Külügyi Közlöny 14. 1934

1934-01-20 / 1. szám

1. §. A közkórházakban (6.000/1931. M. E. számú rendelet 1. §-a) ápolt külföldi állam­polgár betegek ápolási és szállítási költsé­gének elszámolása, amennyiben ezt a tör­vényes rendelkezések értelmében felelős személyek (az idézett rendelet 2—3. §-a) vagy a társadalombiztosító intézetek (az idézett rendelet 4. §-a) meg nem térítik, a nyilválnos betegápolási és gyermekgondo­zási pótadó terhére megállapított átalány vagy napi ápolási költséghozzájárnlás (az idézett rendelet 9. §-a) terhére történik. 2. §. A közkórháziak közosztályán ápolt kül­földi állampolgárok ápolási és szállítási költségeinek külföldön behajtását minden esetben mellőzni kell és e végett eljárás sem indítható. ^ g A nem magyar állampolgároknak látszó ápoltak holnosságának illetőleg hontalansá­gának az ápolási költségek behajtása végetti megállapítását a jelen rendelet kihirdetése napjától kezdődőleg minden esetben mel­lőzni kell. A már folyamatban levő ilyen ügyek to­vábbi tárgyalását — tekintet nélkül arra, hogy az ápolási költségek a 6.000/1931. M. E. sz. rendelet életbelépése előtt merültek-e fel — meg kell szüntetni. 4. §. A nyilvános betegápolási ós gyermek­gondozási pótadó (átalány vagy napi ápo­lási költséghozzájárnlás) terhére ápolt kül­földi állampolgárok személyi és ápolási adatait az ápoltak államai szerint nyilván­tartásba kell venni és a nyilvántartásokról szóló kimutatásokat a magyar kir. belügy­miniszterhez félévenként fel kell terjeszteni. 5. §. A külföldi állampolgárok >eddig felme­rült és ideiglenesöli vállalt ápolási költségeit véglegesen kell elszámolni. 6. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép éltbe. Budapest, 1933 évi július hó 31-én. Vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. Melléklet a 8000/1933. M. E. sz. rendelethez. A külföldi államok jegyzéke, amelyekkel a betegek kölcsönös ellátását nemzetközi egyezmény vagy viszonossági gyakorlat szabályozza. Sorszám: Az illető külföldi állam nieve: A betegek kölcsönös ellátására vonatkozó törvény, rendelet vagy viszonossági gyakorlat megnievezése: 1. Bulgária 1931 :IX. törvénycikkel becikkelyezett egyezmény; az egyezmény kelte: Sofia 1929. fe>bruár 5. 2. Németország Viszonossági gyakorlat 1853. július hó 11-én kötött „Eisenachi egyezmény" alapján (lásd: a m. kir. belügyminisztier megbízásából szerkesztett: „Ghyser: Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendele­tek gyűjteménye" 1854—1894. évi I. kötetének 1—2. oldalon). 3. Olaszország 1897:XV. törvénycikkel becikkelytezett egyezmény; az egyezmény kelte: Bécs 1896. június 25. Újból való alkalmazásáról lásd 3820/1923. M. E. rende­let. (Magyarországi Rendeletek Tára. 1923. évf. 207. old.). 4. Svájc 1876:XVII. törvénycikkel becikkelyezett egyezmény VII. cikke; az egyezmény kelte: Bern 1875. de­cember 7. 5. Jugoszláv királyság. (Szerbek-Horvátok és Szlovének királysága.) 1930:XLIV. törvénycikkel becikkelyezett egyez­mény; egyezmény kelte; Belgrád 1928. február 22., továbbá 300/1931. eln. N. M. M. sz. rendelet. (Magyarországi Rendeletek Tára 1931. évf. 242. old.)

Next

/
Thumbnails
Contents