Kanadai Magyar Ujság, 1974. április (50. évfolyam, 14. szám)

1974-04-05 / 14. szám

Kaminkét is elfúj a sors zivatarja, Nem lesz az Istennek soi.a lobfa magyarja A legrégibb h.e­­tenléut megjelenő füg­getlen magyar sajtó Ka­nadában. Az Angol Bi­rodalom legelterjedtebb magyarnyelvű hírlapja, amely mindenkor önzet­lenül védi meg az ide­genbe szakadt magyar­ság érdekeit és a kana­dai polgárokat megillető jogokat igyekszik kivív­ni minden honfitársunk számára. “KANADAI MAGYAR ÚJSÁG” előfizetési dij egy évre: $12.00, fél évre $6.50. Kanadán kívül egy évre $13.00. Szerkesztő­ség és kiadóhivatal: 210 Sherbrook St., Winnipeg, Manitoba, R3C 2B6. Tel.: 772-1112. Coast to Coast CANADIAN HUNGARIAN NEWS Szerkeszti: Nemes Gusztáv, Editori C oast to C oast BRANTFORD MST'13 DELHI FORT ERIE FORT WILLIAM GUELPH GALT HAMILTON HUMBERSTONE MALARTIO MONTREAL KITCHENER NEW WATERFORD NIA^RA FALLS PORTCOLBORNE PORT ROBINSON RIVER CANARD SARNIA SIMCOE St. CATHARINES SUDBURY SYDNEY TILLSONBURG TTMISKAMING TORONTO WAINFLEET WELLAND WINDSOR 210 Sherbrook St., Winnipeg, Man. R3C 2B6 19 7 4 Április 5 péntek “Second class mall registration number 0067”. An Independent Journal, published every week in the Magyar lan­guage, circulating in the ten province of the Dominion of Canada and o I d e s t of all Hun­garian Papers within the entire British Empire. Printed a»d published at its Office and place of business: 210 Sherbrook Street, Winnipeg 1, Man. R3C 2B6.—Tel. 772-1112 KANADAI MAGYAR ÚJSÁG (Canadian Hungarian News) Yearly Subscription $12, outside Canada $13. No. 14. szám. NYUGATON 10-, KELETEN 5 CENTTEL FOG EMELKEDNI A GAZOLIN ARA Emelték az órabéreket Kanadaszerle OTTAWA, Ont.— John Mun­­ro, munkaügyi miniszter még a multév végén bejelentette, hogy a föderális kormány ha­táskörébe eső gyáripari alkal­mazottak legalacsonyabb órabé rét április 1-től $1.90-ről $2.20 dollárra fogják felemelni, — to­vábbá a 17 éven aluli alkalma­zottak legkisebb órabére. Illő­re emelkedik. A miniszter rámutatott arra hogy tartományi viszonylatban az illetékes kormányok munka­ügyi miniszterei javaslatára, az illetékes kormány állapítja meg a legalacsonyabb órabért. Úgy a fedarális, mint a tartományi kormányok béremelését az .élel­miszer- és árucikkek árainak állandó emelkedése teszi szük­ségessé. A jelenlegi bérek 1972 no­vember 1-től voltak érvényben. (SZMT) — A látható egyház túléléséért a Szentszék soroza­tos tárgyalásokat folytat a ke­leteurópai kommunista rend­szerekkel. Február folyamán báró. i olyan esemény történt, - v ’Rúja,. hogy VT. Pál pápa elszánt valamiféle modus vivendi elérésére, még tekintély! áldozatok árán is. Agostíno Casar,Öli érsek, az egy házi közügyek tanácsának tit­kára Varsóban Visinszki bíbo­rossal és a lengyel kormány il­letékes tényezőivel tárgyalt kapcsolataik megerősítés érői. Február ötödikén a Szentszék az 'esztergomi érseki széket megüresedettnek nyilvánította, ami Mindszenty József 'bíboros elmozdítását jelentette a pri­­máfcusságból. Február 21.-én a pápa fogadta Gromiko szovjet külügyminisztert, akivel hosz­­szasan tárgyalt a nemzetközi helyzetről, különösképpen pe­dig a 'Középkeletről, Jeruzsá­lemről, az európai biztonsági konferenciáról és a görökjkeleti (katolikus) egyház sorsáról a Szovjetunióban. Feltehetően a Szentszék keleteurópai kapcso­latai is szóiba kerültek, mert az utóbbi éveikben mind határo­­zottabbá vált, hogy (Moszkva különös gondot fordít a kom­­nmuiista kormányzatok egyház­ügyi politikájának koordinálá­sára, ami az általános détente­­iiangulat egyik eleme. (A feltételezést megerősíti a budapesti rádió rendszerint jól­értesü'it külpolitikai húr magya­rázója, ipper Pál, aki közvetle­nül Gromiko római látogatása előtt, február 18.-án azt mon­dotta, hogy a pápa és a szovjet külügyminiszter találkozása "ü;;magában*,w.'"(Ti .szenzá­ció”, hiszen harmadszor talál­koznak. “Ami azonban figye­lemreméltó, az kétirányú, fej­tegeti Ipper. Egyfelől a Vati­kán is képviselteti magát az európai biztonsági értekezleten és bár megbízottai eddig álta­lában csak olyan kérdésekhez szóltak hozzá, amelyeknek va­lami közük van az egyházjog­hoz, minden bizonnyal! széle­sebb kiörü szerepet is játszhat­nak az európai biztonsági rend­szer kidolgozásában. Másfelől, ha figyelembe vesszük, hogy a római katolikus egyház feje az az utóbbi időben láthatóan nagy aktivitással! dolgozik a Vatikán és a keleteiurópai szo­cialista országok közötti kap­csolatok megjavításán, akkor minden bizonnyal e tekintetben isi fontos lesz majd Grcmixo és Pál pápa találkozója. iA Vati­kán éppen a közelmúltban jelen tette be hivatalosan, hogy meg­üresedettnek1 tekinti a magyar­­országi esztergomi érseki szé­ket, ezzel véglegesen pontot te­ve az un. iM'indszenty-ügyre”.) Mindszenty bíboros akarata ellenére történt elmozdítását a primátusságból a budapesti rá­dió február ötödikén a déli hir­(Foíytatás a 8. oldalon) Megállapodás létesült a tartományi kormányokkal IHÁprilis 1-től a nyersolaj her iónként árát $4 doilárró! $6.50-re lógják emelni - A gazolin árál valószínűleg május 15-ig tartani igyekeznek - Az olajiinomilók végleges elhatározása bizonytalan OTTAWA, Ont. — Trudeau j birodalmi-, s a tartományi mi­niszterelnökök ottawai konfe­renciája. a jelekl szerint sikerrel zárult. Sikerült klöizös1 megálla­podással kiegyenlíteni Kelet- és Nyuigatkanada fogyasztóinak nyersolaj- és gazolin árát. Eszerint a nyersolaj hordón­kénti árát április elsejétől kezd­ve az eddigi lefagyasztott $4r-ről $6.50-re emelték fel. Donald Mae,donald energia­ügyi minisizter javaslatára az olajfinomitó üzemek vezetőinek magyrésze beleegyezett abba, hogy ,a gazolin gallononként! árát május 15-ig nem emelik, tekintettel arra, hogy a mező­­gazdasági mimikák nagyrészét a farmerek addig elvégzik. Tervek szerint az Ottawa­­völgytől nyugatra eső területen 10 centtel, — attól keletre pe­dig 5 centtel fogják emelni a gazolin gallononként! árát. Valószínűnek tartják, hogy a Saskatchewan! NDP kormány 7 centtel leszállítja gallonon­ként az gazolin-adót. — DIÓSZEGHY TIBOR: Günther Grass Böll mellett a II. világháború utáni üj “.de­mokratikus” német irodalom legkiemelkedőbb alakja, ami­kor is a “kiemelkedő” megha­tározás inkább negativ, mint pozitív előjellel értendő, szen­­í záció felfedezésről értesítette a nyugati iróvilágot egy Párizs­ban megtartott kolloquium ke­retében, a Szovjetunió 1968-as csehországi megszálllására em­lékezve. Grass kor- és elvtárs, Brandt nyugatnémet kancellár és Németország Szociáldemok­rata Pártjának egyik “legpati­násabb” és legfanatikusabb pi opag.andistája, nem áhított ugyanis sem többet sem keve­sebbet, mint azt, hogy a “fa­siszta rezsimek” által kormány­zott országok, mint Görögor­szág, Spanyolország, vagy Por­tugália több szabadságot bizt.o-ÉBREDEZŐ! sitanak alattvalóinai', mint az u.n. szocialista o. f Igofc re­­zsimjei a vasfüggöny mögött Grass szerint a szociaOizmus bűnei sokkal nyomatékosab­bak, mint a fasizmus által vég­rehajtott büntettek, mert a szo­cializmus annyi reménykeltés után (?!), végül is annyi csa­lódást okozott. Amennyiben Günther Grass (legújabb sütetü filozófiájának hinnünk lehet, akkor 30 éven át egy hamis ló hulláját ütötték világ szerte, mialatt az igazá­ban veszélyes és élő medve szabadon viiháncilhatott, garáz­dálkodhatott más mezején, más földjén, más birtokán! Igaz, ami igaz. Az u.n. “fasiszta orszá­gokban” nem is lehet találni “technikai zárrafl” ellátott ha­tárokat. és határátlépés közben agyonlőtt polgárok tragédiáid-Borzalmas áradások Brazíliá­ban: közel 2,000 halóit RIO pE JANEIRO, Brazília. - A Reuters hirügynölklség jelen­tése szerint hat államban, a he­tek óta tartó esőzés következ­tében történt áradásoknak több mint 2000 ember s felbecsülhe­tetlen számú jószág esett áldo­zatul. A kormányszervek (becs­lése szerint azonban valószínű, hogy kb. 10,,000 ember fulladt meg a szennyes árban. — Több mint 100,000 ember vesztette el otthonát. Mato Grosso állam kormá­nyának becslése szerint tob. 200 ezer szarvasmarha elpusztult. - Ivóvizet, .élelmiszert, orvosságot lés járvány elleni oltószereket helikopterekkel szálltának az elzárt lakosságnak. — nak sokszor szemtanúja lenni, évekig könyörögni ,, egy nyuj gatra szóló utazási vizűmért. Sőt mi több, még a politikai foglyok heflyzetéről is tájéko- ’ zódlhait a nyugati sajtó, minden i azzal járó sokszor embertelen­séggel egyetemben,. (Dehát a “szocialista” világmegváltók sem vajaskenyérrel hódítanak, hanem ugyancsak “érthető” eszközökkel.) Próbálna meg egy nyugati újságíró a “szocia­lista országok” internálótábo­­raiban, vagy börtöneiben inter­jút készíteni s a foglyok pana­szait világgá kürtölni! Mind­ezen különbségek feleleveníté­se, néven nevezése azonban csak újabb “divat”. Csak most jelent Írói sikert, újságírói kar­riert, emberi jogokért való küz­dést! Most, amikor a volt elv­­(Folytatás az 5. oldalon) La Croix, 1974. március 20.— Mindszenty bíboros emlékira­tait hamarosan kiadja a berlini “Pmnylées” — kiadóvállalat. Az előszóban ezt írja a bíboros: “Nem azért szál ok, hogy szenvedéseim és sebeim gyü­­mjlczát learass A .u 'Csak azt akarom megvilágítani, milyen (SZMT) — Egyszerié ledeg­radálták és előléptették az au­tót: már nem státusz szimbó­lum, csupán közlekedési esz­köz, s többen ábrándulnak ki belőle, mint beleszeretnek. A budapesti rádió egyik hirma­­gyarázója ;kíi is mondotta “így múlik el az autós világ dicső­sége”. Valami tiezren nem vet­ték át előjegyzett kocsijukat, a­­mikor rájuk került a sor, mert vagy nem volt elég pénzük, vagy a régit még mindig jónak tartják. Jelenleg négyszázezer (kocsi fut az országban, a vára­kozók száma nyolcvanötezer, az Mén nyolcvanezer uj kocsit hoznak be„ az igényeiket tehát nagyjából kielégíthetik. A motorizációs fok Magyar­­országon, vagyis az ezer lakos­ra eső autók száma 35-40, ami 1980-ban elérheti a százat és 1985-ben a kétszázat. Óvatos becsléssel a 2000 esztendőben hárommillió kocsival számol­nak Magyarországon, ami szin­te megoldhatatlan probléma elé állitja a tervezőket és a népgaz­daságot. Budapest távlati (köz­lekedési terve, ami most készült el, többszintes utakat és útke­reszteződéseket, más az autók­nak,, más a gyalogosoknak, á­­ruszállitó alagiutakat, csomó­pontoknál alul- és felüljárókat, többemeletes parkolóháza kát, gyors helyiérdekű vasúti köz­lekedést helyez kilátásba. A legnagyobb gond azonban az országos úthálózat fejlesztése, javítása, mert nem felel meg a (Folytatás a 8. oldaont Ujfranciaoi szági ezüstök. Egyházi és házi artási tárgyak voltak láthatóik Ottawában, a Ne/p eri Galériában, márciusban. 1650 és 1760 között készültek. Ott van köztük Marquis d. Montcalm (3 712-1759) címerét viselő ezüst kupa. Legtöbb tárgy québeci kollehc'ókból való és, mindegyiken látszik, hogy a québeci ötvösökre milyen nagy ha­tássá! volt az anvaorszáai művésziéit. A nyugati demokráciák fő­leg a USA és Kanada, az utóbbi 15 év óta folyamatosan módo­sított Keynes-i, félig szocialis­ta, félig kapitalista közgazda­­sági rendszer a munkaerők le hető teljesszámu foglalkoztatá­sát tűzte ki céljául, a világbe­lié megőrzése és a szociálpoli­tikai feszültség levezetésére. — Mivel az északamer.kai ipar termelőképessége a félkész és készárúk előállításában — ke­vés kivételtől eltekintve t— nein versenyképes, áttért — háborús meggondolásokból is — a na­gyobb hasznot hozó és arány­lag kevesebb munkaerőt igény­lő nyersanyag kitermelésre. Az igy felszabadult munkaerő fog­lalkoztatására felduzzasíztották a nem-termelő adttninisiztrációs (községi és állami hivatalnok­­kar) és népjóléti, meg más szolgáltatásokat. E valójában parazita-rendszer fizetését a kormányok az adóprés nyomá­sával és a bankjegy-szaporítás­sal, de — ismételjük: ugyan­akkor csökkenő vásárlóerejét előidézve, — vélték megoldani. Az évről-évre előre tervezett pénzérték-csökkentés,, az iz­­rael-arab háborútól eredő olaj­­zárlat., majd az ezt (követő olaj áremelés válságos helyzetbe hozta’ az elméletileg rögzített közeükeleti olaj-árakra épitett nyugati közgazdaságot. — Az olajár ak radikális és rövid időn belül 3-4-szeres emelése ugyan ilyen arányban csökkentette a pénz vásárló erejét • • • s a kor­mányok közgazdasági politiká­ja. igy zsákutcáiba jutott. De ez a válság évek óta előre vetette árnyékát s csak a vak nem lát ta bekövetkezését. A USA felhígított dolláijai multinacionális cégei útján ex­portálták az inflációt, főleg Eu­rópába, Közép- és Délameriká­­ba s jóformán közvetve-hözvet­­lenül a világ minden részébe. A dollár értékének csökke­nését csak siettette a USA több i. anyu katonai elkötelezettsé­ge, főleg a USA-ban székelő multinac,ionalista cégek érde­keit védve Vietnamban, Chilé­ben, stb. (A USA-mama ked­vence, Izrael, (kivételt képez. Inkább érzelmi, mint gazdasá­gi alapon tarthatott és tárt ma is igényt az adófizetők terhén nyugvó (hathatós támogatás­ra.) A U.S.A. államháztartásának immár krónikus deficitje, a 60-as évektől kezdve, az utca emberének alig tűnhetett föl. Ha feltűnt, akkor a tojásifejü közgazdasági tervezők siették megnyugtatására kitalálni a szemérmetlenül szép mondást: “We have to live with the in­flation”, — ami majdnem úgy hangzik: “Add meg nekünk mindennapi inflációnkat!” — — Azt is mondják, hogy ez a békés együttélés ára . .. Ó mi­lyen érzelgős humanizmus ez egyszerre! Bezzeg a két Világ­háború ide jén ezt nem talál i ák föl. AZ ARANY 1974 a Kanadai Magyar Újság 50 éves jubileumi éve A 60-as évektől kezdve a U.S.A. a nemzetközi szélhámos­ság kritériumát kimerítő mó­don papin -dollár jaival elárasz­totta a fejlettebb ipari áll írno­kát, felvásárolva kulcspozíció­kat jelentő nagy üzemeket. Ment ez addig, amíg ki nem de­rült, hqgy a kint lévő 50 6 ) milliárd dollárnak nincs meg a Bretton-Wood s egye zm ény be n megszabott arany-fedezete! (A Fort Knox-ban őrzött arany­készletet kb. 15-20 milliárd dollárra becsülik, amit a Pen­tagon javaslatára háborús cé­lokra kénytelenek zárolni.) (Folytatás a 4. oldalon) ABBOTSFORD ifgÖLE FENWQOD IRON SPRING FLIN FLON KELOWNA KENNEDY KIPLING LANGRUTH LEASK LESTOCK LETHBRIDGE MEDICINE HAT MELVILLE MILK RIVER MIDDLE LAKE MISTATIM OSOYOOS PENTICTON s®ttte RAYMOND SALTCOATS STOCKHOLM TABER ^M cwood Vol. L. — 50. Évfolyam haliere: aszeniszék kelet­­európai kapcsolatai Kiadják Mindszenlv bíboros " enflekiratait sorsot szán a kommunizmus a világnak, s bebizonyítani, hogy nem tartja tiszteletben az em­beri méltóságot. Ha megmuta­tom a világnak azt a keresztet, amit viseltem, ezt azért teszem, hogy a világ tekintetét Magyard ország és ■1 resztjére irányítsam.” TAKÁCS M. JÓZSEF: Egy kis pénzügyi szeminárium (Folytatás!) a módosított keynes Az autó többé nem státusz szimbólum: közlekedési eszköz

Next

/
Thumbnails
Contents