Néplap, 1954. március (11. évfolyam, 52-76. szám)

1954-03-03 / 52. szám

rOiluij proletárjai e(/yesüljetek ! NÉPLAP AZ MDP SZABOLCS-SZATMÁRMECYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM ARA 50 FILLER 1954 MÁRCIUS 3, SZERDA r---------------------­A mai számban : A Néplap postájából (2. oldal) Halmai Sándor munkamódszerátadó (2. oldal) A harcos (3. oldal) Kulturális hírek (3. oldal) Termelési bizottságok, mezőgazdasági állandó bizottságok a baktai járásban (4. oldal) ^________________________________________________ MEGYÉINK MINDEN TÁJÁRÓL Fejtrágyázzák az őszi vetéseket a tiszadobi Táncsics tsz-ben A tiszadobi Táncsics tsz. tagjai elhatározták, hogy a gyengébben fej­lődött őszi vetéseiket fej­ti ágyázzák. A gépállo­mással 300 holdra kötöt­tek szerződést. Kihasz­nálták az enyhe időjá­rást és már napokkal ez­előtt hozzáfogtak a veté­sek felültrágyázásához. A nitrogénnel való mű­trágyázás mellett még szerves trágyát szórnak szét, hogy a többféle tápanyag bőségesen ke­rüljön a növények gyö­kereihez. Eddig mintegy 150 holdon végezték el a felültrágyázást. A szárba- szökkenés előtt holdan­ként ismét 40 kg. péti­sót szórnak ki a búzave­tésre. ösziárpa vetésü­ket előre elkészített szem- '.■sézett műtrágyával szór­ják meg. Egész télen nagy szorgalommal gyűj­tötték' a baromfitrágyát, hogy ezzel is jobban megjavítsák a talaj táp­értékét. Lelkes venesellői traktorosok Határidő előtt javította meg összes erő- és munkagépeit <a venesellői gépállomás. 14 erőgép helyett 17-et javítottak ki a téli gépjavítási idényben. A gépállomás agronómusai most felül­vizsgálják a körzetükhöz tartozó termelőszövet­kezetek vetésterületét. Ahol szükséges, ott meg­magyarázzák a szövetkezetek tagjainak és veze­tőinek, hogy alkalmazzák vetéseiknél a fejtrá- gyázást. A gépállomás arra is vigyáz, hogy min­den szövetkezetnek biztosítva legyen a tavaszi vetéshez szükséges vetőmag. Amíg az agronómu­sok a termelőszövetkezetekben végzik munkáju­kat, a dolgozók bent szorgoskodnak. Készülnek a tavaszi munkára.. Külső segítség nélkül javítot­ták ki erő- és munkagépeiket, s bár a budapesti 23. Építőipari Trösztnek kellene segíteni ezt a gépállomást, eddig még senki nem volt náluk, hogy könnyebbé tegye munkájukat. A gépjavítás befejezése után rendbetették a műhelyeket, a szerelőszínt és az udvart, a gépe­ket előkészítették a tavaszi szemlére. A szabolcsi úttörők hamut gyűjtenek a terméshozam emelése érdekében Megyénk úttörőcsapa­tai a párt III. kongresz- szusának tiszteletére fel­ajánlották, hogy a mező- gazdasági terméshozam emelésében segítenek a dolgozó parasztoknak és termelőszövetkezetek­nek. Több úttörőcsapat a legelők fejtrágyázását, gyümölcsfák telepítését, az utcarészeken akácfák ültetését, legelők gyom­talanítását tűzte ki cé­lul. Vállalásuk jelentős ré­szét a fahamugyüjtés teszi ki. A szorgalmas úttörők már eddig is több mint hatszáz má­zsa fahamut gyűjtöttek, ami közel 300 kát. hold szuperfoszfát trágyázá­sát helyettesíti. Az érté­kes fahamut a termelő- szövetkezeteknek és egyénileg dolgozóknak adták át valamennyien. Különösen jó munkát végeztek a nyíregyházi járás úttörői. Eddig 250 mázsa fahamut adtak át a termelőszövetkezetek­nek. A vámosoroszi úttö­rők bebizonyították, hogy szívügyüknek tekintik a mezőgazdaság fejleszté­sét. A község 09 úttö­rője a helybeli Petőfi termelőszövetkezetnek 840 kg. ifahamut adott át. Az újfehértói Áchim András termelőszövet­kezetben még az elmúlt év elején megalakult a szociális bizottság. A bizottságnak gondja volt arra, hogy a tagok között felosztható termény- és pénzbeli jövedelem két százalékából szociális és kulturális alapot létesítsenek. Már azóta is megmutatkozott, hogy nagy segítség az, ha meg­betegedés, munkaképtelenség, esetleg haláleset­nél van hova nyúlni a szövetkezeti tagságnak. Nemrégiben halt meg például a szövetkezet egyik tagja: Majoros János. Jó munkát végzett halála előtt. A szövetkezet tagjai segíteni akar­tak az özvegyen maradt feleségnek. Ügy határo­Megkezdőilött a nyíregyházi színház átalakítása Az utóbbi időkben egyre sürgetőbb problé­májuk lett a nyíregyháziaknak, hogy megfelelő helye legyen a színházkultúrának. Volt ugyan színháza a városnak, ez azonban nem felelt meg a követelményeknek. A város régi urai a színház építésénél csak sajátmagukra gondoltak. A dol­gozók közül csak igen kevesen mehettek szín­házba, mert kevés fizetésükből nem telt a ma­gas helyárakra. Maga a színház berendezése sem volt korszerű, mert annakidején az építésére alakult részvénytársaság csak az üzleti haszonnal törődött. így történt meg az, hogy rossz fűtőbe­rendezést szereltek be, s télen a színpad fűthe- tetlen volt. A város dolgozói már nem egyszer kérték, hogy épüljön végre megfelelő színház Nyíregy­házán. A városi tanács a dolgozók jogos kérésé­nek eleget téve, elhatározta, hogy a színházat teljesen átalakítja, a férőhelyek számát kétszere­sére növeli, s a színpadot is átalakítja. Az átala­kításra több, mint egymillió forintot fordítanak. Az átalakítási munkálatok már megkezdődtek és 1955 elején már kibővült, a kulturális igények­nek megfelelő színház áll a nyíregyházi dolgozók rendelkezésére. Az új színház megszületésével napirendre kerülhet egy állandó nyíregyházi színtársulat megszervezése is. zott a tagság a szociális bizottság javaslatára, hogy a 750 forint temetési költséget ők adják. Persze segített a szövetkezet a beteg tagjain is. Ezévben is a jövedelem 2 százalékát szociá­lis és kulturális alapra fordítják az Áchim And­rás tsz-ben. A szociális bizottság ezévben még nagyobb munkát végez. Gondot fordítanak arra is, hogy a szülő asszonyok az alapszabályban elő­írt munkaegységeiket, szülési segélyeiket meg­kapják és szülés előtt egy, szülés után kéthónapi időtartamra minden munka alól mentesítve le- gyene1­VASS OTTÖ. Új beruházások a T1TASZ transzformátor javító üzemében A Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat transz­formátorjavító üzemében mindig nagy gondot okozott a javításra váró többmázsás trafók kézi­erővel való ide-oda szállítása. Ezért kezdték már meg régebben egy belső darupálya és daru sze­relését. Csermák Péter szerelő és Tóth Béla la­katos azt fogadták meg a III. pártkongresszus tiszteletére tett vállalásukban, hogy a darupálya és a daru szerelésével 5 nappal a határidő előtt, február 15-re elkészülnek. Vállalásukat túltelje­sítették, mert már február 13-án üzembehelyez­ték az ott dolgozó szerelők munkáját megköny- nyítő gépegységet. A minőségi munka megjavítására 150.000 fo­rintos költséggel új, korszerű balesetmentes vá­kuumkemencét építenek. Szociális beruházásokra is sokat költ a válla­lat ebben az évben. A régi épület megtoldásával és rendbehozásával ebédlőt, kultúrtermet, mele­gítőkonyhát, külön férfi és női öltözőt, zuhanyo­zót és mosdót építenek. A jó ivóvíz biztosítása és az üzem vízellátása érdekében 70.000 forintot költenek új kút fúrására. Üzemi munkások és a közeli lakók egészség- védelmére az MTH. 110-es tanműhellyel és a kertészeti technikummal közösen biológiai derítőt építenek a szennyvíznek. Ennek költségéhez a vállalat 140.000 forinttal járul hozzá. TÓTH ÁRPÁD. így kell segíteni a termelőszövetkezeteket Jónéhány hét telt már el azóta, hogy jelentettük: a párt- kongresszus tiszteletére folyó versenyben a tiszavasvári gép­állomás megyei elsőként fejezte be a gépjavítást. Vájjon mit csinálnak azóta a vasvári gépállomás dolgozói? Babéraikon pihennek? Karbatett kézzel várják, hogy kiengedjen a föld fagya? Nem. Egészen másról ad hírt az a levél, amelyet a gépállo­más vezetőségétől kaptunk. Ar­ról. hogy a gépállomás dolgozói alaposan szétnéztek a körzet- • ben, a termelőszövetkezetek por­táin és társadalmi munkában gépeket, felszereléseket javítot­tak. Kőrútjuk során ellátogattak a tiszaeszlári Vörös Csillag ter­melőszövetkezetbe is. Egy négy­lóerős motort megjavítottak, du­gattyúgyűrűvel láttak el, ön­töttek hozzá nyolc csapágyat és megjavítottak egy 16 soros ve­tőgépet is. Tiszadobon a milliomos Tán­csics tsz. portájára toppantak be. A tehergépkocsi karosszé­riáját és kormányszerkezetét ki­javították, használhatóvá tettek egy vetőgépet és tengelyt készí­tettek a gáterfűrésznek. A legtöbb javítási munka Ti- szavasváriban várt rájuk. A VIT termelőszövetkezetben tengelyt készítettek a 16 kalapácsos da­rálónak. A Munka tsz-ben te­hergépkocsit javítottak. Egy traktort átszereltck vontatásra, egy másikat álló traktorrá ala­kítottak és csapágyat öntöttek hozzá. Ezenkívül kijavítottak egy vetőgépet. Az Uj Barázda tsz-ben egy négylócrős kismotor javítása várt a gépállomásiakra. Ezen kívül 3 tengelyt készítet­tek lovaskocsikhoz. A Dózsa tsz-ben sok belső munkát köny- nyít meg az. hogy kijavították a szecskavágót, a darálót pedig transzmisszióval szerelték fel. Hasonló munkát végeztek még a tiszavasvári Petőfi és Kossuth termelőszövetkezetben is. .Mindezek a munkák elősegí­tik, hogy a termelőszövetkezetek akadálytalanul végezzék majd a vetést, és hogy könnyebb le­gyen az állattenyésztők munká­ja is. A tiszavasvári gépállomás dolgozói ezzel a munkájukkal mintegy 15.000 forintot takarí­tottak meg a termelőszövetke­zeteknek. HÍREK A SZOVJETUNIÓBÓL A csitai területen lévő ulzutujevszkai gép- és traktotállo- másra újabb traktor- és gépszállítmány érkezett. Az ulzutujev- szkai gép- és traktorállomás megművelés: területéhez tartozó va­lamennyi kolhozra jelenleg átlagosan 8 traktor, 5 kombájn és 30 másfajta gép jut. * * ­A Szovjetunióban jelenleg 70 nagy bőr-lábbeli üzemet építe­nek vagy alakítanak újjá. Az új gyárak egyenként 4 és félmillió pár lábbelit gyártanak évenkint. A Szovjetunió lakossága az idén 60 millió pár lábbelivel töb­bet kap, mint 1953-ban. * * Az Üzbég Szovjet Szocialista Köztársaságban hatalmas öntöző­csatornát építenek. Az új öntőzőcsatorna lehetővé teszi, hogy a kolhozisták újabb hatalmas területeken termelhessenek gyapotot, * * Szovjet vízilabdázók utaztak Berlinbe, ahol barátságos mér­kőzéseket játszanak a Német Demokratikus Köztársaság vízilabda válogatottjával. * * Megérkezett Moszkvába a román felnőtt és ifjúsági ökölvívó válogatott. A román sportolók barátságos mérkőzésen mérik össze erejüket a Szovjetunió A. és B., valamint ifjúsági válogatottjá­val. * * Moszkvában a Lenin-hegyen megrendezett versenyen „A Szovjetunió 1594. évi síugró-bajnoka” címet K. Vlasszov (HIMIK) szerezte meg 55 és 65 méteres eredménnyel. * * Nem messze Gorkijtól, a Volga mindkét partján gyorsütem­ben folyik a gorkiji vízierőmű építése. Már jól látszanak az erő­műépület, a zsilipek, a bukógát és a hajózható csatorna körvo­nalai. Az építkezés közelében mindkét parton munkáslakótelcpck és kisegítő üzemek épültek. Két betongyár, egy fafeldolgozó-kom­binát, egy vasbetonlapokat gyártó üzem, javító-mechanikai üzem és több más üzem adja a szükséges anyagokat az építőknek. Gyorsütemben folyik a munka. A feladat az, hogy az év vé­gére üzembehelyezzék az erőmű első gépcsoportját. A goi'kiji erőmű magasfeszültségű villanyárammal látja majd el a gorkiji és arzamaszi terület iparvállalatait, közlekedését és mezőgazda­ságát. Az erőmű és hajózható csatorna építői eddig több mint 22 millió köbméter földet mozgattak meg. A földgátba több mint 16 millió köbméter földet építettek be. Elkészültek az erőmű épüle­tének betonalapjai, a bukógát betonozási munkálatai és kibeto­nozták mindkét zsilipet. Nem volt fennakadás a munkákban a kemény téli időszak­ban sem. A szívó-kotrók folytatták munkájukat és a 306-os és 309-es szívó-kotrógépek kezelői jelentősen túlteljesítették a nor­mát, a téli időszakban sem maradtak cl nyári teljesítményeik mö­gött. A téli munkák idején kitűnt ió eredményeivel több beto­nozó és acélváz-szerelő brigád. Jól működik az újfehértói Áchim András tsz. szociális bizottsága

Next

/
Thumbnails
Contents