Kelet-Magyarország, 1974. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

XXXI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR Vt = 4 9Z, t 1971. JÜLIUS 2, KEDD A testvéri barátság okmánya Megjelent a hivatalos közlemény a Mongol Nép- • köztársaság párt- és kor­mányküldöttségének ma­gyarországi látogatásáról. Az okmány betűje és szelle­me szemléletesen tükrözi mindazt, aminek ez a láto­gatás az első pillanattól kezdve a búcsú percéig egyértelmű kifejezése volt: hogy milyen meleg, alkotó, az élet minden területére ki­terjedő testvéri kapcsolat fűz össze két országot, két népet, ha azok a szocialis­ta országok nagy közösségé­nek azonos elvei alapián, azonos célok eléréséért munkálkodó tagjai. A Magyar Népköztársa­ság és a Mongol Népköz- társaság földrajzilag rend­kívül távol esnek egymástól - de ,,a földrajzi messzeség — hangsúlyozta Kádár János a MOM Szakosíts Árpád művelődési házában meg­tartott magyar—mongol ba­rátsági nagygyűlésen - nem választhatja el az azo­nos elveket valló és azonos célokért küzdő népeket; nem akadályozhatja közös cselekvésünket, egységes fel­lépésünket. A két párt, a két ország kapcsolatai, a marxizmus- leninizmus, a proletár inter­nacionalizmus alapján, a teljes bizalom és a kölcsö­nös megértés jegyében avorsan, eqyenletesen fej­lődnek. Mindebből és a mostani tárgyalásokat is maradéktalanul jellemző nézetazonosságból az kö­vetkezik, hogy országaink kapcsolatai, népeink javá­ra a jövőben még tovább szélesednek. Az erre vonat­kozó kétoldalú óhajt gazda­sági és műszaki-tudomá­nyos. valamint kulturális és konzuli egyezmények aláírá­sa is rögzítette. A kétoldalú kapcsolato­kon túl o magyar és a mon­gol vezetők megvitatták, ele­mezték a nemzetközi helyze­tet is. Hangsúlyozták a szo­cialista országok közös ál­lásfoglalásainak jelentősé­gét, egyebek között az 1973 júliusában a Krím-félszige- ten megtartott találkozó so­rán és a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testüle­tének az idén áprilisban *a lengyel fővárosban megtar­tott ülésén. Ez a közös fellépés döntő szerepet játszott az európai és az ázsiai pozitív változá­sokban és a jövőben is a békéért, a haladásért vívott harc sikerének legfőbb zá­loga lesz. Éppen ilyen vo­natkozásban jelentették ki a tárgyaló felek: „határozót­'J2 Kedvező légkör a »zovjót—amerikai csnc§találkozón CSÚCSTALÁLKOZÓ OREANDABAN, Breisnyev és Nixon a Fekete-tenger partján. (Ke­let-Magyarország telefoto) Vasárnap a Jalta mel­letti oreandai szovjet kor­mányrezidencián folyta­tódtak a tárgyalások Lco- nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára és Richard Nixon, az Egyesült Államok elnö­ke között. Az eszmecserén részt vett Henry Kissinger külügyminiszter, az elnök nemzetbiztonsági főtanács­adója is. t Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára vasár­nap Nixon elnök oreandai szálláshelyének kertjében új­ságírók előtt kijelentette, hogy megfelelően folynak tárgyalásai az amerikai ál­lamfővel. A kérdések széles körét azonban még nem vitattuk meg — fűzte hozzá. — Eddig csak olyan problémáknál időztünk, amelyekkel kap­csolatban már megállapodást értünk el. Ma még két-há- rom kérdésről folytatunk megbeszélést. Tárgyalásaink az elnök Minszkből való visszatérése után folytatód­nak, tehát még van időnk. Tárgyszerű, baráti légkör jellemezte a vasárnap foly-1 tatott szovjet—amerikai hi­vatalos megbeszéléseket, me­lyek az oreandai szovjet kor­mány rezidencián, illetve a délutáni , órákban lezajlott fekete-tengeri yachtkirándu- láson folytak — jelentették be vasárnap a késő esti órák­ban megtartott sajtóértekez­letükön a tárgyaló felek szó­vivői. Az eszmecserék fő témája a stratégiai fegyverek korlá­tozása volt, ezen belül be­fejezték a stratégiai elhárí­tó rakéták számának korlá­tozásával kapcsolatos továb­bi elképzelések megvitatá­sát, s mint Zamjatyin szov­jet szóvivő közölte, a tár­éval ás eredményét a szerdán aláírásra kerülő szovjet— (Folytatás a 2. oldalon) Megkezdődött a próbaüzemelés az új Szatmár Bútorgyárban Július elsején, hétfőn a ma­gyar bútoripar rekonstruk­ciójának keretében az össze­sen 290 millió forintos beru­házással elkészült mátészal­kai új bútorgyár megkezdte a próbaüzemelést. A vállalat igazgatója háziünnepség ke­retében ismertette a gyár ne­gyedik ötéves tervének fel­adatait és a további célkitű­zéseket. Ismertette. hogy egyelőre napi egy műszakban indul a termelés. A két mű­szakos munkára októberben térnek át. így is több bútort fog gyártani a Szatmár bú­torgyár fél év során, mint ta­valy összesen. A második fél­évi terv 4500 garnitúra a Szatmár és a 3zámos bútor­családokból. (Tavaly össze­sen 4200 garnitúrát gyártot­tak.) Ezután minden munkás, mérnök, művezető a helyére tan elítélik a kínai vezetők­nek a nemzetközi kommu­nista- és munkásmozgalom egysége ellen irányuló ak­namunkáját, szovjetellenes- ségét, nagyhatalmi soviniz­musát. A szocialista orszá­gok nemzetközi pozícióit aláásó mesterkedéseit. Mongol barátaink elutaz­tok hazánkból. Itt-tartózko- dásuk eredményeit nemcsak a közlemény és számos egyezmény, hanem népünk emlékezete is őrzi. Pullai Árpád tárgyalásai Szíriában állt és bekapcsolták a gépso­rokat. Az elméleti képzésben ré­szesült munkások most a gyakorlatban ismerkednek az új technológiával, a korszerű bútorgyártással. 1975. január 1-től gyorsítják az ütemet: a jövő évben 14 000 garnitúra bútor gyártásával. A teljes üzemelésre csak 1976. január 1-én térnek át. Ezt követően 8 óra alatt 35 garnitúra bútor gyártására képes az új gyár. Az 1976. évi tprv: 18 000 garnitúra új bútor. A próbaüzemelés első sza­kaszában — amíg egy mű­szakban termelnek — 159 munkás, művezető, technikus, mérnök és adminisztrációs dolgozó biztosítja a terme­lést. Később két műszakban 300 lesz az ös6zlétszám. (szendrel) A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége, amely Pullai Árpádnak, a Központi Bizottság titkárának vezeté­sével Szíriában tartózkodik, hétfőn délelőtt folytatta a szombaton megkezdett hiva­talos tárgyalásokat a sziriai Baath-párt küldöttségével. A sziriai delegáció élén Jasszor Aszkari, a Baath-párt veze­tőségének tagja a nemzetkö­zi kapcsolatok osztályának vezetője áll. A megbeszélése­ken részt vett Veres János, hazánk damaszkuszi nagy­követe is. Vasarnap a magyar párt­küldöttség egynapos vidéki körútja keretében látogatást tett a történelmi műemlékei­ről ismert Pálmyrában, majd a szovjet segítséggel épülő Eufrátesz-gáthoz utazott, hogy megismerkedjék a ha­ladó sziriai rendszer legki­emelkedőbb alkotásával. A hatalmas építkezésen 12 eze# munkás, köztük ezer szovjet szakember dolgozik. Al Baath-párt helyi vezetői el-» mondták, hogy a nagy je­lentőségű beruházás eredmé­nyeként négyszeresére nö­vekszik az ország villamos- energia-termelése, megkét­szereződik az öntözéses mű­velésű mezőgazdasági terület, 3 megfékezik a pusztító fo­lyami árvizeket. A gát építé­se a gyorsított munkatempó révén egy évvel a határidő előtt, már 1974 végére befe­jeződik. A fővárosba visszatérve vasárnap este az MSZMP küldöttsége ellátogatott a munkásszakszervezetek ál­talános szövetségének köz­pontjába, itt Ezeddin Nasz— szer főtitkár adott tájékoztad tást a sziriai szakszervezeti mozgalom helyzetéről és te­vékenységéről Az állami ifjúsági bizottság alakuló ülése Hétfőn délelőtt í Parla­mentben megtartotta alakuló ülését az Állami Ifjúsági Bi­zottság. Az ülés napirendjén szere­péit a fiatalok, családi életre nevelésével kapcsolatos fel­adatok megtárgyalása ' az oktatási és az egészségügyi miniszter előterjesztésében. Már a következő tanévben 60 általános iskola felső ta­gozatán és 30 középiskolában — kísérleti tanterv alapján az osztályfőnöki órák kereté­ben megkezdődik a családi ' élettel kapcsolatos ismeret­terjesztő anyag oktatása. A családi nevelés emellett he­lyet kap a dolgozó fiatalok számára szervezett ismeret- terjesztő formák keretében is. A bizottság a továbbiak­ban elfogadta ügyrendjét és az 1974. második félévi mun­katervét. A murrkatervben — egyebek között — szere­pel az ifjúsági parlamentek tapasztalatainak összegezése, az ifjúsági létesitményháló- zat fejlesztésével és az ifjú­ság közhasznú társadalmi munkájával kapcsolatos to­vábbi tervek megtárgyalása. Paksi atomerőmű: Voronyezsben képzik a jövő szakembereit A paksi atomerőmű terve­zését, kivitelezését irányító különböző tárcák, — a NIM, az ÉVM, a KGM, az Egész­ségügyi Minisztérium — to­vábbá a vállalati és energia­felügyeleti szervek vezető szakembereinek népes cso­portja indult hétfőn Voro- nyezsbe, a Paksihoz hasonló típusú atomerőmű építési és üzemeltetési tapasztalatainak tanulmányozására. Augusz­tusban és szeptemberben újabb csoportok utaznak a testvérországba. Ezzel tulajdonképpen meg­kezdődött az a hosszútávú szakemberképzési program, amelyre ez év tavaszán kö­töttünk szerződést a Szovjet­unióval. Tehát ‘nemcsak a műszaki, technológiai tervek és fő berendezések szállítá­sával vesz részt a szovjet fél az első magyar atomerőmű létrehozásában, hanem a szakemberképzéssel is. Az idén és a további években negyven, majd az üzembehe­lyezés előtti időszakban en­nél is nagyobb számban fo­gadnak magyar szakembere­ket atomerőművi képzésre, amelynek célja speciális szak­ismeretek elsajátítása a Ma­gyarországon sok mindenbe« új és bonyolult műszáki fel­adat ellátásához. A Szovjetunión kivül az NDK-ba, Csehszlovákiába is szerveznek az idén mintegy harminc részvevővel tovább­képző jellegű tanulmány­utat. Mindkét országgal szer­ződésen alapuló, együttmű­ködési kapcsolat fejlődik ezen a téren. Hazánkban is hasznosítjuk az NDK tízéves múltra visszatekintő atom- eröművi szakemberképzési valamint a múlt év végén üzembehelyezett első 446 megawattos egység működé­sének tapasztalatait. Cseh­szlovákiában főleg az ipar. hátteret tanulmányozzuk Mint ismeretes, népgazda­ságunk célkitűzése, hogy a: első 440 megawattos atom erőművi blokk 1980-bar , azonos teljesítményű párj . pedig rá egy esztendőre keze - je meg a villamosenergií - termelést. Hogy ez a sok mf - liárdokat felemésztő prof - ram kellő szakértelemmel i : határidőre elkészüljön, a te - vezési, kivitelezési műnkébe í résztvevők közül minteg r négyszáz szakember speciá­lis oktatásál keH elvégezni.

Next

/
Thumbnails
Contents