Kanadai Magyar Ujság, 1976. január-június (52. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-02 / 1. szám

Ha minket is elfúj a sors zivatarja, Nem lesz az Istennek soka .óbb magyarja A legrégibb he­tenként megjelenő füg­getlen magyar sajtó Ka­nadában. Az Angol Bi rodalom legelterjedtebb magyarnyelvű hirlapja,! amely mindenkor önzet | j lenül védi meg az ide- ■ j genbe szakadt magykr­­! ság érdekeit és a kana­­j dai polgárokat megilleti i jogokat igyekszik kiviv­­j ni minden honfitársunk I számára. | ! “KANADAI j I MAGYAR ÚJSÁG' I j előfizetési dij egy évre: j | $12.00. fél évre $6.50. I I Kanadán k i v ü I egy j J évre $13.00. Szerkesztő- j I ség és kiadóhivatal: 210 ( J Sherbrook St, Winnipeg * ! Manitoba, R3C 2B6 J í Tel.: 772-1112. ,ABBOTSpord BROOKS COALDALE CUPAR DRUMHELLER * ESTERHAZI FENWOOD IRON SPRING . FLIN FLON KELOWNA KENNEDY KIPLING LANGRUTH LEASK LES ;*OCK LETHBRIDGE MEDIOINE HAT JMELVILLE ' ILK RIVER Mte-dt e take MIS TÁTIM OSOYOOS PE 'UFTON PICTURE BUTTE PUNNICHY RAYMOND SALTCOATS STOCKHOLM TABER WAK AW WHITEWOOD MONTREAL — TORONTO — HAMILTON Twenty-jive Cents Per Copy KELET WINNIPEG — REGINA - SASKATOON — CALGARY - VANCOUVER Egyes szám ára 25 cent. NYUGAT Coast to Coast CANADIAN HUNGARIAN NEWS Szerkeszti: Nemes Gusztáv. Editori? Coast to Coast BRANTFORD B no RS LLE N WW TE F OROVHiAND DELHI GUELPH GALT HAMILTON HUMBERSTONE MALARTIC MONTREAL KITCHENER . NTAGARA : ALLS OSHAWA PORT C“' "OR E P R R BTN' 'N RE-PR CAN* RD SARNIA STMCOE St. r a ”* brines SUDBURY SYDNEY TILSONBURG TIM1SKAMING TORONTO WAINFLEET WELLAND WINDSOR “Second class mail registration number 0 0 6 7” An Independent Journal, published every week in the Magyar lan­guage circulating in the ten province of the Dominion of Canada and o I d e s t of all Hun­garian Papers within the entire British Empire. Printed and published at its Office and place of business. 210 Sherbrook Street, Winnipeg 1, Man. R3C 2BS.—Tel.: 772-1112 KANADAI MAGYAR ÚJSÁG (Canadian Hungarian News) Yearly Subscription $12. outside Canada $13. VoL LII. — 52. Évfolyam 210 Sherbrook St., Winnipeg, Man. R3C 2B6 19 7 6 Január 2 péntek No. 1. szám. libyát vádolják az arab olajmihiszterlk elrablása»! Gyújtogatás folytán 100 család maradi otthon nélkül Montreálban MONTREAL. — Karácsony reggel 4 óra körül félelmetes háztüz pusztított az északi Car­­tierville városrészben, ahol kö­rülbelül 80 család otthona pusz tűit el. Öt személy, köztük két tűzoltó megsérült a négyemele­tes hérház-tüz oltása közben. Ugyanakkor a mellette levő bérház is kigyulladt. Ugyancsak karácsony napján a délnyugati részen levő iPoint St. Charles kerületben tűz ke­letkezett, ahol 20 'család ottho­na pusztult el. Egy másik tűz a keleti részen két család ott­honát pusztította el. A hatóságok gyújtogatást sejtenek. (Canadian Scene) — 1976 ja nár 4.-től heti $10 dollárral töb­bet kapnak azok, akiknek a legmagasabb juttatás jár. A ren delet szerint a maximum heti $33, a minimum ezzel $27 dol­lárra emelkedik. Nemzetközi terroristák Paiesfina , • - V 1 felszabadításáért Negyven tagú képzett "commandok" parancsnoka, a vene­zuelai Carlos, sorozatos lerror-iámadást irányíthat—A bécsi támadás után a túszokkal Libyába és Algírba repültek, hol a túszokat szabadonengediék és megadták magukat -CAIRO, Egyptom. — Az akh­­bar El Youm egyptomi újság karácsony másodnapján közöl­te, hogy a multheti 'bécsi OPE3 főhadiszállás elleni merényle­tet Libya pénzelte. A vádat az újság igazgatója Aly Amin sze­rint iM'oammar Ki n ad aly libyai radikális palestinai felszabadí­tó Popular Eront tagjai szer­vezték meg Carlos venezeuelai terror vezérrel. Amin úgy tudja, hogy Libya több millió dollár előleget ka­pott és később még többet. Carlos terror vezér megemlí­tette, hogy 40 képzett “cpmman dolva” a világ: bármely részén hajthat végre a bécsihez hason ló támadást, melyek végső cél­ja lenne Palestina felszabadítá­sa. A Becsben elfogott olajmi­niszterekkel és más túszokkal Libyába és Algírba repültek, a túszokat szabadon engedték és a terroristák megadták magu­kat az algir hatóságoknak. Az úgynevezett .Arab Libera­tion Arm összeköttetésben áll a japán Red Army és a nyu­gat-német Baader- -Meinhof ha sonszőrü terror-alakulatokkal. Iskola- és felieraiííói összeütközés Wiujiipejpn á magyarok lázasan kutatnak őseik után Borzalmas bányarobbanás Indiában: közel 700 halott CALCUTTA, India. — A ka­rácsonyi ünnepek alatt Cal­cuttától mintegy 160 mérföld­re, északkeletre, borzalmas bá­nya-szerencsétlenség történt, mikor a bányalég felrobbant az ottani szénbányában és azt el­öntötte a közeli víztároló több­millió gallon vize. Az állami tulajdoniban levő szénibányában becslés szerint mintegy 700 bányász dolgozott a robbanás idején, kik a ható­ságok véleménye szerint több, mint valószínű, mind elpusztul­tak a beözönlő vizben. (A hatóságok óriási szivattyú­kat állítottak be, de legalább 10 napba kerül, inig valami bi­zonyosat tudhatnak a szeren­csétlen bányászokról. Emelik a garantált nyugdijai Manitobában WINNIPEG, Man. — Az el­múlt hétfőn egy hatalmas te­herautó és egy iskola-'busz ö<sz­­szeütközésénél 14 iskolás gyer­meket szállítottak kórházba és 12 pedig könnyebben megsebe­sült. Az összeütközés Grassie Bou leard és az 59-es müut keresz­teződésénél történt, amikor,is mindkét jármű az árokban kö­tött ki East Kildonanban. Az iskolás gyermekek szülei többször követelték a hatósá­goktól, hogy ennél a kereszte­zésnél állítsanak be forgalmat szabályzó lámpákat, mert ott csak Stop tábla van, amely nem kielégítő a forgalmas utón. EZ KANADA RUTH GORDON (Canadian Scene) — Toron­tóba megérkezett és megkezdte működését az első indiai főkon­­zul. Madnn Lal Suri aégi diplo­mata. Volt Pekingiben diplo­máciai megbízatásban mind a kommunisták előtt, mind pedig az ő hatalomátvételük után. Volt Washingtonban, Buenos Aires-ben és legutóbb az omá­­ni Muscat-ban. * 4 4 A british columbiai Immigrant Service Society a nyáron Kam­­loops-ban irodát létesített. A helyi szervezet, vagy 30 ottani polgár, arra törekszik, hogy se­gítse az ujbe vándorlókat a le­telepedésben. Különböző prog­ramokat készített számukra. A “Y” keretében különösen az asszonyokkal törődnek, azokat segítik. 4 4 4 Quebec elégedetlen az oda ér­kező francia bevándorlók szá­mával, amint ez a tartományi bevándorlási minisztérium je­lentéséből kitűnik. Az oda ér­kezett ujkanadások 40 százalé­ka még második nyelvként sem beszélte a franciát, mondja a múlt esztendőről szóló jelentés. Tavaly 33,458 bevándorló érke­zett a tartományba. Közülük 2,644 csak angolul tudott.3,235 mindkét nyelvet beszélte, 9,246 csak a franciát. A sem angolul, sem franciául nem tudók száma meghaladta a 8 ezret. A fran­ciául tudók csaknem fele 'Haiti szigetéről érkezett. 4 4 4 Hamilton észak iskolásai üdvözlik Louis Raposo-t, portu­­tugál társadalmi dolgozót, mint saját, helyi “hősüket”. 'Mr. Ra­­poso-nak a helyi iskolabizott­ságok azt a feladatot adták, hogy legyen segítségére azok­nak az iskolásgyermekekinek, akik — kilenc iskolában — por­tugál szülőktől származtak. Persze nemcsak ä gyermekek­nek segít, ahogy tud, hanem a szülőknek is, akik közül so­kan nem beszélnek még ango­lul, nem értik az itteni iskola­­rendszert, nem tudják, hogy mi­lyen segélyért, vagy segítség­ért, hová kell fordulniok. Nem kis mértékben Mr. Raposo-nak köszönhető, hogy a portugál szülők közül mostanában oly sokan jelentkeznek angol nyelv tanfolyamra. : * 4 A Torontói Egyetem kísérle­tek révén próbálja megállapíta­ni, hogy miképpen lehet jobb kapcsolatot létesíteni a nemze­tiségi csoportokkal. Ennek a kísérletnek egyik állomása az a hét közvetítésből álló TV soro­zat, amely felvilágosítja az o­­lasz szülőket, hogy miképpen nyújthatnak gyermekeiknek magasabb iskola végzettséget. A Media Centre fogadtatás:a talál, akkor további hasonló a­­dásokat készítenek. Kérik is a: olasz szülőket, hogy a TV prog­rammal kapcsolatban írásban szóiban (pl. telefonon) fejtsek ki a véleményüket. (Folytavas a 8. oldalon) Dió Veftwoohe, 1975. nov. 19. - A hu gyár régészek 1973-y.-T'** irival lepték meg a világot: VértesszöUős mészfej­­tőiben megtalálták Európa leg­régibb emberi csontvázát, mely nek kora kín. 600.000 év. A vi­déket akkor már “egyenesen járó” lények lakták, kiknek a­­gya sokkal nagyobb volt, mint a többi ősembereké, beleértve a neandervölgyit is. 1975 februárjában újabb ar­cheológiái meglepetést adott közzé a magyar hirközlő iroda: Budapesttől északra, Pünkösd­fürdőnél, a korai raskorbó. származó sámán sírját találták meg, ki kb. 3000 évvel ezelőtt élt ott és sírjába tettek egy csillagjóslásra szolgáló eszközt s egy agyagkezet is, mely a gonosz szellemek elűzésére szol gált. E rendkívül érdekes leleteken felbuzdulva, a magyar állam lázas kutatásba kezdett az ő­­sök után. Ez év márciusában uj törvény látott napvilágot, mely a muzeális tárgyak védel­mét erősíti meg. Ezentúl min­den régi romot, vagy föld aló! előkerülő dolgot az államnak azonnal be kell szolgáltatni, el­lenkező esetben szigorú bünte­tés alkalmazandó. Az archeológia példátlan tért kezd hóditani magyar földön: Szombathelytől Eg,erik, Sop­rontól Kiskőrösig, 'Pécstől Vi­segrádiig mindenütt a földet túrják, s ha nincs a közelben hivatásos régész, a tanárok és az iskolások vonulnak ki ásók­kal és lapátokkal. Magyarországi'ól kiderült, hogy régészeti paradicsom, a pannon síkságot kezdettől fos­va emberek telepítették be. ép‘­­tettek. romboltak, harcoltak, majd ismét csak építettek. Az 5. században a hunok hódítot­ták meg a Duna melletti római településeket, majd utánuk kö­vetkeztek a gótok, a svábok, a lcngobárdok. Azután az avarok vették birtokukba ezt a földet mely laposságánál fogva nagy vonzóerőt gyakorolt minden népre: észak-déli irányban a Duna képezett könnyű vízi ir­tat. kelet-nyugat irányban pe­dig a síkságon könnyű volt szállítani fát, vályogot, termé­nyeket és gyümölcsöt. Nem csoda tehát. ha. mi?,,en áfíófor­­ditás régészeti leleteket hoz napvilágra. Az utolsó 1000-1500 év kincsei nemsokára, tálcákon fognak előttünk feküdni. De az a közismerten sovinisz ta magyaroknak még «cm e­­lég.. Merész célt tűztek ki ma­guk elé: ki kívánják deríteni, hogy hol volt titokzatos ősha­zájuk. Nagyszámú leletre hivat kozva az már 'bizonyos, hogy az ősmagyaa-ok az avarokkal együtt finn-ugor nyelvet beszél tek s Keletrő 1-Ny ugatva vonul­tak.Nagyobb tömegben a 9. században telepedtek le a Kár­pát-medencében, 7 vezérük ve­zetésével. Minden ellentétes fel­fogás ellenére, ekkor a magya­rok már nem nomád vándornép volt, hanem földműveléssel és komoly takarmánygazdálko­dást kívánó állattenyésztéssel foglalkoztak. A leggyakoribb nomádnépi állatok, a birka és a ló ugyanis aránylag ritkaság számba mentek a magyaroknál, kik inkább sertést tenyésztet­tek, mely állat a nomádoknál teljesen ismeretlen, valamint szarvasmarhát. Fegyverkovács. nyerges és aranyműves műhe­lyeik is az bizonyítják, hogy te­lepes nép volt a magyar. Azt azonban még ma sem le­het pontosan tudni, hogy a ma­gyar parasztok hol éltek a 9. század előtt. Csak annyi biztos, hogy ősi hazájuk a mai Szm--, jetunió területén volt. * 1975-ben egyezményt irt alá Moszkva és Budapest, ami sze­rint a magyar régészek szaba­don kutathatnak szovjet földön. Az ásatások nemsokára meg is kezdődnek a Don-völgyében, Voronyezstől délre. Ott ugyanis Jele na Halikova szovjet egye­temi tanárnő kazár és alán erő­dítményeket talált a 8. szá­zadból, továbbá 33 sirt bontott ki, közöttük 11 lovas temetke­zési helyét. A lelet igen érde­kes, mivel a megtalált csontvá­zak, fegyverek, lószerszámok s nyilmaradványok pontosan megegyeznek az ősmagyarok­­nak a Dunamedemcében lelt tárgyaiyal. A tetemeket mind­két helyen ezüstlemezek hódí­tották, az ékszerek és övék pe­dig szintén ezüstből készült vé­retekkel voltak ellátva. Lehet­séges tehát, hogy a magyar ős­haza a Don-völgyben feküdt, a­­hol a kazárok és az alánok is laktak. Persze, még túl korai volna egyértelmű választ adni e kérdésre, hiszen Ukrajnában, Kijev és Zaporodzse térségében is találtak feltéteiezhetőleg magyar sírokat. Annyi biztos, hogy a magya­rok most már őseik 'nyomát megtalálták! ÁRGUS — Páris. WINNIPEG, Man. — Larry Desjardings egészségügyi mi­niszter bejelentette, hogy ja­nuár elsejétől csaknem $234 dől lárt kapnak a magányos, öz­vegy és elvált nyugdíjasok a ga rantált jövedelemmel. Azok a nyugdíjasok akiknek* a nyugdíjon kivül nincs más jö­vedelmük a federális old age lyui^dil njellett $93,22 federális 'és tartományi pótlékot kapnak amelyet a tartományi $23 dol­lár egészíti ki ne gyediévenként. Házaspárok akik mindketten 65 éven felüliek az egyesített nyugdijak összege $448 dollár lesz havonta. Ez áll a federális old age nyugdíjból, a federális supp lementből fejenként $82,78 ból továbbá $25 dollár manito­­bai supplemtből fejenként min­den három hónapban. A következő ManilobíH e,up,’>! - mentet január hónapban fog­ják kiküldeni. OTTAWÁBÓL ÜLLNTIK: Az ár- és bérkonlroll JOHN BEST Mi a választás! A környezet-, vagy az embervétíelem F. S. MANOR (Canadian Scene) — Tíz esz­tendővel ezelőtt a winnipegiek nagy tempóban cserélték át há­zaik fűtését az olajról; és szén­ről a földgázra, Abban az idő­ben azt hitték, hogy kimerit­­hetetlenek az albertai földgáz­­készletek és olyan olcsó volt a gáz, hogy semmi más fűtési módszer sem versenyezhetett vele. Ez a helyzet azóta megvál­tozott. Egyrészt azért, mert fel­ment a gáz ára, nem olcsóbb, mint a többi fűtőanyag. Más­részt pedig azért, mert időköz­ben kiderült, hogy nagyonis végesek a 'gázkész,letek és — néhány éven belül — esetleg már fagyoskodni fognak a nyu­gat-kanadaiak. A szó szoros ér­telmében kell ezt venni, mivel a , Prérin rendkívül kemény a tél, fűtés nélkül nem lehet el­képzelni ott az telet, ugyan ak­kor nem sok remény van arra, hogy megfelelő mennyiségű földgáz áll majd rendelkezésre. A sarkvidéken találtak újabb földgázt, a federális kormány azonban legalábbis eddig még, (Folytatás a 8. oldal n ■ Az ország történetében szin­te páratlanul áll kormányunk­nak az ár- és bérkontroll ren­deleté, amelyet a gazdasági élet talpraállitására, az infláció leküzdésére hozott. A kormány teljes erővel tö­rekedett arra, hogy törvénnyé legyen, bár gondot okozott ne­ki mind az ellenzék, mind pe­dig a szakszervezetek ellenállá­sa. A konzervatívok, ha nem is nagyon élesen, de azért küz­döttek ellene, meal hosszúnak tartották a 3 esztendős időtar­tamot és azt szerették volna, ha a parlament másfél évre rö diti le. A szakszervezetek elsősorban azt a kifogást emelték ellene, hogy ellenőrzi ugyan a bére­ket, árakat és a vállatok, va­lamint a hivatásokban dolgo­zók kereseteit nem hátráltatja, nem csökkenti. Amint ma már mindenki tud­ja, a program részben önkén­tességre alapul, résziben pedig törvényes korlátozásokra, a­­melyek mindenkire érvényesek. Az infláció mértéke évi 10- 11 százalék között mozgott az utóbbi időben. Bár ez, sok más országhoz hasonlítva., nem túl­ságosan veszélyes, mégis azt e­­redményezte, hogy 7 százalék­kal csökkent exportunk. Ennek következtében növekedett, elér­te, sőt meg is haladta a 7 szá­zalékot a munkanélküliek szá­ma. külföldi fizetési mérlegünk deficitje pedig 5 milliárdra e­­melkedett. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon megdrá­gultak külföldön a kanadai á­­ruk a megnövekedett termelési költségek miatt. Ezért sok műn ! kast el kellett bocsajtani. Túl i sokan törekedtek a kanadai társadalomban arra, hogy -­­mindenre való tekintet nélkül — növeljék jövedelmüket. A nemrégen törvénnyé lett rendelet 10 százalékban hatá­rozta meg a kormány alkalma­zásában levők, valamint a nagyvállalatok és az éni.tőipar áltál fizethető legnagyobb évi fizetésemelését. A második évben már 8 szá­zalék lesz a limit, a harmodik­­ban pedig hat százalék. Kivé­telt csak azokkal a csoportok­kal tesznek, amelyek évek óta nem kaptak méltányos bérren­dezést. A vállalatok csak annyival e­­melhetik áraikat, amennyi a termelési költségek emelkedése indokolttá tesz. Hattagú ellenőrző bizottság gondoskodik a törvény meg­tartásáról Jean-Luc Pepin, volt kere skedele m ügyi mini szte r vezetése alatt. Ez az úgyneve­zett adminisztrátornak jelent majd. akihez fellebezni lehet és akinek joga lesz arra, hogy csökkentse az általa magasnak tartott bérmeleséseket és ára­kat. Mivel a kormánynak jelentős parlamenti többsége van, nem vblt kétséges, hogy a törvény­­hozás szentesíti, törvénnyé te­szi a rendeletet. Azon viszont már jobban lehet vitatkozni, hogy a törvény eléri-e majd a tőle elvárt íhatást. A tartomá­nyok legtöbbje együttműködést ígért. ígéretet tettek arra is. hogy a federális törvénnyel pár­huzamos intézkedéseket léptet­nek életbe tartományi szinten. Ez nagyon fontos lenne, a va­lóiban számítani akarnak a fo­­deráliis kezdeményezés siker ­re. OOLOOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK ÉS HIRDETŐIKNEK Felemelik a munkanélküli segélyt Ez azért vált lehetővé, ynert tonbet keresnek és hozzájáru­lásként nagyobb 'biztosítási ősz szeget fizetnek be a dolgozók. A hozzájárulás összege is n/öve­­kedni fog januárban, ha a par­lament elfogadja az ezt céjalí ja­vaslatot. A

Next

/
Thumbnails
Contents