Kanadai Magyarság, 1958. január-június (8. évfolyam, 1-56. szám)

1958-01-02 / 1. szám

Még jőni kell, még jőnl fog, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vörösmarty KANADAI Authorized as Second Class Mail Post Office Department, Ottawa. VIII. évfolyam, 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal 996 Dovercourt Road, Toronto TELEFON : LE. 6-0333 PRICE 10 CENTS "A mi utunk, a magyarság útja, ma is változatlan: híven az ezer éves múltúnkhoz, nemzeti tradíciónkhoz, a keresztény világnézetnek, a krisztusi igazságoknak vagyunk kővetői, hirdetői" (A fenti idézet Kenesei F. László fa* punk első számában megjelent be­köszöntő cikkéből való.) ARA: 10 CENT (tyuuuUcut KANADA LEGNAGYOBB, HETENKÉNT HÁROMSZOR MEGJELENŐ KOMMUNISTA ELLENES MAGYAR LAPJA Szerkeszti KENESEI F. LÁSZLÓ Torontó, 1958 jan. 2., csütörtök. Edited and Published at [996 Dovercourt Road, Toronto PHONE LE. 6-0333 A királynő karácsonyi beszéde II. Erzsébet királynő a rádión és televízión át elmondott kará­csonyi beszédében az emberi ideálok mellett tett hitet. "Ebben a ki­merítően komplikált, anyagias világban, — mondotta — kell, hogy az emberi lélek fenkölt céljait kövessük. Jó erkölcsre kell töreked­nünk a közéletben és magánéletben egyaránt, mert az erkölcs ma sem vált jelentéktelen szólammá; tisztességesen kell élnünk, mert a tisztesség nem ostobaság, hanem inkább bölcsesség; bátran és mérsékelten kell élnünk, mert az önmagunk megtartóztatása jobb, mint az önzés. Hinnünk kell az emberiség sorsának javulásában, különben az életünk céltalanná válik." A királynő rámutatott arra, hogy a brit nemzetközösség kiala­kításánál ezek a morális szempontok játszottak főszerepet; ezek azok az elvek, amelyek a nemzetközösséget “igaz testvériséggé" teszik. Beszédét ezzel fejezte be: "Hiszek jó tulajdonságainkban, hiszek a saját erőnkben; hiszem, hogy mi, a nemzetközösség tagjai, együttesen jó példát mutathatunk az egész világnak." SEMMI KÖZÜNK HOZZÁJUK! Amikor a föld valamelyik részén történelmi fordulat áll be, s a nagyhatalmak képviselői összegyűlnek, hogy ujjárendezzék a térké­pet, azok az indokok, amelyek alapján egy nemzetet elítélnek, vagy megjutalmaznak, a pillanatnyilag fennálló közvéleményen alapul­nak. Ez a pillanatnyilag fennálló közvélemény rendszerint téves, rendszerint igazságtalan, s mindig durva általánosításokra támasz­kodik. Különösen igaz ez Magyarország esetében. 1920-ban Trianon­ban azon a címen csonkították meg hazánkat, hogy az osztrák Habs­­burg-ház imperialista politikáját követte. Yaltában azért engedték át Magyarországot az oroszoknak, mert az volt a vélemény, hogy a ma­gyarok a németek oldalán amerikaellenes, illetve nyugatellenes harcot folytattak. Amikor mi magunk kivándoroltunk a bolsevizmus elől, állandóan olyan ostoba és egymással homlokegyenest ellen­tétes téveszmék ellen kellett küzdenünk, hogy "minden magyar nyilas", vagy "a magyarok kommunisták". Mikor a dicsőséges sza­badságharc kitört, azzal vádolták a magyarság egyetemét, hogy "erőszakos, verekedő" nép, s ebbe a felületes és ostoba megbé­lyegző képbe beletartozott szabadságharcos és ÁVO-s egyaránt. El fog következni az a korszak — éspedig rövidesen — amikor a világot ujjárendezik, s akkor Magyarország helyét az fogja meg­határozni, hogy a rendezésben hatalmi szóval résztvevő államfér­fiaknak mi a véleményük mirólunk. Ma még az egész világ érzi, hogy a kommunizmus bukását a magyar szabadságharcosok indí­tották el. De amint múlnak a hónapok és az évik, a közvélemény ismét azonosítja majd a szenvedő magyar népet s a kommunizmus elől elbújdosott kivándorlókat is, azzal a bábkormánnyal, amelyet ma Magyarországon a Kreml tart fenn. Bármilyen fájdalmas is ez, érthető dolog. Hatvanszor annyi kínai él a világon, mint magyar, s mégis, ha valamilyen kínai "ügyről" hallunk, ha a vöröskínai kor­mány által kierőszakolt valamilyen kínai kormány-bűnről hallunk, alig jut eszünkbe, hogy azt nem a "kínaiak" hanem a kínai nép nya­kán ülő gangszterek követték el. E arra is hajlandók vagyunk, hogy a néhányezer szovjet kommunista terror-cselekedetét azonosítsuk az "oroszok" cselekedeteivel. Ezerszer inkább fennáll az általáno­sításnak ez az ostoba tévedése, amikor a magyarokról van szó. Éppen ezért folytonosan hangsúlyoznunk kell, kormánykörök előtt, sajtóban és magántársaságban, hogy a MAGYAROKNAK SEM­MI KÖZÜK A KÁDÁR-BÁBKORMÁNYHOZ. Hangsúlyoznunk kell, mert Kádárék a mi érzésünk szerint messze túlmennek még azon is, amit a szovjet nekik előir. Az UNO-ban még mindig helyet foglaló úgynevezett magyar küldöttség például határozott felszólítást ka­pott a magyar szabadságharc felderítésére alakított öttagú bizott­ságtól, hogy a magyar szabadságharc vezérei ellen most folyó bűn­vádi eljárásokat szüntesse be. A bábkormány szószólója erre azzal válaszolt, hogy az öttagú bizottság "törvényellenesen" alakult meg, "nem volt joga" a szovjetnek Magyarországon elkövetett rémtetteit kivizsgálni, s ezért a kormány "nem fogadhat el" utasításokat az öt­tagú bizottságtól. A Kádár-bábkormány kiküldöttei tehát nemcsak követelik a szovjet érdembeli utasításait, hogy a szabadságharcosoknak kegyel­met adni nem szabad, hanem tetejébe még ARCÁTLANOK IS. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének közgyűlése, tehát a világ minden népének hivatalos kiküldötte MEGBÉLYEGEZTE, ALJASNAK MINŐ­SÍTETTE a szovjet beavatkozását és a bábkormány eljárását. A világ VALAMENNYI NEMZETE (kivéve a szovjet rabszolgáit) egyhangú­lag állapította meg, hogy Kádárék nem képviselik a magyar népet. A Kádár-kormány kiküldötte most kihívó szemtelenséggel arcába köp az egész világnak, s kijelenti, hogy amit az Egyesült Nemzetek egyhangúlag elhatároznak, ahhoz semmi köze. Ez önmagában nem volna baj. Kádár, Mód Péter, az ÁVO-sok és akik hozzájuk tartoznak, már tudják, milyen sors vár rájuk. Talán a lámpavas, talán a kivégzőosztag, talán a szibériai haláltábor. De az nem mindegy, hogy ezek az emberek úgy beszélnek, MINTHA a magyar nép delegálta volna őket. Nem fog sok idő beletelni, hogy a bábkormány kiküldötteit kiutasítják az UNO-ból. Ha ez eddig nem történt meg, az csak azért van, mert ezért a pár jelíemtelen fráterért nem érdemes megszakítani a tárgyalásokat. De az is lehetséges, hogy akkor, amikor a kommunizmus folyamatban lévő felbomlása eléri azt a pontot, ahol a döntő szó Keleteurópában is a nyugati de­mokráciáké lesz, még mindig a bábkormány emberei fognak forma­­szerint az UNO-ban ülni. S akkor ismét azonosítani fogják Kádárékat a magyarokkal, mint ahogy sokan azonosították a magyarokkal a K. u. K. vezérkart, huszonöt évvel később pedig a nácikat. TILTA­KOZUNK az ellen, hogy bárki, akár csak egy pillanatig is ezeket a Kádár-kiküldötteket tekintse BÁRMILYEN magyar réteg képviselői­nek. Sem a Magyarországon sínylődő magyaroknak, sem a kiván­dorolt magyaroknak NINCS KÖZÜK ezekhez a gyáva, szemtelen ala­kokhoz, akik a szovjet hidrogénbombák és rakéták mögé bújva fe­jezik ki megvetésüket a világ szabad népei ellen, “Téved” az ottawai Szovjet követség bulletinjja Az ottawai Szovjet követség időnkint angolnyelvü tájékoztatót ad ki. Ezt a propagandával megtömött sajtóterméket elküldi mind­azoknak a kanadai személyeknek és vállalatoknak, amelyeken ke­resztül befolyásolni szeretné a kanadai közvéleményt. Valószínű­leg megkapják a nagyobb kanadai lapok szerkesztőségei is. Nem tudunk arról, hogy a nyugati államok moszkvai követsé­gei ugyanezt a szabadságot élvezhetik-e? Kötve hisszük azonban, hogy a "kapitalista, imperialista, kizsákmányoló" népek jólétéről szóló, politikai szabadságukat, társadalmi viszonyaikat dicsérő ha­sonló bulletinok, utat találhatnának az orosz néphez, mégpedig minden ellenőrzés nélkül. Nem is akarunk most ezzel a kérdéssel foglalkozni. Mielőtt bárki is félre érthetne bennünket, sietünk megjegyez­ni, hogy mi nem részesültünk abban a "kitüntetésben", hogy ezt a szovjet időszakos tájékoztatót megkapnék. Nem kétséges, hogy a Szovjet követség címtárában a mi lapunk egészen más célból sze­repel. Azt sem részletezzük most, hogy valószínűleg miért. A szovjet bulletinra a MONTREAL GAZETTE, a város legtekin­télyesebb lapjának az egyik cikke hívta fel a figyelmünket. A GA­ZETTE, a tájékoztatónak azzal az Írásával foglalkozik, amely a ma­gyarországi egészségügyi szolgálat eredményeiről fest ragyogó képet. A szovjet propaganda bulletin hangsúlyozza, hogy a népi de­mokratikus kormány mi mindent tett a magyar nép egészségéért. A járványos betegségek, az előrelátó munka következtében teljesen megszűntek — írja a bulletin. Az orvosi szolgálat soha nem látott mértékben javult. Annyi a kórházi ágy, hogy nincs is talán elég! beteg hozzá. A montreali lap Maiéter, Kovács és Kopácsi •— a szabadság­­harc három vezető katonája — ellen most folyó zárt tárgyalásból kiindulva megállapítja: lehet, hogy sokat tettek a magyar nép testi egészségének a védelmére, — és megkérdezi — mit tettek az el­nyomott és megtört magyarság lelki és szellemi egészsége helyre­­állítására? •' A magyar báb­kormány parlamentjében Szénási Géza főügyész beje­lentette, hogy a szabadság­­harcosok elleni büntető intéz­kedések teljes e-iéllyel to­vábbfolynak. Szó sein lehet kegyelemről. A szabadság­­harcosok ellen — mondotta a főhóhér —, a következő évek során is el fogunk járni, és­pedig változatlan erőszakkal. Minden „békekötési’’ javasla­tot elvetünk, nem bocsájtunk meg senkinek. Hogy milyen undor és meg­vetés fogadja ezt a szadista kijelentést, arra jellemző Do­mokos József, a Legfelsőbb Bíróság elnökének az a nyi­latkozata, hogy a bíróság tagjainak több mint felét el kellett bocsájtani, mert meg­tagadták, hogy r észtvegye­nek a rögtönítélő bíróságok ülésein. Kérjük a koexistenciáíis politikusokat, hogy ovassák el Szénási főügyész jelenté­sét. AZ AIR FRANCE, a fran­cia légiforgalmi társaság egy KenauJt személygépkocsit ajándékozott a kétmilliomo­dik utasának, egy kereske­delmi utazónak. 1111111111) 11111111111111111111111111111111111111 n 111111111111111111H111111! 1111 i 111; 111111 -! 1111111111111111111111 i ] 1111111111111111111111111111 i 1111111111111111M11111111111II111111111111111111111111 m 111111111111111111111111111111 [ 111 ;i 111, BOLDOG MAGYAR ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK Veszedelmes útra tért Indonézia vett javakért mindaddig, amíg Hollandia át nem adja Indonéziának Ujguineát. •— Nem kapnak kártérítést a kormánya, a hol- franciák, angolok és ameri­kaiak sem az elkonfiskált va­gyontárgyakért, űgylátszik „büntetésből” azért, hogy a nyugati országok nem támo­gatják Indonézia erőszakos intézkedéseit. De ennél is sokkal veszedelmesebb az az amelynek landok elleni kisajátító intéz­kedéseket kiterjesztette most a többi európai ország polgá­raira is. A legújabb hírek sze­rint az indonéz kormány megtagadta, hogy kártérí­tést adjon a hollandoktól el-A Kanadai Magyarság irodalmi pályázata A MONTREAL GAZETTE cikkírója természetesen nem ismerheti a magyarországi egészségügyi helyzetet. Honnan is tudná, hogy az ottawai szovjet követségi bulletin idézett cikkének minden szava valótlanság. Nem tettek semmit a magyarság lelki és szellemi egészsége érdekében. Ez a válasz a GAZETTE kérdésére. De talán azt sem fe­lesleges megjegyezni, hogy a testi egészség megvédésével és ápo­lásával is baj van. Ha ezt csak mi mondanók, a tárgyilagos és a magyarság iránt barátságos montreali lap azt hihetné, hogy . .. hm . .. igen ... a KANADAI MAGYARSÁG-nak talán hivatalból ez a véleménye. Ezért, a MONTREAL GAZETTE tájékoztatására és a szov|et kö­vetségi bulletin állításai leleplezésére, egy magyarországi lapot idézünk. A "Fejér-Megyei Hírlap" 1957. október 22-i számában a2t írja, hogy az orvosi szolgálat Magyarországon nemcsak, hogv rossz, de elégtelen is. Háromezer emberre esik egy orvos és az országban hetven olyan kerület van, amelynek — lakás­hiány miatt — egyáltalában nincs orvosa. Az összes kórházak zsúfoltak. A "Fejér-Megyei Hírlap" még azt is hozzáteszi a pocsék egészségügyi viszonyokat bíráló cikkéhez, hogy az 1956 októberében bekövetkezett események (röviden: sza­badságharc) alatt és után 600 orvos hagyta el az országot. A szovjet követség mélyen tisztelt fordítója, — minden bi­zonnyal — irulva-pirulva viszi be a követ úrnak, a kanadai lapokról készített sajtószemléjének az ezzel a cikkünkkel foglalkozó (észét. Talán még ő is érzi, — pedig csak fordító az ártatlan — hogy ilyen arcátlanul nem lehet valótlanságokat írni, még egy szovjet ''■“•inban sem. indonéz bejelentés, mely sze­rint a kormány kiterjeszti felségjogát a szigetek közötti tengerszorosokra, s ezeken csak olyan hajókat fog áten­gedni, amelyek „nem veszé­lyeztetik az indonéz függet­lenséget”. A keletindiai szige­tek közötti tengerszorosokat mindenkor nyílt tengernek tekintette a világ minden hajósnemzete. Ha most eze­ket elzárják, akkor a távolke­let felé irányuló egész közle­kedés súlyos csapást szen­vedne. Retorziókkal számolni kell, s nincs kizárva, hogy az érdekelt hajósmemzetek a maguk részéről is hadihajó­kat küldenek a tengerszoro­sokba. Hogy ez eddig még nem történt meg, annak az oka az, hogy a nyugati hatal­mak nem kívánnak a kommu­nistáknak olcsó propaganda­anyagot adni. Ha azonban a indonéz kormány túlfeszíti a húrt, elveszíti nemcsak a nyugat kereskedelmi támo­gatását, hanem méginkább azoknak az ázsiai országok­nak a barátságát, amelyek­nek a léte függ a nyugati szállítmányoktól. Ezt nem lehet sem helybeli termelés­sel, sem kommunista segít­séggel pótolni, s ezt India, Pakisztán, Burma, Laos, i Vietnam, s a többi délázsiai ország nagyon jól tudja. Megítélésünk szerint az in­donéz-holland ügynek egyes­­• séggel kell végződnie. 1956. december 29-én — a vérbefojtott magyar szabadságharc olthatatlan lángja által hevítve — régi, kedves tervünket valósítot­tuk meg, amikor nagyszabású regény, novella, riport és versenypá­lyázatra hívtuk fel íróinkat és költőinket. Akkor még csak hetenkint egyszer jelentünk meg, de lelkesedésünk nem volt kisebb a másnál, Időközben 37.000 szabadságharcos magyar érkezett Kanadába, akik még nem tudnak angolul és magyar sajtót kívánnak. Anyanyelvü­kön tudnak csak alaposan megismerkedni a nemzetközi hírekkel és a kommunizmus által megmételyezett álirodalom helyett a magyar , klasszikusok után vágyakoznak. Az igazi balsorsban élő magyar íróknak és költőknek akartunk juttatni abból a szeretetből, mellyel olvasóink vesznek körül. E pá­lyázattal is hirdetni kívántuk a magyar élniakarást és törhetetlen hi­­. tünket a Nemzet feltámadásában. Úgy látszik azonban, hogy ez a rövid idő még nem volt elég ahhoz, hogy a létszámban megnövekedett magyarság eredményesen vehessen részt irodalmi pályázatunkon. A múzsa is nyugalmat kö­vetel. íróink és költőink még nem jelentkeztek kellő számban. A be­­| érkezett pályamunkák általánosságban nem érték el azt a szinvona­­j lat, amelyre pedig méltán számíthattunk. Irógépjük még nincs, tö­rékeny Írásaikat néha elolvasni is alig lehet. Erőteljesebb pályamun­kát csak belső és külső munkatársainktól kaptunk, ezért azonban csak köszönetét mondunk, nem akarjuk az irodalmi pályázatot házi­versennyé tenni. Ezért a bíráló bizottság javaslatára úgy döntöttünk, hogy a pá­lyázat díját nem osszuk ki, hanem új feltételekkel azt meghosszab­bítjuk s így lehetővé tesszük íróinknak és költőinknek, hogy lapunk népszerűségén keresztül a nagy nyilvánosság elé lépjenek. Az írók­nak úgy kell a napfény és az elismerés, mint másoknak a levegő. A magyar nyelv és szellem ápolása az emigráció legfontosabb feladata. Az idegen tenger, mely körülvesz bennünket, hamar el­nyeli a bevándorlókat. Ha nem vigyázunk, gyermekeink könnyei elfelejtenek magyarul. Az íróké és költőké a hivatás, hogy ezt meg. akadályozzák. Irodalmi pályázatunk rugója is ennek a szent köte­lességnek szolgálata. A pályázat meghosszabbításának részletes feltételeit később közöljük.

Next

/
Thumbnails
Contents