Néplap, 1954. május (11. évfolyam, 103-127. szám)

1954-05-01 / 103. szám

'ÜlLújj firal eladni e.g.tje.iiUfelek ! ELJEN MÁJUS 1, A NÉPEK NEMZETKÖZI SEREGSZEMLÉJE! XI. FOLYAM, 103. SZÁM ARA 50 FILLER 1951 MÁJUS 1, SZOMBAT MÁJUS 1 A csodálatos ^vaszi napok között is van egy, amelyet a világ jdplgozái' a legörömtelibbnek, a legragyogóbbnak tar­tanak. Május *élseje ez — a harc, a barátság, az összetartás, a béke napja. Bárhol is éljenek dolgozó emberek, bármilyen színű is a bőrük, ezen a napon legszebb ruhájukban lépnek az utcára. Munkások és parasztok, tudósok és írók, nők és férfiak,' ifjak ■ és gyermekek egyaránt. Mindenütt, minden nyelven dalok és üdvözlő szavak hangzanak fel. A Szovjet­unióból és az Egyesült Államokból, Kínából és Angliából, Vietnamból és Franciaországból, Koreából és Japánból, Cseh­szlovákiából és Magyarországból — az egész Földön boldog­ságot és békét kívánnak egymásnak a dolgozó emberek. Minden ország népének megvannak a maga örömei, ter­vei, álmai. Hagyományos, hogy ezekről beszéljenek a tavasz ünnepén, a népek egységének és barátságának napján. Erről beszélnek nyiltan, semmit sem titkolva a szovjet emberek, a népi demokratikus országok dolgozói. A május 1-i felvonulá­sok sokmillió résztvevője a békés alkotás nagyszerűségét, a dolgozók nagy barátságát, a fényes holnapba vetett biztos hitét hirdeti. A béke gyümölcseit mindenütt megtaláljuk. A ■hamuból újjáépült Sztálingrádban, az új arcot öltött Varsó­ban, Albánia új vasútvonalaiban, Magyarország Sztálinváro- sában, Inotájában. A békéről beszél hazánk minden városa, faluja. Ezt zúgják a Tiszalöki Erőmű zsilipjein alázúduló habok, a nyíregyházi nagy dohányfermentáló zsongó gépei. Drága a béke az egyszerű emberek számára! Az elmúlt há­ború sokmillió ember életét oltotta ki. Hogyan, is lehetne fel­mérni a szerencsétlen anyák, özvegyek és árvák fájdalmát?! Nem! Nincs szükség arra, hogy megismétlődjenek a múlt borzalmai! Ezért zúg»á bővizű folyó szenvedélyes dalt május elsejéről s a békéről. Az emberek boldogságáról beszélnek a szabad országok minden részén, a Szovjetunióban, Kínában, Magyarországon, Bulgáriában, a népi demokratikus orszá­gokban. Nem hiába, mert ezekben az országokban minden az emberért van.. Pedig amit eddig elértünk, még nem a végső határ. Új feladatokat tűzünk magunk elé s terveinket valóra- váltjuk. Dolgozz becsületesen, szelídítsd meg a természetet, teremts munkáddal újább és újabb anyagi és szellemi gaz­dagságot. Békés munkád százszorosán megtérül. így beszé­lünk és így dolgozunk mi. S munkánk gyümölcse nemcsak bennünket táplál, reménységet és bátorságot nyújt a világ minden népe számára. Azok számára, akik még kapitalista, vagy gyarmati rabságban sínylődnek. A mi mánkban ők szép holnapjukat látják, s mindent megtesznek, hogy elérjük kö­zösen korunk legfontosabb célkitűzését: a tartós békét. Vájjon ki ne ismerné el, hogy a vaj szükségesebb és jobb, mint az ágyú, hogy jobb a kövér nyájat legeltetni, mint hadihajókat építeni, hogy jobb iskolákat, vagy kórházakat emelni, mint bombavetőket gyártani? Vájjon szükségünk van-e arra, hogy a viszály és a háború érdekében összébb húzzuk nadrágszíjunkat? Nem jobb-e új házakat építeni, job­ban étkezni, szebben öltözködni? Ilyen egyszerűen és világo­san teszi fel minden nép számára a kérdést a békemozga­lom. S a népek válasza egyöntetű: békét akarunk! Maroknyi haszonéhes washingtoni hiéna acsarkodik csak atombombá­val és hidrogénbombával, ám gálád terveikkel egyre inkább magukra maradnak, egyre kevesebben lesznek olyanok, akik hajlandók saját magukat a pusztulás szekerébe fogni. A Szovjetunió világosan mutatja az utat a békéhez, mint amilyen világos a tavaszi nap. Tanúskodott erről a berlini értekezlet s a mostani genfi tanácskozás is. Ez az út: a fegy­verkezési hajsza megszüntetése, az atomfegyver betiltása. Az emberiség hatalmas felfedezései — mint például az atom­energia — könnyítsen a sokmillió éhező és kisemmizett szen­vedésein, segítse elő, hogy az emberiség biztonságban él­hessen. Ez az út: felszámolni Európa két ellenséges táborra osztottságát, megteremteni az európai államok békés szövet­ségét, átalakítani az északatlanti szerződést az agresszió fegy­veréből a béke védelmének fegyverévé. Ez az út: végleges békét teremteni Ázsiában, megteremteni Korea demokrati­kus, békeszerető egységét, elhallgattatni a fegyvereket Indo­kínában. Berlin után Genf. Találkozzanak gyakrabban a nagy­hatalmak, váljanak szorosabbra közöttük a kapcsolatok. Ez a béke javára válik. Az emberek emlékeznek e hatalmak együttműködésére a fasizmus elleni harcok idején. Vájjon miért nem virulhatna ez a barátság a békés napokban is? Ezt követeli május elsején Moszkva és London, Peking és Párizs, Róma és Varsó, Delhi és Phenjan, ezt követelik az egyszerű emberek New Yorkban és Ottawában, ezt követe­lik mindazok, akik örülnek a tavasznak, a szerelmesek bol­dogságának, a gyermekek mosolyának. Csodálatos a tavasz s a virágos május elseje, amikor minden békét és megújhodást hirdet. Ragyogó ez az ünnep. Büszkén lobognak zászlóink az ünnepi tüntetők kezében s a zászlókon a világ minden részén ezekkel a jelszavakkal üzen­nek egymásnak a dolgozók milliói: Éljen május elseje, a dolgozók nemzetközi ünnepe! Éljen a népek egysége és ba- látsága! Éljen a béke a földön! Munkogyözeimekkel ünnepeljük Május elsejét a ílemscseri burgonya- keményítőgyár dolgozói töriesz ik adósságukat A nagy tél okozta szál­lítási nehézségek miatt az első negyedévben rendszertelenül érkeztek a burgonyaszállíimánvok a demecscri burgonyake­ményítőgyárba. Emiatt 13 napi tervtcljesítéssel elmaradt a vállalat az első negyedévben. A gyár dolgozói felajánlást tet- te.k a III. pártkongresz- 3zus tiszteletére, hogy május 1-ig 40.000 forin­tot törlesztenek adóssá­gukból, a második ne­gyedév végére behozzák a lemaradást és teljesí­tik félévi tervüket. A szörpüzem dolgozói már 22-én befejezték ha­vi tervüket. A többi üze­mek két nappal később jelentették a havi terv lel jesítését. A gyár veze­tői és dolgozói jó munká­jának eredményeképpen április 28-ig 107 száza­lékra teljesítették a vál­lalati tervet, és az első negyedévi 1 millió 300 ezer forint lemaradásból 420 ezer forintot törlesz­tettek. Teljes erővel íolyik a kukoricavelés Kemecsén Már reggel 5 órakor sereglenek a szekerek a halárba. Minden gazda tudja, hogy a kukoricá­nak már a földben a he­lye. Alig van olyan táb­la föld, ahol ne dolgoz­nának. Folyik a harc a minden talpalatnyi föld megműveléséért. Számos dolgozó pa­raszt van már a község­ben, aki befejezte a ta­vaszi vetést. A kukorica­vetést elsők között fe­jezték be Kozma József, Labbancz István, Pal- csák István és L énárt János. Tamaskovics Ferenc, mezőgazdasági előadó. cÁ megge ehe traktorain A nyírvasvári Vasvári Pál termelőszövetkezet­ben dolgozik R. 35-ös gépével Vasvári Sándor en- csencsi traktoros. Tavaszi tervét 180 százalékra teljesítette. Minden percet kihasznál munkaidő alatt. Az üzemanyagutánpótlást is úgy végzi, hogy amíg segédvezetője vödörrel hordja gépé­hez az üzemanyagot, addig ő felszánt egy baráz- dáravalót. Vasárnapokon darálót üzemeltet gé­pével a szövetkezetben. Vasvári Sándor jó munkája mellett szívesen segíti többi traktoros társait is. Nagy József mun­kagépkezelőből is ő nevelt traktorvezetőt és nem vall szégyent tanítványával. így készül Vasvári Sándor traktoros a III. pártkongresszusra. Meg is becsülik munkáját a szövetkezetiek, mert sok segítséget kapnak tőle a bő termésért vívott harcukban. FABRICZIUS BÉLA, Encsencs. A Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat dolgozói tervük túlteljesítésével ünnepük május 1-ét 300 százalék teljesítéséhez naponta 1.125 mun­kaperc teljesítés szükséges. így számolgatott ma­gában Sztahó István, a nyíregyházi Mezőgazda- sági Gépjavító Vállalat sztahanovista hegesztője. Előbb eltervezte, hogy milyen munkaszervezés­sel, hogyan végzi ihajd el a csapágyhegesztése­ket, aztán újabb, felajánlást tett május 1 tiszte­letére. 300 száza ferofT^rvteljesítést vállalt. Egy hónapon keresztül még sosem teljesített ennyit. Most nagyon akarta, hogy meglegyen a szép tel­jesítmény. Azt akarta, hogy a május 1-i mun­kásünnepen, a nagy seregszemlén vállalását túl­teljesítve, ott vonulhasson a munkahősök között. Az élüzem-jelvényért folyó harcból ő is becsü­lettel kivette részét; áprilisban átlag 304 százá- lékot teljesített. A vállalatnál sok dolgozó ért el 200 százalé­kon felüli teljesítményt. Többek között Fekete István szerelő 228 százalékos, Glovács András sztahanovista esztergályos pedig átlag 220 száza­lékos teljesítménnyel ünnepli május I-ét. Május 1 tiszteletére elkészítették és elküldték Ősz And­rás sztahanovista főművezető „hengerfúrógép‘‘ újításának első példányát, a berlini kiállításra. A vállalat dolgozói április havi tervüket már 22-én befejezték. A pártkongresszusig teljesítik félévi tervüket. Éliizem lett a kisvárba! sütőipari Vállalat A kisvárdaí sütőipari vállalat pártszervezeté­nek vezetői és dolgozói büszkén jelentették, hogy I. negyedévi tervük 121 százalékos teljesítésével, a lisztfajlag-norma 1 szá­zalékos megjavításával és 99 százalékos minő­ségi munkájukkal el­nyerték az élüzcm-címct. Április 29-én az élelmi­szeripari minisztérium és az ÉDOSz. vándor­zászlajának ünnepélyes átvételekor a vállalat dolgozói fogadalmat tet­tek a zászló megőrzésé­re. Megfogadták, hogy félévi tervüket a párt- kongresszusra teljesítik. A minőség, az üzemtisz­taság és a munkavéde­lem továbbfokozásával is harcolnak érte, hogy új, nagyszerű sikereikkel biztosítsák az éliizem- cím megőrzését. 0. Nagy Imre és Juhász András sztahanovista dumperesek befejezték 1955 március havi tervüket D. Nagy Imre és Ju­hász András sztahano­vista dumperesek régi dolgozók a 6. számú mélyépítő vállalatnál. —: Élenjárnak a dumpere­sek kongresszusi verse­nyében. Az anyagszállí­tást végzik. A dumperek és a munkaidő jó ki-. használásával 280—300 százalék közötti teljesít­ményeket érnek el. Ter­vük rendszeres túltelje­sítésének eredményekép­pen április 30-án befe­jezték 1955 március havi tervüket. A nagykállói járás befejezte a kukoricavetést A nagykállói járás vállalásához híven, 30-án délelőtt befejezte a kukoricavetést is. Ezzel o dohányon kívül minden tavaszi növény földbe került a járásban. Május elseje előtt a nyírteleki állami gazdaságban A gazdaságban négy brigád 41 munkacsapata harcol a május elsejei elsőségért. A csütörtöki állapot szerint Kapcala Mihály „Micsurin1'-bri­gádja az első. A munkacsapatok versenyében első Kocsik János munkacsapata, átlagteljesítmé­nyük 240 százalék, az átlagos napi keresetük 78 forint. Nemcsak a gyümölcsösben, hanem a dohányban is szép eredményeket érnek el, a do­hányosok 205 százalékra teljesítik normájukat. A női munkacsapatok között Holló’Júlia csa­pata az első 217 százalékos teljesítéssel. A mai napra az állami gazdaság dolgozói díszes deko­rációkat, felvonulási táblákat készítették. Együtt vonulnak a gépállomás, a termelőszövetkezetek dolgozóival és az egyénileg dolgozó parasztokkal. Az állami gazdaság dolgozói felvonulás után kö­zös ebéden vesznek részt és délután gazdag kul­túr- és sport-műsor szórakoztatja valamennyi dolgozót és családját. CS1ZMARIK GYÖRGY tudósító. A cukorrépa-darabolást befejezzük a jövő héten Községünk ünnepi díszbe öltözve, köszönti a tizedik szabad május elsejét. Nemcsak díszíté­sekkel, kultúrműsorral készültünk e nagy ün­nepre, hanem munkával is. A múlt hét kedve­zőbb időjárás minden percét kihasználva dolgoz­tunk, hogy végezzünk a kukoricavetéssel. Sike­rült is. Április 29-ig 469 holdon került földbe a kukorica. Példát mutattak a vetésben K. Pap > János 9 holdas, Czimre Gusztáv 7 holdas dci gozó parasztok. A Táncsics termelőszövetkezetiek 6 holddal túlteljesítették kukoricavetési tervüket. 24 holdat tettek földbe, amelyből 6 holdan keresztsorosan, 9 holdon pedig fészektrágyával került földbe a kukorica. Községünkben a mák első sarabolását is befe­jeztük. Madár István például 150 ölet sarabolt meg. A cukorrépa sarabolását is befejezzük a jövő héten. KIGYÓS1 MIHÁLY, a községi tanács elnöke. E:.:

Next

/
Thumbnails
Contents