk, megyénk fejlődésével foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy megyénk kommunistái, a megye munkásai, egész la­kossága egyetért a párt politi­kájával, aktívan részt vesz a közös feladatok megoldásá­ban. Elmondta, hogy a ne­gyedik ötéves terv során a növelték, de azt is vállalták, hogy ezen a héten befejezik a vetést. Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára kétnapos látogatást tett Bor­sodban. Szerdán a Borsod megyei pártbizottság székházában dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára, va­lamint Borsod megye és Mis­kolc megyei város vezetői fogadták Biszku Bélát, aki részt vett és felszólalt a me­gyei pártbizottság kibővített ülésén, majd Kazincbarciká­ra látogatott. Felkereste a Borsodi Vegyi Kombinátot — majd az üzem és a város ve­zetőinek társaságában m^te- kintette a termelő és az épü­lő gyáregységeket. Ellátoga­tott az olefinprogram kereté­más Gimnázium és Szakkö­zépiskola részese volt és részese ma is azoknak a törekvéseknek, amelyeket a város gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődéséért foly­tatunk. Ez az iskola a szat- már-beregi táj első gimnázi­umaként először teremtette meg a lehetőségeket, hogy e táj gyermekei lakóhelyükhöz közel jussanak a magasabb műveltséghez. Az iskola ma mór az egész megye egyik legnagyobb iskolájává fejlő­dött, négy iskolatípusnak ad otthont, s 1300 nappali és esti tagozaton tanuló számára biztosítja a tudás megszerzé­séhez szükséges korszerű fel­tételeket. A megyei pártbizottság titkára végül elmondta: az avatásra kerülő modern gé­pészeti szakközépiskola és kollégium a párt oktatáspo­litikai határozata, a IV. öt­éves terv, a dolgozók szor­galmas munkája eredmé­nyeként született. Az elért eredményekre támaszkodva az iskola egész tevékenysé­gével járuljon hozzá a mű­velt, alkotó, szocialista erköl­csű és világnézetű fiatalok neveléséhez. E gondolatok jegyében adta át az új léte­sítményt, melyet Nagy Lász­ló, az Esze Tamás Gimnázi­um és Szakközépiskola igaz­gatója vett át. Az ünnepség kulturális műsorral folyta­tódott. Délután a leendő Szatmár Múzeumban négy tárlatot nyitottak meg, a „Szabadság- harcaink metszetekben” című anyagot, Kis Nagy András Kossuth-díjas szobrászmű­vész, Raszler Károly Kos­suth-díjas festőművész tár­latát és a Mátészalka villa­mosításának történetét ábrá­zoló kiállítást. ben épülő pvc III-hoz is. Az üzemlátogatást követően Biszku Béla baráti eszmecse­rét folytatott a város és a kombinát párt-, állami és társadalmi vezetőivel. A meg­beszélésen dr. Vékony Ernő, a városi pártbizottság első titkára a város, Körtvélyes István igazgató pedig az üzem fejlődéséről, építéséről adott tájékoztatást. A csütörtöki napot Biszku Béla Ózdon töltötte. Találko­zott a városi párt-végrehajtó­bizottság tagjaival a politikai és társadalmi szervezetek, az Ózdi Kohászati Üzemek veze­tőivel, akiknek jelenlétében Vajda István, a városi part­bizottság első titkára adott tájékoztatót a-város és az üzem fejlődéséről. flz SZMT-elnökség ülése Százezer hektáron vetnek kalászost megyénkben Az őszi vetőszántást azonnal követi a vetés, így a nyírbátori Búzakalász Termelőszövetkezet tagjai a napokban befejezik a vetést. XXXII ÉVFOLYAM. 257. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1975. november 1. szombat I Losonczi Pál a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaságba érkezett Mohammed Sziad Barre államelnök és a Szomáli Demokratikus Köztársaság más magas rangú vezetői búcsúztatták pénteken reggel Mogadishu repülőterén Losonczi Pált, az Elnöki Tanács elnökét, aki négyna­pos hivatalos baráti látogatást tett a Szomáli Demok­ratikus Köztársaságban. A magyar államfő látogatá­sáról közös közleményt adtak ki.

Next

/
Thumbnails
Contents