Kelet-Magyarország, 1974. június (34. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

XXXI ßVFOl.YAM 126. SZÁM ÄRA: 80 FILLÉR 1974. JÜNIUS 1, SZOMBAT Firág a katedrán S okszor a késői öregkorban is visszaködlik az első tanító arca; elkísérnek nevelők mondá­sai szép emberi tettei, azután is, hogy már csak emlé­küknek adózhatunk kegyelettel. Nagy dolgot tesznek mindannyian. Óriási fegyverténye pályájuknak, hogy lámpások lehetnek a homályban, a tudás fényét gyúj­togathatják gyermek és felnőtt elméjében, s ennek a fénynek nincsenek korhatárai. Pedagógusokat köszön'' • június első vasárnap­ján, immár sok évedVirái- . áradata önti el a kated­rákat megyénk kis falusi iskoláiban, a rangos városi gimnáziumokban, óvodákban egyformán. Köszöntőik formálódnak gyermekek ajkán s a többezernyi pedagó­gus — vállán már az elmúló tanév sok fáradtságává) — egy percre megpihen örül és megilletődik. Mert ünne- peltnek lenni, jóleső és megható. Visszakapni kis töre­dékét a szeretetnek és igyekezetnek: derék munka szá­madására indíttat kit-kit. Amit pedig a mi nevelőink végeztek — derék mun­ka volt ebben a tanévben is. B miniszterhelyettes néhány nappal ezelőtt tar- **• tott egyik tájékoztatóján úgy summázta az idei tanév fő jellemző vonásait: nehéz oktatási évei zárnak most az iskolák. A párt oktatáspolitikai hatá­rozatából adódó egész sor intézkedés, rendelet, szabály ebben a tanévben „debütált”, magával hozva szükség­szerűen módszerek és eljárások újszerűségét, gondjait és problémáit is. Még felsorolásnak is sok lenne, szám- bavenni az „újdonságokat”, utaljunk hát most csupán a rendtartásra, az iskolák új házirendjeire, a tananyag- csökkentésre, s végezzük a sort az új érettségi vizsga­szabályzattal, amely éppen ezekben a napokban bizo­nyíthatja életrevalóságát — vagy jelez további, szük­séges korrekciókat. S a pedagógusoknak, a maguk bo­nyolult sokrétű, ember-, és jellemformáló munkáját kellett „hozzáigazítaniuk” a változásokhoz, alkalmaz­kodniuk és módosítaniuk, szükség szerint. Pedagógusnak lenni: az egyik legnagyobb felelős­ségű élethivatás. A tanító, tanár teljes ember, aki nem­csak tanít, hanem szüntelenül tanul és készül maga is: elnyűhetetlen idegekkel. amelyet harminc nyüzsgő gyermek viháncolása éppúgy nem billenthet meg, mint a pálya elkerülhetetlen kudarcai, emberi keserűségei, netán környezeti szűklátókörűség. Csak „távolról” di­vatos pálya. Aki a közelébe kerül, aki benne él, tudja, milyen rendkívül sok áldozatot követel attól aki elje­gyezte magát vele. n dózzunk hát tisztelettel a nevelőknek. Akkor is hallgassunk szavukra, amikor segítséget kémek a neveléshez. Mert ők formálják az új és új ifjú generációk szellemét. S amilyenné velük együtt formálni tudják az ifjúságot, olyan lesz majd felnőtt­ként is. Megkezdfidtek megyénkben az építők napja ünnepségei Román teslvérdelegáciő a SZAÉV *nél Az országosan immár hu­szonnegyedszer megrendezés­re kerülő építők napjn al­kalmából Szabocs-Szatmár megye építőiparában is meg­emlékeznek az évfordulóról! A mintegy 10 ezer embert foglalkoztató megyei építőipar dolgozói részére ezúttal a munkahelyek központjaiban, nagyobb vállalatok esetében a vidéki egységeknél is ren­deznek ünnepséget, egyes esetekben kirándulással — júniálissal — egybekötve em­lékeznek meg az építők nap­járól. Az ünnepi esemény a Szabolcs megyei Állami Épí­tőipari Vállalatnál már pén­teken délelőtt kezdetét vette azzal, hogy fogadták az építők papjára érkezett romániai testvérvállalat delegációját, amely Oktávián Marinescu, a Szatmári Építőipari Vállalat igazgatójának vezetésével ér­kezett a megyébe. A délelőttöl a vendégek a Mátészalkán fo­lyó építkezések megtekintésé­vel töltötték majd délután hivatalos fogadást rendeztek tiszteletükre a vállalat köz­pontjában. Ugyancsak dél­után rendezték meg a mun­kahelyeken — Mátészalkán, Kisvárdán, Nyírbátorban és Nyíregyházán is — az ünnep­ségeket. Ezeken az ünnepsé­geken kapták meg a szocia­lista brigád, valamint az el­ért eredmények után járó vállalati kiváló dolgozó kitün­tetéseket és jutalmakat. A központi ünnepséget szomba­ton délelőtt Nyíregyházán tartják, ahol az Építőipar ki­váló dolgozója miniszteri ki­tüntetéseket heten veszik át, s huszonötén a kiváló jelvénye­ket kapják meg. Itt kerül sor a kiváló cím átadására az ar­ra érdemes főépítésvezetősé- aek és épftővezetőségek ré­szére. Elismerő oklevelet kap­nak a munkában élenjáró egy_ ségek is. A kitüntetések után járó és jutalmazásra szánt összeg vállalati szinten meg­haladja a félmillió forintot. Az építők napja alkalmából szombaton rendeznek ünnep­séget a vállalat sátoraljaújhe­lyi munkahelyén. Az ünnep­ségen részt vesz a román épí­tőipari delegáció is. (Folytatás a Z, oldalt«) Aláírták Genfben a csapatszétválasztási megállapodást Szíria és Izrael megegyezése jó előfeltétel a közel*keleti rendezéshez Genfben pénteken a nem­zetek palotájában, ahol 1973. december 21-én megnyílt a közel-keleti békekonferencia, megtartották a katonai kér­désekkel foglalkozó munka- csoport ülését. Az ülés ke­retében aláírták a csapatok szétválasztásáról szóló szíriai —izraeli megállapodást. A megállapodás aláírásá­nál jelen voltak a közel- keleti békekonferencia társ­elnökei: Vlagyimir Vinogra­dov nagykövet, a Szovjetunió képviselője és Ellsworth Bunker nagykövet, az Egye­sült Államok képviselője. Ugyancsak jelen volt Rober­to Guyer, az ENSZ főtitkár- helyettese, valamint Ensio Siilasvuo altábornagy a rend­kívüli közel-keleti ENSZ- erők főparancsnoka. Szíria részéről Táj ara tá­bornok, izraeli részről Safir tábornok írta alá a megálla­podást. Mint Genfben hangsú­lyozzák, az aláírt megállapo­dás megteremti az előfeltéte­leket a Közel-Kelettel fog­lalkozó genfi békekonferen­cia további munkájához, ah­hoz, hogy át lehessen térni az értekezlet munkájának legfőbb szakaszára — az egész közel-keleti konfliktus poli­tikai rendezésére. ftixon Jtinin« 27-én utazik Noizktába A Fehér Ház szóvivője Warren péntekien hivatalo­san bejelentette, hogy Nixon elnök június 27-én utazik a Szovjetunióba egyhetes hiva_ talos látogatásra. A szóvivő azt is bejelentet­te. hogy Szadat egyiptomi el­nök és Kissinger amerikai külügymiiniszlter kairói meg­állapodása értelmében egyip­tomi—amerikai együttműkö­dési közös bizottságot hoznak létre a két ország kapcsola­tainak továbbfejlesztése és a térség igazságos és tartós bé­kéjének előmozdítása érdeké­ben. A közös bizottságot a két ország külügyminisztere ve­zeti. Biszku Béla hazaérkezett Belgrádiról Aratási készülődés Nagyüzem az ibrányi Rákóczi Termelőszövetkezet gépműhe­lyében. A szerelők készítik a gépeket a nagy nyári munkára, az aratásra. Tizenegy SZK—4-es kombájn javítását végzik el Joszip Broz Tito, a Jugo­szláv Kommunisták Szövet­ségének elnöke BeAgrádból való elutazása előtt fogadta a Magyar Szocialista Munkás­párt Köziponti Bizottságának küldöttségét, amely részt vett a JKSZ X. kongresszusán, a delegációt Biszku Béla. a Po­litikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára vezet­te. Az MSZMP Központi Bi­zottságának a JKSZ X. kong­resszusán részt vett küldött­sége pénteken Beigrádból visszautazott Budapestre. A delegáció búcsúztatására a repülőtéren megjelent Vojo Szrzentics, a JKSZ KB elnök­ségének tagja, a Végrehajtó Bizottság titkára is. Ülést tartott am Elnöki Tanáé« A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács elfogadta az állami né­pességnyilvántartásra vonat­kozó törvényerejű rendele et. amely bevezeti az egységes és a korszerű gépi technikán alapuló személyi nyilvántar­tást. Az állami népességnyil­vántartás az ügyintézés kor­szerűsítését szolgálja. Az Elnöki Tanács törvény­erejű rendeletet hozott a közrendre, és a közbiztonságra különösen veszélyes visszaeső bűnözőkkel szembeni szigorí­tott őrizetről. Az Aofaötesíák totóéaé tt. tézeti gyógykezelésére vonat­kozó törvényerejű rendelet — amely®, az Elnöki Tanács megtárgyalt és elfogadott — lehetővé teszi a családjukat, kiskorú gyermekek fej­lődését. környezetük biztonsá­gát veszélyeztető, á közren­det és a munkahelyi rendet zavaró alkoholisták kötelező gyógykezelésének elrendelé­sét. A gyógykezelést munka- terápiás intézetben hajtják végre a járásbíróság határo­zata alapján. Az Elnöki Tanács agakat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyeim! ®gj*ak- bea dftndfit*. A kemecsei Újbarázda Termelőszövetkezetben az aratási munkák kezdetét a 90 hektár zöldborsó vágásával kezdik. Gégény Mihály szerelő és Dankó Sándor gépcsoportvezetá a szövetkezet két nagy teljesítményű borsócséplőgép javí­tás utái^! ellenőrzését végzik. A vencsellői Szabadság Termelőszövetkezetben 2250 hóid kalászost kell levágni a kombájnoknak A szerelők hat szov­jet kombájn javítását már elvégezték, az aratás kezdetéig még négy javítását fejezik be. A szalmát hét bálázógéppeí takarítják be a földekről. Képünk: a kijavított NDK bálázd- gépek műszaki próbáját végzik a szakemberek. (Elek Emii talwUlaD

Next

/
Thumbnails
Contents