Kelet-Magyarország, 1974. december (34. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-01 / 281. szám

MS 2 MP SZáBOLCSSZiTMAR MLGtLI BIZ Ül ISAGA ií A MtűfLl TANÁCS ***' ftVFOLTAM ÍSL SZÁM ARA: I FORINT 1974- DECEMBER U VÁSÁRNÁL Képek a földekről SIKERES UTAZÁS KopcsolaterSsítő és az együtt, működést szélesítő látogatás. Röviden így jellemezhetjük mi. niszterelnökünk, Focit Jenő és kísérete most véget ért dél­ázsiai útját. Olvasván és ele­mezvén az Indiai Köztársaság­ban és a Burmái UNIÓ Szoci­alista Köztársaságban folytatott tárgyalásodról kiadott közös köziemenyeket, két igen fontos momentum ragadja meg fi­gyelmünket Az egyik, a bensőséges jel­zők rendszere; baráti Kapcso­latokat tükröző meieg, szívélyes fogadtatás; kölcsönös öizaiom és megertes a megoeszeiése- ken; kitűnő viszony nazánk es India között; a barátság es a kölcsönös megértés jellemzi Búr ma és Magyarország viszonyát Ugyanakkor a két ország, a bonunensnyi India, a föld ;ná- sodik legnépesebb állama és az európai méretekben is éppen csők közepes nagyságúnak szá. mító Magyarorszag immár két és fél évtizedes gyümölcsöző baráti kapcsolata jól illeszkedik c nemzetközi politikai életet át ható, a békét és a népek bizton, ságát szolgáló, enyhülési folya­matba. India el nem kötelezett államként antiimperialista po­litikát folytat; Burma több mint egy évtizede a nem kapitalista fejlődés útját választotta, és az ország új alkotmánya a szocia­lista építést jelöli meg fő cél­ként Ebben a megvilágításban szemieivén hazánk es az emlí­tett két dél-ázsiai ország eddigi és várhatóan fejlődő, szuiesedö államközi, gazdasági, tudomá­nyos, kulturális Kapcsolatait, megállapítható, hogy ki-ki a maga politikai, gazdasági sú­lyával, eszközeivel, a világpoli­tikában kivívott tekintélyével a közös célt, a nemzetközi béke erősítését szolgálja. India és Burma kormánya, népei elköte­lezték magukat az ázsiai kollek­tív biztonsági rendszer megte­remtése mellett; a Magyar Nép köztársaság kezdettől fogva cselekvő részese az európai bé. ke és biztonsági rendszer meg­valósításának, helyesli az ázsiai biztonság eszméjét, sürgeti a világbon meglévő veszélyes gó­cok, konfliktusok meilőbbi meg­szüntetését Mint a közös közleményből is kiderült: a nemzetközi politikai fejlődés irányáról azonos véle­mény alakult ki a magyar mi. niszterelnök és vendéglátói kö. zött Az . utazás, a Dél- Ázsióban eltöltött rövid tíz nap tehát sikeresnek Ítélhető. Más, nem kevésbé fontos te­rületen, a gazdasági-műszaki együttműködésben és távlatai­ban is eredményes a magyar kormányfő indiai és burmai út­ja. A fejlődő országok között az Indiai Köztársaság egyik leg­fontosabb gazdaság1 partne. rünk. Indira Gandhi es Fock Je. nő ez alkalommal a kölcsönö­sen előnyös együttműködés újabb biztató lehetőségeit je­lölte ki. Mi több. kézze'fogható megegyezés is létre'ött Magyar, ország és India között berende rések, anyagok, szo'gó'tatásck é: árucikkek harmadik országokba történő szállításáról. Fock (enő és U Sein Win készségüket fe­jezték ki hogy öszfenzik a két orsrnn leénvise’ői közötti gyoko ribb érintkezést a taoasrta'at- cse'e a kéto'dnlú - elsőso'oan gazdasági - kapcsolatok elő­mozdítására. Miniszferel-ökünk a koocsofetok további elmélyí­tésére mindkét tárgyaló partne­rét moqyarorszógi láfegotósro Mvta meg­Fock Jenő visszaérkezett indiai és burmai látogatásáról Focis Jenő, a Miniszterta­nács elnöke, aki Indira Gandhi miniszterelnök meg­hívására hivatalos látogatást tett az Indiai Köztársaság­ban, majd azt követően U Ne Win-nek, az államtanács el­nökének és U Sein Win mi­niszterelnöknek a meghívása, ra Burmába látogatott, szóm- baton viszaérkezett Budapest­re. Fock Jenővel együtt haza­érkezett felesége, valamint a miniszterelnök kíséretének tagjai: dr. Horgos Gyula ko­hó. és gépipari miniszter, dr. Hetényi István, az Országos Tervhivatal államtitkára, Ráez Pál külügyminiszter­helyettes, dr. Szálai Béla kül. kereskedelmi miniszterhelyet­tes, Lakatos Ernő, a Minisz­tertanács Tájékoztatási Hiva­talának elnökhelyettese, dr. Kós Péter a Külügyminiszté­rium főosztályvezetője, Nagy Lajos, a Külügyminisztérium protokollosztályának vezető­je, Kovács Sándor, a Minisz­tertanács elnöki, titkárságá­nak vezetője. A fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Huszár István és dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet­tesei, Bondor József építés­ügyi és városfejlesztési mi­niszter, Púja Frigyes külügy­miniszter, Rödönyi károly közlekedés- és postaügyi mi­niszter, Dégen Imre államtit­kár, Országos Vízügyi Hiva­tal elnöke, dr. Várkonyi Pé­ter államtitkár, a Miniszter- tanács Tájékoztatási Hivata­lának elnöke, dr. Gál Tivadar, a Minisztertanács titkárságá­nak vezetője. Jelen volt az érkezésnél C. B. Muthamma, az Indiai Köztársaság nagy­követe, valamint B. D. Sevikin a Szovjetunió nagykövetségé­nek követtanácsosa­MeghosszabbKolfák a közel-keleti ENSZ erők mandátumát m A Biztonsági Tanács pén­teken — mint már jelentet­tük — megvitatta Kurt Waldheimnek, az ENSZ fő­titkárának jelentését arról a tevékenységről, amelvet az ENSZ megfigyelő erők kifej­tettek a csapatszétvá’asztá- sok szíriai—izraeli szektorá­ban az ez év júniusától no­vemberéig terjedő idősz"k- ban és elhatározta, hosv to­vábbi félévvel meahos-v.ab- bítia ezeknek az erőknek a mandátumát. A határozat feihívia az érd-kelt haladéktalanul kezdjék meg a Biztonsági Tanács határo­zatainak megvalósítását­amelyek előírják az izraeli csapatoknak a meg'záll+ arab területekről való kivo­nását és a tárgvaiások lebo­nyolítását a Közel-Kele+ tartós és igazságos békéjé­nek megteremtése érdekében A határozatot 13 szavazattal hagyták jóvá. A kínai dele­gátus megtagadd a szava­zásban való részvételt. Kurt Waldheim az ENSZ főtitkára a Biztonsági Tanács ülésén elhangzott beszédéber hangsúlyozta, hogy az elkö vetkezendő hat hónapban minden erőfeszítést meg kél1 tenni a közel-keleti problé ma rendezéséért. Jakov Malik szovjet de­legátus hangsúlyozta, hogy a csapatszétválasztás csupán első lépése volt a közel-kele­ti konfliktus rendezésének, semmiképpen nem szolgál tathat ürügyet a jelenleg' helyzet befagyasztására és az 1967-ben az izraeli agresszor által megszállt arab terüle­tek megszállásának fenntar­tására, A szovjet delegátus rámu­tatott, hogy s közel-keleti / rendezés kérdésében elfoglalt szovjet álláspontot világosan kifejtette Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára nem régiben elhangzott Ulánbáto­rt beszédében, amelyben ki­jelentette: „a Szovjetunió alapvetően érdekelt volt és marad abban, hogy a Közel- Keleten a lehető leggyorsab­ban megvalósuljon a tartós és igazságos békés rendezés. Tiszalökrál, Esztárrót és Nagycsertceszröl sorakoznak a cukorrépával rakott kocsik a lei». fástanyai rakodóra. A pár napos esőzés lassította a szállítást,, de azért hétköznap, va­sárnap állandóan hotdják a cukorgyár fon tos alapanyagát Jól haladnak az őszt mélyszántással a tlsza’őki Szabadság Tsz területén. Kére, Mihály és Halmi József, DT 75-ös erőgéppel szánt (Hammel József felvételei) ■onnt A vállalásnak menfoVfen Hajrá a Testvériség gázvezeték építésénél Lassan a befejezéséhez kö­zeledik a Testvériség gázve­zeték első szakaszának építése. amely Sza­bolcs-Szatmárt átszelve Be­regdaróctól Lenínvárosig tart. A szovjet építők külön felajánlást tettek, hogy az MSZMP XI. kongresszusa tiszteletére a tervezettnél ha­marabb befejezik az építést 3 jövőre már egymilliárr: köbméter földgázt kaphat hazánk a Szovjetunióból. Közben, a múlt hónapban újabb megállapodás született a magyar és a szovjet kor­mány között hogy a gázve­zeték második, a Pest me­gyei Zsámbokig húzódó sza­kaszát is megépítik a szov­jet munkások. Éppen e2ért a megyében levő munkák ál­lásáról a második szakasz építésének előkészületeiről kértünk tájékoztatást a kivi­telező Szojuzzagrangaz Vál­lalat magyarországi igazga­tóságának vezetőjétől V. Pi- vovarovtól. Az októberi esős időjárás ellenére az előre kitűzött ütemterv szerint dolgoztak a vezetéképítők. Amíg koráb­ban a két hegesztő báziste­lepen. Nyírmadán ét, Tiszai­vasváriban volt a munka zö­me, addig mostmúr a 122 ki­lométeres vonal mellett folynak a munkák. Az előre összehegesztett, 36 méteres csődarabokat már a hely­színre szállították, ott he- gesztik tovább össze őket, szigetelik!, s a kiásott árokba fektetik. A Tiszán túl, a vá- sárosnaményi járásban már két szakasznál a végső mű­veleteket is elvégezték, de a többi részen is úgy haladnak, hogy a nagyobb hideg beáll­ta előtt meglegyenek a fontosabb munkák. A téli időjárás sem gátol­hatja a munkavégzést, a he­gesztők, szerelők nagy része a szibériai gázmezőkön is dolgozott hozzászokott a zörd időjáráshoz. A tervek szerint ebben az évben be­fejezik a vonali hegesztése­ket, illetve az alapvető szi­getelési és csőfekteté­si munkákat. A csövei; tisztítását, nyomáspróbáját pedig a jövő év márciusára vállalták a szocialista szer­ződésben. A mintegy kétszáz főnyi munkásgárda, s az ugyan­annyi gép felkészül a máso­dik s7.iikasa: építésére se. -A nyíregyházi központot jövő­re felcserélik Gyöngyössel, ott építik ki az egyik bázis- telepet, míg a másik Mező­kövesd határában lesz. Az előkészítő munkákban nagy segítséget ad a Sza­bolcs-Szatmár megyei Ál­lami Építőipari Vál­lalat, ugyanis a második sza­kasz két bázistelepének az építését — a nyírmadai és tiszavasvári bázistfelephez hasonlóan — a SZÁÉV vál­lalta. Az építők már hozzá­kezdtek az előzetes terep­munkákhoz, sok függ attól, hogy mennyire gyorsan ké­szülnek ei a telepekkel, mert a szovjet szerelők csak ez­után kezdhetik el a munkát. A második szakasz építé­sének terveit az Olajterv készíti, a jövő év elején ad­ja át a kivitelezőknek. A Szojuzzagrangaz pedig a mostani létszámmal vonul át az újabb száz kilométeres szakasz építésére. A csöveket javarészt Dunaújvárosban gyártjuk, a szállításban, a szovjet szerelők elhelyezésé­ben, illetve a beruházás le­bonyolításában a Kőolajve­zeték Építő Vállalat működik tcóűana. I* B» lengyel“ magyar egyesületi tárgyalások A MTESZ-központban, Bu­dapesten november 28-án a MTESZ, valamint a lengyel tudományos egyesületek ve­zetőinek részvételével tár­gyalás zajlott le a két ország egyesületi kapcsolatainak előmozdítása érdekében. A résztvevők megállanoditak abban, hogy az eddigi kap­csolatokat még hatékonyab­bá, megalapozottabbá fogják tenni. A tárgyalás — melyen a MTESZ megyei szervezeté* Scholtz Béla titkár képvisel­te — várhatóan a szabolcsi egyesületek, szakemberek lengyelországi kapcsolataira is kedvezően fog hatni. To­vább gyümölcsözhet aa együttműködés, amelyet a rzeszowi vajdaság egyesüle­téivel már négy éve folyta* a MTESZ Szabolcs-Szatmáf megyei szervezete é? rag*- gyesüietelL

Next

/
Thumbnails
Contents