Néplap, 1954. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1954-01-01 / 1. szám

Világ proletárt zgge^sültetek t I ; •- ' ‘-^^R■ ' . ■ . |v| ___ ;.’ '■ ' ■ | i| m M^V V gs il jH ■■ W ■ m ■ ,1 ™Ä| ^V V »L M 1 B^HSB |é ^j| a| aflgM ^^jD^ZABqTs^MARMECYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Boldog új esstendőt! XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ISI ARA 50 FILLER 1054 JANUÁR 1, PÉNTEK Egy békeharcos asszony munkája Pír ágzásnak indul állal- tenyésztésünk ötholdas nyíregyházi dolgozó parasztasszony vagyok. Iiésztvettcm az Országos Béketanács kon. gresszusán, majd nem- sokkal később a Béke­világtanács budapesti ülésszakán. Fon eve let­tem az Országos Ilckcla. nács tagja. Síint (13 éves parasztasszony igyekszem megmagyarázni a kor. mány új programmjának nagy jelentőségét dolgozó paraszltúrsaimnak. Az a feladatunk_ hogy emeljük a mezőgazdaság termés­hozamát, a növényiéi', melésben, állattenyésztés, ben egyaránt. .4^ a segítség, amelyet most kaptunk mi, egyénileg gazdálkodó dolgozó pa­rasztok, sokat jelent. Na­gyobb kedvvel dolgozunk ezután, jobban akqvjuk megm ü vei ni földjei tikét. Bokát jelentett nekünk a beadási kötelezettség 10 százalékos csökkentése is. Bármelyik dolgozó pa. raszt, akivel beszélgettem erről — ezt mondja. Még nagyobb örömmel fogad­ták az új begyűjtési tör­vényt és a mostani ható­,p>7t?f$í. 7 millió forintos javítóüzem a Gépjavító Vállalat dolgozóínon A Nyíregyházi Mezőgazdasági Gépjavító Vál­lalat dolgozói boldogan olvasták az MDP Köz­ponti Vezetőség cs a Minisztertanács határoza­tát a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről. „3. A Megyei Gépjavító Vállalatok fejlesztésére 1951—1956. években 60 millió forint építkezési beruházást kell fordítani. Ebből 1954-ben Imiliió forintos keretben a nyír­egyházi típus-javító üzemet kell felépíten i.‘‘ Ezt a részt többször is elolvasták a vállalat dolgozói a határozatból és boldogan beszélgettek róla. Bejczi Ferenc, a vállalat igazgatója a dol­gozók kérésére ismertette a nagy tervet. A mezőgazdasági típus-javító üzem te­rületén a kb. 80 méter hosszú és 30 méter széles, felül futódaruval és korszerű berendezéssel ellá­tott szerelőműhelyben szalagrendszerű gyártás fog folyni. A gyár területén szép irodahelyisége­ket, öltöző- és kullúrhelyiscgct, tároló szineket, gépbejárató épületet és egyéb üzemi épületeket építenek. Itt építik fel a négy kétszobás lakóhá­zat is az üzem vezetői részére. A gyár udvarán sportpálya, napköziotthon és gyümölcsöskert is lesz. Az új üzemben kb. 260 munkás fog dol­gozni. A Gépjavító Vállalat jelenleg mezőgazdasági gépek generál javítását végzi. A jövőben kizáró­lagosan motorok javítását fogják végezni. A Gépjavító Vállalat dolgozói c gyönyörű terv megvalósulását várják az 1954-es gazdasági évtől. BEHKI AATAL TERVEI Én az új érben, amcl. lelt, hogy többel terme, lek és pontosan teljesí­tem beadási kötelezettsé­gemet azzal is szolgálni akarom a béke ügyét, hogy megmagyarázom körzetem lakóinak: en. nek a határozatnak a meg valósítása, virágzó mezőgazdaságot, jólétet jelent. MAGNA ANDRÁSNÉ , -öeme- ••, tu0 jtitö..l lökj Berki Antal kemecsei 4 holdas dolgozó paraszt a tanácsházán mondotia el, hogy jövőre nagy­mennyiségű istálló- és műtrágyával emeli a tor- mást. 500 ölön akar ter­melni csíráztatott korai burgonyát, amelyből tel­jesíti beadását és « sza­badpiacra viszi feleslegét. — Soha nem vetettem még négyzetesen, de a jövő évben négyzetesen verem n ki. ' Kicá >u:; mondja Berki Antal. — Megvan minden adottság ahhoz, hogy túlszárnyal­juk az előző évek ter­mésátlagát. Versenyre» hí­vom a község egyénileg dolgozó parasztjait, hogy a tavalyi átlagot kalá­szosból 15 százalékkal, burgonyából 25 százalék­kal, kukoricából 10 szá­zalékkal, napraforgóból 20 százalékkal emeljük. Kádár Sándor. Mester Károly az ökö. ritófiUpősi Vörös Csillag term előszövet kezet éi ­dcmrenddci kiliintetelt juhásza az elmúlt évben is kiváló eredményt ért cl. Gyapjú termelési átla­ga 6 kiló 22 deka volt, ijfi anyajuhtól 230 bá. lányt nevelt fel. — Eredményeim elérd, séhez igen göröngyös út vezetett. Felhasználtam azonban minden lehető módszert, hogy emelked­jen jövedelmünk. Kike­rült is, meri a jut 125.000 forintos jö met értünk el. — Sokat terve már azelőtt is, teltetne még eredményt elér azonban csak I radt. Most orr nisrzjcrtanácsi cgifcsapéisra szövetkezetünk nyésztési probt lehetőség nyíl nyésztésre is még jobb r kent. Az új -\.ir fésűs merino t tenyészt/- ki eladás >6ifárq. A ha.^ tározat ser il ahhoz is, hogy két éven belül 1000 darab kiváló juhot őriz. zek. Tervem még az, hogy jövőre ö kiló 00 dekára emelem a gyapjú­állagot és a meglövi 150 anyajuhtól 2S0 bárányt nevelek fel. Elmondta: siESTEl’ Károly munkaerdem- rendes juhtrnyésztö. r Ijubb na^y beruházások a nyícegyhiizi isii(»lábban A felszabadulás óta eltelt években olyan mé­retű segítséget kaptak iskoláink, mir.t még addig soha. Jelentkezett ez a pedagógusok munkájá­nak megbecsülésében, anyagi és erkölcsi jutal­mazásában. de abban is, hogy a Polyák-feokor- ban új iskolát építettünk, új tantermet kapott a Salamon-bokcri, Bcnkö-bokori. Hosszú-háti, Felsősimái, Manda-bokori, Kistcleki-szőlősi, Bor­bányai, Sóstóhegyi iskola. Általánosiskoiai napköziotthont indítottunk be az Iskola-utcán, a Zsdánov-iltcán és a Sóstói-úteu 7 csoporttal, a Sztálin-téren új óvodát létesítettünk, nevelői, óvónői lakást építettünk. Iskoláink nagyszerűen cl vannak látva nevelőkkel. Pedagógusaink csak­nem kivétel nélkül igen jó munkát végeznek. Különösen a tanulmányi állaguk jó. Komoly hat volt azonban főleg az iskolánkívüli fegyelemmel, az otthoni tanulással, az iskola és a család nem eléggé elmélyült kapcsolatával. Meggyőződésem, hogy f. lvllágosító munkánk után az új év elsősorban iskoláink és a társadé lom. illetve a család közötti kapcsolatot mélyíti el. 1954-ben új általános iskolai napközi otthont kapnak a nyíregyházi pajtások, szépül, bővül az littöröház, 300.609 forintos beruházással korsze­rűsítjük iskoláinkat. Ezek a beruházások általános iskoláinkra vo­natkoznak, de komoly összeget fordítunk közép­iskoláinkra, diákotthonainkra, óvodáinkra is. Az általános iskolák felső tagozatában ebben az év­ben minden tárgyat szaktanár, vagy tanárjelölt fog tanítani. Iskoláink az új évben nagy lépést tesznek előre igazi hivatásuk betölt >;séSi',z: rz ifjúság szocialista neveléséhez. KOLOZS SÁNDOR tanfelügyelő. fl vencseiioi gépállomás háromszorosára (okozza az egyénileg dolgozó parasztira!! nyullandó segítséget Gépállomásunk őszi tervét 113.7, évi tervét pedig 125 százalékban végezte cl. A körzetünkbe tartozó termelőszövetkezeteknek cs egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztoknak ebben az év­ben is igyekeztünk minél nagyobb segítséget nyújtani. Az új határozat nyomán felismertük, hogy ez a segítség még jelentősen fokozható. A termelőszövetkezeteket például nem egyformán segítettük, nem volt elég eleven a kapcsolat mindegyikkel, különösen nem az egyénileg dol­gozókkal. Igen jó volt a kapcsolatunk az ibrányt Alkotmány és a vencseiioi Szabadság tsz-ekkel. Ezekkel a szerződést pontosan betartottuk. Min­den gépi munkát a kitűzött időre és jó minőség­ben elvégeztünk. Mindkét helyen saját traktoro­sok és munkagépkezelők dolgoztak, akik ezáltal is érdekelve voltak a jó munkák végzésében. Jó kapcsolatunk eredményeképpen mindkét tsz-ben búzából 11 mázsát, rozsból 10 mázsát és őszi ár­pából 13—14 mázsát termeltek holdankiiií. Az új évben hiányosságainkon okulva, még nagyobb segítséget adunk körzetünkben. Felvilá­gosit) munkával fokozzuk a munkához és a tár­sadalmi tvlejdonhoz való jobb viszony kialakí­tását. Az új határozat szerint több gépet ka­punk. laboratóriumunk lesz. így a tudomány segítségével és nagyobb gépi munkával jelentő­sen fokozhatjuk az egy holdra eső termésátla­got. Addig is, amíg a tavaszi munkák megindul­hatnék, a téli gépjavítások minél jobb és határ- Mőslőttl teljesítésével készülünk fel a jövő évi ip -nt-ákva. Kimondta: SZAUBKR FERENC, a vencscllői gépállomás mezőgazdásza. az óra mutatói elérkeztek tizenkettes számhoz, poha csendültek, s az emberek bol újesztendöt kívántak egvmási Szilveszter éjszakáján, az O' íendö utolsó és az Üjév első " cében. Ünnepi pillanat volt “ :>z ünneplők hangjából örönv rakodás csendült ki. Régen, Szilveszter éjszal babonás szokás volt az ól< lés. Nagy izgalommal vártá ólomöntök, hogy vájjon rr.(. tormát alakít a sors szes^ aztán még nagyobb izgalc, Jósolgattak: vájjon mit he" ijesztendő. Titkos vágyak, ; ^ kaptak szárnyra, néhány f kipirult arcokon éledt fel e ménység tüze: hátha ér bér Icát valami jó az elkövetke" < sztendőben. Ám a remii lángja oly hamar lobbanni mint amilyen gyorsan elmáí szilveszteri éjszaka fénye, *«f amilyen gyorsan kihunyt aél- olvasztás tüze. A jövő képe iy borús volt, mint a jelen lő- í úsága, szomorúsága. A ir­hán megjelent Felsőszabole- vű újság ezt írja 1933-ba vi vezércikkében: ..Retteneteset lünk, rosszabb nem jöhety- he vigasz újesztencíőre! M is reménykedhettek volna Sfs- '’zat.már munkásai, pajai, 'olgozói abban a megyébüol p legnagyobb volt a fgnö- halandóság, tüdővész s l<ebo talán a kenyér?! Még cgyan ••szagban is, 'áíftblyrj -3 jfh­r';i!ín for-Mt»*- ^rsr’^~!•" ók ck Az emberek aggódó Rét­tel kérdezték nap. minit nr. i sz holnap? Olyan jó lóim i’salább egy-két "• lát ni biztos bírsz kenyér, lesz munka, lerz «. — Az úri Maevarorszóig adta meg a dolgozó mépi Ma széles és tiszta < kitár. Amikor boldog újeaztenduvé­nünk egymásnak, akkorijuk: nem szokásos frázist nlunk hanem valóraváló igazsá Az ] esztendő határmesgyéjén'iberi szokásként számpd^ct rtur.k végezni. Ma ezt bátran szé- ? venkezés nélkül megAjük. \ Sem idő, sem hely nir arra hogy mindent felsőrákosunk ebben a cikkben, csakcnánv dolgot hozunk f<zi példár A ti- szavasvári Alkaloida-üzet több­millió forintos beruházás k< r- szerűsítették, fürdőket, iözőket építettek. A kLscárdai lkán új öntődét kapott a legtezerűbb fürdővel, öltöaövel. Nyátorban gépállomás építését kezik meg. Poi csalmán kaltúrottho: kaptak a dolgozó parasztok, 'zalökön szülőotthon nyitotta k kapuit. Nyírvasvárihen új iskoáan. va­lóságos kastélyban tannak a gyermekek. S az esztew utolsó napjainak egyikén mayitották a Tiszalöki Erőmű zsilieit az új medrében előretörő ví;előtt! S mindez a dolgozó embe szolgál­ja. a dolgozó embenk szerez örömet, biztosít szebbíletet. — Igaz, súlyos, komoly boákat is elkövettünk. De nem légyenke- zünk, mert felismertük» hibákat s a virágzó élet növsztője, a Járt javaslatára kormányunk rakorlati lépéseket tett a hibák yors, alapos kijavítására. Büsz- ' ;ék vagyunk arra. hogy az 953-as esztendő az új kormány- •rogramm megszületésének éve /olt. Volt-e idő, amikor a falu lépe oly magabiztosam tekinthe- ett a jövő elé, mint éppen most, 1954 küszöbén? A mezőgazdaság fejlesztésének nagy programmja, ! gyakorlati intézkedésekben megnyilvánuló kormányzati se­gítségek, támogatások új terme­lési kedvre derítik dolgozó pa­rasztjainkat, mert ők is látják már: nem dolgoznak, termelnek hiába, a föld java, gyümölcse nekik érik be aratáskor, betaka­rításkor. Széles és tiszta a látó­határ! S ott áll a jövendő sok-soK örömének, boldogságának fényé­ben a dolgozó ember, akiért eb­ben az országban minden törté­nik! Széles és tiszta a látóhatár s mi túllátunk az ország határain is. Látjuk az emberiség jövendő­jét. A nagy szovjet hazában hősi munkával gyűrik le a szovjet emberek a természetet s az egész világot ámulatbaejtő műveket al­kotnak: a szabad, szocialista em­ber örök emlékműveit, a kujbi- sevi, '".iái uijr&Si crőmŰV'ékct;" a eimljrnsv.kajai tengert, automati­kusan működő gyárakat, palo-: táknak beillő kultűrotthonokat. Biztos i etekkel haladnak előre a nagy ;na, a népi demokrati­kus orsza 'k népei s nincs erő, amely feite tóztathatná őket nagy munkájukban, a szocializmus boldog hajlékának építésében. — 1953-at a reménység esztendejé­nek nevezték el a világ népei. Ebben az esztendőben aratta a békemozgalom első nagy győzel­mét: a koreai fegyverszünetet megkötötték, a tárgyalások köve- telése jelszava lett az egész ha­ladó emberiségnek. A Szovjet­unió vezette béketábor új és új kezdeményezései nyomán a kü­szöbén vagyunk a négyhatalmi és öthatalmi tárgyalások megin­dulásának. Kibontakozó előttünk n jövő képe. amikor félelem és rettegés nélkül dolgozhatunk — ''ékében, boldogságban. Nem feledjük azonban el, hogy mi vagyunk a jövő kovácsai. Be­csületes, hazafias munkánktól függ az, hogy az 1854-es szép tervek valóraválnak. Becsületes, áldozatkész békeharcos munkától függ az, hogy új sikereket tud­junk elérni a tartós béke bizto­sításában, hogy valóban győze­delmeskedjen a tárgyalások szel­leme a vitás nemzetközi kéidé- sek elintézésében. Az újesziendő küszöbén tartalmas, szép gondo­latok kelnek életre bennünK. A munkások gyáraikra, a dolgozó parasztok bőséget termő földjeik­re, a mérnökök, pedagógusok sza­bad alkotó munkájukra, az édes­apák és édesanyák gyermekeikre az ifjak szerelmükre gondolnak és megfogadják: boldog újeszten­dőt csinálunk dolgos két kezünk­kel. Bizakodással tekintünk az újesztendő elé. vidáman, ccöm- íeli lelkesedéssel kívánunk egy­másnak nagyon boldog újeszten dót! Széles loliaiai* mit VÁRUNK AZ ÚJ ÉVTŐL

Next

/
Thumbnails
Contents