Külügyi Közlöny 23. 1943

1943-01-15 / 1. szám

A) Ügyosztályok és egyéb szervek. A miniszter kabinetje. A miniszter mellett titkári szolgálat ellá­tása, minden politikai ügy, amely a kül­ügyminisztert, mint a kormány tagját illeti. Benyújtandó törvényjavaslatoknak, ország­gyűlési interpellációknak és határozatoknak, minisztertanácsi előterjesztéseknek nyilván­tartása és megfelelő elintézésükről való gon­doskodás. Külképviseletek bizalmas értesí­tése belpolitikai eseményekről. Politikai osztály. Külpolitikai ügyek. Posta, futárok vagy küldöncök útján be­érkező levelek, továbbá magánfelek által be­nyújtott beadványok átvétele, felbontása és elosztása. A politikai osztály ügy darabjainak ikta­tása, indexelése, nyilvántartása, másolása, kiadása és irattározása. Számjelosztály. Szám jelszolgálat. Az ügyosztály ügydarabjainak iktatása, indexelése, irattarozása és nyilvántartása­1. Elnöki osztály. A magyar külügyi szolgálatban álló tiszt­viselők és egyéb alkalmazottak összes sze­mélyi ügyei, a számvevőségi tisztviselők ügyeinek kivételével. A m. kir. külügyminisztérium és a in. kir. külképviseleti hatóságok dologi kiadásaival összefüggésben lévő összes ügyek. A külügyi tárca költségvetésének össze­állítása és indokolása, valamint a költség­vetéssel összefüggésben levő ügyek, neveze­tesen a külügyi tárca költségvetésére vonat­kozó utalványozási jognak átruházott hatás­körben való kizárólagos gyakorlása. Külképviseleti hatóságok felállítása, bele­értve a tiszteletbeli konzulátusok felállítá­sát is. Fogalmazószakbeli tisztviselők felvétele a 6430/1931. M. E. számú rendelet értelmében (felvételi vizsga, külügyi fogalmazói szak­tanfolyam, külügyi fogalmazói szakvizsga)­Mindennemű személyi igazolvány és a minisztérium nevében kiállítandó bizonylat kizárólagos kiadása. Külföldi hasonló okira­tok láttamozása. Diplomáciai közbenjárás a külügyminisz­térium tisztviselőinek és egyéb alkalmazot­tainak, valamint a társminisztériumok által hivatalosan kiküldött köztisztviselők út­levélláttamozási ügyeiben, az illetékes társ­minisztériumok írásbeli megkeresésére. Diplomáciai útlevelek és ajánlólevelek ki­állítása, meghosszabbítása és nyilvántartása A külügyminisztériumi könyvtár felügye­lete. A konzuli illetékekkel kapcsolatos ügyek. A futárszolgálattal kapcsolatos ügyek, me­lyeket a közvetlenül alája rendelt futáriroda útján intéz. A Külügyi Közlöny szerkesztése. Az Amerikai Egyesült Államokból jövő pénzátutalások a 3321/lb—1922. számú ren­delet értelmében. Minden ügy, amely nem tartozik más ügy osztályhoz. 2. Protocole osztály. Az őszes protocole ügyek. A Magyarországon akkreditált idegen kö­vetségek és az itteni konzuli hivatalok mű­ködésével, továbbá ezek vezetőinek és beosz­tott tisztviselőinek személyével és működé­sével kapcsolatos ügyek. A budapesti képviseletekhez nem tartozó külföldiek részére kormányzói audiencia ki­eszközlése. Az etiquette és rangkérdések. A külföldön élő magyar állampolgárok, magyar kitüntetési ügyei. Magyar honosok külföldi kitüntetéséhez a m. kir. kormány előzetes hozzájárulásának kieszközlése, továbbá a kitüntetési jelvények elfogadásához és viseléséhez az államfői en­gedély kieszközlése. A Magyarországon akkreditált idegen kö­vetségek és az itteni idegen konzuli hivata­lok vezetői és beosztott tisztviselői részére szóló összes személyi és utazási igazolványok kiállítása, útleveleik láttamozása, továbbá egyéb hivatalos külföldi személyek részére utazási igazolványok kiállítása. Az elnöki és protocole osztályok ügyda­rabjainak iktatása, indexelése, irattározása, nyilvántartása, másolása és kiadása. A személyzeti állomány, rangsorozati név­jegyzékek, szolgálati táblázatok és törzs­könyvi lapok, továbbá a szabadságolások

Next

/
Thumbnails
Contents