Kanadai Magyarság, 1955. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1955-01-01 / 1. szám

Még jönni fog, még jönni kell, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vörösmarty C a n a d a’ s largest Anti-Communist weekly in Hungarian language ^uuxdúuc ‘TtuttycvUeuu Authorized as Second Class Mail -Post Office Department, Ottawa. Kanada legnagyobb magyarnyelvű anti-kommunista hetilapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal 362 Bathurst St. Toronto. Szerkeszti : KENESEI F. LÁSZLÓ Edited and Published at 362 Bathurst St., Toronto 5. évfolyam 1. szám. Ára : 10 Cent. Toronto, 1955 január 1. A VILÁGTÖRTÉNELEM DELILÁJA Ezt a nevet adja Dorothy Thompson, a New York Times külpolitikai munkatársa egyik szellemes cikkében a mai Fran­ciaországnak. Azért nevezi a szép francia köztársaságot en­nek a bibliai hetérának a nevén, mert mint egykor Delila, úgy most Franciaország is csak arra használja fel a politikai hely­zetében, szellemi és természeti kincseiben gyökerező hatal­mát, hogy más népek erejét és bölcsességét, programmját és küzdeniakarását felelőtlen játékkal tönkretegye, nem adván helyette semmi egyebet, mint egy hisztériás, üres kacajt. Valóban tragikomikus, hogy a francia parlament apró belpolitikai érdekekből, személyes szimpátiák, vagy antipá­­tiák alapján, pillanatnyi érzelmi szeszélyektől indíttatva hosszú évek óta rendszeresen “megfúrja” mindazokat az eu­rópai szövetségi rendszereket, amelyeket a türelmes angol­szász nagyhatalmak, a megbékélt németség és az aggódó többi európai nép annyi áldozattal létrehoz. Franciaország, illetve az azt kormányzó kispolgári parlamént nemcsak a saját létét veszélyezteti, hanem lehetetlenné teszi Európa védelmét a szovjet támadás ellen,s egyúttal kiszolgáltatja sajátmagát egy újabb hadszíntér, egy kétoldalról jövő óriás­hadsereg összeütközése minden borzalmának. A franciák nagyon jól tudják, mert már ezerszer meg­mondták nekik, hogy háború esetén a szovjettel szemben vé­dekező nyugatnémet hadsereg kérlelhetetlenül Franciaorszá­gon át fog viszavonulni s ott fogja megkapni az ugyancsak Franciaországban partraszálló angolszász és egyéb nemzet­közi segítséget. Ha Franciaország tagja az európai védelmi rendszernek, úgy a nyugatnémet hadsereg Franciaországtól keletre fogja felfogni a bolsevisták első csapását, a nyugati nagyhatalmak pedig, amelyek Franciaországot felvonulási területnek kell, hogy felhasználják, mint szövetségesek ér­keznek majd az országba s mint a történelem során már any­­nyiszor, megint meg fogják védeni minden kelet felől jövő támadással szemben, — bármily erőtlenül, vagy tehetetle­nül is védekeznek a franciák. De ha Franciaország megtagadja Németország felfegy­verzését, ha kiszolgáltatja a német hadsereg nélkül komoly védekezésre képtelen Európát a bolsevista támadásnak, ak­kor a visszavonuló, vagy menekülő németség ismét mint ELLENSÉG fog Franciaországba visszavonulnia a partra­szálló amerikai-angol hadsereg ugyancsak ELLENSÉGKÉNT fog nyugat felől bevonulni s a francia városok ismét, de ez­úttal totális módon, viselni fogják a kétoldalról jövő légitá­madások, atombombák és hidrogénbombák borzalmas csa­pásait. Ha pedig a közeljövőben nem kerülne sor háborúra; ak­kor Franciaország, amelyet német hadsereg hiányában senki sem véd kelet felől, áldozatul fog esni a kommunista politikai izgatásnak s ezzel olyan megszállást kap majd a nyakára, amely alól nem fogják felszabadítani az amerikai és angol katonák. De az is lehet, hogy ezt a borzalmas sorsot elkerü­lendő, a nyugati hatalmak olyan politikai nyomást fognak gyakorolni Franciaországra, amely hatásában messze felül fogja haladni azt a veszélyt, amelyet a szűklátókörű kispol­gárok számára a modernül felszerelt német hadsereg szom­szédsága jelent. Végül azt is tudniuk kell a franciáknak, hogy a párisi egyezmény ratifikálásának megtagadása, ez a hisztériás gesz­tus, egyszersmindenkorra semmivé teszi Franciaország nagy­hatalmi pozícióját. Ezzel a parlamenttel többé senki sem fog komoly tárgyalásokra leülni. Ezeknek többé nem fognak vér- és pénzáldozatot hozni, nem fogják gyarmataikat és itt-ott még meglévő tekintélyüket senki ellen sem megvédeni. Sőt még az ősellenség, a szovjet sem fogja a íranciákat soha komolyan venni. Mert az ellenséggel ki lehet békülni, a régi ellenfelekből lehetnek barátok, de olyan parlamenttel, ame­lyet sem bölcsesség, sem előrelátás, sem eszme nem irányít, amelynek politikai irányára sem józan ésszel, sem érzelmek alapján nem lehet számítani, senki sem lesz bolond együtt­működni. Franciaországra ezekután nem vár majd más sors, mint ami a kiszolgált, letűnt hetéráknak jut ki. Mégis megszavazta a francia parlament Nyugatnémetország felvételét az Északatlanti Egyezménybe Lapunk más helyén közöltük, hogy a francia parlament milyen illogikus módon szavazta le a párisi egyezmény ratifi­kálását s ezzel Németország felszerelését, valamint azt is, hogy Mendes-France miniszterelnök december 27-én másod­szori olvasásban ismét szavazás alá bocsájtja a’kérdést. Mikor most azt írjuk, hogy a parlament mégis megsza­vazta Németország felvételét a NATO-ba, ez csak újabb pél­da arra a nehezen megmagyarázható huzavonára, amellyel Franciaország ezt a világfontosságú kérdést kezeli. Mi is tör­tént tulajdonképpen ? A francia parlament augusztusban végleg elvetette az Európai Védelmi Közösség tervét s ezzel a Franciaországot és Nyugatnémetországot is magábanfoglaló Európai Uniót, — azzal az indokolással, hogy Nagybritannia nem kívánt a maga részéről ehhez az Unióhoz csatlakozni. Ezután Eden, Dulles és Mendes-France kidolgozták és aláírták az ú. n. Pá­risi Egyezményt, amely szerint hét európai ország (köztük Nagybritannia és Nyugatnémetország is) kölcsönös védelmi szerződést köt egy Európai Katonai Unió keretében, amely­nek tagjai támadás esetén automatikusan közösen fognak vé­dekezni, azonban a közös hadsereg nem egy önálló parancs­nokság alatt, hanem a NATO főparancsoksága alatt fog ál­lam s ennek keretén belül a nemzeti hadseregek megtartják önállóságukat. Az aláíró hatalmak egyúttal kimondották Nyu­­gatnémetország teljes (polgári és katonai) szuverenitását és megengedték egy 500.000 főnyi modern nyugatnémet had­sereg felállítását. Az egyezményt időközben az összes aláíró hatalom parlamentjei megszavazták, kivéve Franciaországot. Mendes-France, aki úgylátszik az egyetlen kormányké­pes politikus Franciaországban, kormányának létét kötötte a párisi egyezmény ratifikálásához és ettől semmiféle szovjet fenyegetés, vagy belső zavar nem térítette el. A karácsonyi parlamenti ülésszakon azt sikerült is elérnie, hogy a parla­ment elfogadta a Németország teljes szuverenitásának visz­­szaadására vonatkozó javaslatot, — viszont a német hadse­reg felállítását és az Európai Katonai Unióra vonatkozó ja­vaslatot elvetette. Mendes-France — a belpolitikai bizonyta­lanság ismeretében — nem vetette fel a bizalmi kérdést a december 23-i szavazáson. Ezért módja volt, a kérdést még­­egyszer, más formában felvetni. A változtatás abban állt, hogy külön szavaztatta meg a parlamentet Németországnak a NATO-ba való felvétele kérdésében. Ezzel a taktikával sikert is aratott. December 27-én a francia parlament végre 281:259 arányban megszavazta Nyugatnémetországnak a NATO-ba (Északatlanti Egyezmény) való felvételét, úgy, hogy most már ott tartunk, hogy Németország szuverenitása és az Északatlanti Egyezménybe való felvétele (tehát az ELVI kér­dés) megoldást nyert. Magát az Európai Katonai Uniót nem szavazta meg a francia parlament, s ebben a kérdésben a jövő héten kerül újabb szavazásra sor, azzal a módosítással, hogy a törvény­­javaslat— béke idején — külön ellenőrzési jogot biztosít egy francia parlamenti bizottságnak abból a célból, hogy Német­ország hadereje ne lehessen a megengedett 500.000-es lét­számnál magasabb. Ez a módosított, harmadik javaslat már a bizalmi kérdés felvetésével kerül tárgyalás alá, s így remél­hető, hogy keresztül is fog menni.-A csillagok világáról jelent meg egy felejthetetlenül szép, népszerű képes beszá­moló az egyik amerikai világ-hetilapban. A cikk beszámol azokról a fantasztikus felfedezésekről, amit a tudomány a legújabb szuper-csillagvizsgáló teleszkópok birtokában tett. A világrendszer nagyságáról, a csillagok és csillagrendszerek számáról rendelkezésre álló adatok elképesztőek. A világűr csodáinál csak az emberi lélek csodásabb, amely mindezt meg tudja mérni és fel tudja fogni. A nap és kilenc bolygója, amely körülötte kering, össze­sen csak egy kis töredéke egy sokmilliárd napból és hozzá­tartozó bolygókból álló közös csillagrendszernek, az ú. n. Tej­­útnak, amelynek egyik belső helyén helyezkedik el a mi nap­rendszerünk. A mi Tejutunk olya óriási, hogy a fény, amely egy másodperc alatt 300.000 kilométert tesz meg, 80.000 esztendő alatt ér el a Tejút egyik végétől a másikig. De a mi Tejutunk, 17 más tejútrendszerrel együtt, amelyek önmaguk­ban körülbelül hasonló nagyságúak, összesen alkot egyetlen csillagcsoportot, amelyet a csillagászat Belső Csoport névvel jelöl meg. Ez a 17 tej útból álló Belső Csoport külön pályán kering a világűrben. De ezen a Belső Csoporton kívül még sokszázezer külső csoport is létezik s a tudomány mai állása szerint nem keve­sebb, mint kétmillió tejútrendszer van a világűrben, melyek mindegyike sokmillió napból és a hozzátartozó bolygókból áll. Ezek között a tejútrendszerek között terül el az ür, amelyben tehát semmi sincs, de még ez az ür is kb. 16 atomot tartalmaz köbcentiméterenkint ! Mindegyik atom önmagá­ban egy naprendszerhez hasonló kis világ, amelyben egy köz­ponti mag körül relative óriási távolságban elektronok ke­ringenek. ATOMBOMBA ÉS HADVISELÉS — Katonai munkatársunktól. — A háború az emberiség fennállása óta hű­séges kísérője egyesek, népek, nemzetek éle­tének. Az is marad mindaddig, amíg a lét­­fenntartás ösztöne, a jobb és több utáni vágy, hajtani fogja az emberi lelket — te­hát mindörökké. Indító okai, kirobbantói lehettek különbö­zők — hatalmi vágy, vallási türelmetlenség, szabadságeszme, gazdasági szükségesség, vagy világnézeti ellentét — a háború lénye­gében azonban mindenkor “az erőszak ténye” volt és marad, amellyel egyik fél, akaratát a másikra ráerőszakolni igyekszik”. Az erőszak alkalmazásának módja és esz­köze azonban, amelyet a felek a győzelem érdekében alkalmaztak, — azaz a hadviselés — állandóan változott, az emberi elme és technika vívmányainak alkalmazásával ál­landóan fejlődött. A nehézkes falanxban gyalog harcoló római légiókat, szétverték a mozgékony teutonok és a könnyű magyar lo­vasság nyilai lepattantak a német sereg pán­­célvértezetéről a Lech-mezőn. A lőpor felta­lálása megszüntette a test-test elleni gyürkő­­zést, az ismétlő fegyverek kilőtték az addig leghűségesebb háborús társat, a lovat a har­cos alól. A motorizált és páncélos hadosztá­lyok véget vetettek Verdun és Doberdó tes­i let és lelket emésztő áli'sharcainak és a re- . pülőgép arcvonalaktól függetlenül, hadszín­térré változtatta az ország területét és a há­ború résztvevőjévé tette, minden lakosát. A háború és hadviselés, közel ezereszten­dős elkalandozás után, kezd visszatérni ősi és lényegi formájához, az ellenfelek élet-ha­lál harcához.A szentimentális gátlásokkal küzdő, meggondolásokkal teli emberies hábo­rúnak és hadviselésnek kora lejárt. A szov­jet csapatoknak a polgári lakossággal és le­győzött országokkal szemben tanúsított ma­gatartása, Katyn, London, Hamburg és Drez­da bombázása mutatják a fejlődési irányt. Az elkövetkező háború valóban totális lesz és nem fog befejeződni egyszerű fegyverletétel­lel. A vesztes fél népével és kultúrájával egyetemben megszűnik létezni és a perzsák, görögök, kathágóiak, hunok és rómaiak sor­sában osztozva, történelmi emlékké válik. Ennek egyik oka az uj fegyvernek — az atom és hydrogénbombának — megjelenése és várható tömeges alkalmazása lesz, mely már a jelenlegi kiforratlan állapotában is alapjaiban változtatta meg a hadviselésnek, az elmúlt világháborúkból ismert módját és formáját. A Hiroshimára ledobott A-bomba hatása 20.000 tonna, kétezer vasúti vagon robbanó­anyag hatásával volt egyenlő. A légnyomás és lánghatás egy mérföldes körzetben min­dent megsemmisített és 80.000 embert ölt meg. Rádióaktív hatása további 200.000 em­bert tett beteggé. Az oroszok által is robbantott hydrogén­­bomba ezerszeresen múlja felül a hiroshi­­rnait. Hatása .20—25 .mérföldes körzetben megsemmisítő. Gyakorlatilag ez annyit je-( lent, hogy egyetlen H-bomba elég London, Nagy-New-York, vagy külvárosaival együtt Toronto elpusztítására. Egyetlen Two Har­bor és Duluth kikötőjére ledobott H-bomba az USA-t vasércszükségletének 58%-ától foszthatja meg. 10 H-bomba az USA szén és vasércszükségeltének 81%-t, 6 H-bomba Anglia egész ipari termelésének 79%-t pusz­títja el. (Admiral Ben Moral, az USA Vas- és Acél Intézetének elnöke, adatai). Ezzel szem­ben az USA. A bomba készletét 2—3 ezerre, a Szovjetét 5—800-ra becsülik. Tudnunk kell még azt is, hogy a H-bomba hatása korlátlanul fokozható. A rádióaktív füst, köd és felhő a robbanás helyétől és tá­volságától függetlenül fertőzhet. Ezenkívül lázas kísérletek folynak a hydrogén-bőmbá­nál is hatásosabb nitrogén és kobalt bombák előállítására. Az uj harceszköz hatásával arányosan fej­lődtek az azt szállító eszközök is. A világré­szek közötti repülőerőd máris élő valóság. A Strategic Air Force A. és H. bombát szállító repülőgépei, a földkerekség minden pontját elérhetik az USA-ból. A Szovjet irtózatos erőfeszítéseket tesz légihadereje fejlesztésé­re. 360 gyár gyártja a korszerű repülőgépe­ket köztük a 10.000 mérföldes hatósugarú világrészek közötti bombázót. A szibériai támaszpontokból az USA legtávolabbi pontja 4.000 mérföldre van csak. Az Angliában állo­másozó USA, atombombázó osztály egy be­vetése alkalmával nagyobb hatású robbanó anyagot szállíthat, mint a II. világháború folyamán Németországra ledobott bombák együttvéve jelentettek. A légelhárítás mai fokán — radart, vadászgépeket, rakétalöve­dékeket beleértve — 30%-os eredménnyel számolnak a szakértők. Ez azt jelenti, hogy minden 100 gépből kb. 60 eléri célpontját. Az A. és H.-bombát szállító, irányított és légi rakéták nem ismerik a távolságot. Állí­tólag kísérletezés alatt áll egy óránként 10.000 mérföldes sebességgel, a sztratoszfé­rában száguldó rakéta, mely atombombás terhével, a Moszkva-New-York utat fél óra alatt teszi majd meg. Ezek a rakéták kilő­­hetők szárazföldről, repülőgépről, tenger­alattjáróról, álcázott kereskedelmi hajóról és úszó jégtábláról egyaránt. Védekezés és elhárítás még megoldatlan kérdés. Ezzel szemben megoldott probléma már az atomtüzérség. Európában jelenleg 60 USA atomlöveg van, 20 mérföldes hordtávolság­­gal. Farkasszemet néz velük a vasfüggöny túlsó oldalán felvonult szovjet atomtüzérség és atomsorozatvetők. Az elkövetkezendő háborúra és az arra va­ló felkészülésre így az A. és H.-bomba nyom­ja rá bélyegét. Nem lesz idő a mozgósításra, felvonulásra és nem lesznek régi értelemben vett arcvonalak. A világrészek közötti háborúban a száraz­földi haderő elveszti korábbi jelentőségét. A döntő tényező a légi erő lesz, melynek elsőd­leges és legfontosabb feladata a légi uralom kivívása (rep. gépek, ipartelepek) és az atomfegyverek leküzdése lesz (kilövőhelyek, energia telepek). A nehézkes, nagy célpontot mutató utánszállítási és ellátó szervektől megszabadított, kis, mozgékony, légi úton szállított és ellátott egységek fogják a szá­razföldi haderő magvát alkotni. Főfeladata az atomháború kiszolgálása, a repülőterek és kilövő helyek biztosítása és elfoglalása lesz­nek. A haditengerészet is mozgó atombázissá válik. Az öreg csatahajók és cirkálók szere­pét a repülőgépanyahajók és tengeralattjá­rók veszik majd át. A lerohanás, meglepetés és preventív há­ború esélyei megnőnek, mert az első csapás behozhatatlan előnyt illetve hátrányt jelent­het. Az atomháborúhoz nem kell mozgósítás, tehát nincsen áruló jel ; nincsen hosszadal­mas felvonulás, tehát elhárításra és a felké­szülésre nincsen idő. Ebből következik, hogy a légi és tengeri haderőt, az azt biztosító szá­razföldi hadsereget valamint a mozgósított légi figyelő, riasztó és elhárító szervezetet, állandóan hadilétszámon kell tartani. A háború, ha sor kerül rá, meglepetéssze­rű A. és H.-bombaesővel fog kezdődni. Had­színtérré válik az egész földteke. A romhal­mazzá változott területen, polgári lakosság és katonák egyaránt, parancsok, közvetlen elöl­járók és ellenőrzés nélkül, kell hogy végezzék a nagy cél, a győzelem érdekében, munkáju­kat és feladatukat. A másik oldalon az elképzelhetetlen ered­ményeket elért haditechnika, ismét az egész nemzet közös ügyévé teszi a háborút és is­mét életrehívja az egyes katona igazi harcos erényeit, akinek meggyőződéses fegyelme, elszántsága, hite és győzelmi akarata kell, hogy tűzön-poklon keresztül megingathatat­lan maradjon. A Szovjet 400 hadosztálya számára nem lesz hatásos működési terület, nem lesz csor­da-harcászat és terror-fegyelem. Nem lesz kancsuka és tarkónlövés, hogy halálba kény­­szentsen elkeseredett és Ieigázott milliókat. Ezért nézhet a szabad emberiség, az igazi emberi ideálokért küzdő kultúrvilág bizalom­mal az előbb-utóbb elkövetkező, válságos és nehéz idők elé.

Next

/
Thumbnails
Contents