Kelet-Magyarország, 1975. szeptember (32. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

XXXII. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1975. szeptember 2., kedd Megtartották az ünnepé­lyes tanévnyitókat, a megye több mint százezer általá- nosiskolai, szakmunkáskép­zős, középiskolás tanulója elkezdi a munkát. Egy ide­ig még a vakáció élménye hevíti a kis diákokat, első­söket és utolsó éveseket, aztán mindjobban jogot kérnek maguknak az új is­meretek, a komoly tanulás. Nagy feladatok várnak az idén is a fiatalokra, melye­ket erőfeszítések árán tud­nak csak megvalósítani. Ez azonban jó iskolai légkör­ben, gondos tanári munká­val és szülői buzdítással mindenütt elérhető, nem haladja meg a tanulók életkori sajátosságai sze­rinti követelmények szint­jét. Még akkor is, ha tud­juk, a gyermekek nem egy­formák, nem mindenki azo­nos „starttal” veszi az aka­dályokat, s nem mindenki egyszerre ér a célszalaghoz. Megyénkben a közoktatá­si párthatározat megjelené­se óta tovább tart az isko­lák felzárkózása, az egyen­lőtlenségek kiegyenlítése. Ehhez nem csak a megyei és a helyi szervek anyagi és erkölcsi támogatása ad pótolhatatlan támogatást, hanem az országos szervek is kiemelt anyagi támoga­tásban részesítik Szabolcs- Szatmár megyét. Uj tansze­rek, iskolai felszerelések, otthonosabb tantermek, nevetői szobák, műhelyter­mek segítik az eredménye­sebb nevelést. Ilyenkor a tanév elején nemcsak a tanulóifjúságot illeti a köszöntés, a buzdí­tás, hanem a nevelés má­sik fő alakját, a pedagó­gust. Szabolcs-Szatmár me­gyében több mint nyolc- j ezer_ óvónő, tanító, általá- | nos és középiskolai tanár végzi nagy felelősséggel, idegfeszültséggel járó, foly­ton megújulást kívánó munkáját. Köztük több százan kisis­kolákban, tanyai és külte­rületi településen dolgoz­nak, gyalog, kerékpárral, autóbusszal közelítik meg az iskolákat. Többségük nő, akik otthon is ellátják napi fárasztó munkájukat és úgy állnak a katedrára. Van­nak, akik az idén kezdik a pályát, legalább olyan izga­lommal lépnek a tanter­mekbe, mint a gyermekek. S vannak nyugdíjhoz köze­ledők, sőt korhatáron túli­ak is, akik fáradhatatlanul dolgoznak a jövő nemze­dék nevelésén. Őket és a fiatal nevelőket éppúgy kö­szöntjük most, mint a „kö­zépkorosztályt” akik egyfor­mán segítői a pályakezdők­nek és az idősebb kollégák­nak. Az új tanévben külön is köszöntjük a szakmunkás- képző iskolák tanulóit és tanárait, a, holnap munkás- osztályának tagjait és neve­lőit, akik nagy igyekezettel I és egyre jobb körülmények I között dolgoznak alkotókö- I zösségben. Jó munkát és sok I sikerélményt kívánunk me- I gyénk valamennyi tanulójá- I nak, tanárának és sok örö- I met a szülőknek, akik to- I vábbra is fontos tényezői H maradnak a gyermekek fej- | lődésének. rendkívüli ülésszaka Tíz órakor trombitaharsa- nás és dobpergés adta hírül az ünnepség kezdetét az isko­la szabadtéri színpadán és udvarán összegyűlt közön­ségnek. Kisdobosok és úttö­rők sorfala köszöntötte az elnökséget, amelyben helyet foglalt dr. Gosztonyi János, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja. az Oktatási Minisztérium államtitkára, dr. Tar Imre, a megyei pártbi­zottság első titkára, dr. Pén­zes János, a megyei tanács elnöke. Gulyás Emilné dr., a Hazafias Népfron megyei bi­zottságának titkára. Ott vol­tak a párt-, állami és társa­dalmi szervek megyei, nagy- kállói járási és balkányi nagyközségi vezetői is, Dankó József, a nagyköz­ségi tanács elnöke üdvözölte az ünneplő közönséget, s rö­viden ismertette az új épület elkészültének körülményeit. Alig egyéves rekordidő alatt készült el a 24 milliós beru­házás a Kereskedelmi Ter­vező Intézet tervei alapján, az ÉPSZER Vállalat kivitele­zésében. A tanyákon, külte­rületeken élő fiatalok egyen­lő tanulási feltételeinek meg­teremtéséért, az épülő tanyai kollégium anyagi támogatá­sáért a Hazafias Népfront megyei és nagykállói járási bizottsága Egy nap a tanyá­kért elnevezésű akciójához üzemek, vállalatok, intézmé­nyek, kisebb és nagyobb kol­lektívák serege csatlakozott. A csaknem 2 millió forintos társadalmi támogatásért mondott köszönetét a tanács elnöke, hangsúlyozva, hogy mind a kollégium kis lakói, mind a nagyközség vezetői meleg szívvel gondolnak mindazokra, akik segítettek. Ezt követően kérte fel a ren­dezvény szónokát ünnepi be­széde megtartására. Dr. Gosztonyi János beszé­dének bevezető részében rö­viden ismertette az új tanév­vel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Közel ötezer általános iskolában több, mint egymillió gyerek várja a csengőszót, a középfokú tan­intézetekben pedig félmillió diák kezdi, vagy folytatja ta­nulmányait. Az oktató-nevelő munka feltételeinek további javításához ezúttal is jelentős támogatást nyújtanak az uj, vagy teljesen felújított épü­letek. Az általános iskoláso­kat 700, a középiskolásokat több, mint 120 ilyen meg­szépült tanterem, tornaterem várja. Mindez azonban még nem elég — hangsúlyozta a szónok —, az 1972-ben, az ok­tatáspolitikai párthatározat­ban megfogalmazott, a párt XI. kongresszusán megerősí­tett célt, a fejlett szocia­lista társadalom felépítését, amelyre a legutóbbi szavazá­son az egész ország igent mondott, nem képzelhetjük el a társadalmi és a gazdasá­gi élet fejlődése mellett az ok­Közép-európai idő szerint hétfőn, 16 óra 10 perckor megnyílt New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 7. rend­kívüli ülésszaka, amelyet a nemzetközi gazdasági kérdé­sek és együttműködés meg­vitatásának szentelnek. A tanácskozást Abdelaziz Buteflika algériai külügymi­niszter nyitotta meg. Az al­gériai diplomácia vezetőjét a küldöttek megválasztották a rendkívüli közgyűlés elnöké­vé. Az ülésen, amelyen 138 or­szág képviselői — köztük több, mint 50 állam külügy­minisztere — vesznek részt, először ügyrendi kérdéseket vitatnak meg és a határoza­tok megszövegezésére, többek között létrehoznak egy ad hoc plenáris bizottságot. Közép-európai idő szerint a késő esti órákban kezdő­dött meg az általános vita, amelyre több, mint százan jelentkeztek felszólalásra. A Magyar Szolidaritási Bizottság ülése Harminc esztendeje ünnep­li a haladó világ szeptember 2-án a nemzetközi antifa­siszta napot, s ebből az al­kalomból tartott kibővített ülést hétfőn a Magyar Szoli­daritási Bizottság. Sebestyén Nándorné, az Or­szágos Béketanács főtitkára, a SZOT szolidaritási bizott­ságának alelnöke mondott megnyitó szavakat, majd Harmati Sándor, a bizottság elnöke számolt be a szervezet majd egy esztendős tevé­kenységéről. Rendezvények, akciók, tiltakozó megmozdu­lások egész soráról vont mérleget, bizonyítva, hogy a magyar társadalom erkölcsi­leg, anyagilag támogatja a nemzeti függetlenségért, a társadalmi fölemelkedésért, a békéért és a szabadságért, az imperializmus ellen küzdő népek harcát. Harmati Sán­dor megemlékezett a második világháború végéről, a náci és a fasiszta japán hadigépe­zet összeomlásáról, a nemzet­közi antifasiszta nap jelentő­ségéről, majd — javaslatára — a bizottság Portugáliával kapcsolatos szolidaritási nyi­latkozatot fogadott el. II Szovjetunió nemzeti napja a mezőgazdasági kiállításon Hétfőn a Szovjetunió nem­zeti napja volt a mezőgazda- sági kiállítás fő eseménye. A szovjet lobogókkal feldíszí­tett vásárvárosban ezen a napon az OMÉK legnagyobb kiállítói a szovjet vállalatok, üzemek termékei, korszerű gépek és más berendezések kerültek az érdeklődés előte­rébe. A bemutatók magas műszaki színvonalára jellem­ző, hogy a kiállításon egész sor szovjet termék nyert kü­lönféle érmeket, ami a konstrukciók értékét, a be­rendezések használhatóságát dicséri. Egyebek között arany éremmel tüntették ki a cu- korrépa-betakarító gépet, a; új gabonakombájnt, vala­mint négy traktortípust, kö­zöttük a keresett MTZ 80-a: típust. Nagy tetszést váltót ki a látogatók körében a szó cialista országok pavilonjá ban látható szovjet kiállítás anyag, a kitűnő minőségi termények, a gyümölcs é zöldségfélék, valamint az er dészeti termékek. Ünnepélyesen felavatták a balkányi tanyai kollégiumot Az eseményen dr. Gosztonyi János államtitkár mondott beszédet tató-nevelő munka színvona­lának emelése nélkül. Csokonai szavait idézve „... hát csak kanásznak ter­mett a somogysági paraszt?” arra utalt, hogy az iskolai ok­tatásban olyan körülménye­ket kell teremteni, amelyben sem születési, sem vagyoni, sem egyéb körülmények nem determinálhatják a felnövek­vő, pályaválasztó fiatalokat. Hivatott a felszabadulás óta elért eredményekre, az anal­fabétizmus elleni küzdelem­re, az általános iskola befeje­zését célzó intézkedésekre. Dicséret illeti Balkány nagyközség dolgozóit, vezető­it, de a tanyai kollégium és iskola építéséhez támogatást nyújtó valamennyi közössé­get is, hogy céltudatosan tö­rekedtek ezzel az épülettel is az oktató-nevelő munka fel­tételeinek jobb lehetőségeit megteremteni. Ezután az ün­nepségen részt vevő pedagó­gusokhoz, általános és közép­iskolai igazgatókhoz szólt, is­mertetve az új tanévben rá­juk váró legfontosabb neve­lési feladatokat. Ünnepi be­szédének végén ehhez a mun­kához kívánt sikereket, s kér­te a pedagógusok segítségét az oktatáspolitikai célok megvalósításához. Az ünnepség kitüntetések átadásával folytatódott. Dr. Gosztonyi János adta át az oktatási miniszter által ado­mányozott Kiváló dolgozó ki­tüntetést a tanyai kollégium építésében és a kö^jfa“oí*í~ ben kiemelkedő tevékenvsá' get veg/.o dolgozóknak Eh ben a kitüntetésbe« Takács János, az Vállalat építésvezetője, vafír mint Zsadányi István, a ta­nyai kollégium és az általá­nos iskola igazgatója. Minisz­teri dicséretet kapott Békési Ferenc kőműves, szocialista brigádvezető és Benke Sán­dor segédmunkás, a brigád tagja. A kitüntetések átadását az általános iskola, valamint a balkányi művelődési ház mű­vészeti csoportjainak rövid kultúrműsora követte, majd az elnökséggel az élen a ven­dégek az épület főbejáratá­nál gyülekeztek, ahol dr. Gosztonyi János a kifeszített nemzeti színű szalag átvágá­sával felavatta az új kollé­giumot és a nyolctantermes iskolát. Az ünnepség az épü­letben tett sétával fejeződött be, Zsadányi István kalauzo­lásával megismerkedhettek a vendégek a 120 személyes di­ákotthonnal, a korszerűen felszerelt szaktantermek­kel. Megtekintették a mo­dern tornacsarnokot, .a klub­szobát, az orvosi rendelőt és a 240 adagos konyhát, az elő­adótermeket, valamint a 8 tantermet, ahol szeptember 1-én először jelezte a csengő­szó a tanév kezdetét. B. E. Sótokban A magyar vezetők, Kádár János, Losonczi Pál és Lázár György táviratban köszöntöt­te a Vietnami Demokratikus Köztársaság vezetőit a VDK megalakulásának 30. évfor­dulója alkalmából. Hétfőn a Csepel Vas- és Fémművek Szerszámgépgyá­ra kultúrtermében, az MSZMP Központi Bizottsága és a HNF OT nagygyűlést rendezett a VDK megalaku­lásának 30. évfordulója al­kalmából. A nagygyűlésen Borbándi János, a Miniszter- tanács elnökhelyettese és Nguyen Manh Cam, a VDK budapesti nagykövete mon­dott beszédet. Dr. Gosztonyi János elvágja at avatást jelképezd szalagot. (Hammel József felvételei) Új tanév Megnyílt az ENSZ-közgyűlés Ünnepi díszbe öltöztetve várta vendégeit augusztus 31-én Balkány nagyközség. Takaros­ra tisztított utcái, fellobogózott épületei azt je­lezték; a nagyközség lakói együtt ünnepelnek a tanyai diákotthon és az új iskola avatására, va­lamint az új tanév megyei megnyitójára érkezett pedagógusokkal, vendégekkel.

Next

/
Thumbnails
Contents