Kelet-Magyarország, 1974. május (34. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

EXX1 ÉVFOLYAM, IW. SíAM *BÄ I T yORBft Duschek Lajosnénak, a SZOT titkárának ünnepi köszönteié a rádióban és a televízióban Duschek Lajosné, a SZOT titká­ra április 30-án, kedden este a rádióban és a televízióban május el­seje ünnepe alkalmából köszöntőt mondott. A beszédét az alábbiakban közöljük. V Tisztelt Hallgatóim! Kedves elv társnők! Kedves elvtársak! Az újjászülető természet ezernyi szépsé­gével köszönti május elsejét, a teremtő munka es a dolgozók nemzetközi összefogásának ha­gyományos ünnepét. A májusi ünnep alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, tt Magyar Népköztársaság kormánya, és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntőm hazánk dolgozó népet, n szocializmus építésében ki­emelkedő munkát végző munkásosztályunkat, szövetkezeti parasztságunkat és alkotó értel­miségünket. Ezen a napon — a világ dolgozóival együtt — a magyar nép is a munkás nemzetköziség vörös zászlaja alatt ünnepel. A földkerekség minden táján száz- és százmilliók harcos se­regszemléken tesznek hitet a béke, a társa­dalmi haladás, a munkásosztály ügye mellett. Az ünnepi órák teljességéhez tartozik a számvetés is. Ez évben is jogos önbizalommal köszönthetjük május elsejét. Újabb, jelentős sikereket értünk ei a szocializmus építésében, fejlődésünk minden tekintetben eredményes. Népünk helyesli és támogatja a Magyar Szocialista Munkáspárt politikáját, amely tö­retlenül vezet bennünket szocialista ország­építő céljaink megvalósulása felé. Munkásosz­tályunk, dolgozó népünk tettekkel bizonyítot­ta és bizonyítja nap, mint nap, hogy — sokré­tű együttműködésben a testvéri szocialista or­szágokkal — történelmileg rövid idő alatt nagyszerű alkotásokra képes, és hivatott a magasabb rendű társadalom megteremtésére. A legszélesebb nemzeti összefogás ered­ménye, hogy sikeresen valósítjuk meg a párt X. kongresszusának határozatait, a IV. ötéves terv előirányzatait. Az eredményeket jó érzés­sel vesszük tudomásul. De az új társadalmat építő ember legjellemzőbb tulajdonságai közé tartozik az előretekintés, a mindig többre és jobbra törekvés. Fejlődésünk legbiztosabb zá­loga és motorja az az egységes akarat, amely a munkásosztály és az egész dolgozó nép al­kotásában, építő lelkesedésében nyilvánul meg. A munkások a tettek emberei. Legőszin­tébb érzéseiket mindig a cselekedetek jelzik, így van ez most is. A pártunk politikája, a szocializmus építése iránti elkötelezettség ezek­ben a hetekben különös erővel nyilvánul meg, amikor az ipari és mezőgazdasági üzemek, a termelőszövetkezetek, a tervező és kutató in­tézetek dolgozói értékes munkafelajánlásokkal készülnek pártunk XI. kongresszusára és fel­szabadulásunk 30. évfordulójának méltó meg­ünneplésére. Jól tudjuk, hogy a munkásosztály vezető szerepének szilárd érvényesülése, következe­tes elvi politikánk, gazdasági építőmunkánk eredményei, népünk életszínvonalának és mű­veltségének emelkedése, a szocialista demok­ratizmus kiszélesedése nemcsak alapvető nem­zeti érdekünk, hanem vonzó példa is a tőkés országokban élő és harcoló osztálytestvéreink és a világ minden elnyomott népe számára. í Kedves elvtársnők! * Kedves elvtársak!, A nemzetköziség és a munkásszolidaritás az, amely politikai és erkölcsi tartalmat ad a dolgozók nagy nemzetközi ünnepének. Mi, akik békében és szabadon ünnepeljük május elsejét, a szolidaritás legnemesebb eszméitől áthatva gondolunk azokra a munkástestvére­inkre, akik a függetlenségért és a szabadsá­gért, a kizsákmányolás nélküli társadalom megteremtéséért még kemény harcokat vív­nak. A világ számos térségében mérhetetlenül súlyos elnyomástól, terrortól szenvednek a népek, de súlyos áldozatok árán is folytatják küzdelmüket a szebb, igazságosabb, emberibb életért. A végső győzelembe vetett hittel küz­denek annak tudatában, hogy a világ minden becsületes dolgozója szolidáris velük és tá­mogatja igaz ügyüket. A munkásosztály nagy harci seregszemlé­jén, a magyar nép milliói nevében üdvözöljük és szolidaritásunkról biztosítjuk a nemzeti függetlenségükért küzdő, az imperialista el­nyomás ellen harcoló haladó erőket szerte a világon; segítjük a hős vietnami népet a háború okozta sebek begyógyításában és síkraszállunk a párizsi megállapodások maradéktalan vég­rehajtásáért; támogatjuk a közel-keleti helyzet igazsá­gos, békés rendezését, a megszállt arab terü­letek kiürítését, a palesztin nép törvényes jo­gainak helyreállítását; elítéljük a chilei fasiszta rendszer népel­nyomó terrorját, követeljük a bebörtönzött chilei hazafiak szabadonbocsátását és üldözé­sének megszüntetését. Kedves elvtánsnők! Kedves elvtársak! Szocialista építésünk mindennapjaiban, a sokasodó eredményeiben egyaránt kifejezésre jut szilárd, megbonthatatlan egységünk és szö­vetségünk a testvéri szocialista országokkal. A világ dolgozóinak nagy ünnepe alkal­mából elvtársi üdvözletünket küldjük a szo­cialista országok dolgozóinak, akikkel a mar­xizmus—len i n izmus szellemében közös a mun­kánk, közösek céljaink. Mint a múltban, a jövő­ben is megsokszorozza erőinket, hogy a kom­munizmust építő Szovjetuniót legerősebb ba­rátunknak és szövetségesünknek tudhatjuk. E megbonthatatlan szövetségben, együtt a testvéri szocialista országokkal küzdünk a nemzetközi feszültség csökkentéséért, a békés egymás mellett élés politikájának gyakorlati megvalósításáért. Béliét akarunk, mert csak ez biztosíthatja az emberiség boldogabb jövő­jének megteremtését. Tudjuk, hogy a béke csak a világ haladó erőinek egységes akara­tával és cselekvésével védhető meg. Tisztelt hallgatóim! Kedves elvtársnők! ElvtársaM I Kedvező változások tanúi lehetünk a vi­lágban. Hatalmas erők segítik a béke, a tár­sadalmi haladás, a demokrácia, a szocializ­mus ügyét. És ezek az erők napról napra so­kasodnak. A mi legfontosabb feladatunk az. hogy valóraváltsuk a munkásosztály célkitűzéseit, és felépítsük hazánkban a szocialista társadal­mat. Töretlen szolidaritásunk mellett ezzel se­gíthetjük a legeredményesebben a világbéke megőrzését, a nemzetközi munkásosztálynak, az agresszív imperialista erők ellen küzdő né­peknek emberhez méltó, szocialista jövőért vívott küzdelmét. A magyar dolgozó nép már számtalanszor bebizonyította, hogy méltó nemes küldetésére. De tudjuk, hogy még nagy feladatok várnak ránk a jövőben is. Ezek végrehajtásához kívánunk erőt, egészséget, a szocialista építésben újabb nagy sikereket. Kívánjuk, hogy minden magyar család békében és boldogságban éljen, gyermekein­ket igaz ügyünk méltó folytatóivá neveljük. Erre tanít bennünket a nemzetközi munkás- mozgalom nagy ünnepe, május elseje. A XI. kongresszus tiszteletére Üzemek, szövetkezetek, vállalásai a IV. ötéves terv túlteljesítésére A napokban újabb üzemek­ben, szövetkezetekben tartot­tak munkásgyűléseket, bri­gádértekezleteket, ahol ki­emelkedő vállalások születtek a XI. kongresszus és hazánk felszabadulásának 30. évfor­dulója tiszteletére. A Szabolcs megyei Tejipari Vállalat közel ezer fős kol­lektívája rendkívüli tanács­kozásokon, szocialista brigád­értekezleteken tette meg ver­senyvállalását a negyedik öt­éves terv túlteljesítésére. Többek között, vállalták, hogy a tej felvásárlást tíz százalék­kal növelik. A vállalat által gyártott és forgalmazott tej- és tejtermékek minőségét az országos átlagszínvonal fölé emelik. A tejtermékek fokozottabb fogyasztását azzal iK elősegí­tik. hogy a saját szakboltjaik számát 54-ről 60-ra emelik. Vállalják, hogy a Mátészalká­ra tervezett napi több mint 200 ezer liter tejet feldolgozó kapacitású újabb tejporgyá­rat a tervezettnél korábban, 1975 májusában üzembe he­lyezik. A jobb üzem- és munka szervezéssel, anyaggal és idő­vel való takarékosabb gaz­dálkodással az egy főre jutó vállalati eredményt a bázis­sal szemben 6 százalékkal nö­velik. A Nyíregyházi Mezőgazda­sági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat tíz gyáregységében befejeződtek azok a munkás- gyűlések, amelyeken a dolgo­zók bejelentették csatlakozá­sukat a SZOT és a KISZ fel­hívása alapján kezdeménye­zett szocialista munkaver­senyhez. A gyáregységenként megfogalmazott versenyválla­lások rögzítik, hogy az 1974.. évi termelési tervet, a IV. öt­éves terv vállalati terveit túlteljesítik. Munkájukat úgy végzik, hogy hozzájáruljanak az V. ötéves terv gazdasági előkészítéséhez. A MEZŐGÉP Vállalat 106 szocialista brigádja, dolgozói vállalták, hogy 1974-ben a termelési értéket 2,4 száza­lékkal 13,5 millió forinttal túlteljesítik. A vállalati ered. ményt 1,4 százalékkal, 1 mil­lió forinttal teljesítik túl. Mindezt úgy kívánják elérni, hogy jobb üzem- és munka­szervezéssel, a munka minő­ségének javításával, az ön­költség mérséklésével, a veszteségidő 39 ezer 220 nor­maórával való csökkentésével fokozzák eredményeiket. A dolgozók 1974. évre tett munkaverseny vállalása, s az ötéves terv egészére vonatko­zó versenyvállalása lehetővé teszi, hogy a vállalat a IV. ötéves terv végére árbevételi tervét. halmozottan 100 millió forinttal teljesíti túL, ered­ménytervét 17,5 százalékkal, 46 millió forinttal. A dolgozók versenyvállalá- sában kiemelkedő a termékek minőségének. javítása, az élelmiszer-gazdaságnak tör­ténő gyártás fokozása. A vál­lalat. saját gyártmányú mező- gazdaságj gépeit jó minőség­ben, határidőre leszállítja a megrendelők részére. A szarvasmarhaprogram kere. relében részt vesz a kombiná­tok. komplex telepek építésé­ben, s ezeket a létesítménye­ket a dolgozók a tervezett ha­táridő előtt készítik el és ad­ják át a beruházónak. A Nyírségi Nyomda dolgo­zói a szervezettség javításá­val a gazdaságosság növelésé­vel, a minőség további javí­tásával a munka termelé­kenységének növelésével kí­vánják túlteljesíteni a IV. ötéves tervben előírtakat. A szocialista brigádok külön- vállalást tettek. A Petőfi bri­gád termelési tervét 117 szá­zalékra teljesíti. A gépszedők szocialista brigádja 105 száza, lékos tervteljesítést vállalt. A szedőgépeket szocialista megőrzésre átveszik, a gépek szerelésénél és javításánál segítenek. A vállalatnál mű­ködő ifjúsági szocialista bri­gád vállalja, hogy az új nyomda környezetének ren­dezésében, parkosításéiban. Kedden reggel hazaérke­zett Kubából' a Czinege La­jos vezérezredes, honvédelmi miniszter vezette katonai küldöttség, amely Raul Cast­ro Ruz altábornagy, a kubai forradalmi fegyveres erők miniszterének meghívására hivatalos, baráti látogatást tett a távoli testvér-ország­ban. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­A Tiszalöki Faipari Váló­lat dolgozol ötszázalékos nyereség túlteljesítésére tet­tek vállalást. Az export ter­vüket 3 százalékkal teljesítik túl. Vállalják, hogy a IV. öt­éves terv hátralévő két évé­ben a munkakörülmények ja­vításával fokozott baleseti ok­tatással, a balesetből eredő kiesett munkanapok számát a korábbi éveikhez viszonyítva 20 százalékkal csökkentik. A méhteleki Új Élet Mező- gazdasági Termelőszájvetkezet tagjai többek között vállalják, hogy hizómarhából tíz száza­lékkal többet adnák el a ter­vezettnél, ami az árbevételü­ket 320 ezer forinttal növeli. Két év alatt a tervezett tehe- nenkénti 2700 liter tejhoza­mot 3100 literre növelik. A többlet tejhozam 200 ezer fo­rint bevételhez juttatja a szö­vetkezetét. Két darab .Dália* rendszerű istálló építését vég­zik. aminek átadási határide­jét egy hónappal előrehozzák. Növelik magkender, és m napraforgó termelőterületet, A terület és hozam növelésé­vel a két növényből, mintegy 600 ezer forint többlet bevé­tel származik. A termelőszövetkezet, ebben aiz évben 3500 mázsa almater­mést tervezett, négy forintos átlag eladási áron. Vállalják, hogy jobb minőségű munká­val növelik az exportarányt, s ezzel a tevezettnél kilónként egy forinttal magasabb árat érnek el. A többlet export­árból. mintegy 350 ezer forint bevételhez jut a szövetkezet tagsága. Az előző évekhez viszanvtt- va a költségeket öt ^százalék­kal csökkentik. A versenyben vállalt eredmények elérése a személyi jövedelmet 3 száza, lékkai fogja növelni. jelent Csémi Károly altábcnS nagy, honvédelmi miniszté­riumi államtitkár, Papp Dezső, az MSZMP KB osz­tályvezető-helyettese, vala_ mint a Honvédelmi Minisz­térium katonai tanácsa es a tábornoki kar több tagja. Je-j len volt C. J. Pérez, a Kubai Köztársaság ideiglenes ügy-j vivője is. Hazaérkezett Kubából katonai küldöttségünk ■■ Ünnepség a Hármasdombon A munkásszolidaritás nagy ünmepénék előestéjén kez­dődött meg május 1. ünneplé­se Nyíregyházán, a sóstói er­dőben lévő hármasdomibi em­lékműnél. A régi harcos má­jus elsejék színhelyén ott vol­tak a város veteránjai, akik tevékeny résztvevői voltak a tiltott május elsejei ünnepsé­geknek. Ott volt az ünnepsé­gen Kállai Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Kanda Pál. az SZMT vezető titkára, Gyuricsku Kálmán, a városi pártbizottság titkára és dr. Ördögh János, a városi tanács elnökhelyettese. Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött, majd a 2-es számú gyakorló isko­la úttörőinek énekkara mfflb ká&mozgalmi dalokat énekelt. A fiatalok nevében Kórod® László városi úttörőtitkár kö­szöntötte a veteránokat, majd az úttörők virágcsokrokkal kedveskedtek nekik. A háa> masdombi ünnepség az lm— temacionálé hangjaival ént véget Éljen május 1-e!

Next

/
Thumbnails
Contents