Kelet-Magyarország, 1974. szeptember (34. évfolyam, 204-227. szám)

1974-09-01 / 204. szám

I Csengőszó Ellramodott ismét a nyár, <s vakáció csaknem három hónapja. Szeptember első hétfőjén tanévnyitóra gyü­lekeznek az ország általá­nos és középiskoláinak di­ákjai. Néhány nappal ké­sőbb a főiskolákon, egye­temeken is megkezdődik az 1974—75-ös tanév. Több. mint másfél millió diák az ország népességének egy- hetede — iskolapadokba ül ismét. kubai külügyminiszter Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására szombaton hivatalos baráti látogatásra Magyarországra érkezett dr. Raúl Roa, a Kubai Köztár­saság külügyminisztere. A kubai külügyminiszterrel együtt Budapestre érkezett felesége is. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Púja Frigye« és felesége, RáczPál külügyminiszter-helyettes, s a Külügyminisztérium több vezető munkatársa. Jelen volt a fogadtatásnál dr. Me- ruk Vilmos, a Magyar Nép- köztársaság havannai nagy­követe és Floreal Chomon Mediavilla, a Kubai Köztár­saság budapesti nagykövete. (MTI) Budapestre érkezett dr. Raúl Roa irmtmüffii« mmás IFORüfT %, VASASNAP TANÉVKEZDET ELŐTT v Sok változást, sok óját hoztak az elmúlt tanévek a közoktatásban; elsősor­ban tavaly vezettek be több módosítást. Uj rendtar­tás, átlageltörlé's, kí­sérleti matematika-tan- terv, átdolgozott érettségi vizsgaszabályzat, összevont érettségi-felvételi írásbelik matematikából és fizikából, tananyagcsökkentés — s a felsorolás korántsem teljes. A változtatások szükségkép­pen növelték a pedagógu­sok munkáját, s a diáknak, szülőnek is meg kellett szok­nia az újdonságokat. Az oktatáspolitikai párthatáro­zatból eredő, szükséqes munkálatok során az elkö­vetkező tanév nyugodt és kevesebb változtatással járó Időszaknak ígérkezik. A kiegyensúlyozott, a vál­tozásokat a gyakorlatba ül­tető időszakra szükség van. Az oktatáspolitika vezetői ennek a mérlegelésével is döntöttek úgy, hogy az évti­zed végén kerül sor az úi tantervek bevezetésére: a most kezdődő tanévben csu­pán egy-két intézkedés sze­repel napirenden. Talán a legfontosabb: az erkölcsi, egészségügyi nevelés — mint tantárgy — bevezetése azzal a meggondolással, hogy a családi nevelés mel­lé felsorakozzék az iskola a maga felvilágosító, pedagó­giai és pszichológiai eszkö­zeivel. Ugyancsak a kor követelménye, hogy bővül­jön az új matematika-tan- tervet immár a gyakorlatban alkalmazó pedagógusok kö­re. Szeptemberben útjára In­dul egy újfajta oktatási for­ma is, a szakmunkások kö­zépiskolája. Az érdeklődés máris bíztató, s remélik, hogy a végzett fiatal szak­munkások tömege szerzi majd meg ezekben az is­kolákban az érettségi bizo­nyítványt egészíti ki szakmai Ismereteit a humán és a természettudományos mű­veltség gazdag anyagával is. Szeptember 3-án már a tanév első munkanapjára hív a csengő. Sok szép él­ményt kínál a 150 ezerné több kis elsősnek, az iskr tapadókba először ülő leg­ifjabb korosztálynak. A tu­dás gazdag kincsestárát tárja ismét minden iskola valamennyi aprőbb-nagyobb diákjának. Kilenc dolgos hónap kezdődik. TÁJÉKOZTATÓ a szeptember 1-én életbe lépS fogyasztói áremelések és jövedelemnövelő intézkedések végrehajtásáról Mint ismeretes, a 'kor­mány 1974. szeptember 1-i hatállyal a tüzelőanyagok, hőszolgáltatások és üzem­anyagok árainak felemelését határozta el, ezzel egyidejű­leg jövedelemnövelő intéz­kedéseket is elrendelt. , A rendelkezések szerint minden munkáltató — a me- zőgatdasági szövetkezetek kivételével — a vele munka- viszonyban, szövetkezeti tag­sági viszonyban, szolgálati viszonyban, a betegségi biz­tosítási kötelezettség alá tartozó bedolgozó munkavi­szonyban állók, valamint a fegyveres erők és rendészeti testületek hivatásos tagjai részére 1974. szeptember el­sejétől — abban a hó­napban, amélyben a dol­gozó munkabérben, mun­kadíjban, kereset kiegészí­tésben, táppénzben és ter­hességi-gyermekágyi segély­ben részesül — havi 50 fo­rint kiegészítést köteles fo­lyósítani. A nyugdíjak, járadékok, a házastársi pótlék és az egyéb rendszeres pénzben! szociá­lis ellátások (ideértve pl. a tsz-nyugdíjasokat és nyug­díjjáradékosokat, hadirok­kantakat, stb.) összegét szep­tember 1-től havi 50 forinttal kell kiegészíteni. Havi 50 forint kiegészítés illeti meg — a gyermekek számától füg­getlenül — a gyermekgondo­zási segélyt igénybevevő anyát. Jövedelemkiegészítést egy szentély csak egy címen kap­hat. A házastársi pótlékban részesülő nyugdíjasok — te­kintettel a jövedelmük ala­csony színvonalára — a jö­vedelemkiegészítést mind­két címen megkapják. A kiegészítés az átlagbér­be nem számít be levo­nások nem terhelik, táppén­zes állomány idejére is tel­jes összegben folyósítandó. A kiegészítéseket első ízben 1974. szeptemberében kell fi­zetni. A kormányhatározat alap­ján szeptember 1-én életbe lépő fogyasztói áremelések az alábbiak szerint kerülnek végrehajtásra. I, Szilárd tüzelőanyagok (szén, brikett, koksz, tűzifa) árváltozása: a) Szén és brikett II I A lakosság által felhasznált szénféleségek és brikettfajták fogyasztói ára átlagosan 16 százalékkal emelkedik. Az átlagon belül az egyes szén­ás brikettfajták áremelke dése 0—30 százalék közöt változik. Egyes szénféleségek ára a következőképpen alakul: Szén megnevezése Régi ár Ft/q Új’ár Ft/q Ár. em. mért. ®/0-ban Berentei darabos szén 28,— 35,70 27,5 Tatai darabos szén 44,90 52,10 16,0 Dorogi rostált daraszén 37,10 42,50 14,5 Berentei diószén 24,60 27,00 9,8 Budapesti háztartási kevertszén 27,50 34,30 24,7 Haldex szén 49,10 49,10 0 (A példaként felsorolt árak 1,60 Ft-tal lehet olcsóbb, más Budapesten és Pest megyé­megyékben legfeljebb 1,— Ft­ben érvényes vasúti pálya­tál lehet drágább.) udvari telepi árak. Ezekhez A forgalomba hozott bri­képest — a különböző vasúti fuvarköltségek miatt — kettek közül egyes brikett­egyes megyékben a szenek fajták áralakulása a követ­mázsánkénti ára legfeljebb kező: Brikett megnevezése Régi ár Üj ár Ár. em Ft/q Ft/q mért. %-ban Tatabányai brikett 51,—i 55,20 8,2 Várpalotai brikett 44,— 49,20 11,8 NDK-brikett 67,60 77,60 14,8 Az árváltozással egyidejű­központi fűtésű lakásoknál leg néhány eddigi áreltérés megszűnik. Megszűnik a ha­zai szeneknél a központifűté- ses lakásoknál alkalmazott mázsánkéntl 1,50 Ft-os fel­ár. Megszűnik a lengyel lángszén kettős ára (eddig a alacsony: 48,— Ft/q, az egyéb fogyasztóknál magas: 79,— Ft/q ár érvényesült). Az új ár egységesen 62,10 Ft/q. (Folytatás a 2. oldalon) Kicsinosítva várja diákjait a Kölcsey Gimná zlum és Szakközépiskola Nyíregyházé* Hatemeletes kollégium épQft a megyeszékhe lyen a 110-es számú szakmunkásképző ista la vidéki tanulóinak. Mintegy 60 ezer fortr» értékű tankönyvet vős árolnak a Nyíregyházi V. számú Általános lej kólába járó gyerekek, \

Next

/
Thumbnails
Contents