Kelet-Magyarország, 1975. április (32. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

\z f sxxn. Évfolyam, n. szám ÁRA: 80 FILLÉR gr."■..TT .....1 . .....-t 1975. ÁPRILIS 8, SZERDA Lun Nol elmenekült 7 Lon Nol, a Phnom Penh-I | rendszer vezetője kedd reg- • gél eltávozott a kambodzsai 1 fővárosból. Hírek szerint In­donéziában megszakítja út­ját, majd onnan „gyógykeze. lésre” az Egyesült Államok­ba repül. Lón Nollal együtt távozott Long Borét miniszterelnök és környezetének 27 tagja. (TASZSZ, AFP) Lon Nol, a kambodzsai rezsim államfője elhagyta a süllyedő hajót: a hazafiak által körülzárt fővárost. Mellette felesége sír— Fejvesztetten menekülnek Ibiéi csapatai A saigoni főparancsnokság kedd reggeli jelentéséből ki­tűnik, hogy a népi felszaba­dító fegyveres erők a helyi lakosság aktív támogatásával folytatják előrenyomulásu­kat déli irányban. Kedden a reggeli órákban a népi erők tüzérsége nagy erejű táma­dást intézett a Saigontól mindössze 75 kilométerrel északra lévő Chon Thanh já­rási székhely katonai cél­pontjai ellen. A városban tartózkodó saigoni kormány- csanatok helyzete súlyossá vált. Saigonban kedden elismer­ték, hogy hétfőn este elesett Dél-Vietnam harmadik leg­nagyobb városa, Qui Nhon és a tartomány kormányzója egv amerikai hajón elmene­kült. A siaigoni kormánycsapa tok partmenti védelmi rend­szere szinte egyik napról a másikra bomlik fel. A kor­mánycsapatok „taktikai visz- szavonulása” fejvesztett me­neküléssé vált és a katonák borzalmas szenvedéseket okoznak a polgári lakosság­nak. Saigonba érkezett je­lentések szerint a Qui Nhon- tól 160—200 kilométerrel dél­re fekvő Nha Trang és Cam Ranh városában a saigoni hadsereg egységei rabolnak és válogatás nélkül tüzelnek a polgári lakosokra. Saigoni katonai körökben úgy vélik, hogy e két város eleste kü­szöbön áll. Kedd reggel a főváros Than Son Nhut repülőterére érkezett egy Galax típusú amerikai szállító-repülőgép, fedélzetén aknavetőkkel és lőszerekkel. Az Egyesült Ál­lamok a Thieu-rendszernek megígérte, hogy igyekszik pótolni a pánikszerűen me- I nekülő kormánycsapatok ál- i tál az utóbbi napokban hát­rahagyott több százmilliós értékű fegyvereket. Az UPI tudósítása szerint washingtoni katonai körök­ben rendkívül borúlátóan ítélik meg a dél-vietnami ka­tonai helyzetet. Úgy vélik, hogy hamarosan várható Nha Trang kikötőváros el­este, sőt kétségüket fejezték ki afelől, hogy a saigoni hadsereg a főváros körül ha­tékony védelmi állásokat tudna kiépíteni. Kurt Waldheim ENSZ-fő- titkár hétfőn este nyilatko­zatban szólította fel a dél­vietnami konfliktus által érintett feleket, hogy eny­hítsék a polgári lakosság szenvedését és siessenek a nők és a gyermekek megse­gítésére. Kádár János interjút adott a szovjet televíziónak és rádiónak Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkára interjút adott A. Kaverznyevnek, a Szovjet televízió és rádió tudósítójának. Az interjút a szovjet televízió és rádió április 2-án sugá­rozza; a felvételt a magyar televízió április 2-án 18,30 órakor közvetíti, a magyar rádió pedig a Kossuth adón 21,25 óra­kor sugározza. MSZBT­küidötfiség Moszkvában Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés, valamint a Magyar—Szovjet Baráti Tár. saság elnökének vezetésével kedden Moszkvába utazott a baráti társaság küldöttsége, amely részt vesz a hazánk felszabadulásának 30. évfor­dulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozaton. A dele­gációval utazott Marjai. Jó­zsef külügyi államtitkár és Duschek Lajosné, az MSZMP KB tagja, a SZOT titkára. A küldöttség búcsúztatásá. ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Faluvégi Lajos pénzügyminiszter, Nagy Má­ria, az MSZBT főtitkára, dr. Csendes Lajos, az MSZMP KB agitációs-, és propaganda- osztályának helyettes vezető­je, Roska István külügymi­niszter-helyettes és dr. Mar- czali László kulturális mi­niszterhelyettes. Ott volt V* J. Pavlov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete. Román küldöttség Budapesten Paul Nicolescu-Mizilnek, a Román Kommunista Párt Központi. Bizottsága Politi­kai Végrehajtó Bizottsága tagjának — az első minisz­ter helyettesének, oktatás- és nevelésügyi miniszternek ve­zetésével hétfőn a késő dél­utáni órákban román párt­ós kormányküldöttség érke­zett Budapestre. A delegá­ció részt vesz a felszabadulás 30. évfordulóját köszöntő ünnepségeken. . A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, dr. Garamvölgyi Károly oktatásügyi minisz­terhelyettes és Varga István, az MSZMP KB külügyi osz­tályának helyettes vezetője fogadta. Ott volt loan Cotot. a Román Szocialista Köztár­saság budapesti nagykövete f elavatták a yásárosnaményi új járási művelődési házat Bereg központja, Vásáros. namény több mint 20 millió forint értékű kulturális léte­sítménnyel gazdagodott. A hazánk felszabadulási jubi- leuma tiszteletére elkészült háromszintes, korszerű járá­si művelődési házat április 1-én délután 3 órakor adták át rendeltetésének. Az avató­ünnepség elnökségében he­lyet foglalt dr. Pénzes János, a megyei tanács elnöke, Ek. ler György, a megyei pártbi­zottság titkára, Spisák And­rás, a vásárosnaménvi járási pártbizottság első titkára, a nagyközségi, járási, megyei társadalmi és tömegszerveze- tek • vezetői, valamint a léte­sítmény tervezője és építői, nek képviselői. Dr. Kiss György, a megyei tanács járási hivatalának el­nöke nyitotta meg az ünnep. séget a négvszáz személyes színházteremben, melyet zsú­folásig megtöltöttek az ér. deklődők, a nagyközség la­kói. Ezután dr. Pénzes János, a megyei tanáes elnöke tar. tett avató beszédet. Elöljáró, ban méltatta hazánk felsza­badulása 30. évfordulójának jelentőségét, a megye és já. rás életében bekövetkezett változásokat. Utalt a gazda, sági, társadalmi fejlődéssel párhuzamosan tapasztalható kulturális változásokra, a korszerűsödő intézményhá­lózatra. Elmondta, hogy je. lerileg a megyében 215 mű. velődési ház és otthon, vala­mint 450 könyvtár szolgálja a közművelődés ügyét. Különö­sen jelentős szerep vár a művelődési házakra, ame­lyek a közösségi jellegű mű­velődés otthonaivá válnak. A megyei tanács elnöke részletesen szólt arról, hogy Vásárosnamény kisugárzó szerepet tölt be a beregi táj művelődésének életében. Szép múzeuma, öntevékeny művészeti csoportjai, szakkö­rei, klubjai, zenei és színházi programjai, a beregi ünnepi hetek gazdag rendezvényso­rozata mind példázzák a tar­talmas és színvonalas köz- művelődési tevékenységet. Méltó helyre került az új járási művelődési ház, ame­lyet Kulcsár Attila tervezett és a megyei építő és szerelő vállalat épített két és fél év alatt. Az intézmény a szín. ház- és hangversenytermen kívül öt klubszobával, öt szakköri helyiséggel, egy ki­állító teremmel — egyben port, S szakkör, hat kűefiasK nú tanfolyam működik, t évenként 32 színházi, zenei rendezvényt, 52 ismeretter­jesztő előadást tartanak. A művelődési házban Sánta Miklós igazgatón kívül négy hivatásos népművelő irányít­ja és szervezi a közművelő, dési munkát. Az avatóünnepségen drt Pénzes János az új létesít­ményt átadta a nagyközség, neks, Varga István tanácsel­nök mondott köszönetét m jelentős beruázásért és vett« át a lakosság nevében. Ez. után művészeti műsorral Avatóünnepség a négyszáz ben. (Elek Emil felvétele) táncteremmel, és Jól kihasz­nálható előcsarnokokkal ren- delkezik. Már elfoglalták helyüket az új művelődési házban a szakkörök, klubok. Vásáros- naményban hét klub, hat ’öntevékeny művészeti cso­személyes nagyterem­folytatódott • wiűveíödédl ház avatása, a járási műve­lődési ház, a gimnázium énekka a és az ÁFÉSZ tánc* csoportja adott műsort. A részvevők megtekintették a járás 30 éves fejlődését be­mutató jubileumi kiállítást, 128 ezer szervezett dolgozó Szabolcsban Megkezdődtek a szakszervezeti választások Sajtótájékoztató az SZMT-nél Fontos, s már a XI. párt­kongresszus határozatait se­gítő politikai eseménysoro­zat kezdődött április elsején Szabolcs-Szatmárban. Meg­kezdődtek a szakszervezeti választások. Erről tartottak sajótájékozt:--tot tegnap a Szakszervezetek Szabolcs-' Szatmár Megyei Tanácsán, amelyen a sajtó, a rádió munkatársait, az üzemi lapok szerkesztőit Kanda Pál, az SZMT vezető titkára infor­málta a szakszervezeti moz­galomban elért eredmények­Ülést tartott a megyei képviselőcsoport Kedden Nyíregyházán, a technika házában ülésezett az országgyűlési képviselők Szabolcs-Szatmár megyei csoportja. Az ülésen Tassy Jenő, a SZOT Társadalom- biztosítási Főigazgatóságának megyei vezetője a társada­lombiztosítás helyzetéről, a nyugellátások 1975. július 1-i emeléséről, a készülő egysé­ges társadalombiztosítási tör­vénytervezetről ; Scholtz Bé­la, a MTESZ megyei szer­vezetének titkára a szervezet tevékenységéről tájékoztatta a képviselőket. Megyénkben többek között 19 tudományos egyesület ke­retein belül mintegy 3500 mérnök, technikus, agrár­mérnök, közgazdász tevé­kenykedik, a műszaki, gaz­dasági értelmiség továbbkép­zésének előmozdítása, a me­gyei vezetés valamint a vál­lalatok részére tanulmányok elkészítése, a műszaki propa. ganda szélesítése érdekében. A szervezet számos akciót folytat. A továbbképzést szol­gálják az ankétok, előadások, tapasztalatcserék. Evenként több száz magas színvonalú előadás hangzik el a techni­ka házában vagy más helyi­ségben. Ezek olyan ismere­tekhez juttatják a mérnökö­ket, műszaki értelmiségieket, amelyek a mai gyakorlatban már nélkülözhetetlenek, de amelyekről egyetemi vagy főiskolai tanulmányaik során még nem hallhattak. Jo pél­da erre az alagútzsalus épí­tési technológia, amellyel először az Építőipari Tudo­mányos Egyesület előadásain ismerkedtek meg a megye szakemberei, és ezt a techno, lógiát már eredményesen al. kalmazzák. Ugyancsak a továbbképzést szolgálják az egyesületek tanfolyamai. Ezek olyan szakképesítést adnak, ame. lyet a megye más területén nem lehet megszerezni- Ugyanakkor a technika gyors fejlődése miatt sürgős szük­ség van ezekre. A szervezet szakemberei jelentős felada­tot vállalnak, javaslatokat dolgoznak ki iparfejlesztési, területfejlesztési kérdésekben a megyei vezetés részére. A szakmai előadásokon túlmenően szélesíti a szer­vezet nemzetközi kapcsolata, it. A szervezetnek 1971 óta közvetlen nemzetközi együtt, működési megállapodása van a kelet-szlovákiai, valamint a lengyelországi Rzeszów vaj. dasági tudományos egyesü­letekkel. A megállapodás évente több tucat szakember kiutazását teszi lehetővé. A tudományos egyesületek a jövőben sokoldalúan segí­tik elő a megyében a beru­házások hatékonyságának növelését, a takarékos ener. gia- és nyersanyag-felhasz­nálásra irányuló törekvéseket, a gazdasági irányító és szer­vező munka színvonalának emelését a szállítási munkák korszerűsítését, javítását, a munka hatékonyságának emelkedését, a mezőgazdaság korszerűsítését. A képviselők a tájékozta­tók meghallgatása, kérdé­seikre kapott válaszadások után megbeszélték az or­szággyűlés soron következő ülésszakának előkészületeit. rfll és a választásokkal kap* csolatos feladatokról. Elmondta, hogy az 1971-e# választás óta eltelt időben jelentős eredményeket ért el a szakszervezeti mozga­lom Szabolcsban a politi­kai, gazdasági, társadalmi,, ideológiai és kulturális élet­ben. Ebből a munkából, si­kerekből kivette részét az egész szakszervezeti tagság és a társadalmi aktivisták több ezres tábora. Négy esz­tendő dinamikus fejlődése azt eredményezte, hogy to­vább növekedett megyénk­ben a munkásság létszáma, s ma már meghaladja a 70 ezret, s az eljáró munkások­kal együtt meghaladja a 100 ezret. Ezzel párhuzamosan nö­vekedett a szakszervezeti dolgozók taglétszáma is. 1971-ben a szervezett dolgo­zók száma 109 ezer volt, s ma a taglétszám meghalad­ja a 128 ezret. Szabolcs-Szat­már területéről 8 szakmai megyebizottság és 319 vál­lalati, hivatali, intézményi,, üzemi szakszervezeti bizott­ság tevékenykedik. Az alapszervezetek közül 18 alapszervezet gyáregységi, míg 6 alapszervezeti tröszt­höz tartozóan tevékenyke­dik. Az összes szakszervezeti tisztségviselők száma 1971- ben 12 942 volt, s az ez évi választások során várható­an már több mint 17 ezec tisztségviselő megválasztá­sára kerül sor. Ezek sze­rint megközelítően 5800 szakszervezeti bizalmit, 152 műhelybizottságot, 35 osz­tálybizottságot, 44 munka he* (Folytatás s a. oMalowjj felszabadulásunk tiszteletén

Next

/
Thumbnails
Contents