Kanadai Magyar Ujság, 1974. április (50. évfolyam, 14. szám)

1974-04-05 / 14. szám

A TRIANONI MOZAIK-ÁLLAMOK A STATE DEPARTMENT MEGVILÁGÍTÁSÁBAN Az Amerikai Egyesült Álla­mok időről-időre, BACK­GROUND NOTES cimimel je­lenteti meg rövid tájékoztatóit a földkerekség mintegy 150 or­szágairól, gyarmatáról. Ezek fcüijöiiösen magyar és közép­­európai viszonylatban figyelem­re méltók. A trianoni (1920.), majd a párizsi (1947.) gyalázatos bé­­keparancs által feldarabolt TÖBB MINT EZER ÉVES HUNGAiRIA a pánszláv uszítás, a Rámpátokon kívüli népek mo­hó, rablási vágya, ia nyugati rö­vidlátás, valamint az orosz bol­sevista 'hatalmi törekvés áldo­zata lett. Északon, keleten és délen színtiszta magyar néptöm iböket vágtak ketté, egyszerűen azért, 'hogy a csehek a hadá­szati szempontból jól védhető Duna vonalát kapják) ajándék­ba a francia ördögi mesterek­től. Továbbá, hogy Kassa, Mun­­kács„ Beregszász, Nagyszőllős városa Benes, Masaryk & Co. hazug bandájának adózzék. Ke­leten éts délkeleten pedig a dá- Jko-trumén maszlaggal mételye­­ző oláiiok résziére kellett ‘bizto­sítani a “stratégiai” jelentősé­gű vasutat és országútat Szat­márnémeti, Nagykároly, Nagy­várad, Arad. és Temesvár kö­zött. Igen, az, agyon hangozta­tott wiisoni elvekből igy lették hadászati szempontok a gya­korlatban. Ezt az aljasságot nem lehet utólagosan “tévedés­sel”, “félrevezetéssel” szépit­­'getni, mentegetni. A nyugati, önmagukat “megtévesztés ál­dozatainak” nevező államfér­fiak is felelősek! Hiszen meg sem hallgatták a magyar (kül­döttséget Trianonban! Mert a Vae Victis, (jaj a legyőzőitek­nek) volt a jelszó Párizsba n. Így aztán ia nagy magyar pa­rasztváros, 'Szabadka se kerül­hette el a sorsát'. A város köz­vetlen közelében húzták meg a párizsi szláv-rajorugók, a népi és önrendelkezési jogot meg­­esufoló mesterséges határvona­lat. Csehszlovákia lakosságát a ' State'Dept. 1972-űen 14.5 mil­lióra 'becsüli. Ebiből 65% cseh, 30% szlovák. “A fennmaradó 5 százalékot magyarok és uk­ránok képezik Szlovákiában, németek Cseh- és Morvaország­ban. Van továbbá, mintegy 250,000 cigány. Ez a lakosság­nak leggyorsabban szaporodó nemzetiségi eleme.” Szándékos tendenciát látok abban, hogy a csaknem 3 százalékot kitevő felvidéki magyarokat a néme­­teíkíkel és ruténekkel egy kalap alatt említik meg. Bezzeg, Ma­gyarország esetiében a csak ez­relékben kifejezhető tótok tör­pe kisebbségét nem átialja szá­mokká] jelezni, (27,000). Fél­nek a teselhek, ha állam-tákol­mányuk harmadik helyén álló népcsoportját, a magyart szám szerint is megemlítik az ame­rikai körök. Ezért minimális adatul a hazai “Kritika” 407 ezres számát fogadhatjuk el. Rumánia lakosságát 20 mil­lióra becsülik Washingtonban. “Principal among the minor­ities are the Hungarians, 1.8 million. Most of the minority population reside in Transyl­vania Or areas to the north and west of Transylvania.” — Álíjunk meg egy pillanatra en­nél a tárgyilagos megállapítás­nál. Nagyon helyesen tesz kü­lönbséget Erdély (és a tőle é­­szakira, illetve nyugatra fekvő területek között. Ezek az egy­kori Partium, valamint a Niagy­­aűföld meg a Bánát részeiként nem Erdélyhez, hanem közvet­lenül Magyarországhoz tartoz­tak. Tiszta magyar lakossága, (a vegyes Bánát kivételével) összefüggő tömböt képez a ma­gyarság központi törzsével. Ezért van tősgyökeres magyar vidék a Szamos és iMaros kö­zötti trianoni határvonal mind­két oldalán. Erdély földrajzi és történelmi értelemben csak a Királyhágón túl kezdődik. Még a vallási megoszlás is jellemző a magyarokra. “Ro­man Catholics largely Magyar, constitute about 9% of the population. Before World War If. the minority population rep­resented more than 20% of the total, but that percentage was halved in lange part by the loss of the border area of Bes­sarabia and Northern Bukovina (to the USSR) and Southern Dobrudza (to Bulgaria) as well as Iby post war expulsions of ethnic Germans.” <— Ezért ma­radt csak 400,000 népi német. “In Transylvania which was part of pre 1918-Hungary, Ru­mania retains areas where the ethnic minority sometimes numbers three fourths of the local population and is there­fore politically very signifi­cant.” — Majd, minden felhá­borodás nélkül állapítja meg a State Department: “The Ru­mania Government is follow­ing a policy designed gradu­ally to disperse and assimilate these minorities despite their desire for a degree of com­munal autonomy.” Amint a franciák, a State Do­­partmen is bedőlt a íumjének szédületes történelem-hamisí­tásának: “Rumania has had 23 centuries of violent and dra­matic history. From about 400 B.C. when it was first colo­nized by the Dacians (a Thra­cian tribe) up to the present day this territory has been the scene of many invasion attd many migrations.” ” Jugoszlávia lakossága 20,- 514,000 a Background Notes 1971. évi kiadványa szerint. Egyetértünk vele, amikor eze­ket írja: “Jugoszlávia lakossá­ga etnikai és vallási szempont­ból a legváltozatosabb Kelet- ! Európában. Ez az Ország 1919. december 1-én, — az Osztrák- Magyar 'Monarchia' feloszlása után-jött létre. Magábafoglalt öt vezető-délszláv és további tizenhét kisebbségi csoportot, amelyeket még ma is meglehet különböztetni.” — “Az 1971-i népszámlálás szerint szerb 42%, horvát 23%, szlovén 8%. továbbá macedón, albán és bos­­nyák muzulmán 6%, monte­negrói 3%, magyar 2%, török 1%.” ” — A magyarok 2 száza­lékával nem érthetünk egyet. Hiszen a hazai kommunista “Kritika” is 521 ezerben álla­pítja' meg iélekszámunJka. A val­lási adatok, — épp úgy mint Erdély esetében — itt is jellem­ző a magyarokra: “A több mint öt millió r. katolikus magába­­foglaija a horvátok, szlovének és magyarok nagy többségét.” ” Csak a három, legtöbbet rab­ló utód-államot ismertettem. A Kárpátalját megkaparintó szov­jet-orosz szörnyetegről, meg a i Március idusa Sl. Louis-ban hullarabló Ausztriáról most nem szólok. Inkább lássuk, mit is mondd Magyarországról a State De­partment “ “'Magyarország Len igyelorsBággal egyetemben a nyugati kereszténység legkele­tibb terjeszkedését jelenti Eu­rópában. A magyar nép hagyo­mány szerűen tekintette magát Ny ugat-Európa integer .részé­nek és a nyugati .civilizáció keleti bástyájának. Az első vi­lágháború utáni egyetlen kivé­tellel, Magyarország közel ezer esztendeig volt egységes király­ság és alkotmányos parlamenti rendszere több évszázaddal megelőzte hasonló, nyugati tí­pusú kormányzat bevezetését, több kelet-európai országban. — A Osztrák-Magyar Monar­chia1 buíkásániak részeseként Magyarország elveszítette terü­lete és lakossága nagyobbik részét az első világháború vé­gén.” ” — így aztán nem cso­da, hogy Csonka-Magyarország lakossága 1971-ben a State De­partment ,szerűit csak 10.3 mil­lió. Ebből 240 ezer a népi német és állítólag, 27 ezer a tót szár­mazású. Ennek a számnak a feltüntetése, — ha ia cseheknél, ru méneknél és títoszlávoknál alkalmazott logikát követné — teljesen fölösleges, sőt nevet­ségese A (State Department, továbbá a már említett “Kritika” tava­lyi adataira, (pl. Kárpátalja esetében) támaszkodva, az idegen uralom alatt élő magya­rok száma a következőképen oszlik meg; Felvidék 407 ezer, Kárpátalja 165, Erdély és a hoz­zá csatolt magyar területek egy-miilió-nyolcszáz'ezer, Délvi­dék 521 ezer, Nyugat-Malgyar­­ország 5 ezer. A Kárpát-meden­cében, a c,sonlka-:hazán kívüli magyarság lélekszámú a fen­tiek szerint kb. 2.0 millió. Fi­gyelembe véve, hogy a fenti statisztikai adatok ellenfeleink ravaszul kiagyalt csökkentésé­vel jöttek létre, nyugodtan ad- j hatunk hozzá tiz százalékot. így a kettős járom alatt síny­lődő magyarok létszáma' 3,188,- 000 főre tehető. A szentistváni Magyarország területén tehát 13.221,000 m)agyar testvérünk éh •Megjegyzendő, hogy a State Department százalék-arányai a trianoni utód-államok összla­kosságához igazodnak. Amikor ősi jussunkat követeljük vissza, érvelésünk során, csak a Szent Koronától elszakított területek lakosságának százalékaként kell kifejezni a kisebbségi ma­gyarok számát. A magyar név újra szép lesz, Méltó régi nagy híréhez ... (D. R.) IGAZA VAN — Edd meg a főzeléket, kis fiam. Attól erőis fogaid és dús hajad lesznek, — Hát akkor miért nem eszi meg a nagypapa? A st.-louisi magyarság ezév­­ben kétnapos ünnepséggel ál­dozott a magyar sza'badságharc emlékének, Márc. l6.-áa, szom­baton d.e. 10:3o-Kor volt a hely­reállított Kossuth eml|éktábla felavatása a Kossuth és a Grand sugárutak sarkán, a Fairground Parkban. Mint is­meretes, a művészi bronztáblát ismeretlen vandálok ellopták és eladták. Hosszas 'kilincselés u­­tán a város gondoskodott a műemlék helyreállításáról. A városatyák $950-t adtak erre a C;élra, miig a hiányzó 250 dollárt a Magyar Kiultúregylet adomá­nyozta. Ez utóbbi egylet több, mint 50 éve működik s mai na­pig is az rendezi a magyar ün­nepélyeket. Az egyesület régi állami engedéllyel bir lés va­gyonnal rendelkezik. Minden közcélú munkából, adakozásiból kiveszi a részét. A hideg ellenére is szépszám­mal összegyűlt kölzönség elő­ször az Amerikai Nemzeti (Him­nuszt énekelte el. Majd a város polgármestere, Jóim Poeliker fe­jezte kis sajnálkozását a Kos­­suth-tábla elvesztése miatt, de egyben örömét is, hogy végre sikerült a sz,ép emlékművet visszaállítani'. Ezzel történt meg a Kossuth-tábla leleplezése. Ro­bert Orchard az emlékművek bizottságának elnöke a város és a magyar közösség védelmébe ajánlotta a reliefet. Az új em­léktáblát Lendvay Imre elnök hatalmas babérkoszorúval di­­sizitett fel. Könnyű ILásztó ta­nár, iró, az első tábla kezde­ményezője és másiodik tábla ki­­járója, a Magyarház Egylet és az 195'2-es Kossuth Centenná­­lis Bizottság nevében köszönte meg a város; jóakaratu segítsé­gét. Emlékeztetett Kossuth 122 év előtti látogatására és köve­tőinek letelepedésére. Végül át­tekintette a későbbi magyar be­vándorlóik (kiválóságait és alko­tásait. Ezt követően Kallós Árpád ref. Lelkész vezetésével a kö­zönség: Kossuth Lajos azt ü­­zente c. éneket adta elő. Ma­gyar Lajos másodgemerációs magyar ifjú Wily: Welcome Kossuth e, versét szavalta el hatásosan. A megható műsor a Magyar Himnusz éneklésével ért véget. Ezt követően a pol­gármester és kísérete, a veze­tőkkel és a magyarruhás cso­porttal lefényképeztette magát. Az ünnepségről az angol sajtó is megemlékezett, az 5-ös tele­vízió állomás pedig híradóban mutatta he a magyarok ünne­pélyét. Március 17.-én, vasárnap d-e. 10:45-fcor a magyar templom gyüléstermében volt a magyar­­nyelvű ünnepély, melynek mű­soráról ismét a Magyarház Egy­let gondoskodott. Az Amerikai Nemzeti Himnuszt ezalkalom­­mal Dóra Kató vezette. A meg­nyitót Lendvay Imre elnök tar­totta. Ifjú Fűtő Albert kedvesen adta elő Móra László márciusi versét. Az ünnepi szónok dr. Fiedler Kálmán, a chicagói Se­bők utazási iroda vezetője volt. A szokásos történelmi áttekin­tés helyett a magyarság lelki összefogásának szükségességé­re hívta fel a figyelmet, mert kevesen vagyunk. A szónok, aki Soproni Bálint néven szok­ta közölni írásait, szívhez szóló beszédét megértéssel fogadta a szépszámú közönség. Csengő­­dy Gyula bejelentései után az ünnepély a Magyar Nemzeti Himnusz éneklésével ért véggt. A megjelentek ezutárva magyar templom 'közös ebédjén vettek részt. BAKOS ALADÁR Franciaországi magyar hírek A Franciaországi Magyar Harcosok Bajtársi Közössége most tartotta meg újból 'tiszt­újító közgyűlését. E közgyűlés megismétlése volt a múltév de­cemberében lezajlottnak, mely­nek eredményét a központ a szervezési határozványok értel­mében nem' tartott szabályos­nak. A közgyűlést Aimay Lajos alezredes vezette le és azon is-1 miét országos főcsoportvezető­­vé választották dr. 'Szén Józse­fet, aki azután előterjesztette munkatársainak névsorát. így alelnök lett Gáli Ferenc festő­művész, főtitkár Dömötör Kál­mán, pénztáros Szőke 'Gy|örgy, ellenőrök Bakos Alüdár és iSeb­­rek József; választmányi ta­gok: Sulyánszky Jenő, Latin Olga és Gáspár Erzsébet. * * * A Párizsi Katolikus Misszió az elmúlt napokban tartotta meg egyházközségi tanáé,svá­­lasztását, amelyen tanácstaggá választották: özv. Altenbach Ferencmét, Battik Izabellát, Bérczy Tibort, Cserháti Lajost, Dorange Andrét, Fehér Lász­lót, Gáspár Ezsébetet, Horváth Esztert, Jankovieh Istvánt, Kiss Imrét, Kissné-Kármán Katalint, Crouy-iChanel Imrét, Koczon Ferencet, dr. Léh Tibort, Latin Olgát, Náday Kálmánt .Sántha Gergelyt, Sásdy Jánost, Su­­lyánsaky Jenőt, Szabó Józsefet és Zsombory Józsefet. — 3lc Jfc Náday Kálmán matematikus, zongoraművész tartott leg­utóbb előadást a párizsi Katoli­kus Misszióban rendezett Pax Romana előadás-sorozatban, “Bevezetés a modern matema­tikának” címmel. — * * * Hatvány Lajosné Winsloe Christa (1888-1944) “Maed­­chen n uniform” c. regényét, francia fordításban a Livre de Poche sorozatban a 'Stock pá­rizsi kiadó jelentette meg. — (Folytatás a 8. oldalon! Winnipeg, Man. 1974. április 5. 3 LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ 1974 március 18 Nemes Gusztávnak a Kanadai iMagyar Újság Nagyrabecsült 'Szerkesztőjének, Winnipeg, Man. Canada. Kedves Szerkesztő >Ur! Torontóból visszafelé jövet, az Egyesült Államok fölött 6 ezer láb magasságban irom e­­zeket a sorokat. Március 16.-án, a Szabadságharcos Szövetség által rendezett torontói Petőfi­­vacsorán mondtam el a szám­űzetés fájdalmas nyelvén üze­netemet és fohászomat a sza­badság halhatatlan költőjének. 17.-én a Kanadai Magyarok Szövetségének márciusi ünne­pélyén beszéltem, (és a kanadai magyarokkal együtt hódoltam (kiét dicsőséges szabadsághar­cunk mindig megújuló eszméi­nek. Torontóban, a Kanadai Ma­gyar Újság munkáját mélysé­gesen megbecsülő, közös bará­tainktól értesültem a1 lap 50. év­fordulójának ünnepéről és ezért irom sietve ezeket ia sorokat. Már nemsokára bárom évti­zede lesz, 'hogy az Egyesült Ál­lamokból, tisztelettel és megbe­csüléssel figyelem a lap kitűnő­­nemzeti szolgálatát Kanadába sodródott népünk anyanyelvi kultúrájának és népi öntudatá­nak fenntartásáért. Fáj, hogy ilyen hosszú idő alatt sem sikerült — körülmé­nyeim miatt — személyesen fölkeresni a lap kanadtaszerte és az Egyesült Államokban is megbecsült szerkesztőjét, Ne­mes Gusztávot. Most mégis úgy érzem1, hogy ezen az ünnepélyen — lélekben — ott voltam. Akiben a szív vágya erős, szegényen is mesz­­szire jut el, s együtt örvendez­het, lelkesedhet az ünneplőkkel és az Ünnepelttel, s kérheti Is­tent, hogy még sokáig éltesse a lapot és áldja meg Szerkesz­tőjét, aki ©gy életet áldozott, külföldön, nehéz körülmények között, népének szolgálatára. Megbecsülő híve és testvére Flórián Tibor. Gyöngyössy Imre “Cigány­­legenda” c. filmjének, amely­ben többek között Oszter 'Sán­dor, Szegő István és Ráicz I­­.rénke alakítanak szerepet, — vetítését megkezdték a francia mozik. — INTÉZZEN MINDENT EGY HELYEN KÖZPONTI UTAZÁSI SZOLGÁLAT KEDVEZMÉNYES UTAZÁSOK TORONTO - BECS - TORONTO és EURÓPA összes országaiba valamint BUDAPEST - TORONTO - BUDAPEST Hozassa ki hozzátartozóját látogatóba kedvezményes áron ^ Repülő- és hajójegyek részletre is ^ Útlevelek, vízumok, hotelfoglalás, autóbérlés, garancialevelek IKKA - TUZEX - (OMTURIST Pénzküldemények és vámmentes csomagok PÉNZ- ÉS GYÓGYSZERKÜLDÉS a világ minden tájára KÖZJEGYZŐSÉG: fordítások, végrendeletek, hitelesítések, stb. IKKA, TUZEX, COMTURIST, IBUSZ és CEDOK FŐKÉPVISELŐJE. LEGNAGYOBB HIVATALOS MAGYAR UTAZÁSI IRODA INTERNATIONAL AGENCY TRAVEL SERVICE 519 Bloor St. W., Toronto M5S 1Y4., Ontario Telefon: 537-3131. 72 A History of Hungary real purpose in endeavoring to unite Bohemia and Ger­many under his rule was to be able to strike a decisive t blow at the Turk with an army sufficiently strong to drive them out of Europe. It was clear that Hungary alone was incapable of car­rying out this tremendous task, that the Western states no longer heeded the Vatican’s exhortation to a final Crusade, and that the Emperor was rather satisfied that the Hungarian King should be occupied with Turkish affairs. Matthias wished to become emperor only in order to undertake a decisive offensive at the head of a powerful coalition against the Ottoman Empire.1 It is certain that Matthias never hesitated to resist an eventual Turkish attack with all the forces at his disposal. It was in his interest, moreover, to eliminate finally the Turkish menace, although for defense alone the Hungarian forces were sufficient, if adequately led. But the immediate reason why Matthias turned toward Austria and the Empire, seemingly neglectful of his father’s traditions, was the continuous growth of the power of the Habsburg dynasty. The Habsburgs began at that time to lay the foundations of their future Cen­tral European Empire built of different territories and heterogeneous peoples. Matthias could not ignore the fact that Emperor Frederick III did not give up, even for a moment, his plans to acquire Hungary. Had Matthias left Frederick a free course and remained in­active toward this empire-building policy, he would *E. Mályusz, Matthias Corvinus (Rohden-Ostrogorskv, Menschen die Geschichte machten, vol. 2.) Ehe Renaissance Power 69 was the famous “Black Army”, which won Matthias’s victories and gave military weight to his diplomatic ac­tivities. Parallel with the creation of a central adminis­tration, Matthias freed the royal council and chancel­lery from the inllucnee of the feudal lords and, instead of appointing the latter, often placed experts of hum­bler origin in leading offices. Fie did much to modernize courts and jurisdiction, and his legal reforms of i486, affecting both civ il and criminal law, are to be consid­ered serious efforts at codification. It was under Matthias that Hungarian towns began to develop into more or less significant factors, the King­­granting them autonomous rights and assisting them in consolidating their independence from the feudal lords. Though indirectly, Matthias also aided the serfs by limiting the power of their masters and preventing the tightening of their bonds. A characteristic sign of this evolution may be seen in the rights granted to large viliág 's (mezővárosok, oppida)—which progressed rapidly from then on. Their inhabitants were given the privilege of settling their yearly feudal obligations to the landlords collectively instead of each person indi­vidual’s as heretofore. Since we know of about 800 such communities, this meant that a considerable part of the population was affected by raised standards. Re­tarding the upward surge of the magnates, Matthias favored the political self-assertion of the middle and lower nobility and the autonomy of their counties. Indeed, Matthias was the first educator of this social stratum, opening, by this fact, a freer path for the class HALLGASSA! Az ONTARIól MAGYAROK legkedveltebb tartalmas Magyar Rádióműsorát: ONTARIO MAGYAR HANGJÁT Ezúton értesítem Rádiónk tisztelt hallgatóit, hogy adásaink óta ideje és adásaink napja, a tél! műsor­­idényre való tekintettel megváltozott. — OKTÓBER hó 27-től. egy órás szórakoztató műsorunkat minden szombaton este 10.00-órától 11.00 óráig sugározzuk változatlanul a CHIN. Nemzetközi Rádióállomás már megszokott 101-es FM. hullámhosszán. ' HALLGASSA A POLITIKÁTÓL MENTES SZÓRAKOZTATÓ HÉTVÉGI ZENÉS RÁDIÓ ADÁSAINKAT. Rádió Stúdiónk felelős vezetője és müsorszerkesztője a clevelandi WZAK-FM. Magyar Rádió 6 év óta köz­kedvelt kanadai munkatársa, .MÁRFI M. LÓRÁNT. Rés.: 362-5136 Hallgassa Ontario Magyar Hangját HIRDETÉSEK ÉS ÜZENETEK FELVÉTELE: Ph.: 362-5136. Hungarian Radio Ontario Mzgyar Hangja Márfi M. Lóránt

Next

/
Thumbnails
Contents