Kelet-Magyarország, 1974. március (34. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

XXXI ÉVFOLYAM. 50. SZÁM ARA: 80 FILLER 1974. MÁRCIUS 1, PÉNTEK LAPUNK TARTALMIBÓL* Vasasasszonyok a Vulkánban £3. aMtf Az ember és környezete (5. oldal» Huszonöt éves az OTP (6. oldal) Sport] elentéseink (7. oldal) Kádár Dános fogadta Ion Gheorghe Ha űrért A román kormányfő csütörtöki programja f!H Határozat 260 ezer dolgozó béremelésére Üli Jelentés az ifjúsági törvény végrehajtásáról jjij Rendelet a gyermektartásról, a családvédelem* öl • • Ülést tartott a Minisztertanács Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára csütörtökön délelőtt a Központi Bizottság székházában fogadta Ion Gheorghe Ma- urert, a Román Szocialista Köztársaság minisztertanácsának elnökét. A szívélyes, baráti találkozón jelen volt dr. Tímár Má­tyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes, Martin Ferenc, a Magyar Népköztár­saság bukaresti nagykövete, illetve Virgil Trofin, a Román Szocialista Köztársaság minisztertanácsának elnökhelyettese, Cornel Pacoste külügyminiszter-helyettes és loan Cotot, a Román Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete. Ion Gheorghe Maurer, a Román Szocialista Köztársa­ság minisztertanácsának el­nöke és kísérete csütörtökön délelőtt a HŐ6ök terén meg­koszorúzta a magyar hősök emlékművét. A koszorúzásnál jelen volt tír. Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke, Roska István külügyminiszter-helyettes, Martin Ferenc, a Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövete. Tóth Lajos ve­zérőrnagy és Farkas Mihály ezredes a budapesti helyőr­ség parancsnoka. Ion Gheorghe Maurer és kísérete a Magyar hősök emlékművének megkoszorú­zása után Budapest neveze­tességeivel ismerkedett. A városnézés metroutazás- sal kezdődött. A Baross té­ren Daczó József, a BKV vezérigazgatója és Balogh László, a metró üzemigazga­tója fogadta a vendégeket, akik ezután egy szerelvény­nyel a Deák térig utaztak. Itt megtekintették a földalat­ti «vorsvasút forgalmi és energiaközpontját. Érdeklő­déssel hallgatták az ismer­tetést a vezérlőpultokon, az üzemelés különböző fázisait szemléltető jelzésekről, ar­ról. hogy a szigorú menet­rend előírásait az elmúlt év­ben 99-5 százalékos pontos­sággal teljesítették a szerel­vények, valamint arról, hogv nagyfokú körültekintéssel és tartalékkal biztosítják a metró energiaellátását. Ezt követően a vendége1, tovább utaztak a Batthyány térig. A metróutazás közben szó esett a földalatti üzeme­lésével, további vonalainak építésével, a főváros közle­kedésében betöltött szerepé­vel kapcsolatos kérdésekről. A Batthyány téren megte­kintették a szentendrei HÉV csatlakozó szintjét. A ven­dégek továbbiak során meg­tekintették a budapesti Má­tyás templomot, ahol dr. Fábián János kanonok is­mertette a nagymúltú temp­lom történetét Ezt követően a Halászbástyáról a főváros panorámájában gyönyörköd­tek, közben a lakásépítések­ről. a városrekonstrukcióról beszélgetett a román kor­mányfő a fővárosi tanács elnökével. A városnézés a Budapesti Történeti Múze­umban fejeződött be, ahol dr. Horváth Miklós főigaz­gató fogadta a vendégeket, akik megtekintették a kö­zépkori királyi palotakiállí­tást. Fock Jenő csütörtökön ebédet adott Ion Gheorghe Maurer tiszteletére az Or­szágház Vadász-termében. Részt vett az ebéden Fe­hér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese. Nyers Rezső, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai; dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács el­nökhelyettese, dr. Csanádi György közlekedés- és posta- ügyi miniszter, dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari mi­Csütörtökön Moszkvában befejeződött a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa végrehajtó bizottságának ülésszaka, amelynek munká­jában Bulgária. Csehszlová­kia. Kuba, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK, Románia, a Szovjet­unió. valamint Jugoszlávia képviselői vettek részt. Az ülésről kiadott közlemény megállapítja: — A végrehajtó bizottság felmérte a KGST-tagálla- mok együttműködésének eredményeit az 1971-ben el­fogadott komplex szocialista gazdasági integrációs prog­ram teljesítésében. A KGST szervei nagyszabású és ered­ményes munkát végeztek a tagországok együttműködé­sének tökéletesítése és elmé­lyítése. a program megvaló­sítása érdekében. — A résztvevők tervbe niszter, Púja Frigyes kül­ügyminiszter. Szépvölgyi Zoltán, fővárosi tanács elnö­ke, Gyenes András, az MSZMP KB külügyi osztá­lyának vezetője, s a politikai élét több más vezető szemé­lyisége. Az ebéden részt vettek a román kormányfő kíséreté­nek tagjai. A szívélyes, baráti hangu­latú ebéden Fock Jenő és Ion Gheorghe Maurer pohár­köszöntőt mondott ★ Losonczi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke csütörtökön délután az Országházban fogadta Ion Gheorghe Maurert. vették az integráció elmélyí­tését a villamosenergia-ter- melésben. Az érdekelt euró­pai KGST-országok megálla­podtak abban, hogy közösen vesznek részt a Vinnyica (Ukrajna) és Albertirsa (Ma­gyarország) között létesíten­dő 750 kilovoltos távvezeték felépítésében. A nemzetközi távvezeték a Szovjetunió európai részének egységes energiarendszerét kapcsolja össze az európai KGST-or- szágok egyesített energia- rendszereivel. Megállapítot­ták, hogy a KGST-országok­ban és Jugoszláviában 1971 —1980 között a villamos- energia-termelés mintegy kétszeresére. 1990-ig pedig ismét kétszeresére növekszik. — A végrehajtó bizottság a KGST titkárságának ja­vaslatára tervbe vette, hogv a következő években új hű­tőházakat és hűtőkonténere­ket gyártanak. Véget ért a KGST VB moszkvai ülése • • Ünnepség a szovjet hadsereg megalakulásának évfordulóján A szovjet hadsereg és ha­ditengerészeti flotta meg­alakulásának 56. évfordulója tiszteletére díszünnepséget rendezett csütörtökön a Ha­zafias Népfront megyei bi­zottsága és a Magyar Hon­védelmi Szövetség Nyíregy­házán, az MHSZ megyei székházában. Az ünnepségen részt vett Kállai Sándor, az MSZMP megyei bizottságának titkára. Oszadcsij Dmitrij lvanovics vezérőrnagy, a Szovjetunió nagykövetsége katonai és légügyi attaséj Kanda Pál, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának vezetőtitkára, Gyúró Imre, a megyei ta­nács elnökhelyettese, vala­mint a megyében szolgálatot teljesítő fegyveres testületek vezetői. Gulyás Emilné dr., a Ha­zafias Népfront megyei tit­kárának megnyitója után Bullái István, a munkásőrség megyei parancsnoka mondott ünnepi beszédet. Megemlé­kezett a szovjet hadsereg megalakulásáról, az eltelt 56 év történetéről, arról a nagy feladatról, amelyet a Szov­jetunió. a szovjet hadsereg végez a béke, a szocializmus megvédésében. Az ünnep; beszéd után Oszadcsij Dmitrij lvanovics vezérőrnagy üdvözölte az ün­nepség résztvevőit. A díszünnepség résztvevői táviratot küldtek a Hazafi­as Népfront Országos Taná­csa mellett működő Chilei Szolidaritási Bizottsághoz: „Szabolcs-Szatmár megye dolgozói szolidaritásukat fe­jezik ki Chile haladó erői­nek harcával. Tiltakozunk, a törvénytelenség, a haladó erők üldözése, a hazafiak bebörtönzése, a demokratiz. mus lábbal tiprása ellen. Követeljük a terror meg­szüntetését, a dolgozó nép jogainak helyreállítását. Kö­veteljük Luis Corvalánnak. a Chilei Kommunista Párt fő­titkárának és haladó szelle­mű társainak azonnali sza­badon bocsátását.” A díszünnepség után a résztvevők megkoszorúzták a szovjet hősi emlékművet. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács csütörtökön ülést tar­tott. Fock Jenő. a Miniszterta­nács elnöke tájékoztatást adott Abduszalem Dzsallud- nak, a Líbiai Arab Köztár­saság' minisztertelnökének hazánkban tett látogatásáról. A tárgyalásokon megvizsgál­ták a magyar—líbiai kapcso­latok helyzetét, továbbfej­lesztésének lehetőségeit. Esz­mecserét folytattak az idő­szerű nemzetközi kérdések­ről. különös figyelmet szen­telve a közel-keleti esemé­nyeknek; Megelégedéssel ál­lapították meg. hogy a két ország kapcsolatai mindkét fél előnyére fejlődnek, és to­vábbi lehetőségek állnak fenn az együttműködés sok­oldalú szélesítésére. Egyetér­tettek abban, hogy a látoga­tás nagyban hozzájárult a két ország kapcsolatainak erősítéséhez. A kormány a jelentést jóváhagyólag tudo­másul vette. A külügyminiszter beszá­molt Ausztriába tett látoga­tásáról. amelynek során meg­beszéléseket folytatott dr. Rudolf Kirchschläger kül­ügyminiszterrel a nemzetkö­zi helyzet és a kétoldalú kap­csolatok időszerű kérdéseiről. Fogadta őt Franz Jonas ál­lamelnök, s dr. Bruno Kreisky szövetségi kancellár is. A tárgyalások szívélyes légkörben, a jószomszédság jegyében folytak le. A kor­mány a jelentést jóváhagyó­lag tudomásul vette. A munkaügyi miniszter előterjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta és elfo­gadta az állami szektor ipa­ron és építőiparon kívüli., ágazataiban, az ipari és kivi­telező építőipari tevékenysé­get végző munkások és köz­vetlen termelésirányítók, to­vábbá az ipar és a kivitelező építőipar állami szektorában dolgozó kisegítő alkalmazot­tak bérrendezésére vonatko­zó javaslatokat. A Minisz­tertanács úgy határozott, hogy a béremelésekre ápri­lis 1-i hatállyal kerüljön sor. A munkaügyi és művelő­désügyi miniszter előterjesz­tése alapján a Miniszterta­nács határozatot hozott a színházak és színház jellegű zenei intézmények dolgozói­nak bérrendezésére. A kor­mány felkérte a SZOT fő­titkárságát. hogy a szakszer­vezeti szervek nyújtsanak hatékony segítséget az intéz­kedések végrehajtásához. Az igazságügy-miniszter előterjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta a család, jogi törvény módosításáról 6ZÓ1Ó tervezetet és úgy hatá­rozott, hogy azt törvényja­vaslatként az országgyűlés elé terjeszti. Az egészségügyi miniszter javaslatot tett a család-, nő­védelmi tanácsadó hálózat or­szágos kialakítására. A nők és a születendő gyermekek egészségének hatékonyabb megóvása érdekében szüksé­ges. hogy a házasulóknak a család- s nővédelmi tanács­adáson való kötelező részvé­tele mellett a tanácsadás az egész érintett lakosságra ki­terjedjen. Ennek érdekében tanácsadói, a gyógyító-meg­előző tevékenységet az anya- és gyermekvédelmi hálóza­tot a jelenlegi ötéves terv­időszak végéig kibővítik, a már működő szervezeteket megerősítik, ahol pedig ilyen szolgálat még nem működik, ott annak feltételeit megte­remtik. A kormány az elő­terjesztést elfogadta. A kormány megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi, valamint a művelődésügyi miniszternek a népesedéspo­litikai határozatból követke­ző oktatási és nevelési fel­adatokról szóló előterjeszté­sét. A kormány úgy határo­zott, hogy az oktatást a ki­dolgozott irányelvek alapján kísérletképpen az iskolák egy részében már az ősztől meg kell kezdeni és az 1975 -“-76-os tanévben a felsőok­tatási intézményekben is meg kell szervezni. Emellett az érintett állami és társadal­mi szervek bevonásával a családi életre nevelést az ok­tatási intézmények keretein belül is kiterjesztik. A Minisztertanács megtér- gyalta a munkaügyi minis»» tér jelentését a családpoliti­ka s családvédelem, vala­mint a többgyermekes csa­ládok szociális helyzetéről. A jelentés megállapítja, hogy az utóbbi években, elsősor­ban a népesedéspolitikai ha­tározat. nyomán, jelentős in­tézkedések történtek, ame­lyek kedvezően befolyásolják a családok életét. Összehan­golt, családok sajátosságait mérlegelő családpolitikai te­vékenységre, a családok, kü­lönösen a sokgyermekes csa­ládok helyzetének további javítására van szükség. A kormány a jelentést jóváha­gyólag tudomásul vette s az abban foglalt következtetése­ket a további tevékenység alapjául elfogadta. Utasítot­ta a munkaügyi minisztert, hogy 1975 elejére a felada­tok megoldására programot dolgozzon ki és nyújtson be a Minisztertanácshoz. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Ifjúság- politikai és Oktatási Tanács jelentését az ifjúsági tör­vény végrehajtásáról, vala­mint az ötödik ötéves terv­ben megvalósítandó ifjúság- politikai feladatokra vonat­kozó javaslatát. A jelentés megállapítja, hogy mind a központi, mind a helyi in­tézkedések jól szolgáltak az ifjúságpolitikai célkitűzések megvalósítását, amelyek nyo­mán javultak a fiatalok élet- körülményei. Továbbra is biztosítani kell a fiatalok megfelelő arányban történő lakáshoz juttatását, elő kell .segíteni a családalapítás, pá * lyakezdés, továbbtanulás, a tömeges testedzés, a lakóte­(Folytatas a 8. oldalon) Veress József látogatása megyénkben Veress József, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának tagja, nyugalmazott munkaügyi mi­niszter szerdán kétnapos lá­togatásra Szabolcs-Szatmár megyébe érkezett. Itt-tartóz- kodása során a megyei párt- bizottságon megbeszéléseket folytatott Hegedűs Lászlótté dr-ral, a közigazgatási és ad­minisztratív osztály vezető­jével a várospolitika idősze­rű kérdéseiről. Veress József ezt követő, en új városaink — Kisvárda és Mátészalka — életével is­merkedett, majd elutazott megyénkből. Ballé István előadása Balló István, az Állami Egyházügyi Hivatal elnök- helyettese február 28-án Nyíregyházán, a megyei pártbizottság nagytermében a megye párt-, állami és tö­megszervezeti vezetői előtt tartott előadást Egyházpoliti­kánk időszerű kérdései eins, meL A Kossuth Könyvkiadó táfértekezlete Nyíregyházán Február 28-án Nyíregyhá­zán, a megyei pártbizottság épületében tartották tájérte- kezletüket a Kossuth Könyv­kiadó kirendeltségei, öt me­gye — Borsod, Hajdú, He­ves, Nógrád és Szabolcs — kirendelteege* öt évvei e«­előtt alakították meg a ,.X. kongresszus” nevet viselő szocialista brigádjukat, amelynek munkája szerepelt a tanácskozás napirendjén. Az értekezleten az elmúlt év értékelésére, valamint az idei terjesztési terv felada­tainak megbeszélésére kerüi% sor. A szocialista brigád ta- náoskozásán részt vett és az I974-es munkát ismertette Jármy Ernő, a Kossuth Könyvkiadó főosztályveaeté*

Next

/
Thumbnails
Contents