Külügyi Közlöny 14. 1934

1934-01-20 / 1. szám

Kéxiraí. 1. szám. KÜLÜGYI # KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁ1YI KÜLÜGYMINISTERIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyministerium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügyministerium és kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. RENDELETEK. 85.000/7—-1933. szám. Rendelet a közkórházakban ápolt külföldi állampolgárok ápolási ügyeinek elintézési módja tárgyában. A magyar kir. minisztériumnak a köz­kórházakban ápolt külföldi állampolgárok ápolási és szállítási költségei tárgyában 1933 évi julius 31-én 8.000/1933. M. E. szám alatt kiiadott és a hivatalos lapban (Budapesti Közlöny 173. számában) 1933 évi augusztus hó 2-lán kihirdetett rendele­tét közlöm az alábbi megjegyzésekkel: 1. Az idézett rendelet 2. és 3. §-iaiban foglalt rendelkezésieknél fogva magyar ha­tóságoktól eredő minden oly megkeresés, mely magyar közkórházak közosztályain ápolt külföldi állampolgárok ápolási és szállítási költségeinek külföldön való be­hajtását célozza, illetve amely arra irányul, hogy a nem magyar (állampolgároknak lát­szó ápoltak honossága vagy illetősége ápo­lási ügyükből kifolyólag, illetve az ápolási költségek behajtása végett a külföldi álla­mok hatóságai által tárgyaltasisék és meg­állapíttassék: minden további intézkedés nélkül, a 8.000/1933. M. E. számú rende­letre utalással, közvetlenül a megkereső magyar hatóságnak visszaküldendő. 2. A magyar külképviseleti hatóság meg­keresése folytán az idegen államok hatósá­gainál tárgyalás alatt álló ily ügyekben laz elintézés nem sürgetendő; az idegen ható­ságok válasza tartalmára, illetve az elintézés mikéntjére való tekintet nélkül, az eredeti mellékletekkel együtt ugyancsak a megke­reső magyar hatóságnak küldendő vissza a 8.000/1933. M. E. számú rendeletre való egyszerű utalással. 3. A 8.000/1933. M. E. szíámú rendelet nem vonatkozik az elmebetegek, tartós, il­letve gyógyíthatatlan betegek hazai ápolás­ba vialó átvételére irányuló megkeresésekre: ily ügyek tehát továbbra is az eddigi gya­korlatnak megfelelően tárgyalandók. Végül tájékoztatásul közlöm, hogy a 8.000/1933. M. E. számú rendelet a köz­igazgatás egyszerűsítése és racionalizálása érdiekében a belföldi és külképviseleti ha­tóságok tehermentesítését célozza oly túl­nyomórészt meddőnek bizonyult munkála­tok teljesítése alól, amelyek főleg egyes szomszédos államokkal való viszonylatban érdemlegesebb ügyek hátrányára arányta­lanul nagy mérveket öltöttek. Budapest, 1934 évi január hó 4-én. Kánya s. k. Melléklet a 85.000/7—1933. számú rende­lethez. A m. kir. minisztérium 8.000/1933. M. E. számú rendelete a közkórházakban ápolt külföldi állampolgárok ápolási és szállítási költségei tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1931:XXVI. t.-c. 2. §-ábain, valamint az 1932:VII. tör­vénycikkben kapott és laz 1933 :X. törvény­cikkel meghosszabbított felhatalmazás alap­ján, figyelemmel a 6.000/1931. M. E. számú rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára, 1931. évf. 1490. oldal) 26. §-ártak a) és b) pontjában foglalt 'rendelkezésekre is — a következőket rendeli.

Next

/
Thumbnails
Contents