Kárpátalja, 1889 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1889-10-27 / 1. szám

Elsfl évfolyam. „K ÁHFl jVfunkács, 1889. október h<5 29. Az már mintegy bevett szokás, hogy valahányszor uralkodók találkoznak, mind­annyiszor vagy háború réme üti fel fejét, vagy valami megadóztatás féle dolog zuhan a nyakunk közé. Most is alig múlt két hete, hogy az orosz czár udvarias látoga­tást tett a német császárnál, már is halljuk, hogy Kálnoky külügyministerünk újra Bis- markhoz megy. Hogy nem pusztán udvari- askodási tényből fogja tenni ezen utazást, az nagyon is világos. E látogatás Fried­richsrukeban fog történni, amit a féihiva- tleos „Fremdenblatt“ már tudtunkra is adott és; ha figyelembe vesszük azon híreket, ame­lyeket a német félhivatalos sajtó a muszka czár látogatását megelőző időbeh; gzélnek eresztett, amelyben ki volt mondva;' hogy Németország J Oroszországnak a Balkánon teljeásen szabad kezét, enged, nagyon tar­tunk tőle,vhpgy majd, megint mi .szőni]»-, zunk meg a kvatterkázó fejedelmek és bi­rodalmi kanczellárok mellett. A zágrábi tartomány gyűlés e hó 20- ki ülésen Barcsics képviselő az összes el­lenzék1 nevében egy határozati javaslatot terjesztett be, melyben arra kérik ő felsé-; gét, hogy Dalmáczia Horvátqrszággál egye- sitessék, mely indítvány egy. 01 tagú bízott- ' ságtthk adatott át tanulmányozás és annak idején való előterjesztés Végett, • • E hó 24 és 25-ére Simor János bi bornok-herczegprimás qiispöki értekezletet hivott össze, amelyen a budai kerczegpri- mási palotában az ő elnöklete alatt néhány függőben lévő ügyön kívül a kongrua ügyet tárgyalták. * * * Legközelebb gróf • Csáky. Albin kul- i tuszminiszter egy szakértekezletet fog egybehívni, melynek feladata leszen a fan-' felügyelői intézményt reformálni, nemkü- lömben a tanítói nyugdíj és a tanítók árvái­nak neveltetése körül lényeges változásokat eszközölni; melyekben ki lesz mondva, hogy a tanító, ha 30—35évet szolgált, teljes nyug- díjt fog élvezni és hogy több helyen olcsó ái’vaházakat fognak felállítani. A tanitók fizetés emélését illetőleg a minister úr, mi­vel az ilyen dolog csak a törvény megvál­toztatásával történhetik meg, addig is, amig ezjieresztülvikető lesz, a saját körében elrendelte, hogy ezentúl minden állami ta­nítónak az eddigi 300 forint helyett 400 forintnyi fizetése legyen. * * * A német trónbészéd jelzi, hogy két új hadtest alakításáról szóló törvény fog be- nyújtatni, mely a hadügyi és a tengerészeti kiadások emelése, a harczképesség fokozása és a békefentertása végett vált szükségessé. Jelzi továbbá a járulékok emelését, az , új banktörvényt, a szoczialista törvényt, a gyarmatügyi osztály felállítását a külügyi hivatalban és újabb hitel szükségét Kelet- Afrika részére; végül kijelenti, hogy a béke a legközelebb történt fejedelmi látogatások következtében a jövőre is • biztosítva van. *. * , Az országgyűlési függetlenségi és 48-as párt e hó 23-ki esti értekezletén Irányi Dániel elnök bejelentette, hogy legközelebb az országgyűlésen indítványozni fogja báró Fejéváry honvédelmi miniszter vád alá he­lyezését á sárga-fekete zászló ügyében tett nyilatkozata és rendeletéi miatt, amit a párt lelkesedéssel és helyesléssel vett tu­domásul. Azonban a további folyamatból az látszik, hogy a dolog ellapul s inkább csak apportunitási szempontból vettetett fel. A mérsékelt ellenzék keres kibúvót alóla, ma­gok a függetlenségeik is két felé gondol­koznak. Városi ügyek. A szép érvénye és az ízlés városunkban. Tudvalevő dolog, hogy nemcsak a nagy természet és jelenségeinek szemlélete képes mélyebb benyomást gyakorolni lel-' künkre; hanem maga a lélek is szemlét tart a tapasztaltak fölött s egyik dolgot vagy tárgyát jobban kedveli mint a másikat. Ame­lyik tárgy jó hatással volt rá, azt szépnek tartja a lélek, mig a hatásnélkülit vagy rútnak tartja, vagy legjobb esetben figyel­men kívül hagyja. Ilyen formán jut a lélek és jutunk mindnyáján a szép fogalmához, s csak azon kérdés merül föl, helyes-e azon megkiilömböztetés, amelyet egyik-másik lélek tenni szokott? Ez nagyobbára attól függ, hogyan van a lélek kiművelve; mert az egyik ember sokszor olyasmit tart szépnek, ami egy másik előtt rútnak tűnik fel. így például, szép egy pirospozsgásarczu és ará­nyos növésű gyermek; mig a nagyfejű, vás- tagtörzsű, de vékonylábú gyermek, már nem mondható szépnek. A nagy természet egy nyitott könyv, melynek lapjai, telve vannak szép és nagy gondolatokkal., Keresünk-e szép és nagy gondolato­kat! Általában azt tartjuk, hogy mindnyá­junk főczélja az igaz; a jó és a szép elérése. E három eszme úgyszólván elválaszthatlan. Még a legvadabb népek is iparkodnak a szé­pet a jóval egyesíteni; mennyire inkább követeli meg tőlünk azt a társadalom, mint olyanoktól, akik a müveit, ember sorában teszünk számot. Várpsunk, mint város, egy társadalom, 1 nagy társadalomnak egy oly tagja, amely­nek czélja szintén az igaz, a jó és a szép elérése. i, selőház többségét majdnem axtásisba nozt í annyira, bogy a második fontos , kérdésné t. i. a sárga-fekete zászlótárgyalásnál, mel i e bé 21-én tartatott meg, úgy viselték nu 1 gokat, mintha lovagias- kötelességök lej 5 Volna az igénytelen »és* szócska megad« , sáért 122 szóval 68 skó '^ ellenében megszs väzni -í^zt, bogy a fekéte-sarga zászlóna > ezután is, helye legyenya. magyar honvéd ségnél. É szavazásra az adott alkalmai • hogy a múlt hetekben a honvédhuszaro . gyakorlatai alkalmával a főbb • líonvédtisz tek lakára a sárga-fekete zászlót tettek ki iE zászlót valaki letépte, mire a legfelsőbl dorgáló szavak következtek és tálán nag; kadd-el hadd lett volna belőle, ha a tettes megtalálták volna, így pedig^ csak a politi kai események számát szaporította es okozti azt, hogy Irányi képviselő. egy talpraeset beszédben interpelállta báró Fehérvári hon védelmi ministert és hivatkozott az 1868 XLI. t. ez. 18. §-nak első bekezdésére mely így szól: „a honvédség vezénynyelvi magyar, zászlója ö' felsége^ nevének jelvé nyei mellett, az ország színeit és a magyai állam czimerét viseli, követelte, mondani meg a honvédelmi minister, mi jogon tété" ki a magyar honvédségnél fekete-sarga zász lót? A honvédelmi minister egyelőre az mondotta, hogy a zászlókitétel csak jj ugj szerepelt és szerepel, mint más katonai jel­vény, mely gyakorlatok alkalmával a felis mertetések végett hasznaltattni szokott; d« végleges válaszát az e hó 21-ki országgyű­lésre hagyta, amelyen a fenti törvény 18 §-nak második bekezdésére, amely ekltéf hangzik: „Horvát- Szlavón- és Dalmátor szágbanja honvédség vezénynyelve a horvat zászlója ö felsége ugyanazon névjegy« mellett Horvát-Szlavón-Dalinát ország egye sült szineit és a magyar állam czimerél viseli. Egyébiránt a katonai jelvények rendjelzetek, a felszerelés és felfegy­verkezés, valamint a szolgálat és gyakorlat szabályai a honvédségnél és a sorhadnáj egyenlők lesznek,“ főleg a befejező szavak­ra hivatkozván, oda módosította a dolgot, hogy ezek értelménél fogva a fekete-sárga zászlónak ezután is helye van a magyar honvédségnél és szavazásra bócsátván a dol­got, az országgyűlés többsége 122 szóval 68 ellenében megszavazta azt, hogy a feke­te-sárga zászlónak igen is van helye a magyar honvédségnél ezután is mint katonai jelvények Az országgyűlés egyéb teendői között megemlítjük, hogy Wekerle pénzügyminisz­ter mindjárt az országgyűlés összejötté után beterjesztette az 1890-ki költségvetést és nagy éljenzésekben részesült, amennyiben csak 400.000 frtnyi hiányt irányzott elő, ami az eddigiekhez képest oly csekélység, hogy bátran mondhatjuk ezen költségvetést deficitnélkülinek. Az országgyűlés azonnal hozzá is fogott a költségvetés tárgyalásához s a királyi udvartartásra szóló szükségletet, az állami számvevőszék költségeit s az or­szágházi építésére előirányzott 850 ezer frtot minden nagyobb vita nélkül megsza­vazta; a miniszterelnökség-, a Iprály szemé­lye körüli- és a horvát-szlavon minisztérium költségeit szintén minden vita nélkül elfo­gadták. Az országgyűlés e hó 22-ki ülésén Tisza Kálmán miniszterelnök beterjesztette a királyi udvartartás költségeiről szóló tör­vényjavaslatot azon hozzáadással, hogy miu­tán ez folyó évi január hó 1-én lejár, sza­vaztassák az meg ujabbi tíz esztendőre. E költség tart 1890. január 1-től 1899-ik év deczember 31-ig s tesz évenként 4 millió 6M) ezer forintot, 2. §. Ezen költség éven­ként felveendő az állami költségvetésbe, és 3. §. jelen törvény végrehajtásával a pénz- ügyminister bízatik meg. Ezután követke­zett a közmunka-törvényjavaslat tárgyalása, melyre általában megjegyezhetjük, hogy lé­nyegileg inkább a köznép-, mint a gazdagok vállaira nehezedik annak tei’he, s a mely mindezek daczára általánosságban elfogad- tattott. Ezt követte a szegedi rakodó-part ügye, melyre nézve gróf Szapáry fóldmive- lési minister kijelenti, hogy e tárgyra nézve végleges választ csak akkor adhat, ha előbb a szükségessé vált egyes műszaki felvételeket eszközli, addig is a ház e vá­laszt tudomásul vette: E hó. 23-ki ülésen csekély részvét mellett megkezdték a köz­munka-törvényjavaslat részletes tárgyalását, melynek egyes szakaszait több. ’ ellenzéki képviselő felszólalása után változatlanul el­fogadták. tottak lebbenthették fel, s a mit és E? mennyitt e kevesek jónak láttak világ iSí bocsátani, csak annyi lehetett közkincscs« a Az ember nemcsak vak »eszköz több« a vjlág nagy kháószában, hanem egyszersmi et czél is; nemcsak hús és vérből álló any« ar hanem gondolkozó lény is. Amazokat a te g* *c^t a lélek fogalma alá sorozzuk 1 nevezzük f? /|-JK A testet különböző szervek alkotják íj, ezeknek öSszhangzaEös működésé teszi az i H Uati ei^bert, mert ezen szervek ép. úgy fi ■a rtalálíatbak a nagyobb alkotásu állatokbi (j üs, mint az emberben, sí | H A lélek eredetéről, fejlődéséről nin P ^mítfi pozitív tudomásunk; müködésér • '•y/sézszük csak észre fokozatos emelkedés« lg mely magára hagyva oly alacsony fok« s; marad, hogy szinte bámulva kérdezzi [i magunktól, hogyan lehet az, hogy alig m a gyen tovább az utánzásnál. | Az egész ember tehát két elemből ál . A test a külső, látható, a lélek a bels a láthatatlan. Helyesen vezetve ez az irán; I adó, a mozgató erő, amaz a végrehajtó, j kettőnek helyes, célirányos együtt, müki 5 dése az által éretik el, ha a lélek felsőbl j sége biztosittatik. Hogy tehát az ember tisztában lehe i sen önmagával és helyzetével, megkell öí ; merni magát és az őt környező nagy mii denséget lehető részleteiben és a maga nag egészében. Be kell tekintenie a múlt idő emlékeibe, össze kell hasonlítania a mults a jelennel s levonni a következést belőle. Nem mondom én, hogy minden em bért a tudományok magaslatára lehet é kell fölemelni, mert ez merő képtelenség lenne. Mint az összliangzalos ének a külöm böző áriákból fejlődik egy összevágó, kel lemes egésszé, úgy a nagy világ összhang zatát is a véghetetlen parányokig menő kü lömbözőségek alkotják. Hasonlóképen van e: az embervilágban is. Az emberek is bá: egyenlő eredetűek, az öszhangzatos egésze köztük a legkisebb részletekig menő kü lömbségek teszik. Azt .azonban nem tagadhatja senki hogy legyenek bár az emberiség egyede: egymástól bármilyen külömbözők, az isme­retek bizonyos mértékére általán véve mind­nyáján felemelhetek. És az oly ember, kinek értelmi vilá­gossága-' hacsak kissé is emelkedett, akár­milyen sorsba helyeztesse végzete, a min­dennapi élet terhét könnyebben végzi, hely­zetét jobban betölti s rendeltetési ez élj át megértvén, annak igyekszek is eleget tenni. A testi erőt fejleszti, az idő. megégj a munka, képesíti a gyákorlat; de a lélek erőit, külömböző irányú működését a taní­tás, az iskola fejleszti, a szendergő lelki erőt felkölti és eszközli, hogy az ember a maga egyéni egészében Isten képére terem­tett lény legyen. |||| Heti krónika. A hét legnevezetesebb politikai esemé­nyei között minden esetre első helyet fog­lalnak el az „es“ szócska és a monori zász­lósértés ügyének elintézése. Mily igénytelen két betűből áll ezen „és“ szócska és mennyi vihart idézett elő a keblekben! Budapesten itt-ott már minisz­terválságról beszéltek, aminek volt is némi alapja, mert Tisza miniszterelnök visszaem­lékezvén a delegátusaink legközlebbi ülésén kifejezett azon óhajra, mely szerint a sor­hadnál, melybe mi ép úgy szolgáltatjuk fiainkat mint az osztrák-magyar birodalom másik fele, t. i. az osztrák tartományok • és melynek fentartásához a kellő percenttel mindenkor hozzájárulunk, a czím ne legyen többé pusztán császári királyi, haipem 1 dua­lizmus elvénél fogva szurassék közbe az „és“ szócska is. Bár ezen „és“ szócskára már 21 esztendő óta várakozunk s bár e szócskának már akkor kell vala törvényeink értelme szerint kozbeszuratnia; a bécsi katonai fel­sőbb körök mégis oly nagy hűhót csináltak, hogy mindnyáján azt gondoltuk, hogy ezen „és“ szócska el nem fogadása esetén Tiszá­nak okvetlenül lemondania fög .kelleni. A dolog I rá nézve egészen kedvezően ütött ki; amennyiben több napi tanácskozás után, ahová. Tiszán kívül még két más ma­gyar miniszter is hivatalos volt, és ahol maga E^álnoky külügyminiszter is jelen volt, elfogadták az „és“ szócska közbeszürását, és nemsokára megkapta Kálnoky a legfel­sőbb kéziratot, adja tudtára Tisza Kálmán magyar- és Taafe osztrák miniszterelnöknek, hogy ezentúl , a sorhad czíme: „császári és királyi“ legyen, minélfogva a czimek, a pe­csétnyomók és mindennemű felírások ;ezen- túl ily értelemben javítandók ki. A legfel­sőbb kézirat /úgy szól, hogy a közös hadse­reg minden más tekintetben változatlanul marad. Ügy látjuk tehát, hogy ez nem egyéb a puszta czímnél, amely habár épen úgy nem használ, amint nem árt; mégis sokakat hazánkfiai közül, de főleg a képvi­A megyei biz. tagok választása éli A nemzeti élet hagyományos válasz rendszere lassan-lassan lefejtődÖtt rólum nyugati czivilizátió előre tolásával, mint zsinór ruháinkról. És igen sokan azon nézi valják, hogy a megyei yálasztási rends is mint túl élt intézmény az állami vezési alapon szervezetessék. j? * , Előbb a választás alá eső fisztvise emeltek szót a választások ellen, májjd e hí el ragadt a rokonokra, sógorokrafc-dbarátoj is s a választások elleni oppobitíp m nagyobb és nagyobb lett, úgy annyira, || ma már ez a kis sujtás maradék is . nem lenni kérdésévé vált. A kinevezési rendszer mellett harczol azt vetik ellen .egyrészről, hogy a választ rendszer mellett nem lehet jól adminisztrál mert a választó közönség kegyére van utal a tisztviselő. Hát ez egyserüen nem áll. va CBak azokra áll, kik szeretnének kény meskedni kinevezett hivatalukban. Mert, a választott tisztviselő hivatalát becsüle sen, lelkiismeretesen betölti, ha eljárásáb az igazság mértékével mér le és felf« egyaránt, nem képzelhető, hogy az ily tisztviselőt a választó közönség a beköv« kéz# választásoknál elejtse. — Az általán emberi természetben fekszik az, hogy j igazságot pártolja, felkeresi és a szigor igazságos egyént kiemeli s a munka éléi állítja. A magyar ember természete az, hogy a szigorúság ellen elem dörmög, de, ha látja, hogy az az illei hivatalnok által minden irányban egyfoi mán gyakoroltatik, nemcsak kibékül helyz« tével, hanem az illető tisztviselőnek éle halálig támogatója lesz. Megtörténhetik, mint meg is történi sokszor, hogy érdemesült egyének elejtel nek I helyükbe az érdekek harcza másoka állít. De hát nem megtörhetik-é ez a kine vezési rendszer alapján is, hát nem eg; oldalubb azon információ, melyet egyesei adnak a hatalmi tényezőknek. Mert azt csal nem képzeli senki, hogy pl. a miniszter, a: ország minden egyes tisztviselőjét személye sen ismeri, vagy méginkább, hogy vala mennyi egyénnek tehetségét, munkaképes ségét már eleve ismerte és a hasonlók kö zül mindig a legérdemesebbet nevezte ki. A megyei választásokat még akkor is fel kell tartani, ha annak hatásköre a leg szükebb térre szorittatik ; még akkor is, híi egyéb teendője nem marad, mint a tárgyal megbeszélése. Akkor is focusa marad égj bizonyos mértékig a hazafiságnak. A megyei választásoknál az alkot« elemet a bizottsági tagok teszik, mely ná­lunk — Beregvármegyében — küszöböl van. Igyekezzék első sorban a megye kö zönsége, hogy értelmes, céljait, érdekeit he lyesen képviselő egyéneket válasszon. Az érdek ellentétek talán egy vámé gyében sem oly ellentétesek, mint e me gyében. Arra törekedjék a megye közönsége mindenütt, hogy a kiket' választ, olyanol legyenek, kik az ő kiváló érdekeiket, ha kell védelmezni tudják is, akarják is. Mert igen sokan vannak, kik megyei bizottsági tagságra vállalkoznak névleg, de hányán vannak köztük, kik 6 év alatt nem hatszor, de egyszer sem vettek abban részt és még többen olyanok, kik csak azért mennek oda, hogy ott legyenek. Értse, a ki értheti, de én nem értem azt, hogy megyénkben pl. tiszaháti embe­rek felvidéki bizottsági tagokul lépnek fel és magokat törik szakad, csak azért is meg­választatják, hogy nevök a bizottsági tagok névsorában szerepeljen. A jegyzők, szolga- bírók kipréselik s midőn aztán a község, a kerület érdekében kellene működni, elké­pedve állanak a fakép előtt, hogy csalód­tak. De a választáskor az ilyen dolog eszök- ágában sem volt. Most van az idő, hogy meggondolják a dolgot, azután hat évig ismét falba ver­heti miatta minden választó a fejét. Videunt consules ! ________^ ^ Is kola ügy.*) Ma napság minden szülére nézve fontos dolog az iskola. Az életviszonyok oly ala­kulást vettek, hogy nemcsak kizárva nincs senki, de egyenesen kényszerítve van reá mindenki, hogy több-kevesebb jártassággal biijon a tudományokban, hogy még a leg­alsóbb Osztály is érezze a tudományok me­legének jótékony hatásait. A társadalmi élet fejlődése szüli azt önmagától, hogy az egyedek kül és belbecse I szerint emelkedik, vagy száll alá, amint annak érdekeit képes és hajlandó előpióz- ditani. A tudomány ma már nem véka alá rejtett világosság, mint volt hajdan, a mikor annak titokzatos fátyolét csak bizonyos válasz­. *) E rovat alatt egy cikk sorozatot indítónk meg, mely részben a szülőkhöz, főleg azonban az elemi tanítás terén foglalkozókhoz lesz intézve.

Next

/
Thumbnails
Contents