Kelet-Magyarország, 1975. július (32. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

XXXII ÉVFOLYAM. 152. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1975. JÜLIUS 1, KEDD Új külső Jelentős, mondhatjuk történelmi eseményhez érkezett a szabolcsi új­ságírás. Mától új nyom­dában, új, úgynevezett ofszeteljárással készül lapunk, a Kelet-Ma- gyarország. Nyugodtan mondhatjuk: több éves várakozás előzte meg ezt a napot, az olvasók ez­reinek észrevétele, ja­vaslata. A lapunknál bekövet­kezett fejlődés része — ha szerény része is — a felszabadulás után a megyében végbement nagy változásoknak. A Kelet-Magyarország, amely ’néhány hónapja ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, a sza­bolcsi élettel és a sza­bolcsi emberekkel együtt jutott el idáig. 1944 vé­gén néhány száz pél­dányban került az olva­sóhoz, 1954-ben még nem érte el a tízezres példányszámot. Tíz év­vel ezelőtt már közelju­tott a húszezerhez és e pillanatban minden nap ötvenháromezres pél­dányban kerül az olvasó asztalára. Ez a nagymé­retű változás azt is je­lenti, hogy a munkás- és parasztember ma már olvasó emberré vált. Minden nap kézbe ve­szi az újságot, amely nélkülözhetetlen segí­tőtársa abban, hogy jobban informálódjék, hogy jobban tudjon el­igazodni a világ nagy kérdéseiben, az ország és a megye dolgaiban. Növekszik az olvasó!- igénye. Nem lehet ter­mészetesebb kötelessége napjainkban az újság szerkesztőinek annál, mint hogy megpróbál­ják jobban kielégíteni ezt a magasabb fokú igényt. A rádió és a te­levízió korszakában ter­mészetes, hogy tőlünk is azt várják: gyorsan, tö­mören, pontosan, de egyúttal jó kivitelben is tájékoztassunk. Most, amikor először kerül kézbe ez az új külsejű lap, sokak talán szokatlannak tartják, hogy itt-ott szakított a több éves hagyomá­nyokkal, hogy a lap más oldalán találja meg az olvasó megszokott rova­tát, cikkeit. Az új tech­nika, az átállás követel­te meg e változtatáso­kat. Lapunk fő célja és tartalma azonban nem változik. Továbbra is a párt politikáját, a dolgo­zó ember ügyét akarjuk szolgálni, a legfontosabb kérdésekkel akarunk foglalkozni, hogy megfe­leljünk a bizalomnak. Amikor most útjára bocsátjuk az új kivitelű Kelet-Magyarországot és újságírók, nyomdászok, postai dolgozók nagyobb erőfeszítése árán eljut­tatjuk az olvasóhoz, ak­kor azt kérjük: fogadja szeretettel, segítse a to­vábbiakban is az olvaso megyénk lapját, hiszen csak együtt tudjuk a tegnapitól jobban vé­gezni munkánkat. Kopka János GENF: Az európai enyhülés döntő hete Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet genfi szakaszának feltehetően döntő hete kezdődött el hétfőn. Mivel a koordinációs bizottság pénteki határozata alapján gyorsítani kell a munkát, minden munkaszerv igen inten­zív tevékenységet fejt ki. A koordinációs bizottság hétfőn négy alkalommal is ülést tartott a Helsinkiben tartandó záróértekezlet idő­pontjának kitűzése végett. E fontos kérdés eldöntése iránt nyilvánul meg Genfben most a legnagyobb érdeklődés. A tanácskozáson nem tudtak megegyezni és ezért kedden újabb rendkívüli ülésre ke­rül sor. A szocialista országok — az eddigi üléseken — erőtel­jesen szorgalmazták, hogy július második felében kez­dődjék meg az értekezlet helsinki zárószakasza, mi­után Genfben a nagy kérdé­sekben már megegyezés tör­tént, és a még nyitva levő problémák kölcsönös jóindu­lattal napokon belül megold­hátók. Egyes nyugati orszá­gok még halogató taktikát folytatnak, bár a szocialista országok jogos állásfoglalá­sára nincs megfelelő ellen érvük, és bár azok az orszá­gok, amelyek fenntartásokat hangoztatnak, hovatovább el­szigetelődnek. Mivel azonban az időpontkérdésben is a je lenlevő államok konszenzusa szükséges, akár egyetlen or­szág akadékoskodása is út­jába állhat az előrehaladás­nak. Genfben a józan többség mégis azt reméli, hogy eb­ben a kérdésben is hamaro­san létrejön az államok meg­egyezése és Helsinki július végén a legmagasabb szintű zárótanácskozás színhelye le­het. Amerikai szenátorok Moszkvában Hubert Humphrey nátor Moszkvában. sze­Szaljut—4 Kutatómunka Pjotr Klimuk és Vitalij Szevesztyjanov űrhajósok a vasárnapot orvosi kísérletek­nek szentelték a Szaljut—4 tudományos űrállomás fedél­zetén. A kozmonauták funk­cionális vizsgálatokat végez­tek rögzített kerékpáron va­ló fokozatos fizikai megter­heléssel. A vizsgálatok során a szívműködést és a vérke­ringést ellenőrizték. A vasárnapi munkanap so­Az elmúlt hét végével me- gyeszerte általánossá vált az aratás. A kombájnok első­nek az őszi árpa táblákba áll­tak be. A megye, egész te­rületén 7100 hektár árpa vár betakarításra. Ennek mint­egy 30 százalékát már levág­ták. Az újfehértói Vörös Haj­nal, a tiszavasvári Vasvári Pál, és a nyíregyházi Vörös Csillag termelőszövetkezetek­ből a gabonafelvásárló rak­táraiba megérkeztek az első árpaszállítmányok. Általános tapasztalat, hogy a termés jó, a minőség megfelel a szabványoknak, az elmúlt heti hőség a szemek telített­ségét nem befolyásolta káro­san. A megyében csaknem 100 hektár gabonaféle betakarí­tását kell az elkövetkező he­tekben elvégezni. A búza ara­tását általánosan e hét köze­pétől kezdik meg a mezőgaz­dasági üzemekben. Az ara­tás gépi feltételei kedvezőek. A megyében lévő 885 kom­bájn közül több mint 800 üzemképes, így az egy üzem­képes kombájnra mintegy 133 hektár aratnivaló jut. Területi megoszlásban ez az arány változó, Szatmárban jóval több a kombájn, mint a nyírségi részen. A kombáj­nok átcsoportosításával kap­csolatos ütemtervet-a terme­lőüzemek és az illetékes ta­nácsok már elkészítették. A felkészülés az aratásra minden területen megfelelő volt. Az AGROKER. a ter­ményforgalmi, a MEZŐGÉP szombaton, vasárnap is ügye­leti szolgálatot tart. Előzetes Munkában a kombájnok a vasmegyeri határban (Elek Emil felvétele) tervek szerint — ha rendkí­vüli időjárás nem lesz — a gabonafélék aratását me­gyénkben a mezőgazdaság üzemek 17—20 nap alatt be­fejezhetik. (s. e.) Június 30-án, hétfőn Nyír­egyházán ülést tartott a vá­rosi tanács. Meghallgatták a választási elnökség beszámo­lóját a legutóbb lezajlott kép­viselői, illetve tanácstagi pót­választás lefolyásáról. A szó­beli kiegészítéssel együtt megvitatták az elmúlt évi költségvetési és fejlesztési alap gazdálkodásról szóló je­lentést, beszámoló hangzott el az oktatáspolitikai hatá­rozat, a városi intézkedési terv és a tankötelezettségi törvény végrehajtásának ta­pasztalatairól. Mint azt a szóbeli kiegé­szítés is hangsúlyozta: a ta­nács tavaly a két pénzügyi alapjában összesen 656 millió forintot használt fel. A város egy év alatt ilyen nagy összeget még sohasem költött kommunális, szociális és egészségügyi, valamint kulturális célokra. A költség- vetés és a feljesztési alap növekedésével együtt tovább javult a költségvetési intéz­mények gazdálkodásának színvonala is. A tanácsi gaz­dálkodásban bekövetkezett új szabályozás az elmúlt évben is kedvezően hatott a tanács önkormányzati jellegének to­vább fejlesztése, a szocialista demokratizmus kibontakoz­tatására. A város fejlődése az el­múlt évben megyei mértéket meghaladó volt. Uj városré szék nőttek fel, az egyre gyorsuló fejlődés a felsőfokú központjellegű feladatok be­töltése, a megyeszékhelyi funkció ellátása egyre na­gyobb igényt támaszt. Külö­nösen érezhető ez a kommu­nális feladatok, a gyermek intézményi ellátás fejlesztése területén. Éppen ezért a nö­vekedéssel nem azonos mér­tékben nőtt az elmúlt évben sem a két pénzügyi alap be­vétele. Ezért a tanács testű leti, - gazdálkodó és felügye­leti szervei sokszor kerültek nehéz helyzetbe. A jövőben még takarékosabb gazdálko­dást kell folytatni és az anya­gi lehetőségeket is maximá­lis hatékonysággal szükséges kihasználni. Személyi kérdésekben is döntöttek a tanácsülésen. A Hazafias Népfront .városi el­nökségének javaslatára dr. Ördögh Jánost, a városi ta­nács elnökhelyettesét tisztsé­ge alól felmentették, a tanács új elnökhelyettesévé Czakó Istvánt, a városi pártbizott­ság eddigi osztályvezetőjét választották. ASZÓT elnökségének ülése A kollektív szerződé- j sek 1974. évi végrehajtá­sának és idei módosítá­sának tapasztalatairól, tárgyalt hétfői ülésen a SZOT elnqfc^ge.«* A vállalati vezetők már az év elején megvitatták a dol­gozókkal, hogy a kollektív szerződések szabályai való­ban érvényesültek-e, s ahol szükséges volt, a szabályokat módosították. A szakszerve­zetek tapasztalatai szerint a vállalati beszámolók, az érté­kelések, tartalmasabbak vol­tak, alaposabban vizsgálták, hogy a kollektív szerződések a kívánt mértékben segítet­ték-e a vállalati gazdálko­dást, s megfelelően ösztönöz­ték-e a vállalatokat a mun­kásosztály helyzetének to­vábbi javítására, a nőpoliti­kái intézkedések végrehaj­tására. Az idén a vállalatok több­ségében azoknak a bérét kí­vánják az átlagosnál gyor­sabban növelni, akiknek bé­re még nem éri el az orszá­gos szakmai bértáblázatban megszabott alsó határt. Az öt évre megkötött kol­lektív szerződések az idén le­járnak, s mint a SZOT el­nöksége megállapította, a fel­tételek adottak a következő ötéves szerződések megköté­séhez. Az elnökség a mosta­ni ülésen megtárgyalta a munkaügyi miniszter és a SZOT irányelveit, az 1976— 80-as évekre szóló kollek­tív szerződések megkötésé­ről. Hazaérkezett a Szovjetunióból megyénk delegációja Vasárnap hazaérkezett a Szovjetunióból az a delegá­ció, amely az Ukrán Kom­munista Párt Kárpátontúli területi Bizottságának meg­hívására Szabolcs-Szatmár megyét képviselte a Kárpá­tontúli területnek a Szovjet­unióhoz való csatlakozása 30. évfordulója alkalmából Ung- váron megrendezett ünnepsé­geken. A küldöttséget — amelynek vezetője dr. Tar Imre, a me­gyei pártbizottság első titká­ra, tagja dr. P. Szabó Gyula, a megyei tanács elnökhelyet­tese, Csepelyi Tamás, a fe­hérgyarmati járási pártbizott­ság első titkára és Fazekas Ferencné, a záhonyi átrakó­körzet művezetője volt — a határon Gulácsi Sándor, a megyei pártbizottság titkára és Gyúró Imre, a megyei ta­nács elnökhelyettese fogadta. ' Százezer hektáron aratnak idén megyénkben Ilire költöttek 056 milliót? Tanácsülés Nyíregyházán Az amerikai szenátus hi­vatalos látogatáson"" Moszk­vában tartózkodó delegációja hétfőn látogatást tett a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak két házában. Vitalij Ruben, a Legfel­sőbb Tanács Nemzetiségi Ta­nácsának elnöke hangsú­lyozta, hogy a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa nagy je­lentőséget tulajdonít az ame­rikai szenátorok moszkvai látogatásának. Rámutatott arra, hogy a két ország par­lamenti képviselői közötti személyes kapcsolatok jó alapul szolgálnak a kölcsö­nös megértéshez és együtt­működéshez. Hubert Hum­phrey szenátor kijelentette, hogy az amerikai szenáto­rok és a szovjet parlamenti képviselők közötti küszöbön- álló tárgyalásokon lehetőség nyílik a kérdések széles kö­rének megvitatására. Az amerikai szenátus dele­gációjának tagjai hétfőn ko­szorút helyeztek el az isme­retlen katona sírjánál. rán az űrhajósok ismét vér vettek egymástól a később földi tanulmányozás céljából Az űrállomás fedélzetéi hétfőn rendszerezték a meg előző napok kutatásainál eredményeit. Az űrhajósok egészségi ál lapota jó, a fedélzeten elhe lyezett berendezések kifogás talanul működnek, a Szál jut—4 tudományos űrállomá repülése folytatódik.

Next

/
Thumbnails
Contents