Kelet-Magyarország, 1975. június (32. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

erxxiT Évfolyam, 127. szám Arä:1 FORINT ísws. jünius i, vasárnap Június első vasárnapján a felnövekvő nemzedék nevelőit, a pedagógusokat köszönti az ország népe. El­ismerése ez az egész éves — sok éves — fáradozásuk­nak amellyel nagyobb tudásra, életismeretre, helytállás­ra nevélik gyermekeinket. Olyan energiával dolgoznak a pedagógusok, amely a legdrágább és folyton pótlásra szorul. Egész lényünk, idegrendszerük a tulajdonképpeni energia, amit naponta kell igénybe venni. Ha elfogadjuk, hogy nehezebb diáknak lenni, — mert a fejlődés követelményei egyre nagyobbak — azt is el kell ismerni: egyre nehezebb pedagógusnak lenni. Csak nagy elhivatottság, állandó tanulás, az új keresé­sének képessége adhat alapot a felelősségteljes mun­kához. Mindezt a pedagógusok, az iskolák csak a társa­dalom nagyobb támogatásával érhetik el. Korszerűbb pedagógusképzéssel, pályaalkalmassági irányító tevé­kenységgel, gondos szakemberképzéssel, továbbképzés­sel, a már dolgozó pedagógusok élet- és munkakörülmé­nyeinek töretlen javításával. Megyénkben több mint hatezer pedagógus dolgo­zik. Egyre javuló körülmények, tárgyi és személyi fel­tételek között. De még jócskán akadnak iskolák, ahol egy nevelő kettő helyett is húz, megfeszített munkával érik el a néha kicsinek tűnő, mégis a korábbiakhoz ké­pest figyelemre méltó eredményeket. Párt-, tanácsi, ok­tatási szerveink azon munkálkodnak, hogy tovább ja­vuljon az iskolák tárgyi és személyi ellátottsága, a ne­velők éves bérfejlesztése járuljon hozzá az egészsége­sebb jövedelmi arányok kialakításához. A legtöbb he­lyen napirenden van az átlagosnál jobb, kiemelkedőbb pedagógiai-közéleti tevékenységet végzők megfelelő do­tálása, feljebbsorolása, fizetésük emelése. A párt közoktatáspolitikai határozata mindenütt a nevelői szemlélet és gyakorlat erősítését igényli, s ez megnöveli az iskolavezetők, a párt- és társadalmi szer­vek a kommunista nevelők felelősségét. Megvannak a tennivalói a munkáltatóknak, a tanácsoknak, a szülők­nek, az egész társadalomnak, hogy még eredményeseb­ben végezhessék áldozatos munkájukat megyénk peda­gógusai. Megbecsülésükért, természetesen maguk a nevelők is sokat tehetnek; Még igényesebb, hozzáértőbb munká­val, elkötelezettséggel, társadalmi aktivitással. Ehhez a pedagógusok nagy többségének nemcsak az igénye, akarata van meg, hanem az eddigi munkája alapot ^ is szolgáltat a nagyobb megbecsüléshez. Ennek jelét lát­hatjuk a pedagógusnapi kitüntetések olvasásakor is, melyek között szép számmal ott vannak a szabolcsi ne­velők is. A többség reflektorfény nélkül csendben, sze­szerényen dolgozik, s legnagyobb kitüntetés számukra a munkatársak, a szülők, a gyerekek elismerő, köszönő szava. — PEDAGÓGUSNAP Az Országos Választási Eíinkség közli Szabolcs-Szatmár képviselőjelöltjei A Hazafias Népfront Oitszágos Tanácsa elnökségének javaslatára az Országos Választási Elnökség elfogadta az 1975. június 15-i képviselőválasztás jelöltjeit. Szabolcs-Szat­már megye országgyűlési képviselőjelöltjei a következők: 1. sz. választókerület, Nyír­egyháza: Jeszenszki Gábor munkás, a Szabolcs-Szatmár megyei Építő és Szerelő Vál­lalat lakatosa. 2. sz. választókerület, Nyír­egyháza: Biszku Béla mun­kás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. 3. sz. választókerület, Ti­szavasvári: Hosszú László mezőgazdasági mérnök, aTi- szalöki Állami Gazdaság igazgatója. 4. sz. választókerület, Űj­fehértó: dr. Peíhő Ferenc mezőgazdasági mérnök, a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola főigazgató-helyet­tese. 5. sz. választókerület, Gá­vavencsellő: Rubóczki Ist­vánné munkás, az Ibrányi Takarékszövetkezet elnöke. Virányi Istvánné munkás, a Gávavencsellői Cipész Ktsz cipőfelsőrész-készítője. 6. sz. választókerület, Nagyhalász: Szabó Béla me­zőgazdasági üzemmérnök, a demecseri Kossuth Tsz elnö­ke. 7. sz. választókerület, Bak- talórántháza: Szviridov Iván­ná mezőgazdasági munkás, a Baktalórántházi ÁFÉSZ igazgatóságának elnöke. 8. sz. választókerület, Nagykálló: Balogh Katalin tanár, a Nagykállói, 2. sz. Ál­talános Iskola tanára. 9. sz. választókerület, Nyír- béltek: Palóczi Lajosné me­zőgazdasági üzemmérnök, a nyírbogáti Rákóczi Tsz fő­állattenyésztője. 10. sz. választókerület, Nyírbátor: Kovács Lajos technikus, a Csepel Motorke­rékpárgyár nyírbátori üzem­egységének vezetője. Sőrés István munkás, a Növényolajipari Vállalat nyírbátori üzemének mű­szakvezetője. 11. sz. választókerület, Má­tészalka: Mező Istvánné munkás, a Mátészalkai Bú­torgyár betanított munkása. Pávai Mária munkás, a Mátészalkai Sütőipari Válla­lat szakmunkása. 12. sz. választókerület, Nagyecsed: Szabó Gusztáv mezőgazdasági munkás, a nagyecsedi Rákóczi Tsz üzemágvezetőj e. 13. sz. választókerület, Csenger: dr. Tar Imre föld­munkás, az MSZMP Sza­bolcs-Szatmár megyei Bi­zottságának első titkára. 1 (Folytatás a 2. oldalon) Kitüntetések a pedagógusnap alkalmából Lapunk tegnapi számában közöltük a Kiváló tanár, Ki­váló tanító címmel kitünte­tett szabolcsi pedagógusok névsorát, akik pénteken a Parlamentben, vették át a ki­tüntetéseket. Szombaton délelőtt a me­gyei tanács nagytermében dr. Pénzes János, a megyei tanács elnöke adta át a to­vábbi kitüntetéseket. Az ün­nepségen jelen volt dr. Cser- venyák László, a megyei pártbizottság osztályveze­tője, Oláh Gábor, a Pedagó­gusok Szakszervezete megyei titkára. Az Oktatásügy kiváló dol­gozója kitüntetést kapták: Szabó Bálintné tiszalöki kö­zépiskolai tanár, Juhász Má­ria nyíregyházi középiskolai tanár. Ferenc Béla, nyíregy­házi középiskolai tanár, Pa­tai Ferenc mátészalkai kö­zépiskolai nevelő, Miiéi La­jos, az oktatási igazgatóság tanára, Nagy Éva, a nyíregy­házi gyors- és gépíró iskola pedagógusa, Ekler uyöra»: né nyíregyházi középiskolái tanár, Gerényi Ferenc és Dávida Rudolf, a 110-es Szakmunkásképző Intézet ta­nárai, Szilágyi PáJné nyír­egyházi tanító, Mészáros Szi­lárd nyírmeggyes! nevelő, dr. Lajter Ferencné mezőladá- nyi tanító, Konczili Sanaor mátészalkai általános iskolai nevelő, Danes Albert, nyír- mihálydi nevelő, Skolák Be­lőné nyíregyházi tanító, Kit- binyi Pál nábrádi nevelő, Lakatos Gyula és Hete Béláné újfehértói nevelők, Zsadányi Istvánné balkányi tanító, Nemes Sándor nyír­egyházi általános iskolai ne­velő, Földvári József jármi nevelő, Deák Mihályné nyír- tassi tanítónő, Éles Petemé mátészalkai általános iskolai tanár, Matolcsi Miklós nyír- gyulaji nevelő, Baracsi Mik- lósné nyíregyházi tanító, Jó­nás Józsefné nyírteleki ne­velő, Kálmán Sámuelné ti- szaszalkad tanár, dr. Tóth fik*artatáo Aik «Mata* Több cukorrépa, dohány Jók a terméskilátások Megjöttek és érkeznek megyénkbe a kombájnok Bőséges eső esett megye- szerte. Jól fejlődnek a ka­lászosok, kapásnövények. Mint korábban már hírül adtuk, a tavaszi vetésből május végére csak a zöld­ségfélék, a dohány palántá­zása és a mélyebben fekvő részeken a korai érő kuko­rica, napraforgó vetése ma­radt hátra. Főleg a szat- már-beregi részeken kellett gigászi méretű munkát vé­gezni, hogy minden mag a földbe kerüljön. Nagy könnyebbséget jelentett, hogy a tsz-eket a megye minden részéből segítették. A nyírbátori tsz-szövetség- hez tartozó 14 termelőszö­vetkezet például több mint 40 gépet küldött Szatmár- Beregbe a tavaszi munkák segítésére. A vetés befejeződött, a kiemelt kultúráknál terme­lőszövetkezeteink a terve­zettnél is többet ültettek, ve­tettek. Nagyobb a burgonya-, a napraforgó-, a zöldségter­mő terület. Cukorrépából az előirányzott 8250 hektár he­lyett ma már 8511 hektáron végzik a sarabolást, az egye- lést. Felgyorsult a dohány palántázása. A mezőgazda- sági üzemek nagy többsége megértéssel fogadta a me­gyének azt a kérését, hogy lehetőségeikhez mérten nö­veljék a dohány területét. Előreláthatólag a tsz-ek az általuk előirányzott 7200 hektár terület helyett közel 8000 hektárra ültetnek ld dohánypalántát. A tavaszi munkák befejez­tével megyeszerte megkez­dődtek az előkészületek a ga­bonafélék betakarítására. A határszemlék alapján a terméskilátások jók. Rozs­ból, tavaszi árpából és zab­ból az 1974 évi átlagtermés várható s ez azt jelenti, hogy ezekből a gabonafélék­ből az elmúlt évhez viszo­nyítva mintegy 1900 vagon­nal több takarítható be. A búza jó közepes termést ígér: hektáronkénti 32 má­zsás átlagot. Elsőrendű köve­telmény, hogy mezőgazdasá­gi üzemeink az aratást úgy szervezzék, hogy a betakarí­tási veszteség a minimális legyen. Ezzel ellensúlyozni tudjuk a kisebb vetésterü­let hátrányát Az aratással kapcsolatos és jó hír, hogy a betakarí­táshoz szükséges kombáj­nok nagy része már meg­érkezett a megyébe és össze- szerelten vár a munkába ál­lításra. A MEZŐGÉP nyírte­leki gyáregységének szere­lői eddig 31 új SZK—5-ös és 7 SZK—6-os kombájnt szereltek össze a termelőszö­vetkezetekben, további 28 SZK—5-ös kombájnt aa AGROKER telephelyén. Az aratásig várhatóan még 20 új kombájn érkezik a me­gyébe (se» Hétfőn nyílik: Ünnepi könyvhét Az idén több mint 120 új könyv, kétmillió példányban kerül az ünnepi könyvhéten a boltok polcaira, a könyv­utcákba, a sátrak és pavilo­nok asztalaira országszerte. Szabolcs-Szatmárba is meg­érkeztek az új művek, írók, kiadók, nyomdászok jó együttműködését bizonyítva, és nem mindennapi, mégis ünnepi munka elé állítva a könyvet eladókat. Szombaton és vasárnap már megkezdődött az árusí­tás, de az ünnepi megnyitók­ra hétfőn kerül sor. A megyei eseményeket a Záhonyban, délután fél hétkor kezdődő ünnepség nyitja meg, ahol megjelennek Bede Anna, Fábián Zoltán, Kalász Már­ton, Lator László és Fodor András József Attila-díjas írók, illetve költők. Az ün­nepséget Bodor Tibor és Ba­logh Emese előadóművészek műsora teszi szépé, akik Le­vél a könyvről címmel mutat­nak be összeállítást. Nyíregyházán ugyancsak hétfőn, június 2-án lesz a megnyitó, mégpedig délelőtt. Ezen is részt vesznek íróven­dégeink, és a Kossuth téren sorra kerülő műsor kereté­ben zenekari, verses műsor is tarkítja a megnyitót. Az idei könyvhéten különben igen gazdag program kínálja ma­gát, mégpedig a következő sorrendben. Június elsején, vasárnap Máriapócs—Pócspetriben Ka­lász Márton, Felsősimán Bory Zsólt találkozik olvasó­ival. Hétfőn az írók a meg­nyitókon dedikálják könyvei, két, de ezen kívül is sorra ke­rülnek író-olvasó találkozók. Délután fél négykor a Volán­nál Bede Anna és Kalász Márton, négykor a sóstóhegyi művelődési házban Fodor András és Kalász Márton tesz látogatást. Harmadikén, ked­den Mátészalkára Bede Anna utazik, mégpedig az Esze Ta­más kollégiumban találkozik a diákokkal* három MA Gávavencsellőn négykor Soós Zoltán és Bory Zsolt vesz részt irodalmi eszmecserén. A Kemecsei Állami Gazda­ságban 16 órakor a Fodor- Lator kettős vall irodalmi munkásságáról, majd ihnen fél hétkor a községi ifjúsági házába mennek szintén talál­kozóra. Nyírbogdányban Be­de Anna és Soós Zoltán tart író-olvasó találkozót. Június negyedikén szintén sűrű program várja az Író­kat. Fehérgyarmaton a mun­kásőrség hívta meg délután négyre Soós Zoltánt, Nyírtas­son a könyvtárban Rákos Sándor és Szentpál Mónika előadóművész vesz részt ün­nepi rendezvényen. Nyíregy­házán a Gádor Béla klubban Csák Gyula találkozik fiata­lokkal, aki este hétkor a má­tészalkai AFÉSZ-klubba lá­togat. A Kisvárdai Zeneisko­lába a művészházaspár, Rá­kos Sándor és Szentpál Mó­nika vall az irodalomról, Má­tészalkán a Petőfi téri könyv­tárban este nyolckor Soós Zoltán számol be munkássá­gáról. ötödikén a program már réggel elkezdődik, mégpedig Nyíregyházán a VAGÉP- nél, ahol Csák Gyula mun­kásolvasókkal találkozik. Ugyan ő du. 5-kor Nyírvasvá­riban, este hétkor pedig Te­rem községben lép a közön­ség elé. Rákos Sándor és Szentpál Mónika a nyíregy­házi Honvéd utcai klubban fiatalok kérdéseire adnak vá­laszt. Befejezésként hatodikén a háromszoros József Attfla- díjas Rákos Sándor visszalá­togat szülőfalujába, Kálmán- házára. Este hétkor pedig Ti- szanagyfaluban, a községi ta­nács nagytermében vesznek részt az olvasókkal rendezett találkozón. Jó tudni, hogy a megnyi­tók, valamint az író-olvasó találkozók időszakában ven­dégeink mind dedikálják nt&f veiket, a könyvbacátok ó*

Next

/
Thumbnails
Contents