Kelet-Magyarország, 1974. október (34. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

VUÁ6 PROtETÄRJAl, EGYES Ö U ETEK! Magyarorszag AZ MSZMP. SZABÓICS-SZATIMAR [MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS 1APJA xxxl Évfolyam, m. wzkm ARA: M FILLER M74. OKTOBER 1, KEDD LAPUNK TARTALMÁBÓL Pártmunka és művelődés (3. oldal) Mindenki közlekedik (4. oldal) A bűnözés megelőzéséért (S. oldal) Az NB ül eredményei Cl. oldal) F0LYÓ IRATTÁR Befejeződtek a magyar—szovjet tárgyalások Hazaérkezett a magyar párt- és kormányküldöttség Leonyid Brezsnyev nyilatkozata a látogatásról — Kögzönő távirat a szovjet vezetőknek — Közős közlemény a látogatásról Vasárnap reggel, kétnapos íeningrádi tartózkodás után, a magyar párt- és kormány- küldöttség, élén Kádár Já­nossal, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kárával. visszaérkezett Moszkvába. Vasárnap a Kremlben Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára találkozott Ká­dár Jánossal, az MSZMP KB első titkárával. Megbeszélésük során esz­mecserét folytattak a Szov­jetunió és a Magyar Nép- köztársaság közötti együtt­működés kibővítéséről és el­mélyítéséről, a társadalom életének minden területén. Leonyid Brezsnyev és Kádár János eszmecserét folytatott a kölcsönös érdekű .-(lőszerA ' ticíYizí közi prob-' ;émák széles köréről. Kü­lönleges figyelmet fordítottak a szocialista közösségnek a nemzetközi feszültség eny­hüléséért és a béke megszi­lárdításáéért vívott harc kérdéseire. Leonyid Brezsnyev és Ká­dár János találkozója testvé­ri, szívélyes légkörben, a megvitatott kérdéseket ille­tő teljes egyetérés és nézet- azonosság szellemében zaj­lott le. A magyar párt- és kor­mányküldöttség vasárnap délelőtt ellátogatott a „Szov- jeunió 50. évfordulója” ne­vet viselő szovhozkombinát- ba. „Szívből gratulálunk dol­gozóiknak nagyszerű ered­ményeikhez. Valóban világ- színvonalon álló, korszerű és gazdaságos iparszerű ter­melést volt alkalmunk meg­ismerni. Szívből kívánjuk, hogy további terveiket si­kerrel valóra váltsák”. Ezeket az elismerő soro­kat a szovhozkombínát ven­dégkönyvébe írták a ma­gyar párt- és kormánykül­döttség tagjai, akik ellátogat­tak a kuznyecovói sertéste­lepre, a Szovjetunió egyik legkorszerűbb „húsgyárába”. Fock Jenő, valamint kül­döttségünk több tagja beha­tóan érdeklődött az itt dol­gozók élet- és munkakörül­ményeiről, a termelés gazda­ságosságáról és a fejlesztési tervekről. A szakszerű vá­laszok után a magyar és a szovjet vendégek a házigaz­dák kalauzolásával megteKin- tették a telep egy részét, majd a kora délutáni órák­ban visszautaztak Moszk­vába. Hétfőn délben moszkvai idő szerint 1 óra után néhány perccel a Kreml Katalin ter­mében zárómegbeszélésre ült össze a magyar párt- és kormányküldöttség, valamint a szovjet tárgyaló delegáció ■— a magyar küldöttséget Ká­dár János, az MSZMP KB első titkára, a szovjet delegá­ciót pedig Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitká­ra vezette. á zárómegbeszélésen elío­Kádár János Leonyid Brezsnyevnét gadták a látogatásról kia­dandó közös közleményt. Hétfőn délután a nagy Kreml-palota György ter­mében az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnöksé­ge és a Szovjetunió minisz­tertanácsa búcsúfogadást adott a Magyar Népköztár­saság párt- és kormánykül­döttségek tiszteletére A foga­dáson szovjet részről jelen Volt Leonyid Brezsnyev, Nyi- kolaj Podgomij, Alekszej Koszigin, valamint az SZKP és a szovjet állam számos más vezető személyisége. A Moszkvából a vnukovói kormányrepülőtérre vezető utat a szovjet vendéglátók magyar és pzovjet zászlókkal díszítették fel, a Lenin sugár­út egész hosszában transzpa­rensek, szalagfeliratok éltet­ték a két párt és népeink örök és megbonthatatlan ba­rátságát. összefüggő sorfalat alkotva több tízezer moszkvai zászlókat lobogtatva, éljenez­ve búcsúztatta a vendégeket. A vnukovói repülőtéren a delegációt Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára, Alekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök, Mihail Szusz- lov, az SZKP Politikai Bizott­ságának tagja, Viktor Grisin, az SZKP Politikai Bizottsá­gának tagja, a moszkvai vá­rosi pártbizottság első titká­ra, valamint a szovjet párt és a kormány számos vezető személyisége búcsúztatta. A búcsúztatáson megjelent Ra- pai Gyula, hazánk moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki a magyar tárgyaló küldöttség tagja volt. A repülőtér betonján dísz­század sorakozott fel a szov­jet fegyveres erők három haderőnemének — a száraz­földi csapatoknak, a légierő­nek és a haditengerészetnek — a képviseletében. A dfsz- egység parancsnoka jelentést tett Kádár Jánosnak, majd felcsendült a két ország álla­mi himnusza. A himnuszok el­hangzása után Kádár János és Leonyid Brezsnyev elté­pett a díszszázad arcvonala előtt. Ezután a magyar dele­gáció tagjai barátságosan bú­csút vettek a magyar párt­ós kormányküldöttség bú­csúztatására megjelent moszkvaiaktól. Kádár János és Leonyid Brezsnyev meg­szemlélte az előttük díszme­netben elvonuló díszszázadot Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára hétfőn délután a vnukovói repülőtéren a magyar párt- és kormány- küldöttség búcsúztatása al­kalmából rövid nyilatkozatot adott az MTI, a Népszabad­ság és a Magyar Televízió munkatársának, a magyar újságíróknak arra a kérdésé­re, „hogyan értékelte Brezs­nyev elvtárs a magyar párt­ós kormányküldöttség szov­jetunióbeli látogatásának eredményeit?“ — az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára a következőket vála­szolta: „Elmondhatom, hogy e lá­togatás a lehető legkelleme­sebb benyomást tette ránk, tanúsította a pártjaink, né­peink és országaink közötti erős és változatlan szemé­lyes barátságot. A tárgyaláson lényegé­ben barátságunk, a társada­lom életének minden szférá­jában folytatott együttmű­ködésünk további erő­sítéséről volt szó. Foglalkoz­tunk az európai biztonság je­lentős problémáival, s álta­lában a földünk biztonságá­val és békéjével összefüggő kérdésekkel. Ez volt tárgyalásaink lé­nyege. Hangsúlyozni kívá­nom, hogy mindezekben a kérdésekben nemcsak kölcsö­nös megértésre, hanem egy­más álláspontjának teljes támogatására is találtunk. Ez a legfontosabb, a részletek­ről természetesen, mint az ilyen eseményekről általá­ban, sokat lehetne beszélni, de az, amit itt elmondtam, az egész láto^átás lényege. Pártunk, Központi Bizott­ságunk és kormányunk elé­gedett a látogatással, elége­dettek magyar barátaink is — mondotta Leonyid Brezs­nyev és befejezésül hangsú­lyozta, hogy a szovjet nép örömmel fogadta a Kádár János vezette magyar párt­ós kormányküldöttség látoga­tását. A búcsú megható pillanatai következtek. Kádár János és a delegáció többi tagja elbú­csúzott a szovjet tárgyaló küldöttség tagjaitól kézfogás­sal, baráti öleléssel. Magyar idő szerint délután három órakor a kormányrepülőgép a levegőbe emelkedett. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és felesége *x#t>*ar;b*r> Síl-án megkezdte rendes ovi szabadságát, amelynek egy részét a Szov­jetunióban tölti. A Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége a különgép fedélzetéről a kö­vetkező táviratot küldte a szovjet vezetőknek: „Elhagy­va a testvéri Szovjetunió földjét ismételten kifejezzük köszönetünket önöknek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának és Minisz­tertanácsának, az egész szov­jet népnek azért a szívélyes fogadtatásért, és forró ven­dégszeretetért. amelyben lá­togatásunk alatt részesítettek bennünket. Mély meggyőződésünk, hogy tárgyalásaink eredmé­nyesen szolgálták népeink érdekeit, és közös nagy ügyünket, s hozzájárulnak országaink gyümölcsöző együttműködésének és népe­ink testvéri barátságának további elmélyüléséhez. Kívánunk Önöknek, a Szovjetunió Kommunista Pártjának, a testvéri szovjet népnek további nagy sike­reket, a 24. kongresszus ha­tározatainak végrehajtásá­ban, a kommunista társada­lom építésében, a közös ügyünk győzelméért, a béke megőrzéséért folytatott harc­ban. A párt- és kormányküldött­ség tagjait a Ferihegyi repü­lőtéren fogadták: Aczél György, Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Nemes Dezső, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai. Győri Imre, Óvári Miklós, Pullai Árpád, a Központi Bizottság titká­rai, Borbándi János, Lázár György, A Központi Bizott­ság tagjai, a Minisztertanács elnökhelyettesei, továbbá az Elnöki Tanács és a Minisz­tertanács több tagja, vala­mint a Külügyminisztérium vezető beosztású képviselői. Jelen volt B. D. Sevikin, kö­vettanácsos, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövetségének Ideiglenes ügyvivője. (A tárgyalásról kiadott közös közlemény a 2. olda- ionj LEMONDOTT SPINOLA Folytatják a haladás programját Portugáliában Spínola portugál köztársa­sági elnök hétfőn délelőtt el­hangzott beszédében bejelen­tette, hogy lemond. Antonio de Spinola tábor­nok azzal indokolta meg el­határozását, hogy lemond ál­lamfői tisztségéről, mert —- úgymond — a fasizmust megdöntő fegyveres erők mozgalma eltért eredeti prog­ramjától. Hevesen bírálta a fasizmust megdöntő fegyve­res erők mozgalmának de­mokratizálási és a gyarma­tosítás felszámolására irá­nyuló programját. Azt mond­ta, hogy Portugáliában álta­lánossá vált az anarchia és a gazdasági káosz. A Portugál. Köztársaság Ideiglenes köztársasági elnö­kévé Gomez tábornokot ne­vezték ki. Spinola államfő lemondása azután történt, hogy a portu­gál államtanács vasárnapi rendkívüli ülésén állást fog­lalt a fegyveres erők mozgal­ma által kibontakozott de­mokratikus folyamat folyta­tása és a gyarmati rendszer felszámolása mellett Ispinola köztársasági elnök lemondása végső soron annak tulajdonítható, hogy az elnök nevét adta ahhoz a szélső- jobboldali mozgalomhoz, amely a „csendes többség” megtévesztő leplében a de­mokratikus rezsim megdön­tésére szövetkezett Az á!» lamfő személyében olyan po­litikus távozik Portugália államfői tisztségéből, aki a fasiszta Ceatano-rezsim ide­jén a fasiszta gyarmati poli­tikával szemben haladó néze­teket vallott, a diktatúra április 25-én történt megdön­tése után viszont nem tudott megfelelni azoknak a mély­reható társadalmi átalakítá­si folyamatok, amelyeket a demokratikus, népi erőkhöz kötődő haladó katonatisztek mozgalma indított el útjára. Spinola szeptember közepé­től nemcsak szembekerült az általa túlságosan is radikális­nak ítélt törekvésekkel, ha­nem minden erejével akadá­lyozta is Portugália valóban demokratikus politikai, tár­sadalmi és gazdasági átalakí­tásának programját „Túljutottunk a válságon, tovább haladunk a fegyveres erők mozgalma programjában foglaltak megvalósításának útján” — jelentette ki rádió- és televízió beszédében Vas­co Goncalves f dandártábor­nok, a portu. í! ideiglenes kormány miniszterelnöke. „Mindenkivel és mindennél szemben megvédjük vívmá­nyainkat, mindenkivel éa mindennel szemben biztosít­juk a haladó program meg­valósítását” — hangoztatta Goncalves. A nyíregyházi szolgáltatásról tárgyalt a városi tanács Szeptember 30-án, hétfőn, ülést tartott Nyíregyháza város tanácsa. A tanácsko­zás fő témája az ipari és ke­reskedelmi szolgáltatás volt. A napirend írásos és szó­beli előterjesztéséből egyön­tetűen megállapítható: a sokirányú fejlődés ellenére sem kielégítő a növekvő igé­nyek ellátása. A szolgáltatá­sok fejlesztéséről szóló, 1969- ben született kormányhatá­rozat e tevékenységek nagy­mérvű növelését írja elő, de az előírt mértékben szinte egy ágazatban sem érte el a kitűzött célt. A lakáskarbantartásnál pél­dául öt év alatt kétszeresére kellett volna növelni a szol­gáltatást, de ez még mindig nem kövekezett be Nyír­egyházán. Legnagyobb mérvű fejlesz­tést kellett volna elérni az autójavításnál, de az AFIT az ötéves terv során ilyen ;línyú kapacitástnövelést nem kezdeményezett Nyír­egyházán. A helyzeten a VAGÉP közeljövőben meg­nyíló Tünde utcai szerviz­üzeme hozhat majd lénye­gesebb javulást. A Vas- és Fémipari Szövetkezet az új központi telepén tervezi új szervizállomás építését. Az elektroakusztiai és ház­tartási gépek javítása is megoldatlan, miközben ma már a városban minden csa­ládra három berendezés jut. A javítási, átfutási idő a SELKÁ-ná! jó, de a három és fél nap is rövidülhetne,' ha ez egyes esetekben előfor­duló alkatrészhiány is meg­szűnne. A rövid ideig és ne­hezen nélkülözhető készülé­keknél a szervizeknél feltét­lenül be kell vezetni az ex­presszi aví tó rendszert. Jelentős bővülés várható a textiltisztítás területén a Pa­tyolat új telepének megépü­lése után. A közel harminc- milliós beruházás befejezé­se után — a jövő év má­sodik felétől — a jelenlegi kapacitás több, mint duplá­jára emelekedik. Az egyé® szolgáltatásoknál is indokolt a gyorsabb ütemű fejlesz­tés. A kereskedelmi szolgál­tatások tekintetében a fő fel­adat a peremvárosi ellátások; színvonalának javítása, as áruszállítások zavartalan biztosítása. A tanács ■— a szolgáltatás további javítása érdekében — megfelelő ha­tározatokat hozott. A tanácsülés napirendjén szerepelt még a sokgyermekes családok helyzete, a részükre nyújtott segítségadás. Szó­beli tájékoztató hangzott el a város törvényességi helj* • zetéről. A lemondás alapja?» megüresedett számvizsgáló bizottság elnökévé Kertész Jánost, a Kertészeti és Park­tervező Vállalat főmérnö­két választotta meg a tanács. Sor került a felszabadulási évforduló tiszteletére alapi- pított díszpolgári cím oda­ítélésére is. *. &

Next

/
Thumbnails
Contents