Kanadai Magyar Ujság, 1975. január-június (51. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-03 / 1. szám

Ha minket is elfúj a sors zivatarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarja &ÜRMMA5 ÁftTÁSÍTKÓFÁK auiiMUÁbÁN ÍS PáKiSZíÁNMN A kormány a Transairnak adja a millió dolláros Overhaul Job-ol OTTAWA, Ont, — Jean-Pier­­re Goyer, a féderéiig kormány ellátási minisztere bejelentette, hogy az egy millió dolláros ja­vítási szerződést a manitobai Transair Limited kapta meg, te kintettel arra, hogy árajánlatuk 500.000 dollárral alacsonyabb volt, mint a CAE Aircraft Limi­tedé. A miniszter szerint, a szer­ződés tóhetőséget nlyujt arra, liogy a manitobai repülőtá - saság megerősödjön, terjeszked jen és uj munkaalkalmakat te­remtsen. — Ceausescu csinytevései - Románia Moszkva engedetlen köiyke, vagy udvari bolondja (A világszerte nagy tekintély nek örvendő “DIE WELTWO­­CiHiE’’ cimii svájci lap, 1974. no­vember 13.-i számában Peter Millard újságíró tollából a kö­vetkezőket közli, Ceausescu ro­mán államfővel kapcsolato­san:) Románia látszólagos függet­lenségét Ceausescu olyan me­rev belső vonalvezetéssel vásá­rolja meg, mely a legsötétebb sztálini időket idézi fel; a “nagy vezért’’ személyi kultusz veszi körül, viszont de facto, az or­szág továbbra is Moszkvától l'iigg-. Az is világos, hogy bár Ceau­sescu nem mindig cselekszik Moszkva akarata szerint, de Moszkva ellen soha sem tesz semmit. Külpolitikai elkalando­zásait pontosaidban megvizsgál­va, úgy tűnik, hogy pojáca — a Kreml által mozgatott bábu. — Egy tapasztalt, időé nyugati diplomata kijelentése szerint: “A középkorban is csak az ud­vari bolondok gúnyolhatták :ki büntetlenül uralkodójukat” ... A Kreml kétség kívül nincs hozzá nagy bizalommal, de nem azért, mert önállóan intézkedik, Darwinban 47 ember hail meg s a város 90%-a romokban hever - Pakisztánban 5000 ember vesztette éleiét s 15,000 megsebesült SYDNEY, Ausztrália. — Ka­rácsony napján az Ausztrália é­­szaki részén fekvő Darwin ne­vű várost, a Timor Sae-ről bor­zalmas erejű ciklon seperte vé­gig, mely a várost csaknem tel­jesen romba döntötte. A 178 mife-ois szélvihar 47 halottat hagyott maga után, amely szám a romok eltakarítása után min­den valószínűség szerint emel­kedni fog. Gough Wbitlam miniszterel­nök szerint, — ki a várost meg­látogatta — újév után azonnal megkezdik a város újjáépítését. A 41,000 főnyi lakosság felét már kiürítették. Az egyik ott élő személy sze­rint a hatóságok a ciklont elő­re jelezték, de az ünneplő em­berék azt nem vették komo­lyan, mert a ciklon náluk nem ismeretlen. — * * * Hétfői jelentések arról szá­moltak be, hogy az elmúlt szombaton hatalmas földrengés pusztított Pakisztánban. A sú­lyos természeti csapásnak 5000 halottja s 15,000 sebesültje van. Egész falvak dőltek romiba, a ki vezető útakat pedig földcsu­szamlás zárja el a külvilágtól. Az elzárt falvakat helicofpterek­­kel igyekeznek megközelíteni s segítséget nyújtani az életben maradt lakosságnak. Record-magasra emelkedett az arany ára PARIS, Franciaország. — Az elmúlt pénteki jelentések sze­rint az arany ára Európában rékord magasra emelkedett. Pá ri'Sban $200.-on felül volt az. a­­rany ounce-ja, — míg London­ban $192.50 dollárt fizettek ki egy ounce-ért. Az ár egész nap erőlsen hullámzott, de zárásra lejjebb m'einit. Szakértőik véleménye szerint, 1975. január 6.-a, mikor az 8- gyesült Államok kormánya 2- millió ounce árnyát szándéko­zik szabad piacra dobni, nagy­­változást jelenthet az árakban. Az amerikai polgár 41 év óta e­­lőször vásárolhat szabadon ara­nyat. — A zürichi airanytőzsde újévig zárva van. — TAKÁTS M JÓZSEF: hanem más okokból kifolyólag: mint azt az oroszoknál igyák; a lehet tapasztalni, irracionális és történelmi meggondolások alapján. E nézet szerint a ro­mánok nem szlávok, hanem ró­mai gonosztevők utódai, kiket a birodalom a zoid Kárpátokon i túlra, a rovaroktól fertőzött Duna-torkolat vidékére szám­űzött. Má&rrészt arra is emlékez nek még, hogy a román kato­nák nagy lelkesedéssel harcol­tak a II. világháborúban Hit er hadseregének szövetségesei­ként. Szovjet vezetők azt is sug­dossák bizalmasan, hegy Ceau­sescu a börtönben ismerkedett meg a kommunista eszmékkel, — ahová viszont nem azért ke­rült, mert a burzsoázia ellen harcolt, — hanem egészen más októl: fiatal betörőik csoportjá­­! nak volt a vezére, kikkel a har­mincas évek elején a román fő­város terjedelmes parkjaiban idős hölgyeket támadott meg és fosztott ki. A Szovjet részben színlelt, — részben valódi csalódottságot mutat Ceausescu külpolitikai i­­(Folytatás a 4. oldalon; MIT ÜZEN A2INFLÁCIÓ! írók száműzetése: A szovjet példa követése (Folytatás) Az egyre gyorsuló infláció különböző mérvű más és más országban. A legalacsonyabb Ny.-Németországban: évi 7%, Kanadában 12.5%, a USA- ban 15%, Japánban 23.6%, O- iaszországban 24.6%, Görögor­szágban 33% és végül a párját ritkító rekord Izraelben 40%! — ahol a dicstelenül kimúlt Rákosi Róth inflációs örökét valóban szakszerűen továbbfej­lesztik. Egyes szakemberek szerint már régóta gazdasági válság­ban élünk, csak az infláció el­terelte élről a figyelmet. — Friedrich v. Hayek, aki társa-KEYNES BUKÁSA val, Gunar Myrdal-lel most nyerte el a közgazdaságtudo­mányi Nobel-dijat, nemrég a londoni DAILY TELEGRAPH- lián közölt “Nincs megoldás az inflációra munkané^Ruúség nél­kül” c. írását igy vezeti be: “A világban jelenleg tapasztalt in­flációért nagyrészt azokat a közgazdász karitársakat teszem felelőssé, akik lord Keynes el­méletét tették magjukévá.” “Mindnyájan a Keynes-i elmé­let áldozatai vagyunk, —- foly­tatja —, mert tanítványai kez­deményezésére és tanácsára vi­lágszerte a kiormányok egyre növekvői kiadásaik fedezésére soha nem látott gyorsuló ütem­ben bocsátottak ki pénzt — a munkaerők teljes létszámú fog­lalkoztatására. Politikusok zö­mének kapóra jött ez az elmé­iét, amely a kormány deficitjét emelkedő munkanélküliség ide­jén veszélytelennek), sőt szük­ségesnek minősítette. Most, a­­mikor a<z árak és bérek szágul­dása ennek az elméletnek a tarthatatlanságát bizonyítja, még mindig méltányosnak ta- i lálják a dolgozók teljesmérvü! foglalkoztatását ... Ez a ma­gyarázat csak azokat nyugtat­ja meg, akik nem akarják ész­­(Folytatás a 8. oldalon) OTTAWÁBÓL JELENTIK: A költségvetés az iniláció leküzdésé! célozza JOHN BEST (Canadian Scene) — Az új költségvetés középutat igyek­szik találni az infláció és a gaz­dasági pangás között. Jól kifejezésre jutott ez Tur­ner pénzügyminiszter parla­menti beszédében. Ecsetelte az infláció hátrányos hatásait, u­­gyanakkoj- világosan kijelentet­te, 'hogy a kormány nem álkar olyan intézkedésekkel reagál ír, melyek következtében lelassul­na a gazdasági élet. “Az a legfontosabb, hogy ne csökkenjen a kereslet” — mon­dotta Turner. Erre feltétlenül szükség van a termelés növeke­dése és a munkaalkalmak meg­őrzése szempontjából. Ezért tö­rekszünk erre teljes erőnkkel.” Az. infláció, mondotta a továb­biakban Turner “a jó, lüktető gazdasági élet ellensége”. Az infláció elleni harc egyik eszköze a kormánykiadások csökkentése lesz, mondotta a pénzügyminiszter. Az 1975- 76-os költségvetési évben csak 15 százalékkal fokozzák a fcor­mánykiadásokat, amelyek a j megelőző esztendőiben 25 szí- I zalékkal nőttek. A termelés növelése érdeké- j ben M.. Turner adóengedtro- I nyékét tett a vállalatoknak új gépek és felszerelések besz r­­zésére. Azt kellene inkább mon­danunk, hogy — határidő nél­kül — meghosszabbította az ez év végén lejáró adóengedmé­­nye'ket. Csökkentette, minimum 50, maximum 250 dollárral. Ennek — a korábban bejeleinttett hason ló intézkedések révén az lesz j az eredménye, hogy minimál - san 200 dollárt takarítunk meg az eddigi 150 helyett, a 750 dol­láros maximális megtakarítás azonban 500 dollárra csökken. Két 16 évesnél fátalabb gyer­mekkel rendelkező családapa nem fizet jövedelmi adót, ha keresete az 5,871 dollárt nem haladja meg. Ettől az nflác ó tempójának csökkenését várja a pénzügyminiszter. (Folytatás a 8. oldalon) (iSz.M.T.) — A belügyi szer­vek közölték Konrád György íróval, Szelényi Iván szocioló­gussal és Szentjóby Tamás köl­tővel, hogy háromhónapon be­lül csomagoljanak és távozza­nak az országból, miután rövid “elkülönítés” után október vé­gén szabadlábra helyezték ő­­k-et. Konrád és barátnője, Bíró Yvett filmkritikus, továbbá Sze­lényi az angol kormánytól kért vízumot, és állandó letelepedési engedélyt, amit a Foreign Of­fice december 2.-án megadott. Szentjóby azt állítja, hogy ő kett'őls állampolgárságú, ma­gyar és svájci, többször próbál­kozott kijutni Svájcba, de, nem engedték: most mehet. Megelő­zően, júliusban Fehér Ferenc kritikust nyolchónapi felfüg­gesztett börtönre ítélték, ami­ért kéziratát Nyugatra akarta kicsempészn i; január ban pedi g Haraszti Miklós költőt állítot­ták bíróság elé, állami intéz­mények elleni izgatás vádjával. Tavaly májusban Hegedűs And­rást és társait pártellenes né­zetek miatt kizárták a pártból. A kizárásak, letartóztatások, bírósági tárgyalások, ítéletek és végül, a száműzetés a magyar­­országi kommunista rendszer elszántságát bzonyitják, hogy! leszámol az ujbalosokka), akik szervezeti forma nélkül, egyé­ni akciókkal, mint ideológiai könnyű lovasság nyugtalanít­ják a párt politikai és polgári kényelmét. A célbavett inteüek­­bueléket Lukács György és He­gedűs András tanítása tömői i­­tik szellemi frontba, ideológiai­lag azonban eltérő felfogást képviselnek, s laza összeállásuk magán viseli a forradalmi móz­­galmak í'rakciózó jellegét. He­gedűs András és közvetlen ba­rátai a párttól a forradalom el­­sikkasztását kérik számon, az­zal vádolják a vezetőséget, hogy olyan gazdasági rendet akar teremteni, melyet a Nyu­gat már kipróbált és elvetett, nevezetesen a fogyasztói tá.sa­­dalmat, mely feltartóztathatat­lanul hedonizmussá fajul. Kon­rád, aki a nagysikerű regény, “A látogató” szerzőije és Sze­lényi Iván, az urbanizálódás, a lakásínség és. a velejáró elide­­gendés hatásait vizsgálják a magyar társadalomra. A két jó­­barát, Haraszti és Szentjóby, a­­narchiára és nihilizmusra haj­lamosak, Cse, Mao és Ho az ideáljaik, amiért a párt roman­tikus, aszkétikus forradalma-, raknak minősítette őket. (Folytatás a 4. oldalon). Az AMSi gratulál (eausesrunak ‘'újraválasztásához" Rainiorc'o Lamanna leckét vesz az édesanyja a Metropolitan Toronto School fon the Deaf­­a ! e :’ 1 M vei Raimondo szülei oloszuí' bes: gyár’s az iskolában, megtanulja, hogyan olv mer u anazt a fogalmat, mikor édesanyja s.zü’eitőL ha csak azt tudná, amit az iskoláb i u- - i-énybe veszik Rita DeMaria, olasz hogy fiukat az olasz beszéd megértésére is tói, Angélától. Raimondo nagyon rosszul hal’, ban tanulja, hogyan kell az ajkakról leolvasni élnek, még csak nehezebb a helyzet. Ha u­­assa le a szájról a “Water” szót, nem 'érti olaszul mondja neki. Emiatt elsziigetelődn? a.n tanul. De a. szlülők segíteni igyekeznek a tóin ács és szociális dolgozó seeitségét is, megtanítsák. (Globe and Mail Photo.) Az Amerikai Magyar Szövet- i ség (AMSz) a XIV. Mai avar Ta­lálka ió keretében tartotta meg november 29.-én Clevelandi m tisztújító közgyűlését. Megrökönyödéssel olvastuk a Pittsburgh! MAGYARSÁG dec. 6.-i számában, hogy az AMSz ebből az alkalomból “tiltakozó” táviratot küldött Ceausescunak “Románia elnökének és a. ro­mán kommunista párt főtitká­rának”, amelynek bevezető sn­­rai igy szólnak: “Nicolae Crausescu úrnak, a RNK elnökén k, Bukarest. A magyar származású ameri­kai állampolgárokat összefogó csúcsszerve zet, Amerikai Magyar Szövetség Cleveland­iam ülésező közgyűlése újravá­lasztása alkalmával gratu­lál Önnek, Elnök úr, — más­részt megdöbbenéssel és felhá­borodással megállapítja, hogy a romániai magyarságot fokoza­tosan és szisztematikusan meg­fosztják jogaiktól, amelyeket pedig az 19'52-es alkotmány és annak rróim'tása biztosított...” McgTcjkönyödés'ü.vk annál n i gyobb, mivel a MAGYAR A 1 közleménye s érint, ezt a táv­iratot az Amerikai Erdélyi Szö­vetség (New York) és az Erdé­lyi Bizottság (Cleveland) javas­latára szerkesztették és küld­ték el, továbbá, mert ezen a kői gyűlésen választották még a AMSz tb. elnökének és a Kul­túráiig Bizottság elnökének Wass Albertet, az ugyánakko’ é's ugyanott megalakult Erdélyi Világszövetség első elnökét. De még nagyobb' a megrökö­nyödésünk, mert az AMSz ú­­jonnan megválasztott vezetősé­géből, amelyik a közölt névsor szerint az amerikai magyarok széles rétegeit kúp viseli, nem a­­kadt senki, aki ezt megakadá­lyozta volna, vagy legalább 11- takozott volna ellene. A VIRRASZTÓ szerkesztősé­ge mélységesen elitéli az ilyen­fajta, csak a mindenáron va!ó szerepelni vágyásból, egyéni hiúságból fakadó, az egyetem s magyar érdekeket súlyosan ve­­(Folytatás a 4. old Ion.; BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK OLVASÓIKNAK ÉS HIRDETŐINKNEK

Next

/
Thumbnails
Contents