Kanadai Magyar Ujság, 1966. január-június (42. évfolyam, 2-51. szám)

1966-01-07 / 2. szám

Ha minket is elfúj a sors zivatarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarja! Authorized as second class mail, and for pay­ment of postage In cash, Post Office Department, Ottawa, Ontario, Canada. An Independent Journal, published twice every week In the Magyar lan­guage, circulating in the ten Provinces of the Dominion of Canada and largest Of all Hun­garian Papers within the entire British Empire. Printed and Published at Its Office and place of business: 210 Sherbrook 8treet, Winnipeg, Man. Tel.: 772-1112. by the CANADIAN HUNGARIAN NEWS. Yearly Subscription $6.50 to foreign Countries $7.50 MONTREAL — TORONTO — HAMILTON — WINNIPEG — REGINA — SASKATOON — CALGARY — VANCOUVER — Seven Cents Per Copy Egyes szám ára 1 cent Kelet-Nyugat Twice a Week 210 Sherbrook St, WINNIPEG, MAN. Szerkeszti: Nemes Gusztáv, Editor. Coast to Coast ABBOTSFORD BROOKS CUPAR COALDALE DRUM HEULER ESTERHAZY FENWOOD FLIN FLON IRON SPRINGS KELOWNA KENNEDY KIPLING a RuTH LESTOCK LET, BRIDGE MELVILLE MILK RIVER MIDDLE LAKE MISTATIM OSOYOOS PENTINCTON PICT1' ° RITTTE PLUNKETT PUNNICHY RAYMOND SALTCOATS STOCKHOLM TABER WAKAW WHITEWOOD A legrégibb kétszer hetenként megjelenő füg­getlen magyar sajtó Ka­nadában. Az Angol Bi­rodalom legelterjedtebb magyarnyelvű hírlapja, amely mindenkor önzet­lenül védi meg az ide­genbe szakadt magyar­ság érdekeit és a kana­dai polgárokat megillető jogokat Igyekszik kivív­ni minden honfitársunk számára. “KANADAI (MAGYAR ÚJSÁG” Előfizetési dij egy évre: $6.50, fél évre $3.50. Az !* Óhazába és külföldre egy évre $7.50. Szerkesztő­ség és kiadóhivatal: 210 Sherbrook St., Winnipeg, Man. Tej.: 772-1112. Vol. XLII. — 42. Évfolyam 210 Sherbrook St, WINNIPEG, MAN. 1 966. Január 7 péntek No. 2. szám FÖLDALATTI- ÉS BUS-SZTRÁJK BÉNÍTJA NEW YORKOT Tizenegy hónap alatt 136,996 bevándorló érkezefi Kanadába OTTAWA, Ont. — Hon,. Jean Marchand bevándorlásügyi mi­niszter évvégi jelentésében kö­zölte, bogy a tmásodifc világhá­ború befejezése óta több mint két és félmillió bevándorló ér­kezett Kanadába. I960 január­tól november végéig, viszont 136,996 bevándorló kapcsoló­dott be az ország gazdasági éle tébe, ami 32,063, azaz 30 szá­zalékos többletet jelent az 1964 étűvel szemben. Mr. Marohand kijelentette, hogy az 1965. év első 10 hónap­jában érkezett 63,493 (bevándor ló közül 39,882 szakmunkás volt és 11,513 többé-fcevésbé szakmunkás. Az 1965 januártól-ofctóber vé géig érkezettek közül; 1,924 mérnök; 654 orvos, 72 közgaz­dász, 2,355 ápolónő s 4,384 me­chanikus. A bevándorlási minisztérium vezetőinek becslése szerint csu pán az 1,924 mérnök egyetemi kiképeztetése $17,040,100 dol­lárt jelentett volna az adófize­tőknek. Hasonló íképpen 654 orvos egyetemi kiképeztetése $7,416,360 dollárba került vol­na. Beavatkozik a Legfelsőbb Bíróság Menedékjogot kapott négy tubái lengerésztiszt OSAKA, Japán. — Egy itt ál­lomásozó cubai teherhajó négy tisztje elhagyta a hajót és ame­rikai politikai menedékjogot kért és a kapott az itteni ame­­-rikai követségen. A tisztek a 7,900 tonnás, Aracelio Iglesias nevű cubai teherhajón teljesí­tettek szolgálatot. A hajót Osa­­kában, javítások miatt száraz­dokkba vontatták s ezt az al­kalmat használták fel a tisztek arra, hogy menedékjogot kér­jenek. A négy cubai tengerésztiszt közös nyilatkozatot adott ki, a­­mely igy hangzik: — A cubai kormány támo­gatja a kommunista aggresz­­szfót Vietnamban és mi teljes mértékben helytelenítjük ezt. Kijelentették továbbá, hogy mindegyik cubai teherhajó u­­tasdtást kapott a tofcyoi cubai nagykövetségnél arra, hogy hadifelszerelést szállítson É- szak-Vietnamba. A négy cubai tengerésztisz­tet repülőgépen már az Egye­sült Államokba szállították. — TOKYO, Japán. — Guillermo Leon Antich, cubai nagykövet az üggyel kapcsolatosan az a­­lábbi nyilatkozatot adta a sajtó képviselőinek: — A négy cubai tengerész­­tiszt egyszerűen azért szökött meg a hajóról, mert mindegyi­kük áruló. Egyáltalán nemi szál litunk semmiféle árucikket É- szak-Vietnamba. Egyszerűen csak felvesszük ott azokat az árucikkeket, amelyeket vásá­roltunk. — NEW YORK. — Hónapok ó­­ta folyó sikertelen tárgyalások eredménye az lett, hogy a vi­lágváros földalatti vasúti és bus-vállalatok alkalmazottai újév napján sztrájkot kezdtek, amely lapzártaikor imég tartott. Az első két napon nem oko­zott nagyobb bajt a lakosság­nak a közlekedési eszközök le­állta, de a hétfői munkanapon már megmutatkozott az ember leien sztrájk hátránya. Ezrek nem tudtak munkába menni, vagy akik a nagy távolságokat gyalog tették meg, nagy késés­sel érkeztek meg. Magában a belvárosiban na­gyon sok üzletet bezártak ve­vő-hiány következtében. Ha­sonló volt a helyzet a vendéglá­tóiparban is. Abraham Geller főbíró ítéle­te szerint, a sztrájk a lakosság elleni merénylet s ezért értesí­tette Michael Quill-t, a Trans­port Workers Union elnökét és nyolc másik 'szakszervezeti ve­zetőt, hogy amennyiben nem szüntetik meg a sztrájkot, bör­tönbüntetésben fognak része­sülni. Becslések szerint $40 mii lió dollár a napi veszteség, nem számítva az üzleti élet veszte­ségeit. A világvárosban a magán­autók csigalassúsággal közle­kednek, különösen a hidakhoz vezető útvonalaikon: Gyenge földrengés Kelet-Kanadában TORONTO, Ont. — Újév­­reggel 8 lóra 24 perckor 15 (má­sodpercig tartó gyenge föld­rengést éreztek Ontario tarto­mány déli részén, Torontóban, Hamiltonban s iSt. Catharines­­ben. Károkról nem érkezett je­lentés. Annál nagyobb kár esett em­beréletben és jármüvekben a háromnapos ünneplés alatt. A legutolsó becslés a közúti ha­lottak számát 46-ra teszi, de lehetséges, hogy ez még emel­kedni fog, ha az összes jelen­tések befutnak. A legtöbb autószerencsétlen­ség Ontario és Quebec tarto­mányokban történt. — (salorday melléfogásai az Egyesüli Nemzetekben Viet Cong irodák létesültek Európában, Ázsiában és Afrikában WASHINGTON. — Az ame­rikai fővárosból érkezett híreik szerint, a Viet Cong egy nem nagyszámú diplomáciai cso­portja minden erőfeszítést meg tesz Kelet-Európábán, Afriká­ban és a Közép-Keleten arra, hogy minél nagyobb támoga­tást szerezzen Vietnamban har coió elvtársai részére. Ez az uj aktivitás kétirányú. Eiö-ször is több anyagi segítsé­get remél, főleg gyógyszer for­májában a jómódú kommunis­ta országoktól Kelet-Európá­­ban, továbbá az a célja, hogy politikai rokonszenvet nyerjen radikálisabb uj nemzetektől, a .szolidaritás nevében, az “ame­rikai imperializmus és aggresiz­­szió ellen”. Az elmúlt hetekben egy Viet Gong agitátor, Tran Hoa Nem, — aki magát a South Viet Nam National Liberation Pront köz­ponti bizottsága tagjának nevezi, bukkant fel Kelet-Euró­pábán és arra kérte Lengyelor­szágot Magyarországot, Bul­gáriát és Romániát, hogy ott irodákat állíthasson fel. így tehát Albánia s Jugoszlávia ki­vételével, a Viet Congnak kép­viselete van a keleti blokk leg­több országában. Moszkvában már néhány hónappal ezelőtt nyitott irodát a Viet Cong, — Kelet-Berlinben és Prágaiban pedig már 1962 óta van képvi­seletük. Ez a három utóbbi ország nagy mennyiségiben adoimányo zott könnyű fegyvereket, továb bá egyéb hadianyagot s orvos­ságot az elmúlt éveikben, míg ma a Viet Gong legnagyobb támogatója Vöröskina. Viet Cong irodák vannak a fentieken kívül: Pekingben, Jakartában, Havanaban, Al­­gierban és Cairoban. Hogy milyen eredménnyel működnek a Viet Cong diplo­maták, nehéz megállapitani. Sok szakértő azt hiszi, hogy több rokonszenvre tettek szert Afrikában, akik anyagilag nem képesek segíteni őket, — de több gyakorlati segélyt kaptak a kelet-európai országoktól. — (FEC) — Mióta Csatomay Károly, a magyarországi ENSz megbízott, a politikai bizottság elnöke, a nyugati delegátusok egyre ingerültebben figyelik egyoldalii funkcionálását. Csa­­torday ugyanis nem mulaszt el egyetlen olyan alkalmat sem, amikor az elnöki állásfoglalá­son múlik, hogy melyik félnek van igaza, hogy ne a kommu­nista tábor érdekeit helyezze előtérbe. A tárgylagösságot és korrektséget követelő fontos pozícióban a magyarországi EN S z-m egbizott rés zreha jlá s a ma már annyira nyilvánvaló, hogy a színes világ kiküldöttjei részéről is éri kritika. A politikai bizottságiban he­ves vita folyik a “be-nem-avat­­kozás” lényegét meghatározó javaslatok felett. Egyik ülésen az albán delegátus neki támadt nemzeti Kina delegátusának, hogy nincís helye az Egyesült i Nemzetekben, mert “nem kép­visel senkit.”. A kínai delegátus kínaiul azonnal szót kért, hogy visszautasíthassa az albán tá­madást, de Csatorday — aki több évig Pékingben szolgált, — ugyancsak kínaiul azt vála­szolta, hogy nem lát okot az álbán követ félbeszakítására és nem adta meg a felszólálás jo­gát Nemzeti Kina képviselőjé­nek. A köztük lefolyt szóváltást nem fordították hivatalosan le angolra, ezért az amerikai meg bizott azt kérte, hogy először fordítsák le, hogy a bizottság tagjai megállapithassák, való­ban jogában állott-e a kínai de­legátusnak felszólalnia, avagy sem? Az ethiopiai és ugandai kül­döttek sem hagyták annyiban a dolgott és az elnöklésébe be­lezavarodott Csatordayt csak üggyel-bajjal sikerült saját ká­tyújából kisegíteni. Egy magasrangju amerikai diplomata megjegyezte, hogy eljárása “fölényeskedő” volt, amit Gsatorday megtetézett az­zal, hogy egy román javaslatot a “népek testvéri kapcsolatai­ról” előtérbe helyezett két nyu­gati napirendi ponttal szem­ben; az egyik Korea egyesítése, a másik az ENSz világűr-bi­zottságának jelentése. Elfogult elnököslkiödése alap­ján. mind általánosabb az a vé­lekedés, hogy Gsatorday még­sem való az ENiSlz elnöki szé­kébe, amibe pedig a következő évben nagyon szeretne beülni. Lefogták a nemzetközi heroin-csempészeket NEW YORK. — A 'Federal Bureau of Narcotics emberei letartóztatták a US Anmy e­­gylk gazdasági tisztjét, vala­mint egy korzikai heroin csem­pészbanda öt tagját. A federá­­lis ügynökség emberei olyan mennyiségű haroint találtak a banda felszámolása alkalmából melyre még eddig nem volt pél­da, 200 font heroint foglaltak le, amelynek értéke 18 és fél­millió dollár. A heroin-készletet a katona­tiszt lakásán találták, aki a csempészbanda közvetítője volt. A korzikai csempészban­dának öt amerikai megbízottja volt Amerikában a letartózta-Megjelent 1966 évi Képes Nagy Naptárunk. Ára: $1.25 tott tiszten kívül: egy brazil és két francia férfi és két fran­cia nő. A FBN emberei mind­egyiküket letartóztatták. A letartóztatott katonatiszt, a 35 esztendős Herman Con­­der, kihallgatásakor elmondot­ta, hogy ő a közvetítő szere­pét töltötte be, s ezért jutalmul 19.000 dollárt kapott volna. Condert, 15 évi franciaor­szági szolgálat után, helyezték vissza az Egyesült Államokba. Franciaországi tartózkodása a­­latt került összeköttetésbe a csempészbandával. A Federal Bureau of Narco­tics valószínűnek tartja, hogy ez ügyben még több letartózta­tásra került sor. — Telegram Photo A KIS GÖRÖG JOHN SOTOS felvételről hallgatja: “Repeat after me. The Mayor of Toronto is Mr. Givesn.” A Main Street-i iskolában kísérleteznek ezzel az uj módszerrel, hogy bevándorlók gyermekeit an­golra tanítsák. Megfagyott egy orvos a nagy hidegben WINNIPEG, Man. — A kará­csonyi ünnepek elmúltával ke­gyetlen hideg látogatta meg a préritartományokat, miig Bri­tish Columbia tartomány né­pét szokatlanul nagytömegű hó keserítette el. Alberta, Saskatchewan és Manitoba nagyrészén is erős havazástok voltak, 20-40 zéró alatti hőmérséklettel. Vasárnap reggel egy autóve­zető megtalálta Br. Harold Frank Dyck, 28 éves Winkler, Man.-i orvos megfagyott holt­testét, ELm Creek-től 12 mér­földre északra. Az RCMP közlése szerint az orvos holttestétől 2 mérföldre délre volt az úttesten bezárta autója, amelyből teljesen kifo­gyott a benzin. A fiatal orvos a íSt. Boniface kórházban volt jóidéig alkalmazva. Felujullak a harcok Dominican Köztársaságban SANTO DOMINGO, Domini­can Közistársaiság. — Az Asso­ciated Press hírügynökség it­teni tudósitójának jelentése szerint, a Dominican Köztársa­ság második legnagyobb váro­sában, Santiagoban, újabb szór ványos harcok lángoltak fel, a lázadók és a reguláris hadsereg tagjai között. Megbízható forrásból szár­mazó, hivatalosan azonban meg nem erősite.tt jelentések szerint, a harcoknak már ed­dig 12 halottja van. A dominican szakszervezeti vezetők ismét megfenyegették a kormányt, hogy amennyiben nem bünteti meg a hadsereg parancsnokait és vezető tiszt­jeit, akiket a munlkásvezetők teljes mértékben felelősnek tar tarnak az újbóli harcokért, — úgy általános sztrájkra szólít­ják fel a dolgozókat. A hadsereg magasrangu tisztjei viszont a lázadókat o­­toolják a harcok fellobbaná­­sáért. A Dominican Köztársaság­ban — a tervek szerint — 1966 júliusában kellene megtartani az általános, országos válasz­tásokat és az Organization of American States rendfenntartó egységeinek parancsnokai sze­rint, erre aligha , kerülhet sor, ha a nyugalom nem áll helyre az országban. Az OAS tisztjei leszögezik, hogy Hector Garcia-Godoy el­nök éis kormánya nem elég e­­rőis ahhoz, hogy a rendet hely­reállítsa és fenntartsa a Domi­nican Köztársaságban. Ugyanakkor ismét harcok törtek ki Santo Domingo bel­városában is, amelyeknek két halálos áldozatuk volt. — Három és télmillió dolláros tűzkár Silka, Alaszkában SITKA, Alaszka. — Újév másodnapján borzalmas tűz­vész pusztított ezen történelmi nevezetességű városiban, ami­kor a város üzleti negyedének 50 százaléka leégett, köztük a 121 évvel ezelőtt épített St. Mi* cael görög-orosz orthodox ka­tedráiig is. William A. Egan kormányzó kijelentette, hogy Johnson el­nöktől kérni fogja, (hagy Sitkát katasztrófa által sújtott terü­letnek minősítse, hogy így a károsultak alacsony kamatú kölcsönnel felépíthessék (üzle­teiket. Becslések szerint az anyagi­kár meghaladja a $3,500,000 dollárt. Kashmiri népszavazási javasolt egy amerikai szenátor WASHINGTON, D.C. — F.J. Lausche demokrata szenátor,: aki most érkezett vissza külföl­di útjáról, amelynek során In­diába, Pakistanba, Japánba, Iz­raelbe, Spanyolországiba és Af­ganisztánba látogatott el, saj­tóértekezletet tartott. A szená­tor, aki egyben a szenátus kül­ügyi bizottságának is tagja, ki­jelentette, hogy Kashmirban mindenképen népszavazást kel lene tartani,, annak eldöntésére hogy az Pekistanhoz, vagy In­diához akar-e tartozni. Lausche szenátor többek kö­zött az alábbiakat mondotta: — Teljes' mértékben hibáz­tunk, amikor nem ragaszkod­tunk ahhoz az előző álláspon­tunkhoz, hogy Kashmirban népszavazást kell tartani, mert ennek a népszavazásnak kell eldöntenie, hogy hova is tar­tozzék e terület. — Kormányunk langyos ma­gatartást tanúéit a kashmiri népszavazás elvével kapcsolat­ban, holott erkölcsi kötelessé­günk volna, ahhoz ragaszkod­ni és ezt közölni az Egyesült Nemzeték Szervezetével. — Előnyös lenne a kashmiri népet arravonatkozó an is meg­szavaztatni, hogy nemcsak In­diához, avagy Pakis tanhoz akar-e tartozni, hanem akar-e független lenni? — Az indiaiak azt akarják, hogy kashmiri problémájuk egyúttal a mi problémánk is le­gyen, ugyanekkor azonban, tudni sem akarnak a mi viet­nami problémánk megoldásá­ról. — Az Indiának nyújtott a­­merikai segítséget nem hasz­nálták fel arra, hogy India ké­pes legyen megállni a saját lá­­pán. Az csupán fájdalomcsilla­pító, azonban egyáltalán nem alapvető módon gyógyító mód­szer. •— BRANTFORD BURGERSVILLE CROWLAND DELHI FORT ERIE FORT WILLIAM GUELPH GALT HUMBERSTONE KITCHENER MALARTIC NEW WATERFORD NIAGARA FALLS OSHAWA OTTAWA PORT COLBORNE PORT ROBINSON RIVER CANARD SARNIA SIMCOE ST. CATHARINES SUDBURY SYDNEY TILLSONBURG TIMISKAMING WAINFLEET WELLAND WINDSOR Miwcanaoa If ONCNMCua Michael J. Quill, a Transport Workers Union elnöke és nyolc más szakszervezeti vezető ellen hozott elmarasztaló Ítéletei Geller főbíró — Börtön, vagy szlrájk-beszünlelés közöli választhatnak — Százezrek gyalogolnak — Napi $40 millió dollár a veszleség

Next

/
Thumbnails
Contents