Néplap, 1954. október (11. évfolyam, 232-258. szám)

1954-10-01 / 232. szám

'Otiáq ß rale túrjai tqipe i ti fje fék / XI. évfolyam, 233. szám 1931 október 1, péntek A haza javéra, a magad hasznára, JEGYEZ/ BÉKEKÖLCSÖNT! Vezetőségválasztó közgyűlések a ktsz-ekben ZCéki jelentés a kölcsönjegyzésről Gazdog eiőlegosztás — új tagok a telektanyai tsz-ben A kisipari termelőszövet­kezetekben ezekben a he­tekben tartják a vezetőség­választó közgyűléseket. A szövetkezeti alapszabály ér­telmében ezeken a közgyű­léseken kell beszámolni a vezetőknek megválasztásuk óta végzett munkájukról. A tagság a beszámolót megvi­tatja és eldönti, hogy a je­lenlegi vezetőket alkalmas­nak tartja-e arra, hogy to­vábbra is ők irányítsák a ktsz-t. Megyénk ktsz-einek ed­digi működése sikerekben gazdag, amit az is bizonyít, hogy a második, negyedév­ben 7 százalékkal kevesebb taggal is 122.7 százalékra teljesítették termelési ter­vüket, 5.6 millió forinttal teljesítették túl az előirány­zatot, 1.5 millió forint bér­alapot takarítottak meg és a lakosságnak terven felül 10.5 millió forintot kitevő munkát végeztek. A III. ne­gyedévi terv határidő előtti teljesítése is bizonyítja, hogy megyénk ktsz-einek többsége jól dolgozik; a ktsz-ek vezetőinek több­sége a kisebb hibáktól elte­kintve, alkalmas funkció- iára. A vezetőségválasztó köz- 'ü'ülések már több ktsz- ben megvoltak. Eddig 32 közgyűlésen választottak új vezetőséget. A közgyűlések előkészítésében általában Jó munkát végeztek az elő­készítő bizottságok. A ktsz- tagokat felvilágosították a szövetkezeti alapszabály­ban biztosított jogokról, kö­telességekről és a vezetőség­választás szabályairól. A ktsz-tagok a vezetőségi be­számolókat megvitatják, dicsérik, vagy bírálják a vezetőség munkáját és be­leszólnak a szövetkezet ügyeinek intézésébe. Azok­ban a ktsz-ekben, ahol he­lyesen szervezik a munkát, ahol a tagok és a vezetők összefogása a tagság meg­elégedésében, a munkasike­rekben tükröződik, — ott újjáválasztották a régi ve­zetőséget. A nagykállói fa- és fémipari ktsz-ben vi­szont, — ahol a rossz veze­tést rossz munka és kevés •siker kísérte, — ott a tag­ság joggal váltotta le a régi vezetőséget. A fehérgyarmati ruházati és szolgáltató ktsz-ben szep­tember 18-án tartották meg a vezetőségválasztó közgyű­lést. Nagy Béla ügyvezető elnök beszámolójában is­mertette a tagsággal a ktsz. fejlődését, eredményeit, a hibákat. és azokat a terve­ket, amelyek a jövőben még szebb sikerekhez ve­zethetik a ktsz-t. Ez a ktsz. 3 éve alakult meg. Nagy Bála megalakulása óta el­nöke a szövetkezetnek. Há­rom év alatt 12-ről 35-re nőtt á tagok száma. Milliós évi tervvel dolgoznak. A jó munka eredményeképpen már befejezték 1954. évi tervüket. A ktsz. kiváló szövetkezet lett. A ktsz-nek jó a kapcsolata a község és a környék lakosságával. Jóminőságű munkával hír­nevet szereztek. Érthető, hogy a vezetőségválasztö közgyűlés újjáválasztotta a régi vezetőséget. Okulni lehet például a fehérgyarmati faipari ktsz- ben megtartott közgyűlés­ből, ahol a fölényeskedő, a tagságtól elszakadt vezető­ségnek alaposan a fejére olvasták a hibákat. Helye­sen értelmezték itt a ktsz- tagok, hogy a szövetkezet a tagoké, — nem pedig csak egyes vezetőségi tagoké. Szemébe mondták Lőrincz László elnöknek is, hogy hiba volt megtűrni egyes dugdosott fekete'1 munká­kat. Sokkal erélyesebben fel kellett volna lépni az ilyen tagokkal szemben. Éppen az ilyen engedékenység miatt történt meg, hogy egyes tagok megharagud­tak a kivételező elnökre. A haragosok Lőrincz László leváltását követelték, de egy másik csoport a ktsz. eredményeit figyelembevé- ve, az elnök mellé állt. Lőrincz László elismerte hibáit és megígérte: ha a tagság méginkább' mellé áll, még szebb eredményeket fognak elérni. Végül a köz­gyűlés újra megválasztotta Lőrincz Lászlót. Mellé két új vezetőségi tagot válasz­tottak: Fábián Gézát és Bunna Józsefet. A ktsz-tagok vigyáznak rá, hogy a vezetőségbe olyan új tagok kerüljenek, akik ;cl dolgoznak, becsületesek, szereti őket a tagság és be­csüli a lakosság. Például a fehérgyarmati cipész ktsz. ellenőrző bizottsági tagjai közé a jelölőbizottság olyan ktsz-tagot javasolt, akinek bírósági ügyből eredő okol; miatt is rossz hírneve van a községben. A tagság per­sze nem szavazott rá. He­lyette Bereczki. Lászlót vá­lasztották be az ellenőrző bizottságba, akiben mind­annyian megbíznak. Olyan eset is előfordult, hogy a vezetőségbe javasolt elnökök, vezetőségi tagok nem vállalták el a tisztsé­get. Ez csak ott, és csak azért történhetett meg, ahol a ktsz. tagsága nem segí­tette a régi vezetőséget, részben pedig azért, mert a régi vezetők a termelő mun­kában többet kerestek, mint a funkcióban. Az olyan régi vezetőségi ta­goknak, mint például Szé­kely Pálnak, a kisvárdai fa­ipari ktsz. volt elnökének, vagy Szilágyi Miklósnak, a tiszavasvári fémipari ktsz. elnökének bízniok kellene a tagság segítségében és tudniok kellene, hogy a Ii. országos küldöttgyűlés or­vosolni fogja a vezetőségi tagok sérelmeit. Hasznosít­sák hát továbbra is magu­kat a ktsz. tagságának ja­vára, és nem utolsósorban a haza javára. Álljanak bátran ismét a ktsz-ek élé­re. Szerezzenek megbecsü­lést a szövetkezet nevének. Segítsenek a lakosság áru­ellátásában. Kísérje minde­nütt sok siker aktsz-ek munkáját! G. Szabó József kéki egyénileg dolgozó paraszt, a termelési bizottság elnö­ke szívesen fogadta házá­nál a népnevelőket. Meg­vendégelte őket, majd 2000 forintot jegyzett, amelyet azonnal be is fizetett. Nem elégedett meg ezzel: ő is ment a népnevelőkkel a község dolgozóihoz. Dományi István közép­paraszt 300 forintot jegy­zett és azonnal ki is fizet­te. Virág György és Tótis Antal 200—200 forintot jegyzett. Mezei Gábor és Enyedi Antal dolgozó parasztok nem várták meg, amíg hozzájuk is elérkeznek « Biri községben jól halad a kapások betakarítása. A burgonyát mintegy 60, a kukoricát 90, a naprafor­gót pedig már 100 száza­lékban behordták. Meg­kezdték a kukoricaszár betakarítását és silózását is. A biri dolgozó paraszto­kat a korai munka jellem­zi s emellett jó gazda­ként teljesítik állam iránti kötelességeiket is. Mintegy 60 dolgozó pa­raszt a földről szállította, az állam raktárába a be­adási burgonyát. Csupán szeptember 27-én 600 má­zsa burgonyát vittek a sze­Szeptémber 24-én a kul­túrterem feldíszítve várta a község dolgozóit. Az esti órákban csoportosan indul­lak meg a dolgozó parasz­tok, termelőszövetkezeti tagok, tanítók, földműves- szövetkezeti dolgozók, há­ziasszonyok a kultúrterem felé. Hét órára zsúfolásig megtelt a kultúrterem. A népfront előkészítő bizott­ságának elnöke emelkedett szólásra. Ismertette a község dolgozói előtt a Hazafias Népfront megalakulásának jelentőségét. — Megmagya­rázta, hegy a községben milyen feladatokat kell megoldani a népfrontnak. Id. Nemes Ferenc dol­gozó paraszt íelszólalásá- ban elmondotta, hogy je­lenleg a legnagyobb fela­datok egyike az őszi kalászo­sok gyors elvetése. Erre kell most mozgósítani a ■' dgozókat. Erre annál is kább nagy szükség, van — mondotta,. — meri bi­zony a község elmaradt a vetései. Urr Géza földművesszö- veíkezeti dolgozó arra hív­•ta Ael a megválasztandó népnevelők. Elmentek a tanácsházára és ott jegyez­tek békekölcsönt. A köz­ség dolgozói eddig több, mint 10.000 forint értékben jegyeztek békekölcsönt. En­nek az összegnek 35 száza­lékát már be is fizették. A Petőfi és az „Üj Uta­kon Járó” termelőszövet­kezét tagjai is kiveszik ré­szüket a jegyzés munkájá­ból. A dolgozók értesültek róla, hogy a befizetett ösz- szég 25 százaléka a köz­ségben marad. Ebből az összegből az általános is­kolában úttörőzenekart lé­tesítenek és úttörőöltöze­teket vásárolnak. Gottfried Gyula v.b. elnök. kerek a balkányi állomás­ra. Ezzel évi burgonyabc- atíásuknak 56 százalékban tettek eleget. Több mint hetven dolgozó paraszt már a kukoricáját is be­adta. Cimere Gusztáv, Si­mon Sándor és még 130 gazdatársuk mindenből egész évre letudta adóssá­gát, Zajdáczki József 10 holdas középparaszt tojás­ból, baromfiból már az 1955-ös első negyedévi ter­vét is teljesítette. A jövő­évi sertésbeadásra szánt hízóját is a napokban ad­ja át az állatforgalmi Vál­lalatnak. népfront bizottság figyel­mét, hogy a község tisztán­tartására, egészségvédelmé­re és vízellátására nagy gondot fordítson. Intézked­jen a népfront bizottság afelől — mondotta, — hogy a község járdái tiszták le­gyenek, hogy a kutakat kijavítsák a szerelők, az átmenti árkokat tisztán tartsa a falu lakossága. Ezután id. Halász József emelkedett szólásra. Urr Géza javaslatát egészítette ki. Javasolta, hogy a köz­ség dolgozói közösen javít­sák meg a járdákat. Igen sok javaslat szüle­tett még, ami azt bizo­nyítja, hogy a dolgozók részt kívánnak venni abból a munkából, amely a köz­ség életét szebbé, boldo­gabbá teszi. Esik Sándor elmondotta: „A Hazafias Népfront mun­kájába ' a község minden dolgozójának be kell kap­csolódnia. Csak így válhat oiyan széles tömegmozga­lommá, hogy á község előtt álló feladatok elvég­zésére tudja mozgósítani a lakosságot.” Ezután java­A teléktonygi Béke tsz. irodáján 18-án nagy volt a sürgés-forgás. A könyvelő a brigádvezető segítségével számolgatott. 160 ezer fo­rint várt kiosztásra. Előleg­ként egy-egy munkaegység­re 20 forintot osztottak. Van is öröm. Nem csoda. Együd János előleg címén -9 ezer 170 forintot kapott eddig teljesített munkaegységéire. Kozma Ilona is kíváncsian számolgatta, mennyit is kap majd. Szülei még egyénileg gazdálkodtak ez évben, csak ö járogatott el a tsz-be dol­gozni. Szóhoz sem tudott jutni az örömtől, amikor ke­zébe számoltak 5 ezer 104 forintot. (Azt hiszem, hogy a jövő évben édesapja is ott fog dolgozni a termelő- szövetkezetben, ahol az idén lánya olyan sok pénzt ka­pott munkájáért, és azonkí­vül sok természetbeli jutta­tást.) Szeptember 19-én „Vidám vásártrendeztek Telekta­nyán. A termelőszövetkezet A nyíregyházi járási be­gyűjtési hivatalnál szíve­sen beszélnek Rakamaz eredményeiről. Szeptember 27-ig burgonyabeadási ter­vüket 81 százalékra telje­sítették. A kukoricabeadással is az elsők között van Raka­maz. Gáva és Vencseliő is hasonló eredményekkel dicsekedhet. Mindkét he­lyen, mielőtt megkezdték volna a kapásnövények begyűjtését, a begyűjtési állandó bizottság összeült solta, hogy" a népfront-bi­zottság intézkedjen afelől, hogy a község közepén lévő vályoggödröt töltsék be. Cserpák Lajos dolgozó paraszt már a jövőre is tervezett. A község villa­mosításának elősegítéséről beszélt. —- Ha rákerül a sor a villany bevezetésére, vál­laljuk azt, hogy a villany­oszlopok szállítását és a helyének kiásását helyileg elvégezzük — mondotta. Ügyeljen arra is a nép­front bizottság, hogy a község lakossága az adót és a beadási kötelezettsé­gét pontosan törlessze — mondotta felszólalásában Muhar Ferenc 5 holdas dolgozó paraszt. Majd hoz­zátette: A járásban közsé­günk az elsők között volt, ezután is az élvonalban aka­runk lenni. A dolgozók javaslatait a népfront előkészítő bizott­sága elfogadta. Ezután ke­rült sor a községi népfront bizottság tagjainak a meg­választására. A jelenlévők örömmel vá­lasztották a bizottságba id. Halász Józsefet, akinek 16 tagjaié volt a szó. Volt mis bői vásárolni. Válogattak) sok jó melegruhát vásárol- tak télire. Az elölegosztás után sok egyénileg dolgozó poroszt kezdett számolgatni. Vájjon mi előnyösebb maga és csa- ládja számára? Ha az ö kis parcelláin dolgozik, vagy ha tsz-be lép, oda ahol a gépek segítségével nagyobb termést érhet el és jobb életet biztosíthat családja számára? Bencze Dániel és felesége már döntött. Elmentek ah elölegosztást követő köz­gyűlésre és kérték felvéte­lüket. A tagok örömmel fo­gadták maguk közé a szor­galmasan dolgozó 'Bencze Dánielt és feleségét, áfások is hasonlóan cselekedtek. Többek között Lakó Antal és Csák Mihály is kérte fel­vételét a termelőszövetke­zetbe. FAZEKAS ISTVÁN Kemecse. Megalakult és dolgozik az eperjeskel népfront bizottság Rakamaz már $1 százalékra teljesítette burgonyabeadási tervét és felosztották maguk kö­zött a községet, hogy ki melyik részért felelős. Nem így .történt ez Kó- tajban, ahol maga a be­gyűjtési megbízott, Kus- nyir László elvtárs sem tartja kötelességének, hogy elbeszélgessen a dolgozó parasztokkal. Ebből a köz-; sé'gből sokkal több burgo­nyát hoznak a nyíregyházi piacra, mint a beadásba. Beadási tervét Kótaj mind­össze 12.5 százalékra telje­sítette. hold földje van. Példásan; gazdálkodik. Az állami iránti kötelezettségnek min­denben időben eleget tesz.’ A község öregje-fiatalja előtt köztiszteletnek örvend. Ko­vács Géza . tanitót is egy­hangúlag választották meg a népfront bizottság tag-i iául. Megválasztották Ba­csó Sándort, az Alkotmány tsz. elnökét, Kői Géza fia­talt, aki a DlSZ-szerveze- tet képviseli, Halhai Fe- rencnét az MNDSZ részé­ről, K. Halász Andrást és‘ még sok közmegbecsülés­nek örvendő dolgozót. A megválasztott népfront bizottság tagjai a pro­gramra kidolgozásával kap­csolatos teendőket szeptem­ber 26-án beszélték még. Megválasztották a népfront bizottság elnökét és az el­nökhelyetteseket, Ezután pedig hozzáláttak közösen a Programm kidolgozásá­hoz. Az elnökség úgy ter­vezi, hogy október 10-én gazdágyűlésen fogja ismer­tetni a község dolgozóival a községi népfront bizott­ság programmját. F. K. ARA 50 FILLER A biri gazdák tudják kötelességüket

Next

/
Thumbnails
Contents