Kanadai Magyar Ujság, 1966. július-november (42. évfolyam, 52-90. szám)

1966-07-01 / 52. szám

▼ Ha minket is elfúj a sors zivatarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarja! Authorized as second class mall, and for pay­ment of postage In cash* Post Office Department,! Ottawa, Ontario, Canada. An Independent Journal, published twice every week In the Magyar lan­guage, circulating In the ten Provinces of the Dominion of Canada and largest of all Hun­garian Papers within the entire British Empire. Printed and Published at’ Its Office and place of business: 210 Sherbrook 8treet, Winnipeg, Man. Tel.: 772-1112. by the CANADIAN HUNGARIAN NEWS. Yearly Subscription $6.50 to foreign Countries $7.50 MONTREAL — TORONTO — HAMILTON — WINNIPEG Seven Cents Per Copy Kelet-REGINA — SASKATOON — CALGARY — VANCOUVER — Egyes szám ára 7 cent Nyugat Twice a Week 210 Sherbrook St, WINNIPEG, MAN. Szerkeszti: Nemes Gusztáv, Editor. Coast to Coast abbot^m CUPAR COALDALE DRUMHELLER ESTERHAZY FENWOOP FEIN FLON IRON SPRINGS KELOWNA KENNEDY KIPLING LANGRUTH LEASK LESTOCK LETHBRIDGE MELVILLE MILK RIVER MIDDLE LAKE MISTATIM OSOYOOS _ PENTINCTON PICTT’P ' BLTTE PLUNKETT PUNNICHY RAYMOND SALTCOATS STOCKHOLM TABER WAKAW WHITEWOOD Vol. XUI. — 42. Évfolyam 210 Sherbrook St, WINNIPEG, MAN. 1966 Julius 1 péntek A legrégibb kétszer hetenként megjelend füg­getlen magyar sajtó Ka­nadában. Az Angol Bi­rodalom legelterjedtebb magyarnyelvű hírlapja, amely mindenkor önzet­lenül védi meg az ide­genbe szakadt magyar­ság érdekeit és a kana­dai polgárokat megillető jogokat Igyekszik kivív­ni minden honfitársunk számára. “KANADAI MAGYAR ÚJSÁG” Előfizetési dij egy évre: $6.50, fél évre $3.50. Az óhazába és külföldre egy évre $7.50. Szerkesztő­ség és kiadóhivatal: 210 Sherbrook St., Winnipeg, Man. Tel.: 772-1112. No. 52. szám. VÉRTELEN KATONÁI ÁLLAMCSÍNY FOLYT LE ARGENTÍNÁBAN Lengyel katolikusokat támadtak meg a rendőrök VARSÓ. — Körülibe» 1000, egyházi éneiket éneklő kath. hívőt támadtak meg a leni­­gyei rendőrök botokkal1, ami­kor azok, két iahen is, a kom­­munisto székház fielé menetel­tek. Stefan Wyszynski kardinális hívei, főleg a fiatalság, vissza­­feiesielt a rendőröknek és azok vassisakkal védve, botokkal támadtak a tömegre. Több sze­mélyt letartóztattak. Ez volt az első eset, hogy az 1956 évi véres összeütközés u­­tán a katolikus hívekre támad­tak a rezsim “hősed.” A magyar szabadságharcot megelőzőleg, a lengyel munkás ság, főleg a katolikus egyház üldözésének hatása alatt, fellá­zadt a kommunista kormány el len Poznanban, ahol a gyári munkásokat százszámra gyil­kolták le a vörös pribékek. Kimúlt a Holdon leszállt Surveyor PASADENA, Calif. — A Sur­veyor I. nevű amerikai Hold­rakéta, utolsó felvételét küld­te a Földre. Ez a felvétel a nap­nyugtát ábrázolja, s a szakem­berek véleménye szerint: az u­­toisó, alkonyati fénykép, szin­te költői és SízürealisztilkUiS jel­legű. Ezután a felvétel után a Sur­veyor 1. felmondta a szolgála­tot. A kimúlt Surveyort még bat más Surveyor fogja követni, s mindegyik a Hold felszíniének különböző pontjairól küld majd felvételeket a Földre. Miután a napnyugta bekö­vetkezett a Holdon — ahol az 28-szor lassabban következik be, mint a Földön — csupán gyenge és távoli világosság szű­rődött a Holdra, a negyedmillió méríöklnyi távolságban levő Földről. A Surveyor I. több, mint 10- ezer közeli felvételt készített a Holdról, a Viharok Tengeré­inek kavicsos felszíniéről, ahol egyszer majd a fölldi astronau­tok fognak leszállni. Az utolsó napon egyedül, 500 felvételt küldött a Földre. A fénykép szerint, napnyug­ta után az árnyékok hosszabb­ra nyúltak a Hold felszínén. A 10 láb magas és 620 fioiat súlyú Surveyor 1. árnyéka, az alko­nyat beálltával 50 lábnyi hos­szúságúra növekedett. A hőmérséklet 300 fokról 60 fokra zuhant le, 0 alatt. Szák­­emberek úgy vélik, ha ezt a Hold-éjszakát túléli a Surve­yor 1., akkor talán egy mási­kat is átélhet. Erre azonban alig van remény és szakértők csaknem biztosira veszik, hogy a költői szépségű alkonyati fel­vétel a Surveyor I. működésé­nek végét is jelenti egyben. A felvételek elemzését az it­teni laboratóriumban tovább folytatják. — BEFEJEZTÉK a budapesti Operaház előcsarnokának res­taurálását: 80 év után először került sor a faldiszek teljes új­rafestésére. — DR. HABSBURG OTTÓ VISSZATÉRÉSE AUSZTRIÁBA (FE) — Mint ismeretes, az osztrák belügyminisztérium Ausztriára is érvénye® útleve­let állított ki dr. Habsburg Ot­tó részére, ami azt jelenti, hogy bármiikor visszatérhet Auszt­riába és a törvényben biztosí­tott jogaival élhet. A magyarországi sajtó és rá­dió nem hagyta megjegyzés nélkül az osztrák kormány döntését, s azt közönséges nyelven kommentálta. A Szü­lőföldünk adásában a követke­zőket hallhattuk: “Nem hazai esemény ugyan, mégis meg kell említenünk, a Habsburg-ügyeit, amelynek legújabb fordulata a héten tör­tént. Az osztrák jobboldal mal­mai — úgy látszik — gyorsan őrölnék. Alig ű tote, hogy a Néppárt egyedül alakított kor­mányt Ausztriában, de népsze­rűtlen intézkedésiekben már most sincs hiány. Negyvenhét­­évvel azután, hogy a császári és magyar királyi ház egykori feje, Károly, — majd fia, Ottó nem léphetett az osztrák köz­társaság földjére, a helyzet megváltozott. A néppárti kor­mány úgy döntött, hogy Ottó­nak, a Habsburg család fejé­rnek régóta támasztott igénye, jogos, és útlevelet állított ki (számára, mellyel bármikor Ausztriába utazhat és ott él­het, mint a köztársaság loya­les polgára. Hiszen erre írás­iban is kötelezte magát. ígére­tének már akkor sem hittek, amikor tette, három évvel az­előtt. Az ükkor még a kormány koalícióban résztvevő szocialis­ták kemény parlamenti csatá­val akadályozták meg nép­párti terv végrehajtását. Érvei­tek azzal, hogy- Ottó Franco éu Salazar bámulója, a legreak­­ciósabb osztrák körök szövet­ségese, soha sem rejtette véka alá: Ausztriába visszatérve él majd a politikai tevékenység jogaival. Arról nem is> beszélve, hogy visszakövetelt magánva­gyona miiliárdoktóil foszthatná meg a köztársaságot. Egyelőre valószínűleg tekintélyének egy részétől fosztja meg. Ausztria kormánya ismételten leszögez­te egyik fő feladatának a Du­­namedence békéje, az eny­hülés és az együttműködés e­­lőmozditását tartja. A megkö­vesedett nemzetközi reakció e figurájának rehabíMtásávail, fel értékelésével Habsburg Ottó száláscsináló nem ennek az eszmének tettek szolgálatot, hanem egészen másnak. An­nak, ami Becstől keletre és é­­szafcra, és javarészt Nyugat- Európában is már ré|g a törté­nelem szemétdombjára ke­rült.” — Lemondatták lllia köztársasági elnököt Juan Carlos Ongania tábornok, voll vezérkari főnök leli ideigle­nesen állam-elnök — Katonaság vette birtokba a legtöbb rádió-állomást — Előtérben Peron, voll diktátor hivei BUENOS AIRES, Argentina. — Keddre virradóra vértelien katonai államcsínyt hajtottak végre, amikor a főváros népe még aludt, s hajnali egynegyed négykor közölte a katonai el­lenőrzés,ü rádió, hogy Ar­turo lllia köztársasági elnök le­mondott és ismeretlen helyen tartózkodik, bár egész éjszaka kormányának tagjaival tanács­kozott a kormányzói palotá­ban. Ugyanakkor a hadsereg, a tengerészet és a légierő pa­rancsnokok, a két blokkra levő hadügyminisztériumban ha­tározták el az áMamcsiny vég­rehajtását. Katonaság vette át a legtöbb rádióállomást, míg a csapatok riadóké s zültségíben várják a Kállai a hadseregek visszavonulását követeli a nemzeti határok mögé (FE) — Végre a magyaror­szági kommunista kormányzat is nyilvánosságra hozta állás­pontját az orosz megszálló csa­patokkal kapcsolatban. A párt politikai akadémiáján Kállai Gyula miniszterelnök előadást tartott “a nemzetközi kommu­nista mozgalom és a nemzet­közi politika kérdésiéiről” és általánosságban kijelentette, hogy a békéhez vezető ut egyik “lépése” az lehetne, ha a had­seregeket a “nemzeti határok” mögé visszavonnák és a kato­nai támpontokat felszámolnák “az idegen területeken”. Ez a feltétel érthető az oroszokra is. az amerikaiakra is, irrealitás miatt azonban nem lehet kü­lönösebb jelentőséget tulajdo­nítani neki. Kállai szerint, a Varsói Hatalmak és a . NATO között meg-mem-támadási szer ződést kell létrehozni, ami egy elévült szovjet követelés, ami­hez hozzátette, hogy “ezen az utón továbbhaladva” lehetsé­ges “a katoimai szerződések fel­bontása és behelyettesítése ál­talános kollektiv biztonsági szerződéseikkel.” Ez a formula mostanában terjedt el a szov­jet táborban és lényegében azt jeleníti, hogy a németek íiend­­szübályozására és ellenőrzésé­re egységes európai biztonsági keretet kellene teremteni. Kállai Gyula és a magyaror­szági kommunisták, változat­lanul blokkban gondolkodnál?, emiatt össze i® csaptaik a ro­mánokkal, a szovjet tábor kül­ügyminisztereinek moszkvai ér tekezletén. Belgrádi jelenté­sekből ismeretes, hogy a kül­ügyminiszterek közös nyilat­kozatot akartak kiadni, mely­ben Nyugat-Néunetországot megbélyegezték volna, mint mindem, baj okozóját. A román külügyminiszter ellenezte a ki­áltványt, mire a kelet-német külügyminiszter dühösen fel­ugrott és azt ordította román kollegája felé, hogy elárulta a “kommunizmus ügyét és hát­­ba-szurta Kelet-Németorszá­­,got.” — A magyar külügymi­niszter, Péter János, csatlako­zott hozzá a szidalmakban, s ki akart vonulni, amiről csak nehe zen tudták lebeszélni. A romá­nok ahhoz ragaszkodnak, hogy a kommunista blokkolni belül kétoldali tárgyalásokkal 'tisz­tázzák álláspontjukat a német kérdésben és Nyugathoz való viszonyukat illetően, s a NATO- val me kollektive tárgyaljanak a Varsói Hatalmak, hanem minden kelet-európai ország küilön-fcüiön tárgyaljon a nyu­gati országokkal, és jusson ve­lük olyan megállapodásra, a­­mit jónak vél. Éz a politika a ikelet-európai kommunista rend szerek teljes önrendelkezését feltételezi, amitől Moszkva egy­előre húzódozik, de az oroszok is tisztában vannak azzal, hogy akaratukat már nem sokáig e­­rőszakolhatják rá a függőség­ben lévő országokra. A szovjet tábor nagy gond­jait mi sem bizonyítja jobban, minthogy most már hónapok óta állandó tanácskozások foly­nak, egyik katonai és politikai konferencia a másikat éri. Ká­dár junius elején Belgrádban volt, a hónap közepén Kelet- Németországba látogatott. Bi­zonyos belső tanácskozásokból a magyarokat azonban kihagy­ják. Az oroszok lengyelek, cse­hek és kelet-németek együtt vitatták meg azt a kérdést, hogy miként letetne a terület további parancsokat. Legutolsó hirek szerint Juan Carlos Onigania tábornok, volt vezérkari főnök tett az ideigle­nes állam-elnök. Közölték, hogy mivel Peron volt diktátor hívei előtérbe ke­rültek, niem tartják kizártnak, hogy a szélsőséges jobboldali diktatúrától tartva, vette át a hadsereg az uralmat. — ■katonai biztonságát növelni, ha néhány szovjet hadosztályt ki­­v o nának Kel et-Németország­ból. Ugyanakkor a románok ér­velése mögött, hogy a szovjet csapatok jelenléte többé “ham jogosult” Kelet-Európábán, az a meggondolás tételezhető fel, hogy kivonásuk Magyarország­ról megszabadítaná őket a be­­keritettaég félelmétől. A nagy sürgés-forgás igazi oka azon­ban de Gaulle látogatása: a Szovjet táborra a francia kül­politika erősebben bat, mint az amerikai, vagy a nlyugat-ieuró­­pai. A francia államfő látoga­tását általában úgy ítélik meg, ha az nem is hoz “szenzációs” fordulatot, Kelet-Európa jövő­je szempontjából igen ‘jelentős’ lehet. Vérfürdővel számolnak vörös-Kinában WASHINGTON. — Amerikai diplomáciai körök véleménye szerint a kínai kommunista ve­zetők közötti versengés feltét­len vérfürdőt fog eredményez­ni és olyan tisztogatást, mint a Szovjetben volt, Stahni halála után. A kínai helyzettel istmerő® kö rök véleménye szerint, egy i­­lyen tisztogatás több évtizedre vetheti vissza Kína gazdasági fejlődését és ez kimoodhiatatlatn véráldozattal és szenvedésisiel járhat. Szovjet parlamenti bizottság túrázik Kanadában OTTAWA, Ont. — Az elmúlt hét elején egy, 22 parlamenti tagból álló szovjet bizottság ér­kezett Kanadába. D.S.Polyans­ky, a szovjet minisztertanács el ső helyettes-elnökének veze­tésével. ügy Pearson miniszterelnök, mint Diefenlbaíker ellenzéki ve­zér kedélyes perceket töltött a jóhumoru szovjet politikusisial', akivel megtárgyalták a hocky­­tól kezdve a búza, vodka, ko­nyak problémákat, — már a­­kiknek ez problémát jelent. Winters kereskedelmi minisz tér beszédét félbeszakította a szovjet delegáció vezetője, mi­kor összehasonlítást tett a ka­nadai és az orosz női politiku­sok között, majd Starr, volt kcnzervetiv munkaügyi mi­niszterrel vitázott, ki kitünően beszéli az ukrán nyelvet. A népes szovjet delegáció a nyugati tartományokban fog túrázni juliuis 5), vagy 6.-ig, a­­mifcoris Mr. Polyansky autón fogja végigjárni a búzatermő vidékeket. TAMÁS ÁRON iró, 69 éves korában, Budapesten elhunyt. GAZDASÁGI VÁLSÁGGAL KÜZD RHODESIA UNITED NATIONS. — Az Egyesült Nemzetek Szervezeté­nek főtitkári hivatala jelentet­te, hogy egy angol diplomata közlése szerint, Rhodesiában komoly gazdasági válságot o-Hőhullám Kelet-Kanadában és a U.S.-ban TORONTO, Ont. — Az el­múlt vasárnap kíméletlen hő­hullám csapott le Torontóra, s körzetére, amikor rekordot je­lentő 94 fokos meleget muta­tott a hivatalos hőmérő. A ha­talmas város lákotesága tízez­rével menekült ki1 a parkokba s a környékbeli szigetekre. — Ugyan akkor New Yorkban re­kordot mutatott a hőmérő, 101 fokot. Be a hőhullám általá­nos volt: Ottawában!, Hamil­toaiban, Montrealban, sőt még Winnipegen is 90 fokot jósol­nak a hétközepére. Telegram Photo A legújabb két “Pionír” Spark és Dime mostanában került a Nova Scotia-i Yar­­mouth-ból Pioneer Village, Black Creek, Torontóba. A két ökröt járomba fogják, hogy a centennáriumi évben úgy húzzák a terhet, mint annak idején még Upper Kanadá-ban szokásos volt. Még kapható 1966 évi Képes Hagy Naptárunk. Ára: $1.25 kozott a UN gazdasági megtor­ló intézkedés sorozata. Rhodesiában egyre növek­szik a munkanélküliség; és o­­lyan fehér üzletemberek, akik korábban, támogatták -a kor­mányt, közölték Ian Smith mi­niszterelnökkel, hogy a külföldi piacok egyszerűen “eltűritek” Rhodesia számára és az ország egész léte forog kockán. Különösen érzékenyen érinti Rhodésiát, hogy a Smith kor­mánnyal rokonszenvező Dél- Afirika, a várakozás ellenére, nem látja el olajjal és nyers­anyagokkal Rhodésiát. A rhodesiai kormány néhány ■tagja úgy véli azonban, bogy Anglia rövidesen mégis a meg­egyezés útját fogja keresni Rhodesiával, ahelyett, hogy egy általános elégedetlenséget és zűrzavart megkockáztasson. Sok a gyógyszer­­mérgezes a gyermekek körében WASHINGTON, — Dir. Ja­mes L. Goddard, a Food and Drug Administration igazgató­ja, előadást tartott a “Women’'» National Democratic Club” tag jai előtt, amikor — többek kö­zött kijelentette, hogy az Egye­sült Államokban átlagosan na­ponta 75 gyermek tol meg gyógyszer-mérgezés következ­tében. — Az 1964-es esztendőben összesen 2000 gyermek halt meg az Egyesült Államokban, véletlenül lenyelt orvosság kö­vetkeztében -— jelentette ki dr. Goddard. Miajd elmondotta, hogy Johnson elnök olyan javasla­tot terjesztett a kongresszus e­­lé, amelynek értelmében csák meghatározott számú aszpirin tablettát szabad a gyermekeik számára előirt aszpirin-csio­­imagba tenni, valamint minden orvosságon feltűnő helyen kö­zölni kell a figyelmeztetésit, hogy az veszélyes a gyerme­kek számára. — ' BRANTFORD , BURGERSVILLE CROWLAND GUELPH HUMÖERSTONE KITCHENER MALARTIC NEW WATERFORD NIAGARA FALLS OSHAWA ATT AW A PORT COLBORNE PORT ROBINSON RIVER CANARD SARNIA ll^CATHARINES SUDBURY SJESRWo TIMISKAMING WAINFLEET WELLAND Windsor JpwiNTeolL Jf Jfaf

Next

/
Thumbnails
Contents