Kanadai Magyarság, 1962. július-december (12. évfolyam, 28-51. szám)

1962-07-07 / 28. szám

XII. évfolyam. 28. szám. 1962. julius 7, szombat KANADAI MAGYARSÁG KANADAI 996 Dovercourt Road, Toronto 4, Ont., Canada Telefon: LE. 6-0333 Főszerkesztő: KENÉSEI F. LÁSZLÓ Megjelenik minden tzombaton Szerkesztőség és kiadóhivatal: 996 Dovercourt Id., Toronto 4 Hivatalos órák: reggel 9-től délutén 5.30-ig. («fizetési érák: egész évre $5.00, fél évre $3.00, egyes szém éra: 10 cent. Külföldön: egész évre $6.00, fél évre $4.00 (USA dollér). Vélaszbéiyeg nélkül érkezett levelekre nem vélaszolunkl relhlvés nélkül beküldött kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza, még külbn felhívás, vagy portóköltség mellékelése esetén sem. A közlésre alkamasnak talált kéziratok esetében is fenntartjuk ma­gunknak a jogot, hogy azokba belejavítsunk lerövidítsük, vagy megtold­­|uk, ha arra szükség mutatkozik. Csak ritkán gépelt kéziratot fogadunk el. Minden névvel aláirt cikkért, nyilatkozatért a szerző felelős. CANADIAN HUNGARIANS Editor in Chief: LÁSZLÓ F. KENESEI Published every Saturday by the ' Magyar dalok a börtönben * -i' •'»hfcr'Wli«* Az ilyen újságíró-féle em­ber sok furcsa levelet kap. Aki már seholsem talál or­voslást panaszaira, utolsó mentsvárként hozzánk for­dul. Kiönti előttünk magára­­hagyott, bánatos lelkét. A múlt héten a victori a i (B. C.) börtönben vezeklő honfitársunk irt hozzám mé­­labus sorokat. Nem ismerjük egymást, ő a Dunántúl látta meg a napvilágot, én a Nyírségben tanultam az er­kölcsi törvényeket. Azt sem tudom, miért csukták be mö­götte a szabad világ napsu­garas ajtóit. — Már három éve szen­vedek a börtönben — írja homályos titokzatossággal —. mert magyarnak lenni itt is bűn, nemcsak otthon- Itt becsukják, aki hazafias­­kodni mer és ellenkezik az itteni törvényekkel-Ezt csak az elkeseredés mondatja a levélíróval. Ka­nadában mindenki megőriz­heti magyarságát és szaba­don követheti politikai fel, fogását;. Börtönbe csak az kerül, aki lop, csal és szél­­hámoskodik. i>- r Bizony itt nem szabad megsérteni a törvényeket, de a büntetés nagyon em­berséges. Lám a Victoria! börtönben is gondoskodnak az angolul nem beszélő sze­gény rabnak magyar olvasni­valóról s Így lapunkban min­den héten olvassa cikkeimet. Innen az ismeretség- Mivel a levélirás jogát nem akarta kihasználatlanul hagyni, eb­ben a rokon és barát nélküli idegen világban nekem irt, a szerkesztőség címén köny­­nyen megtalált a posta. A levélírói elhatározást "Fényes szárnyú tűzmadár" című irodalmi kritikám adta meg. Csighy Sándor leg­újabb verses kötetét ismer­tettem ebben olvasóinkkal. A magyar erdők zugnak ezekből a versekből, a leve­lek halk zizzenését és a vacb galamb méla bugását lehet hallani. Panaszkodtam a köl­tővel, hogy száműzetésünk­ben "ránkszakadt a magyar árvaság és viselnünk kell bi­lincsünk bus vasát". Csighy is búcsúzik ebben a kötet­ben a csengő szép rímektől, mert az ő világa nem innen való, ahol a rím már nem ■kell senkinek. A börtönre szebben süt a magyar költészet napja, mint miránk, akik itt a szabadban csak gazdasági bajokkal bí­belődünk. Lám egy ismeret­len ember tiltakozó levelet ír nekem : — Nem igaz, hogy otthon maradt a dal. elhoztuk ma. gunkkal és énekeljük. Taní­tom a börtönlakók minden nemzetségét a szép magyar nótákra-Hallom felém szállni a bá­tortalan éneket, mintha csak a Tisza vize csobogna : Mesz­­sze van a nyíregyházi ka­szárnya, oda vagyok három éve bezárva • . . A földgömb túlsó oldalán, egy kanadai börtönben an­golok, franciák. németek, olaszok, csehek, szlovákok, románok és ukránok együtt dalolják a magyar népköl­tészet bus dalait. Szövegét nem értik, de füíbecsengő dallamát gyorsan megtanul­ják. És mindenki üzen vele -annak, akit szeret: apjának, anyjának, jegybéli mátkájá­nak. Mint valaha a török fogságban szenvedő kato­nák: "Ha kérdik, hol va­gyok, mondd meg, hogy rab vagyok. A török udvarban talpig vasban vagyok"­Leírja kilenc nóta szöve­gét, amit rabtársaival éne­kel. Szinte nekem is jól esik ismételgetni. Nemcsak a messzi nyíregyházi kaszár­nyával igyekszik velem ud­vari as kodni, de mint aki a körülményeket jól ismeri. Így -módosítja a régi nótát, amely mellett magam is könnyeztem néha Sáray Ele­mér hegedűjével : "Vasra­­verve kísértek a városházá­ra, az ablakból kikönyökölt az alispán lánya ..." A hon­vágytól és szabadságtól gyötört fogoly mindenkivel üzen, a hollóval, a daruma­­dánrai és a felhővel is, mely hazafelé húz. Manapság, a börtönviselt emberek gyakran dicseked­nek hőstetteikkel. Persze nem a kommunista kínzó­­kamrák nyomorék áldozatai, hanem a régi emberséges Magyarország börtöneinek lakói- A mai vezető kommu­nisták sok furcsa meséjét olvastam a szegedi Csillag­­börtönről1, Resán Mihály nyíregyházi kőműves dicsekszik a hazai újságban, hogy parányi de­tektoros rádiót építettek be cellájuk asztalfiókjának ol­dalába. Ezt hallgatták a há­ború éveiben titokban éj­szakánként fejhallgató segít­ségével, melyet napközben a szalmazsákban rejtettek el- S mikor nappal a börtönfo­­ilyosón peregni kezdtek a rokkák, egymásnak suttog­ták a hadieseményeket. Azon is csodálkozom, hogy a kiolvasott könyveket a Csillagbörtönből vissza­küldték hozzátartozóiknak s a könyvek fedelébe látha­tatlanul bekötötték a rabok leveleit és jelentéseit a föld alatt működő kommunista párthoz. Révai József egye­nesen azzal dicsekszik, hogy egyik könyvének kéziratát juttatta ki hasonló módon a börtönből. A mi szabadságharcos me­nekültjeink megrázó szenve­désekről beszélnek, a kom­munista börtönök a pokol tüzes kamrái. A kanadai börtönökből mélabus magyar nóták úsz­nak haza-felé, szárnyalásuk azért talmi. Hiába kél vallá­sos szívből a dal.- "Bus ma­gyarok imádkoznak Égi Atyánk hozzád, Fordítsd fe­lénk magyarokra jóságos szent orcád", már a követ­kező sorokban a kommunis­ta forrásokból jól ismert vá­dak rikoltanak. Az én levélíróm a szép dalok után hideg zuhanyt ránt a fejemre: — Bejártam vagy hét or­szágot, de ilyen sok nyomo­rúságot sehöíse találtam. Itt az emberek ötvennégy szá­zaléka van lezárva különbö­ző intézetekbe: börtönök be- bolondok házába és kór­házakba. A kormány nem tesz mást, mint ilyen intéz­ményeket épit. fel akarja számolni a háború után ide­került menekülteket. Az újságnak nagy hatal­ma van, mi idéztük így egy otthonjárt öregka-nadás bár­gyú szavait. Most a fejemre olvassa kaIickájából ez a ve­zeklő énekes madár. Szörnyű pusztítást vitt véghez 18 esztendő alatt a vörös méreg- Óh gyönyö­rűen csengő magyar dal, ha­zai pusztákon és idegen bör­tönökben tisztítsd meg égi fehérségeddel fáradt -népün­ket-­Nyiregyházy Pál MI TÖRTÉNIK A SZÜLŐHAZÁBAN? Hazai lapjelentések és a FEC közlemé­nyei alapján hétről-hétre közöljük a magyarországi hireket és eseményeket “Nem kell a szovjet intézménye­ket és példákat egyszerűen lemásolni” Friss István a Magyar Tu­dományos Akadémia leg­utóbbi ülésszakán előadást tartott "A Szovjetunió Kom­munista pártja XXII. Kong­resszusa és a magyar köz­gazdaság tudomány "_ról. Többek között megállapítot­ta : "... A XXII. kongresszus nagyjelentőségű elméleti megállapításai és a kommu­nizmus építésének program­ja a mi jövőnket is megmu­tatja. Ez azonban egyáltalán nem jelenti a szovjet pél­dák és intézmények egysze­rű lemásölását, hiszen felté­teleink és adottságaink kü­lönbözőek ..." Friss István Rákosinak volt kedvence és legfőbb g-azdasági szakembere. A Rákosi-féle 3 és 5 éves ter­vek kidolgozásában éppen­­ugy neki volt a legnagyobb szerepe, mint a -kádári 3 és 5 éves tervek elkészítésé­ben. Mint ismeretes, tavaly ősszel a Társadalmi Szemlé­ben megjelent cikke miatt —, melyben sikraszállt a fo­kozott iparosítás és a na­­gyobbméretű beruházás gaz­daságpolitikája mellett —­­lemondatták a Párt állam­­gazdasági osztályának veze­tői tisztéről és önkritikát gyakorolta-ttak vele. De a Magyar Tudományos Akadé­mia Közgazdaságtudományi Intézetének vezetését meg­tartotta- Most alkalmat ka­pott régebbi elveinek revi­­diálására. ". .. Igen nagy jelentősége van a XXII. kongresszusnak számunkra azért is, mert folytatta a XX- kongresszus által megkezdett harcot a személyi kultusz ellen a sztá­lini hibák felszámolására. .. További kötelezettséget ró ránk a Szta I i n_k ri ti ka abban a tekintetben, hogy felszá­moljuk az oktatási és egyéb irodalomban, különösen pe­dig a fejekben még ott buj­káló és korábban egyedural­kodó hibás tételeket.. ." j A magyar nép véleménye a szocialista országokkal való együttműködésről j A budapesti rádió egyik hinmagyarázatában megái la­pítja, hogy sok embernek még ma is az a véleménye a KGST-ről, hogy Magyarország számára káros a szocialista országokkal való együttmű­ködés és általában "sok té­ves nézet kelt szárnyra az országban a KGST működé­séről"'. Például azt hangoz­tatják, hogy a KGST "elsor­vasztja azokat az úgyneve­zett hagyományos iparága­kat is, melyekben a korábbi években nagy sikereket ér­tünk el". A rádió cáfolni igyekszik ezt a "hazug, állí­tást" és felteszi a kérdést, hogy mi az oka ezeknek a hiedelmeknek? "Túlságosan egyszerű len­ne erre azt válaszolni, hogy kizárólag az ellenforradalom alatt terjesztett ellenséges, hazug propaganda a zavar oka" — mondja a rádió­­"Bár ebben a válaszban is van jócskán igazság. Annak azonban, hogy az ilyen rá­galmak sok tisztességes em­berben is nyomot hagytak, egyéb oka is van. Az egyik az, hogy az emberek képze­letében kapitalista példák­ból Ítélve él az a gondolat, hogy nem jó az elmaradot­tabb országnak a fejletteb­bel közösködni, mert mindig a gyengébb huzza a rövideb bet". A rádió a továbbiakban azt igyekszik bizonyítani, hogy ez csak a kapitalizmus­ban van Így, ahol "a főbb imperialist országok a füg­gő sorban lévő országokat k'ényszeritik, hogy a világ­piaci árnál alacsonyabban adjanak el nekik, tőlük vi­szont a világpiaci árnál ma­gasabban vásároljanak". Ez­zel szemben a szocialista or­szágok között "kizárólag egyenértékű csere bonyoló­dik le. Egyik országnak sem érdeke, hogy kihasználja, megkárosítsa a másik orszá­got, hiszen végeredményben ez őt is gátolja az előrehala­dásában". Majd a rádió hírmagyará­zója olyan beismerést tesz a KGST súlyos problémáiról, mit eddig csak a lengyelek szellőztettek : "A KGST-n belül is van­nak bizonyos ellentmondá­sok. Pl. a gazdaságilag fej­lett és fejlettebb országok között, az önálló létérdeke és a szociálist világgazda­ság egyetemes érdeke kö­zött. Ilyen pl. az is, hogy a szocialista világgazdaságban a termelés nemzetközi mére­tekben válik társadalmivá, a termelés irányítása azonban megmarad nemzeti keretek között. Az, hogy a termékek az önálló szocialista orszá­gok tulajdonában marad­nak, hogy ezek az önálló áru­­tulajdonos országok termé­szetesen egymással is a leg­kedvezőbb cserearányok el­érésére törekszenek, nem megy mindig probléma mentesen. Ezek az ellent­mondások azonban — a ka­pitalista országokéval ellen­tétben — nem megoldhatat­lan oki, Mindössze arra fi­gyelmeztetnek bennünket, hogy nem szabad úgy el­képzelni a KGST-t, mely pusztán létezésével, auto­matikusan minden gondol­kodás nélkül úgy működik, hogy az egyaránt gyümöl­csöző minden egyes ország számára". Nemcsak a rádió, de az egész magyar sajtó igyek­szik ellensúlyozni a Common Market és az európai egység kialakulásának egyre hatal­masabb lélektani erejét- A propaganda főcélja, hogy a Common Market sikereit le kicsinyelje, nehézségeit fel­nagyítsa és a KGST-vel szemben alacsonyabbrendű­­ségét bizonyítsa. A nyugati rádiók magyar adásai nyo­mán azonban a magyar nép jól ismeri a tényeket, s emiatt a propaganda siker­telen. Ez magyarázza a kom­munista propagandisták nagy idegességét. • AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS "SZOCIALISTA" JELLEGE ÉS AZ ÜGYVÉDEK A Magyar Nemzet egyik vezércikke az ügyvédi mun­kaközösségekről Írva hang­súlyozza, hogy: "... az ügyvédi munka­­közösségek jelentős szere­pet játszanak az igazság­szolgáltatás szocialista jelle­gének kialakításában és ha­tékonyan hozzájárulnak a népi hatalom erősitéséhez". "E feladatok ellátására a tudományos világnézet elsa­játítása vált szükségessé és a jelek szerint az ügyvédek érzik ennek fontosságát. Csak a fővárosban négyszáz ügyvéd foglalkozik egyete­mi színvonalon a marxizmus kérdéseivel és ha a tanfo­lyamok hallgatói egycsapás­j ra nem is válnak meggyőző­­j déses kommunistákká, az ügyvédek nagy többsége már érzi, hogy a tudomá­nyos világnézet mennyire nélkül özbetetl e n rmmká j á­ban ..." • SZIGORÚ ÍTÉLET VÁMBŰNCSELEKMÉNYÉRT A budapesti rádió közöl­te a fővárosi bíróság Ítéle­tét, Magyarországra érkező külföldi csoportok egy ma­gyar tolmácsa ügyében, ki "nemcsak tolmács volt, ha­nem több alkalommal áru­cikkek eladásának közvetíté­sével is foglalkozott". Egy társával szövetkezve, nagy haszonra is tett szert. A fő­városi bíróság szerint a bűnszövetkezet vámbüntet­­tet és devizabüntettet köve­tett el és a fővádlottat két évi, társait 18 hónapi és egyévi börtönre Ítélte­­• A MEZŐGAZDASÁGI SZÖ­VETKEZETEK JOGI FELELŐS­SÉGE Az uj Büntetőtörvény­­könyv érvénybelépése alkal­mával a budapesti rádió egyik hírmagyarázata sze­rint "a jogi felelősség uj faj­tája van kialakulóban : a me­zőgazdasági TSZ jogi felelős­ség". Eszerint többek kö­zött a "TSZ tagja a vétke­sen okozott kárt köteles megtéríteni .. - Általában a kártérítés mértéke az előző évi egy tagra eső átlagmun­­kaegység-részesedés egy­szeri összegéig terjed . . . Természetesen figyelembe­­véve az egyéb körülménye­ket.. . pl., hogy mennyire vett részt a TSZ közös mun­kájában, családi körülmé­nyek, imunkaképesség, tehát szociális szempontokat.. • Raktárnokok, pénztárosok a leltár szerint átvett vagyon­tárgyak tekintetében a teljes kár összegéig felelősek". • A MAGÁNTULAJDONBAN LEVŐ MŰTÁRGYAK JOGI FELELŐSSÉGE Az uj Büntetőtörvény­­könyv továbbá intézkedik a magántulajdonban levő mű­tárgyak jogi védelméről is- Példának hozza fel a buda­pesti rádió, hogy ha valaki­nek egy jelentős értékű fest­mény, vagy bármilyen ré­gészeti értéktárgy van tulaj­donában, mit eladni kíván, anélkül, hogy tisztában len­ne értékével és a vevő szak­értelme folytán felismeri az eladó tévedését és jelentő­sen alacsonyabb áron vásá­rol, csalás bűntettét követi A SOKGYERMEKES CSALÁ­DOK KOMOLY ANYAGI GONDOK KÖZÖT ÉLNEK A Délmagyarország egy cikke meglepő őszinteséggel beismeri, hogy: "mináíunk az olyan családok, amelyek­ben csak egy kereső van és sok a gyermek, komoly gon­dok között élnek. Egyes ki­vételes kategóriáktól elte­kintve, általában sem lehe­tünk megelégedve azzal, amit már elértünk". • SÜLLYEDT AZ ÉLETSZIN-; VONAL 1961-BEN Egyik cikkében a Népsza­badság vizsgálat alá veszi az életszínvonal alakulását, s bár igyekszik tagadni az él et szi n vo na! süllyedésének mé rt ékét, figyelem reméltó beismeréseket tesz: "...Az a körülmény, hogy a nemzeti jövedelem a tervezettnél kisebb mér­tékben nőtt, éreztette hatá­sát az elosztás arányainak, közelebbről a lakosság fo­gyasztásának és életszínvo­nalának alakulásában is ... A készletek gyorsabban emelkedtek a tervezettnél, s Így a nemzeti jövedelem egy részét lekötötték- Évközben a nemzetközi helyzet élező­dése is többletkiadásokat tett szükségessé. Ilyen mó­don a lakosság fogyasztásá­nak emelkedése valamivel kisebb volt a tervezettnél.. • A munkások és az alkalma­zottak egy főre jutó fogyasz­tása a nemzeti jövedelemből 1.2 százalékkal nőtt, mig az egy főre jutó reáljövedelem 1.1 százalékkal haladta meg az előző évit •. ." A reálbérek állítólagos emelkedése csak képzelet­beli akkor, amikor az élelmi­szerárak 25—30 százalék­kal emelkedtek, s ugyanak­kor a névleges bérek pedig csak 17.7 százalékkal. A szolgáltatások és iparcik­kek ára nem változott. Az árleszállítás gyarmatáruk­ra és élvezeti cikkekre ter­jedt ki, és kiegyenlítődött más élvezeti cikkek, pl. a do­hány és szeszáruk áremelé­sével. MAUREEN FORRESTER, KANADAI KONTRALTO nemrég debütált operaénekesnői pályáján a torontói O'Keefe Centreben Orpheus szerepében, Glück "Orpheus és Eurydicé" cimü operájában. Ennek az operának első kana­dai bemutatása az 1959. évi vancouveri Festiválon tör­tént'. Az énekesnő az első jelenet tragikus részében, a kanadai prszágos balett társaság tagjaival. Canadian Scene India szovjet harci repülő­gépeket vásárol Nehru, India kétszínű mi­niszterelnöke elhatározta, hogy MIG léglökéses harci repülőgépeket vásárol a szovjettől. Az Egyesült Álla­mok és Anglia képviselői közölték Nehru miniszterel­nökkel, hogy megvonják In diától a "külföldi segélye­ket". Végtére is lehetetlen, hogy Amerika nagy összegű készpénzsegélyt nyújt In­diának s Nehru ezen a pén­zen szovjet harci repülőgé­peket vásárol. Amerika még­se fegyverezheti fel Indiát egy harmadik világháború esetére önmaga ellen. Nehru öt óra hosszat tartó külpolitikai vita során beje­lentette a parlametnek, hogy ez a "fenyegetés" nem tántorítja őt el a szovjet re­pülőgépek megvásárlásától. Az Egyesült Államok és Ang­lia különben is ellenséges ál­láspontot foglalnak el Indiá­val szemben, amikor a Kash­miri vitában Pakisztánt tá­mogatják. E két állam képvi­selői az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsában — Nehru szerint — nyíltan tá­madták India érdekeit. A szovjetbarát Nehru azt mondta a parlament előtt, hogy azért kell beszerezni -harci repülőgépeiket a szov­jettől, mert Pakisztánt az egyesült Államok látják el Sabre léglökéses repülőgé­pekkel. Az örökké kétszínű Nehru azzal fejezte be parlamenti beszédét, hogy a végső dön­tésen még gondolkodni fog. — WALTER amerikai kép­viselő szerint az első 6200 magyar menekült, kiket a forradalom napjaiban hoz­tak be az USA-ba permanens vízummal felszerelve, mind kommunista volt. Kormány­zatunk hivatalos repülőgépe­ket küldött Ausztriába, hogy gyorsan átrepitsék ezeket a kommunista menekülteket Amerikába- A későbbi — és igazán antikommunista sza­badság-harcosok — sokkal nehezebb utón jutottak el odáig, hogy Amerikába jö­hessenek. NEKÜNK SEGÍT, HA HIRDETŐINKET TÁMOGATJA! ELIAS ROGERS AJÁNL 3 KÉNYELMES FŰTÉSI TERVEZETET,! mellyel biztosítja családja kényelmét és takarékoskodik kiadásaival. Első terv: A furnace évenkénti felülvizsgálata és kály­hatisztítás. A második terv: A "közkedvelt" ("Popular Plan") ter­vezet, A harmadik terv: A "teljes" tervezet, az úgynevezett] ("Complete" Plan)­Hívjon fel minket telefonon s elindítjuk azonnal a kívánsága szerinti kiszolgálást. Fűtő olaj — Kemencék — Olajkályhák — Szén. a a 2 1 Von g e . S t r. e e I H U .1 - a a a ! 2221 YONGE STREET, TORONTO — TEL.: 481-2221.} TANULJON FORRASZTANI! tan-Nappali és esti folyamok. Mindenféle forrasztás Könnyű heti lefizetés GENERAL WELDING SCHOOL 61 Jarvis Street at King. EM. 3.7635. A TISZTÍTÓ AZ ÖN RUHÁINAK A LEGJOBB BARÁTJA Teljes száraz eljárással tisztítjuk ruháit és fehér­neműit. Átalakítjuk és megjavítjuk. Láthatatlan mű­­stoppolás. Tökéletes ruhafestés. Téli ruháit és szőr­mebundáit kitisztítjuk és molymentesen megóvjuk. Teljes garancia. PARKER’S CLEANERS BURLINGTON. Hívja NE. 4-2363 és mi ruháit háztól házig szállítjuk díjmentesen. ÜZEM: 480 GUELPH LINE. ÜZLET: 1470 LAKESHORE ÉS BRANT STREET­­OAKVILLE. Hívja: VI. 5-2462. 67 Inglehart Street és A & P Plaza sarok PHONE: CL 9-9635-6 RO. 7-5602 7 Banquet terem 1200 személyre Restaurant FINOM ÉTELEK! OLCSÓ ÁRAK! Nyitva reggel 7-től éjjel 2-ig. — Ingyen parkolás 1 2 LAKESHORE ROAD, MIMICO, TORONTO 14

Next

/
Thumbnails
Contents