Külügyi Közlöny 21. 1941

1941-01-30 / 1. szám

KÜLÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyminisztérium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügyminisztérium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. DR. GRÓF KŐROSSZEGHI ÉS ADORJÁNI CSÁKY ISTVÁN TITKOS TANÁCSOS, M. KIR. KÜLÜGYMINISZTER 1941. évi január hó 27-én elhunyt. Mély megdöbbenés és őszinte gyász borult a külügyminisztérium egész tisztviselői karára a szomorú hír hallatára. Szeretett külügyminiszterünk, aki nehéz és felelősségteljes mun­kája közepette sem feledkezett meg soha külügyminiszterré történt kinevezése alkalmából tett kijelentéséről: „Szívemen viselem mind­nyájuk sorsát és egyéni boldogulását" — itt hagyott bennünket örökre. Elhányta alkalmából szomorú kötelességet vélek teljesíteni, ami­kor a külügyminisztérium valamennyi tisztviselője és alkalmazottja nevében ezen a helyen is búcsút veszek nagyrabecsült miniszterünk­től, aki rövid földi pályafutása alatt mindenütt csak szeretetet és megbecsülést tudott szerezni, ezt a megbecsülést és szeretetet pedig leginkább a külügyminisztérium tisztviselői és alkalmazottjai érez­hették legközvetlenebbül. A Sors úgy akarta, hogy rövid ideig, alig két esztendőn át áll­hatott a magyar külügyek élén. Adjunk azonban hálát a Mindenható­nak, hogy szerencsések lehettünk az ő jóságos irányító keze alatt — mindenki a maga kis körében — működni és dolgozni, s úgy érzem, mindnyájunk nevében szólhatok az utolsó „Isten veled" elhangzásánál: Emléke örökké fog élni szívünkben és nem felejtjük el őt soha. Vörnle s. k.

Next

/
Thumbnails
Contents