Külügyi Közlöny 15. 1935

1935-01-25 / 1. szám

Kézirat. XV. évfolyam. Budapest, 1935 január 25. 1. szám. KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMÍNISTERIUM A Külügyi Közlöm] kizárólag a m. kir. külügyminislerium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügy minister inm és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. KENDELETEK. 40,020/10—1935. szám. Rendelet aPalestinában, Syriában és Cyprusban tartózkodó magyar állampolgárok útlevelei­nek kiállítása és meghosszabbítása tárgyában. A Palestinában, Syriában és Cyprus szi­getén élő magyar állampolgárok útlevélügyé­nek gyors elintézése céljából elrendelem, hogy jövőben az említett területeken lakó magyar állampolgárok útleveleinek kiállítását és meg­hosszabbítását az alexandriai m. kir. tb. fő­konzulátus eszközölje. Budapest, 1.935 évi január hó 16-án. A minister helyett : Hory s. k. 4 (í,780/10—-1935. szám. Rendelet a katalán Generalidad vagy annak alárendelt hatóságai által kiállított útlevelek láttamozása tárgyában. A spanyol kormány értesítése szerint a katalán Generalidad vagy annak alárendelt hatóságai által kiállított útlevelek törvény­ellenesek és ennélfogva érvénytelenek. Elrendelem ennek következtében, hogy ezen útlevelek ne láttamoztassanak Budapest, 1935 évi január hó 17-én A minister helyett : Hory s. k. KÖZLEMÉNYEK. Törvények és a külügyi igazgatást érdeklő rendeletek jegyzékének közlése az 53,085/5— 1927. számú rendelet alapján. 95. számú jegyzék (A 94. számú jegyzéket lásd a Külügyi Közlöny XIV. évfolyama 14. számának 97. oldalán.) I. Az Országos Törvénytárban 1934 évi de­cember havában kihirdettetett : az 1934 évi XXIII. törvénycikk az Orszá­gos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről. (O. T. T. 1934. december 31.) az 1934 évi XXIV. törvénycikk a kiván­dorlásról szóló 1909 : II. törvénycikkel léte­sített kivándorlási alap rendeltetésének mó­dosítása tárgyában. (O. T. T. 1934 decem­ber 31.) az 1934 évi XXV. törvénycikk egyes kül­államokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről. (O. T. T. 1934 de­cember 31.).

Next

/
Thumbnails
Contents