Néplap, 1954. augusztus (11. évfolyam, 181-205. szám)

1954-08-01 / 181. szám

'Világ pr&lefárjai ernj^uiljetek ! AZ MDP SZABOLCS-SZATMÁRMECYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM ÁRA 5« FILLbR 1951 AUGUSZTUS 1, VASÁULAP A magyar kormány őszinte örömmel üdvözli a genfi értekezlet eredményeit A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának közleménye A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala közli: A magyar kormány őszinte Őrömmel üdvözli a genfi értekez­letnek a béke ügyét szolgáló nagy eredményeit. A genfi konferen­cia bebizonyította, hogy a vitás nemzetközi kérdésekről folyta­tott, a kölcsönös érdekek tekin­tetbe vételén alapuló tárgyalások jelyan eredményekhez vezethet­nek, amelyek hathatósan hozzá­járulnak a világbéke biztosításá­hoz. Ezeknek az eredményeknek nyomán mindenki előtt nyilván­valóvá vált, hogy megoldhatók a legfőbb nemzetközi vitás kérdé­sek is: a koreai kérdés rendezése, a Kínai Népköztársaságot meg­illető jogok elismerése, az atom- <« más tömegpusztító fegyverek betiltása, a hidegháború meg­szüntetése, továbbá a világ béké­je szempontjából nagyjelentőségű európai kollektív biztonsági rend­szer megteremtése. A világ békeszerető népei örömmel fogadták a nemzetközi feszültség további enyhülésének a genfi értekezlet eredménye­képpen feltárult új lehetőségeit. Ezért lelkesen üdvözlik a Szov­jetunió kormányának. Francia- ország, Nagy-Britajyíj^ és az Egyesült Államok kormányához intézett 1954 július 24-i nagyfon­tosságú jegyzékét, amely utat mutat a vitás kérdések béké3 rendezéséhez. A magyar kormány ez év már­cius 21-i nyilatkozatában már ki­jelentette, hogy minden erejével kész hozzájárulni az európai kol­lektív biztonsági szerződés meg­teremtéséhez. Szilárd meggyőző­dése, hogy csak az összes érdekelt államokat átfogó szervezet szol­gálhat az európai béke biztosíté­kául, míg a? Egyesült Államok által kezdeményezett zárt állam- csoportosulások és katonai szö­vetségek nem a béke és a meg­egyezés ügyét szolgálják, hanem új háború veszélyét rejtik ma­gukban. Az európai kollektív biztonsági szerződés egyszers- mindenkorra kizárná a német agresszió megismétlődését, vala­mint az anschlussnak veszélyét és ezzel elősegítené a magyar nép biztonsága szempontjából annyira fontos német és osztrák kérdés békés és demokratikus megoldását. Az európai kollektív biztonsági szerződés lehetőséget nyújtana arra, hogy a Magyar Népköztársaság — addig is, míg hallathatja szavát az Egyesült Nem­zetek Szervezetében, — vala­mennyi érdekelt nagy és kis ál­lammal együtt, a teljes egyenjo­gúság alapján cselekvőén hozzá­járuljon az európai problémák békés rendezéséhez. A magyar kormány békepoliti­kájához híven a nemzetközi együttműködés minden irányú kiépítésére törekszik. Tudatában van annak, hogy a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében fontos szerepe van a kölcsönös érdekek tiszteletbentartásán alapuló gaz­dasági együttműködésnek is. A nemzetközi gazdasági együttmű­ködés jelentős tényezője az ország fejlődésének és a nép életszín­vonala állandó emelésének. Ezért a magyar kormány örömmel üd­vözli a szovjet kormánynak azt a javaslatát, hogy az európai kol­lektív biztonságról szóló szerző­dés tervezetét egészítsék ki a gaz­dasági együttműködésről szóló rendelkezéssel. A magyar népet az a mély meggyődés hatja át, hogy az európai kérdéseknek az érdekelt államok minél szélesebbkor» részvételével történő megtárgya­lása elősegítené az európai kol­lektív biztonsági rendszar létre­hozását, Ezért a magyar kormány örömmel támogatja a Szovjetunió javaslatait és kész résztvenni az említett javaslatok alapján mi­előbb összehívandó értekezleten, hogy ott, híven a magyar nép bé­ketörekvéseihez, minden igyeke­zetével hozzájáruljon a konfe­rencia sikeréhez. Budapest, 1954 július 31. A mai számban : Pártszervezeteink időszerű tennivalói a munkás-pa­raszt szövetség erősítésében (2. oldal.) Szamuely Tibor (5. oldal.) Nyíri Pajkos (7. oldal.) Az ófehértói termelőszövetkezet tagjai jó hazafiakhoz mél­tóan a cséplőgéptől teljesítették gabonabeadási kötelezettségüket. Példamutató tettük az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztokat is gyors beadásra serkenti. Gazdagítsuk szeretett hazánkat! Naményban, Nagyvarsányban mindenki a cséplőgép alól teljesíti kötelezettségét Nagyvarsányban eddig 186 gazda csépelt el. A beadási kötelezettséget szintén 186 teljesítette. Vásárosnaményban is azt akarják a dolgozó parasztok, hogy az or­szágoshírű nagy áruhá­zukban még sokkal több ruha, cipő és gazdasági felszerelés legyen. Tud­ják azt is, hogy ehhez elsősorban arra van szükség, hogy a falu is megadja a városnak, amit a város vár. Azt is tudják a vásárosnamé- nyi és a nagyvarsányi dolgozó parasztok, hogy a rézgálicot, amivel per­metezünk, külföldről hozzuk be, de az ekének való . vasból sincs elegen­dő nálunk. Ezekért első­sorban terményt kell ad­ui. Vásárosnaményban 230 termelő csépelt el — nincs egyetlen hátralé­kos sem. Dicséret illeti a köte­lességtudó nagyvarsányi és vásárosnaményi dol­gozó parasztokat! A termelőszövetkezetek példát mutatnak a beadásban A vencsellői Szabadság termelőszövetkezet tagjai nem késlekedtek az aratással, szemveszte­ség nélkül végezték azt el. Utána a behordáshoz kezdtek, s közben a cséplés is megindult szövet­kezetükben. Gyors munkájuk eredményeként július 30-án délelőtt 10 órakor befejezték acsép- lést. Kenyér- és takarmánygabonabeadási köte­lezettségüknek mindjárt a cséplőgép alól 100 százalékig eleget tettek. Jól fizetett a gondosan ápolt kalászosuk. — Rozsból közel 11 mázsás átlagtermést értek el. Negyven hold rozsról 427 mázsát takarítottak be. Mivel állam iránti és gépállomással szembeni kötelességüknek pontosan eleget tettek, így e héten sor kerül a kenyér- és takarmánygabona kiosztására. Előreláthatólag 4—5 kiló terményt osztanak munkaegységenként, de egy részét a zárszámadáskor osztják ki. ■ A tiszadadai Dózsa tsz. tagjai még a cséplés kezdete előtt a kombájnnal aratott-csépelt ter­ményből teljesítették beadási kötelezettségüket. Példájukat követte a falubeli Béke tsz. is. * A beregsurányi Dózsa, a tiszaszalkai Bajcsy- Zsilinszky, a jándi Előre termelőszövetkezetek is a gép alól vitték a begyüjtőhelyre beadási kötelezettségüket. # A cséplés alatt már teljesítette egészévi ke­nyérgabonabeadását a kéki Petőfi termelőszö­vetkezet is. Amikor a cséplést befejezték, nyu­godtan számolhatták, hogy kinek mennyi jut. A szövetkezetiek szorgalmas munkája nem maradt fizetetlenül ebben az évben sem. Tóth István, aki harmadmagával dolgozik a szövetke­zetben, 623 munkaegységre 20 mázsa 24 kiló bú­zát, 18 mázsa 65 kiló rozsot és 6 mázsa 60 kiló árpát vitt haza. A gazdag kenyérgabona részesedés mellett Tóth Istvánék eddig munkaegység-előleg címén 4.000 forintot kaptak. (VASS JÁNOS.) Melyik gépállomáson csépelték eddig a legtöbb terményt? A kisvárdai gépállo­más felelős cséplőgépve­zetői nem sokat várakoz­tak az aratás befejezése után, nem várták meg. hogy teljesen behordják a learatott terményt, ha­nem mindjárt a behor- dás megkezdésével mun-1 kához láttak cséplőgé­peikkel. Munkájuk nem is marad fizetetlenül. —: Eddig 30.000 mázsa tér-' ményt csépeltek el. Ezzel az eredménnyel me­gyénkben az első helyet szerezték meg, A nagydobosi gépállo-, másról ennek az ellen­kezőjét mondhatjuk. Ed­dig 4116 mázsa terményt: csépeltek el. A gépállo­másnak összesen 24' cséplőgépe van, de ebből július utolsó napján is csak 19 gép dolgozott. —' Megemberelhetnék ma­gukat a nagydobosiak. Harcoljanak jobban a cséplés mielőbbi befeje­zésért. Végeredményben nyári munka a cséplés,: < sak tán nem akarják a szérűkön megvárni az első havazást?! Sala István altábornagy, honvédelmi miniszter üdvözlő távirata Csu le-hoz, a kínai népi felszabadító hadsereg főparancsnokához CSU TE ELVTÁRSNAK. a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg főparancsnokának, . Peking. Engedje meg, főparancsnok elvtárs, hogy a kínai nép nag- ünnepe, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg napja alkalmából, : magám és a magyar néphadsereg egész személyi állománya ne­vében üdvözletemet és szerencsekívánataimat küldjem Önnek c : Önön keresztül a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg minden har­cosának és parancsnokának. Kívánom, hogy a baráti kínai hadsereg további sikereket ér­jen el hazája függetlensége és a nagy kínai nép szocializmus, építő munkája megvédése érdekében. Budapest, 1954 július 31-én. BATA ISTVÁN altábornagy, a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere. Fontos Miklós rakamazi dolgozó paraszt azonnal szekérre rakja az államnak járó részt Megkezdődött a román ifjúmunkások országos értekezlete Bukarestben július 29-én meg­kezdte munkáját a Román Nép- köztársaság Ifjúmunkás Szövet­ségének országos értekezlete. — Az értekezlet napirendjén két kérdés szerepel: 1, Az ifjúmun­kás szövetség központi bizottsá­gának beszámolója. 2. Az ifjú­munkás szövetség központi I.. zottságának és a központi száiv. vizsgáló bizottságnak a megvá­lasztása. A termelőszövetkezetek példá­ját követik az egyénileg dolgozó! parasztok is. Fontos Miklós 6 holdas rakamazi dolgozó paraszt-1 nál alig hallgatott el a cséplő­gép, azonnal szekérre rakta a® államnak járó mennyiséget és vitte a begyüjtőhelyre. A raka- mazi dolgozó parasztok tudják! kötelességüket: az első ^gabonát a szeretett hazának adják. jó helyre kerül ez a gabona* városi dolgozókat fog táplálni,1 Azokat, akik a rakamazi dolgozó parasztoknak is ekét, boronát, kapát készítenek. Azoknak, akik; a ruházati cikkeket, a csizmát küldik a falura. Azt üzenik a rakamazaiak a vá­rosiaknak: dolgozzatok, termelje­tek minél többet, minél jobb áru- kát. Mi is helytállunk! (Nagy Tibor f«lv*t«*og

Next

/
Thumbnails
Contents