Kelet-Magyarország, 1975. május (32. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

ARA: 80 FILLÉR 1975. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK MÁJL/SI KÖSZÖNTŐ Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a SZOT főtitkárának beszéde a rádióban és a televízióban Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára szerdán ün­nepi köszöntőt mondott a rá­dióban és a televízióban a 31. szabad május 1. alkalmából. Az alábbiakban közöljük el­hangzott beszédét. Tisztelt hallgatóim! Kedves elvtársnők! Kedves elvtársak! A munka és a munkások nagy ün­nepének előestéjén a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsá­ga és a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa nevében tisztelettel köszöntőm a magyar munkásokat, parasztokat, értelmiségieket, egész dolgozó népün­ket. Az alkotó munkát és a dolgozó em­bert köszöntjük május elseje alkal­mából. Tisztelettel adózunk az embert emberré tevő munkának: jelenlegi és eljövendő sikereink zálogának. Meghajtjuk az elismerés zászlaját a dolgozó ember előtt, aki naponta a mélybe száll a föld kin­cséért, a kohókból izzó acélt csapol, épít házat és gyárat, el-, veti a magot, tanít, gyógyít, alkot. Május elseje a teremtő munkát, a proletár nemzetközisé­get és az új életet hordozó tavaszt jelképezi. Ez a nap világ­szerte összeforrott a dolgozók legbensőbb érzéseivel, vágyai­val és törekvéseivel. Ezért május elseje mindig új lendületet, kedvet, ösztönzést ad a küzdelemhez és a munkához. A magyar dolgozók nevében köszöntjük munkástestvére­inket, akik a szocialista országokban élnek és szorgalmas, tervszerű munkával építik az új társadalmat, a dolgozó em­berek világát Köszöntjük a tőkésországokban élő és harcoló osztály­testvéreinket. Köszöntjük a nemzeti függetlenségükért harcoló testvé­reinket, akik népük önrendelkezési jogának kivívását és az emberhez méltó élet feltételeinek megteremtését tűzték ma­guk elé. Ma ünnepelnek azok is, akik reménykednek' és azok is, akik már útra leltek, akik már rátérhettek az új társadalom építésének útjára. Ezek közé tartozunk mi, magyarok is. Büszkék vagyunk rá, hogy hazánkban — a világnak ezen a kicsi részén — a munkásosztály májusi eszméi va­lóra válnak. Népünk joggal büszke arra, hogy szabadon alakíthatja szebb, gazdagabb, emberibb jövőjét. Biztonságot és erőt köl­csönöz számunkra, hogy a szocializmust építő népek nagy csa­ládjába tartozunk. Tudunk örülni nagy alkotásainknak és mindennapos eredményeinknek, mert mindezek saját mun­kánkból fakadnak. Szépen fejlődő fát ültettünk, és jóleső érzéssel ízleltük meg első gyümölcseit. Termőre fordult már a mi új rendünk, most már egyre többet és jobbat ad egész népünk üdvére és javára. Ezért jövőnkbe vetett szilárd hittel járjuk a magunk választotta utat Országszerte megújuló, gazdagodó, egyre tartalmasabbá váló életünk számtalan tanújelével találkozhatunk. A korsze­rű gyárak, az iparosodó mezőgazdaság, az újjászülető váro­sok és falvak munkánk eredményeit hirdetik. Megváltozott életünkről vallanak azok az emberek is, akik alkotó akara­tukat, hazaszeretetüket, szocialista meggyőződésüket nap mint nap tet­tekben juttatják kifejezésre. Már eddig is sokat megvalósítot­tunk céljainkból, de még nem min­dent. Még sokkal többet akarunk el­érni, hogy minden becsületes dolgozó embernek még szebb, még gondtala­nabb legyen az élete. Nem pihenünk meg, szüntelenül hajt bennünket a holnapért vállalt felelősség, a magunk és gyermekeink jövőjéért való tenniakarásunk. Céljainkat, terveinket csak két ke«í zünk szorgalmas munkájával vált­hatjuk valóra. Ma már milliók érzik és értik — saját tapasztalataikból —, hogy csak a jól, a tisztességesen vég­zett munka lehet fejlődésünk forrásai A több lakást, a jobb és szebb árut, a kulturáltabb életkörülményeket ne­künk kell megteremtenünk. Ezért tiszteljük a munkát, ezért becsüljük a szebb életünkért munkálkodó, dolgo­zó embert. Támogatnunk kell'minden olyan törekvést, amely céljaink elérését közelebb hozza. Szabad utat biztosítunk valamennyi hasznos kezdeményezésnek. Erősítjük az alkotó munka lendü­letét, a közösségi magatartást, a szocializmus ügye iránti el­kötelezettségtől áthatott cselekvést. Nem látványos megnyil­vánulásokra, látszateredményekre, hanem szívós és fegyel­mezett munkával elérhető, tartós eredményekre van szüksé­günk. Ebben a jövőt formálásban mindannyiimknak megvan a maga posztja, ahol helyt kell állnunk és nem is akárhogyan, hanem a dolgozó embert mindig jellemző becsülettel és elkö­telezettséggel. Kedves elvtársak! Népünk jól tudja, hogy a fejlett szocialista társadalom felépítésének két döntő jelentőségű belső forrása van, mégpe­dig a jó politika és a társadalmi méretű összefogás. Most mindkettővel rendelkezik népünk. Pártunk, népünk alkotó erejére és tehetségére alapozza terveit. Az ország egész lakossága bizalommal és cselekvő egyetértéssel fogadta a XI. kongresszuson elfogadott határo­zatot és programot. Ez pedig egyet jelent az előttünk álló nagy feladatok teljesítésének legszilárdabb biztosítékával. Pártunk ismeri az igényeket és a reális lehetőségeket. Mindent elkövet, hogy ezek összhangba kerüljenek. Őrködik azon, hogy szoros kapcsolatban legyen a történelmet formáló munkásosztállyal és szövetségeseivel: a szövetkezeti útra lé­pett parasztsággal, a szocialista értelmiséggel, egész dolgozó népünkkel. Az MSZMP XI. kongresszusa reális fejlődést határozott meg. Világosan látjuk céljainkat, kezünkben tartjuk sorsun­kat, munkánkkal alakítjuk jövőnket. Népünk összefogása, egyetértése a mindennapi munkában jut kifejezésre. Csak raj­tunk áll, hogy ezt a riagy erőt — a kongresszusi határozatok gyakorlati végrehajtása során — következetesen megőrizzük. E gondolatok jegyében mégegyszer őszinte tisztelettel és megbecsüléssel köszöntőm hazánk dolgozó népét. Kívánom, hogy családjukkal és munkatársaikkal együtt boldogan ünne­peljenek május elsején, a munka ünnepén, a világ dolgozóinak harcos seregszemléjén. Az ünnep után pedig következzenek ismét a dolgos hétköznapok, amelyekhez egész népünknek erőt, egészséget és újabb sikereket kívánok. , Éljen május elseje, a munkásosztály nemzetközi seresszemléje! KXX1I ÉVFOLYAM, 191. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents